Copy
Nyhedsbrev nr. 1 2017
Se nyhedsmail i browser

Du kan finde årsberetning 2017 her
Så er det vist ved at være på tide med årets første egentlige nyhedsbrev.
Januar er travl med dialogmøder og kurser, hvor vi har været i kontakt med rigtig mange af jer (På dialogmøderne deltog 33 ud af 35 skoler - TAK for det!). Samtidig er Torben i gang med sin første rundtur til skolerne og han kommer tilbage med rigtig mange gode input og ideer. 
Lige nu kigger vi frem mod lederkursus i næste uge og generalforsamlingen d. 11. marts. (Der er p.t. 17 tilmeldt - så kom frisk!!).
Men i dette nyhedsbrev vil vi forsøge at samle op på alle indtrykkene i 2017 indtil nu.
Læs og giv respons. Vi er til for jer.

Torben, Jette og Hans Jørgen

Debat om friskoler - og en god mediehistorie

Vi begynder med den gode mediehistorie:
Da nyheden om opstart af et kristent gymnasium i København "breakede" i de landsdækkende medier, affødte det en sand "mediestorm" på kristne friskoler med Jyllands Posten i front. En fremgang i elevtal på 12 % over de sidste 5 år, var nok til at mange både skrevne og digitale medier valgte at sende et indslag. Senest på TV2 Bornholm - hvor du kan se indslaget her.

Denne historie kom dog i kølvandet på nogle turbulente måneder, hvor der har været meget røre om de frie skoler. Nogle mener, at vi er for mange! Nogle mener, at vi får for meget i statsstøtte! Nogle mener, at de muslimske friskoler skal lukkes! Nogle mener, at de kristne friskoler skal fratages statstilskud! Der er meget fokus på de frie skoler og ofte nævnt i et modsætningsforhold til folkeskolen. 
Vi ser os selv som et godt alternativ og supplement til folkeskolen. 
Vi er glade for den opbakning vi møder både fra den nye undervisningsminister, Merete Riisager(LA), der har sikret en tilbagevenden til det tidligere niveau i statsstøtte og fra andre politkere og meningsdannere, der har syn for at værne om  forældrenes grundlovssikrede ret til at vælge et alternativ til folkeskolen.
Vi besøgte undervisningsministeren d. 6. februar og anerkendte hendes syn på de frie skoler. Vi fik også en debat med hende om grænserne for frihed og forholdet til kommunerne og til folkeskolen. Vi har også besøgt friskoleordførere for forskellige partier og fortsætter med det hen over foråret.
Der er en kamp, der skal kæmpes - og den er ikke slut endnu - tværtimod!

Vi har tidligere skrevet ud om stramningerne på tilsynet og gennemgået de væsentligste ændringer på dialogmøderne. Hvis I vil læse mere, kan I kigge ind på vores hjemmeside.


Internationalt arbejde

Besøg fra Sydkorea. Lukas-Skolen og Bøgballe Friskole havde i januar besøg af 19 lærere, ledere og studenter fra kristne friskoler i Sydkorea. De var meget begejstrede, og fortalte om hvor meget de var blevet inspirerede ved at møde børn og voksne på de danske kristne friskoler. Især børnenes glæde ved at gå i skole og lære, gjorde et stort indtryk på dem.

EurECA konference i Norge i maj. Det er ikke så meget vi gør i internationale kontakter, men her er en mulighed for at møde kristne lærere og ledere fra hele europa, når EurECA inviterer til konference i Kr. Himmelfartsferien på Hurdal Verk Folkehøjskole. Jeg (HJH) deltager, men jeg så da gerne, at vi var en flok fra DK, der kunne vise flaget for de kristne friskoler i Danmark. Se programmet her.

Reformationsjubilæum i oktober. Vi har i FKF ikke planlagt specille arrangementer i anledning af 500-års jubilæet for Reformationen, men der er mange muligheder, hvis man kigger sig lidt rundt. Jeg kan anbefale, at man kigger ind på Schools500reformation og overvejer om jeres skole skal deltage - evt. med et par tysk-klasser. Se mere her.

Fælles Indkøb

En af de nye opgaver, som vi vil bruge nogle af de ekstra ressourcer på er fælles indkøbsaftaler. Vi er ikke selv opsøgende, men hvis vi ved at snakke med nogle sælgere, kan sikre skolerne fornuftige priser på læremidler og inventar, så gør vi gerne det.

Vi har lige lavet aftale med MV-Nordic, der bl.a forhandler CD-ord om en rabat på 25% på alle deres produkter. Se mere på hjemmesiden under Adminstration - Indkøb.

Vi vil løbende lægge flere aftaler ind på hjemmesiden og orientere om dem her i nyhedsbrevene.
 

Nyt fra Kontoret

Husk at hente tilskud til fleksjob fra staten:
Tove Dohn, Dansk Friskoleforening gør opmærksom på reglerne, hvis I ude på skolerne er i tvivl om hvilke tilskud, skolen kan hente fra den statslige fleksbarsels ordning, når medarbejdere er på barsel eller skolen ansætter personer i fleksjob. Læs mere her:
Vi blevet opmærksomme på, at der nogle steder hersker tvivl om, hvilke tilskud, skolen kan hente fra den statslige flexbarsels-ordning, når medarbejdere er på barsel, eller når skolen ansætter personer i fleksjob. Derfor bringer vi her et rids over reglerne med hensyn til hvem, der er omfattet af ordningen, og hvem skolen kan søge tilskud til.
Barsel-/forældreorlov:
Tilskuddet til barsel- og forældreorlov er 71 kr. pr. lønnet orlovstime (2017 takst).
Ansatte i flexjobordning: 
Tilskud til ansatte under flexjobordningen er 50% af skolens udgift til den ansatte i flexjobbet, uanset om det er under den gamle ordning fra før 2013, hvor skolen betaler fuld løn men også modtager tilskud fra kommunen, eller om det er under den nye ordning, der trådte i kraft 1. januar 2013, hvor skolen kun betaler løn for den faktiske arbejdstid. (For fleksjobmedarbejdere ansat før 2004 gælder en særlig ordning.)
Hvem er omfattet? OBS: Kun ansatte i skolen er omfattet af statens fleks/barsel-ordninger. Det betyder, at medarbejdere i daginstitutioner ikke er dækket af ordningen, uanset om daginstitutionen drives under friskolelovens § 36. Det skyldes, at daginstitutionen finansieres af kommunale midler og ikke statslige midler. Medarbejderne i daginstitutionerne er omfattet af de almindelige barselsrefusioner fra barsel.dk, hvor der kan hentes tilskud til børnehavens og vuggestuens ansatte under lønnet barsel- og forældreorlov.
Finansiering - Indberetning af årsværk Fleks-barsels-ordningerne finansieres af de statslige institutioner, som har adgang til ordningerne.
På de frie grundskolers område har vi i mange år haft bidrag til fleksjobordningen, som for tiden udgør 240 kr. pr. måned pr. årsværk på skolen.
Fra og med 2017 skal skolerne yderligere betale et bidrag på 201 kr. pr. måned pr. årsværk til barselsordningen, som til og med 2016 blev finansieret ved et forlods fradrag i bevillingerne til skolerne. Ved indberetningen af årsværk til den statslige fleksjob/barsels ordning er det kun skolens medarbejdere, der skal medtages - idet medarbejdere i en eventuel daginstitution, som nævnt, ikke er omfattet af ordningerne.
 
 Nye regler om persondata:
De frie skoleforeninger har nedsat en arbejdsgruppe, som arbejder på en vejledning til den nye persondataforordning, der træder i kraft i maj 2018.
I den senere tid ser man stadigt hyppigere artikler, tilbud om informationsmøder og kurser om nye og strammere regler om, hvordan persondata skal håndteres. Anledningen er en persondataforordning som træder i kraft i maj 2018. De nye regler vil også få betydning for frie grundskolers opbevaring og håndtering af personoplysninger.
En væsentlig grund til, at forordningen er genstand for så stor opmærksomhed, er, at overtrædelse af reglerne kan sanktioneres med meget store bøder, der udmåles som en procentdel af virksomhedens omsætning på op til 2%.
Justitsministeriet er i gang med at undersøge hvilke nationale særregler forordningen eventuelt giver anledning til. Der forventes en udmelding fra Justitsministeriet i foråret 2017.
FKF arbejder sammen med de øvrige frie skoleforeninger på informationsmaterialer og en vejledning målrettet frie grundskoler. Vejledningen vil formentlig blive fulgt op af informationsmøder/seminarer i efteråret 2017. 
 
Tidspunkt for prøverne for skoleårene: 2016/17 og 2017/18:
Bekendtgørelsen om tidspunkterne for afgangsprøver til og med maj/juni 2018 kan findes på www.retsinformation.dk her
 
Nu er det tid til at placere ferien:
Hvis skolen ønsker, at lærerne afholder deres 5 ugers ferie på et andet tidspunkt end foreskrevet i overenskomsten, så skal dette meddeles inden udgangen af marts måned.
Hvis skolen ønsker, at lærerne afholder deres 5 ugers ferie på et andet tidspunkt end foreskrevet i overenskomsten, så skal dette meddeles inden udgangen af marts måned.
Ifølge læreroverenskomstens § 29 (s. 31 i ”Ansættelsesvilkår …  OK 2015-2018”) afholder lærere, børnehaveklasseledere og ledere 5 ugers samlet ferie i de sidste 20 hverdage i juli måned samt de 5 første hverdage i august måned. Skoler, der ønsker dele af ferien placeret på andre tidspunkter, for eksempel i uge 42 eller uge 7, skal meddele dette skriftligt senest 31. marts til de pågældende medarbejdere.
For skolens øvrige medarbejdere skal der ligeledes fastsættes/aftales plan for afholdelse af ferien. Alle medarbejdere har krav på 5 ugers ferie, og at hovedferien på 3 uger afholdes samlet i ferieperioden fra 1. maj til 30. september.  
Ud over de 5 ugers ferie – som følger af ferieloven – har de fleste medarbejdere ret til 5 særlige feriedage i medfør af deres overenskomst eller individuelle ansættelsesaftale. Ferievejledningen fra Friskolernes Hus udsendes i en ajourført udgave i begyndelsen af foråret.

Ny løntabel:
Løntabel gældende fra 1. april 2017 til 30. november 2017 vil i uge 10 blive lagt på hjemmesiden og sendt pr. mail til skolerne.
Lønstigning:
Med virkning fra 1. april stiger lønningerne med 1,22% idet reguleringsprocenten forhøjes til 4,2446 %.
Det betyder, at alle lønninger, aftalt i niveau 31. marts 2012, skal forhøjes med 4,2446 %.
Lønstigningen pr. 1. april i år består af den aftalte generelle satsforhøjelse på 1,00 % plus 0,23 %, som udløses af reguleringsordningen, hvilket er lidt mindre end forventet, da overenskomsten blev indgået i 2015. 
BUPL:
Det særlige tillæg til det pædagogiske personale hæves pr. 1. april 2017 fra 2.000 kr. til i alt 4.000 kr. årligt i niveau 31. marts 2012. Det særlige tillæg  gælder ikke for ledere og for ”lukkede grupper”. 
 
Nye satser for rejsegodtgørelse m.m.:
Moderniseringsstyrelsen har offentliggjort diverse satser for rejsegodtgørelse, diæter m.v. for 2017. Cirkulæret er tilgængeligt på hjemmesiden.
 

"Ved den undervisning og opmuntring menighederne modtog fra Paulus og Silas blev de styrket i troen og voksede dagligt i antal" ApG 16,5

Mange hilsner 
Jette Vibe Filbert       Torben Mathiesen      Hans Jørgen Hansen
 

Kalender

2017

28. februar                     Lederkursus i Nyborg
9.-10. marts                   Bibliotekarernes internatkursus
11. marts                       Generalforsamling på Nyborg Strand
28. marts                       Pedeltræf i Aulum
4. april                           Skoleledermøde Vest på Jakobskolen, Århus
5. april                           Skoleledermøde Øst på Davidskolen
25.-28. maj                    Eureca-konference for kristne lærere på Hurdal Verk Folkehøjskole i Norge

21-22. september           Lederkursus på Trinity i Fredericia
24. oktober                     Skoleledermøde Øst på Thomasskolen
26. oktober                     Skoleledermøde Vest på Haderslev Kristne Friskole
30.-31. oktober               Sekretærkursus (sted ikke fastlagt)
2.-3. november               Kursus for nye lærere/pædagoger i Middelfart
8.-9. november               Pedelkursus på Brogården i Middelfart
På vej mod fastelavn...


This email was sent to <<E-mail adresse>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Foreningen af Kristne Friskoler · Bytorvet 7, 1. th · Hedensted 8722 · Denmark

Email Marketing Powered by Mailchimp