Copy

 

Nyhedsbrev nr. 3  2019

I dette nyhedsbrev kan du læse om følgende:

  1. Ny lederaftale - endelig - på plads
  2. Ny medarbejder ansat
  3. Konstituering
  4. Nyt fra kontoret
  5. Kalender

Organisationsaftalen for ledere ved frie grundskoler blev offentliggjort med cirkulære af 16. april. Aftalen har virkning fra den 1. januar 2019.


Aftalen adskiller sig fra den hidtidige aftale, hvor ledergruppen var omfattet af samme organisationsaftale som lærere og børnehaveklasseledere. Nu får lederne deres egen selvstændige organisationsaftale. 
Lederne får nye betegnelser i aftalen – men skolen kan selv vælge titel
Fremadrettet betegnes grundskolernes ledere som henholdsvis ”øverste leder” og ”øvrige ledere”. Ved begrebet ”øverste leder” forstås ved en fri grundskole ”skolelederen”. Øvrige ledere forstås som ”viceskolelederen” og ”afdelingslederen”. Den enkelte skole kan dog vælge at anvende de stillingsbetegnelser, man ønsker, og som man kender i dag.
Nye ansættelsesbreve
Som følge af den nye organisationsaftale skal der udstedes nye ansættelsesbreve til alle ledere. Skabelon til ansættelsesbrevene kan nu hentes på vores hjemmeside.
Løn for øverste leder, grundskoler
For øverste leder gælder, at skolen indplaceres i et interval på baggrund af skolens elevtal. Som noget nyt er der et interval for skoler med mere end 700 elever.

Såfremt der for øverste leder skal aftales øget løn inden for det eksisterende eller i et nyt interval, kræver dette en konkret skriftlig aftale med skolens bestyrelse.
Hertil kan aftales engangsvederlag i form af honorering for særlig indsats og/eller resultatløn i henhold til Undervisningsministeriets bemyndigelsesskrivelse af juni 2003.
Nye skemaer til brug for skriftlige aftaler om løn inden for intervallet og eventuelle engangsvederlag kan ligeledes findes på vores hjemmeside
Øvrige ledere ved frie grundskoler
For gruppen af viceskoleledere og afdelingsledere sker den største ændring. Gruppen betegnes i organisationsaftalens endelige udgave som ”øvrige ledere” – i det oprindelige forhandlingsprotokollat anvendtes betegnelsen ”mellemledere”; men dette er nu ændret til ”øvrige ledere”. Lokalt kan det fortsat aftales, at der benyttes andre stillingstitler end ”øvrig leder”. Øvrige ledere indplaceres fremadrettet på en basisløn afhængig af skolens elevtal. Se skema på hjemmesiden. Hertil kan aftales varige og/eller midlertidige funktions- eller kvalifikationstillæg eller honorering for særlig indsats og/eller resultatløn.
Lønkonvertering for øvrige ledere pr. 1. januar 2019
For allerede ansatte øvrige ledere, dvs. viceskoleledere og afdelingsledere, skal den eksisterende intervalløn konverteres til en basisløn med et tilhørende personligt udligningstillæg således, at den samlede løn fremadrettet svarer til den nuværende intervalløn.
Allerede indgåede aftaler om honorering for særlig indsats videreføres uden ændringer. Konverteringsberegner er ligeledes tilgængelig på hjemmesiden.
Efter organisationsaftalens ikrafttræden vil øvrige ledere kunne forhandle sig til varige og/eller midlertidige funktions- eller kvalifikationstillæg eller honorering for særlig indsats og/eller resultatløn.
Godkendelse af lønaftaler
Lønaftaler skal fra 1. januar 2019 ikke godkendes af Frie Skolers Ledere, men bør stadig gennemses af skolens revisor ved regnskabsgennemgang.

Organisationsaftalen for Ledere ved frie grundskoler kan findes HER

Ny medarbejder ansat i FKFCarsten Vesterager er fra 1. juni ansat som ny medarbejder i FKF i en projektstilling, der foreløbig løber de næste tre år.
Stillingen er oprettet i samarbejde med Borgfonden og indeholder tre væsentlige hovedopgaver:
1. Støtte og opmuntre til opstart af nye, kristne daginstitutioner
2. Kompetenceudvikling for personale og ledere i eksisterende daginstitutioner
3. Kurser for småbørnsforældre i de første svære år.
Carsten kommer fra en stilling med leder af børnehave, vuggestue og SFO ved Randers Kristne Friskole. 

Carsten beskriver sig selv som en kristen ung mand på 57 år. Han kommer oprindeligt fra Vestjylland. Han arbejdede først på en fiskekutter og blev siden uddannet som mejerist. De sidste 28 år har han været pædagog, heraf 20 år som daginstitutionsleder.
Han har haft forskellige lederjobs: kommunal, privat pulje ordning, selvejende og nu igen privat.  Han har løbende været i kompetenceudvikling og har bl.a. en diplomuddannelse i ledelse + en ICDP uddannelse og en uddannelse i natur, udeliv og science.
Han havde et slogan på sin ansøgning: 
”Får den ægte kærlighed fat i barnevognen, vinder vi Danmark tilbage”

Konstituering

Bestyrelsen i FKF har på sit møde d. 29. april konstitueret sig. Der var genvalg på formands- og næstformandsposten til henholdsvis Thorkild Bjerregaard, skoleleder på Midtjyllands Kristne Friskole i Herning og Carsten Sørensen, skoleleder på Den kristne Friskole i Holstebro. Øvrige valg var også genvalg, så bestyrelsen består foruden de to nævnte af Malene Funch, Skoleleder på Lygten Skole på Ydre Nørrebro i København, John Riis, skoleleder på Billesborgskolen i Køge og Jens Peter Vrist, viceskoleder på Jakobskolen i Århus.Bestyrelsen på besøg hos KL i januar 2018

Nyt materiale til seksualundervisning er klar til brug

FKF har i samarbejde med en række andre organisationer været med at udvikle et nyt undervisningsmateriale til seksualundervisningen i skolen. Formålet har været at udarbejde et materiale, der bygger på et kristent livssyn. Materialet skal supplere de allerede eksisterende materialer på markedet, og lærere – ikke mindst på kristne skoler – får dermed et større udvalg og en bedre mulighed for i højere grad at inddrage værdibaserede tilgange til undervisningen.
 
Materialet hedder ”Jeg er køn” og retter sig mod undervisningen i 0.-6. klasse. Det er samlet i syv temaer, som hver især er blevet rettet mod de forskellige aldersgrupper.
 
Materialet er frit tilgængeligt på www.adamogeva.dk


Anbefaling af ny bog "Påvirk med respekt"

”Påvirk med respekt” er en vigtig og højaktuel bog, der bringer en klar analyse og en konkret udfordring: Voksne med et pædagogisk ansvar skal i højere grad turde påvirke de børn og unge! 
Det er imidlertid ikke bare en peptalk, der gives. Bogens helt store styrke er, at den tilbyder en handlemodel for sund påvirkning, der er både gennemtænkt og afprøvet.
”Påvirk med respekt” har potentiale til at blive en grundbog for alle, der arbejder i det komplekse og fantastiske pædagogiske univers. For lærere og pædagoger på kristne skoler er bogen et ”must”!
Bogen kan købes hos os eller på Lohses Forlag.
 
Torben Mathiesen
Konsulent i Foreningen af Kristne FriskolerNyt fra kontoret

Skolepuljeudvalget har holdt møde den 29.04.2019
 
De modtagne ansøgninger blev behandlet og følgende blev bevilliget:
 
1 Davidskolen 60.000
2 Tange Kristne Friskole 20.000
3 Brændstrup Kristne Friskole   5.000
4 Ølgod Kristne Friskole 12.000
5 Agerskov Kristne Friskole 50.000
6 Jakobskolen, Aarhus 20.000
 
Bevillingen til Jakobskolen er til færdiggørelse af deres IT-læreplan, som derefter kan distribueres til alle skoler.
NB: Vi mangler 100 gavegivere i 2019!
Hvis en skole støtter skolepuljen ved at melde gaver ind fra mere end 20 givere, så får skolen automatisk en bonus ved tildelingen.
 

Næste skolepuljemøde er den 05.11.2019. 
Ansøgningsfrist er den 25.10.2019

Program for sekretærkurset i november ligger nu på vores hjemmeside.
 

Kalender - kurser og møder

2019
24. september                 Det konstruktive, tværfaglige samarbejde på Bøgballe Friskole
3. - 4. oktober                  Lederkursus på Trinity
24. oktober                      Fortællekunst på Brogaarden i Strib
29. oktober                      Skoleledermøde Vest på Aulum Kristne Friskole
30. oktober                      Skoleledermøde Øst på Billesborgskolen i Køge

30.- 31. oktober               Pedelkursus på Brogaarden i Strib
31. okt - 1. nov.                Livsfilosofi  og etik i kristendomsundervisningen på Brogaarden i Strib
7. - 8. november              Ny medarbejder på en kristen friskole på Brogaarden i Strib
12.-13. november            Sekretærkursus på Brogaarden i Strib

2020
5. - 12. januar                  Kristendomskursus i Israel
20. januar                        Konference om SSF-faget på Brogaarden i Strib
30.- 31. januar                 SFO- og daginstitutionslederkursus på Severin Kursuscenter i Middelfart
5. - 6. marts                     Bibliotekarernes internatkursus på Brogaarden i Strib
14. marts                         FKFs generalforsamling på Hotel Nyborg Strand
Påskens budskab om lidelse og død blev sat i relief af de tragiske begivenheder i Sri Lanka, hvor kristne blev dræbt og såret på selve opstandelsesdagen. Disse ord fra Jesus kort før påskens begivenheder fik endnu stærkere indhold.
"Fred efterlader jeg jer, min fred giver jeg jer; jeg giver jer ikke som verden giver. Jeres hjerte må ikke forfærdes og ikke være modløst." Joh 14,27


Guds fred til jer alle!

Jette Vibe Filbert, Torben Mathiesen og Hans Jørgen Hansen

 
Copyright © 2019 Foreningen af Kristne Friskoler, All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.

Email Marketing Powered by Mailchimp