Copy

Nyhedsbrev nr.   2018

I dette nyhedsbrev kan du læse om følgende:

 1. OK 18 Forliget
 2. Bliv lærer - Nyt kampagne fra FKF
 3. Ny tilsynsportal for skoler og tilsynsførende
 4. Salomoskolen i Århus starter først op i 2019
 5. Nyt fra kontoret
 6. Kalender

OK 18 Forliget

CFU-forliget mellem staten og Centralorganisationernes Fællesudvalg, som blev indgået i Forligsinstitutionen i lørdags er nu offentliggjort. Hovedpunkterne gennemgås her. 

Den økonomiske ramme
 

                    Hvad
 Tidspunkt
Generel
lønstigning
Regulerings-
ordningen
Rest-
stigning
Pulje og andre formål I alt
OK 18
1. april       2018  0,80 %  0,33 %  0,50 %    1,63 %
1. oktober 2018  0,50 %      0,53 %  1,03 %
1. april       2019   1,30 %  0,02 %  0,50 %    1,82 %
1. oktober 2019  0,86 %        0,86 %
1. april        2020  1,46 %  0,02 %  0,50 %    1,98 %
1. februar   2021   0,68 %  0,10 %      0,78 %
I alt  5,60 %  0,47 %  1,50 %  0,53 %  8,10 %
 

Forklaringer:

 • Generel lønstigning: De generelle lønstigninger er faste procentuelle stigninger som udregnes på grundlag af den samlede faste løn pr. 31. marts 2018.
  Lønstigningen udmøntes ved at forhøje procentreguleringen.

   
 • Reguleringsordningen: Formålet med reguleringsordningen er at sikre at de statslige lønninger forhøjes når lønningerne på det private arbejdsmarked stiger. Forhøjelsen beregnes på grundlag af tal fra Danmarks Statistik, og der udmøntes 80 % af den konstaterede lønstigning på det private arbejdsmarked.
  Reguleringsordningen udmøntes ved at forhøje procentreguleringen. Reguleringsordningen beregnes fire gange i overenskomstperioden.

   
 • Reststigning: Reststigningen er en skønsmæssig værdi, som indgår i opgørelsen af den samlede økonomiske ramme; men den udmøntes ikke i lønstigninger i løntabellerne. Reststigningen består af lokal løndannelse, anciennitetsbaserede stigninger samt strukturelle faktorer.
   
 • Pulje og andre formål: Der er i alt 0,53 % til særlige formål. Så vidt vi erfarer, er 0,23 % afsat til organisationspuljer, mens 0,30% er afsat til andre formål.
  Organisationspuljerne anvendes til de specielle krav på de enkelte organisationers områder, som fx organisationsaftalen for lærere, ledere og børnehaveklasseledere.
  Forhandlingerne om organisationspuljerne skal være afsluttet senest 18. maj. Hvis der ikke opnås enighed om anvendelsen af puljemidlerne på de frie grundskolers område, vil de blive udmøntet som generelle lønforbedringer for lærere, ledere og børnehaveklasseledere.

   
 • Procentreguleringen: Procentreguleringen er en procentsats som anvendes til at beregne den aktuelle løn, på grundlag af basissatserne, som er aftalt i niveau 31. marts 2012. Den aktuelle løn beregnes ved at forhøje basissatserne med den aktuelle procentregulering.
  I overenskomstperioden vil procentreguleringen blive ajourført 6 gange. Fire gange (1/4-18, 1/4-19, 1/4-20 og 1/2-21) vil reguleringen bestå af en sammenlægning af den generelle lønstigning og reguleringsordningen. To gange (1/10-18 og 1/10-19) vil procentreguleringen alene bestå af den aftalte generelle lønstigning.

  Der udsendes nye løntabeller når procentreguleringen ændres.

Lærernes arbejdstid
De hidtidige arbejdstidsregler videreføres. Moderniseringsstyrelsen og LC er enige om at optage forhandlinger om arbejdstid ved overenskomstforhandlingerne i 2021. Udgangspunktet for forhandlingerne vil være resultatet af forhandlingerne om lærernes arbejdstid på det kommunale område. 
Dog har man i CFU-forliget aftalt, at parterne er forpligtet til at forhandle sådanne tilpasninger som måtte være nødvendige af hensyn til særlige forhold i den enkelte skoleform. Samtidigt er forhandlingsparterne opmærksomme på, ”at der vidt muligt bør aftales ensartede arbejdstidsregler for alle Lov 409-områderne i staten”.

Øvrige emner
CFU-forliget afhandler mange forskellige spørgsmål. Udover løn og arbejdstid kan nedenstående have interesse for frie grundskoler: 

Ferie og særlige feriedage
Der vil blive indgået en ny ferieaftale med tilhørende vejledning med henblik på at implementere den nye ferielov.

Med hensyn til de særlige feriedage, har parterne aftalt, at disse videreføres efter de nugældende regler. 

Gruppelivsordningen (nr. 85034)
Dækninger i gruppelivsordningen forhøjes – uden at det medfører højere præmier. Det skyldes, at de forbedrede dækninger kan finansieres af bonusmidler i ordningen.

 •  Forsikringssummen ved kritisk sygdom forhøjes fra 100.000 kr. til 150.000 kr. med virkning for dækningsberettigede sygdomme diagnosticeret den 1. april 2018 eller senere.
 • Forsikringssummen ved død forhøjes fra 370.000 kr. til 425.000 kr. med virkning fra 1. april 2018.
 • Endvidere bortfalder kravet om at timelønnede skal have mindst 15 ugentlige timer i gennemsnit for at være omfattet.

Plustid forenkles
Reglerne om plustid forenkles. Kravet om, at der skal indgås en iværksættelsesaftale mellem skolen og tillidsrepræsentanten inden der kan indgås aftale om plustid mellem den enkelte medarbejder og skolen, bortfalder.

Tjenestefri af familiemæssige årsager
Der indsættes en ny bestemmelse i cirkulæret om tjenestefrihed af familiemæssige årsager, der giver en ansat ret til fravær, hvis pågældende ansættes af kommunen efter § 118 i serviceloven til at passe en nærtstående, der har nedsat funktionsevne eller lider af en eller flere kroniske eller langvarige uhelbredelige lidelser. 
Skolen skal ikke betale løn og pension i perioden, ligesom den heller ikke indgår i lønancienniteten. Endvidere præciseres at forældres ret til frihed til hospitalsindlæggelse sammen med et barn også gælder hvis behandling i hjemmet eller ambulant behandling træder i stedet for hospitalsindlæggelsen.

Kompetenceudvikling:
Den nuværende indsats på kompetenceområdet omlægges således at ”parterne vil fokusere midlerne i den partsfælles kompetenceindsats ved at samle midlerne i en fond, der har fokus på individuel kompetencegivende kompetenceudvikling”. 

Det betyder, at den nuværende kompetencefond overføres til en ny karriere- og kompetencefond som vil indeholde 172 millioner kroner i overenskomstperioden. Administrationen af kompetencemidlerne skal fortsat varetages af Kompetencesekretariatet, som dog vil blive tilpasset de nye opgaver.

Jubilæumsgratiale
Parterne vil i overenskomstperioden afdække om reglerne for opgørelse af jubilæumsanciennitet kan forenkles. 

Organisationsforhandlinger og endelig godkendelse
Organisationsforhandlingerne om anvendelsen af puljemidlerne skal, som nævnt, være afsluttet senest den 18. maj. 
Forhandlingerne på de frie grundskolers område føres mellem LC og Moderniseringsstyrelsen og almindeligvis medvirker FSL som bisidder for LC og skoleforeningerne medvirker som bisiddere for Moderniseringsstyrelsen.

Den 4. juni skal parterne – de faglige organisationer og staten – give hinanden tilbagemelding om deres stillingtagen til forhandlingsresultatet.

Såfremt parterne ikke godkender aftalerne den 4. juni vil eventuelle arbejdsstandsninger kunne iværksættes ved døgnets begyndelse den 11. juni. 

Bliv lærer - Ny kampagne fra FKF

Vi har nu været på Påskelejr i KFS, på Konnekt i IMU, på Mariager Højskole, På den internationale Højskole i Kolding og på LTC med vores nye kampagnematerialer. Vi er blevet godt modtaget og nu er vores nye hjemmeside klar til at blive besøgt. Se mere her.

Ny tilsynsportal for skoler og tilsynsførende

Torsdag den 26. april meddelte Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (STUK), at den digitale tilsynserklæring er kommet i drift. De tilsynsførende har nu således adgang til at arbejde i erklæringen på Tilsynsportalen.
 
Tilsynserklæringen vil kunne indsendes i perioden 1. maj til 30. juni. Når den tilsynsførende har indsendt sin erklæring, vil den være tilgængelig for skolen ved at logge på Tilsynsportalen.

Salomoskolen i Århus starter først op i 2019

Trods ihærdigt arbejde med at finde bygninger, ansætte skoleleder, lave vedtægter og finde elever, så lykkedes det ikke at komme i mål til skolestart i august 2018. Det meste var på plads, men eleverne manglede. Nu trækker bestyrelsen så lige vejret og sætter deres lid til, at der allerede først i efteråret er så stor interesse for projektet, at man kan komme i gang fra august 2019.
Man kan læse mere om skolen her.

Nyt fra kontoret

Friskoler kan benytte den Offentlige Digitale Post til sikker post og persondata-håndtering
Flere skoler efterspørger gode løsninger til sikker post. Ifølge Bekendtgørelse om offentlige afsendere i Offentlig Digital Post af 3.10.2014 kan de fleste friskoler blive tilmeldt Digital Post-løsningen.
Dette kan ske på samme vilkår som offentlige myndigheder i øvrigt. Det er effektivt og meget billigere end fysisk post.
Hvem kan tilmeldes løsningen?
E-boks leverer den offentlige løsning til sikker elektronisk kommunikation mellem myndigheder og borgere. Som selvejende institutioner har de friskoler, der er nævnt i et særligt bilag til bekendtgørelsen, også mulighed for at bruge systemet (se link til bekendtgørelsen nedenfor).
Det ser ud til at alle foreningens medlemsskoler er med på listen, skulle der være en enkelt, som ikke er med, kan I rette henvendelse til foreningen. Vi kan dermed tage sagen op med myndighederne med henblik på, at alle skoler kan være omfattet. Men I første omgang vil skoler, der ikke er optaget på listen, desværre ikke kunne tilmeldes ordningen.
Udgifter til oprettelse og drift
Tilslutning til den Offentlige Digitale Post kræver, at skolen gennemfører et elektronisk tilslutningsforløb, som startes via dette 
LINK
Typisk vil skolen vælge at opsætte to ’postkasser’, så der både kan sendes ud fra skolen (til forældre og myndigheder) og til skolen fra forældre og myndigheder. Det koster 1.000 kr. i oprettelsesgebyr pr. postkasse, dvs. 2.000 kr. i alt.
Herefter afregnes i henhold til forbrug. Det koster for tiden 19 øre pr. transaktion, dvs. pr. mail uden vedhæftninger. Hertil kommer et gebyr for brug af data i form af MB. Op til 1 MB (1.000 kb) betales 0,85 kr. En skoles bilag vil typisk være indmeldelsesblanket og samtykkeerklæring, som sendes til forældrene. Forældrene underskriver og sender herefter retur. Samlet løber disse bilag fx op i en størrelse på 300 kb (afhængig af grafik, logoer og billeder), hvilket giver en samlet pris pr. forsendelse på mellem 50 og 85 øre.
Skolen skal dog være opmærksom på, at det også er skolen, der betaler for forsendelser FRA forældrene TIL skolen. Det vil sige, at en typisk ekspedition af indmeldelsesblanketter, samtykkeerklæring tur-retur vil koste 0,50 kr. x 2 pr. elev.
Digital Post er obligatorisk at modtage for borgere. Myndigheder, som er omfattet af forvaltningsloven, fx PPR, kommunale sagsbehandlere og folkeskoler, er for de flestes vedkommende derfor allerede tilmeldt. Dermed vil skolen også kunne håndtere korrespondance med disse instanser via løsningen. I disse tilfælde er det altid afsendermyndigheden, der betaler vederlag til e-Boks. Det vil sige, at skolen ikke skal betale for, at PPR eller kommunen sender dokumenter til skolen.
Læs mere om mulighederne
Man kan læse mere om mulighederne for at blive tilkoblet Offentlig Digital Post på 
Digitaliseringsstyrelsens hjemmeside
Her vil der også være en række 
vejledninger til brugen af løsningen
E-boks samarbejder med en række forskellige leverandører, der kan hjælpe med opsætning og start i brugen af digital post.

LINK til bekendtgørelsen.
 

FKF afholder  3 Persondata workshops:
Torsdag d. 24. maj 2018 kl. 10.00-13.00 på Lukas-Skolen, Vejle
Onsdag d. 30. maj 2018 kl. 10.00-13.00 på Den kristne Friskole i Holstebro
Torsdag d. 31. maj 2018 kl. 10.00-13.00 på Johannesskolen i Hillerød

Der er stadig ledige pladser.
Tilmelding på fkf@kristne-friskoler.dk
 

Kurser
Sekretær- /administrativt kursus den 7.-8.11.2018 - programmet er tilgængeligt på hjemmesiden.
 
Følgende kursusprogrammer er på vej..
Pedelkursus den 30.-31.10.2018
Kursus for nye ledere forår 2019
Kursus for nyansatte den 15.-16.11.2018
 

Lønudbetaling fra 01.04.2018
Som vi tidligere har informeret om, er løntabellen umiddelbart kun gældende til og med den 31.03.2018. Men indtil OK-aftalerne er på plads, udbetales lønnen som I plejer. Når vi kender det endelige resultat, i juni, vil I blive informeret og løntabellen vil blive opdateret.
 

Ny ferielov
Vi har tidligere nævnt den nye ferielov. Den er vedtaget til ikrafttrædelse pr. 01.09.2020.
Der vil være en overgangsordning i perioden den 01.09.2019-31.08.2020.
Vi vil løbene orientere om hvad den nye ferielov kommer til at betyde ude hos jer.
 

 

Kalender - kurser og møder

2018
27. august                      Kursus - Øst: Skabelse og evolution på Thomasskolen
20.-21. september          Lederkursus på Trinity
24. september                Kursus - Øst: Kristen litteratur i danskundervisningen på Esajasskolen
25. september                Kursus - Jylland Syd: Overgangen fra 0.kl til det videre skoleforløb
27. september                Kursus - Vest: Kristen litteratur i danskundervisningen på Videbæk Kristne F.
5. oktober                       Biblioteksmøde Øst på Davidskolen
23. oktober                     Skoleledermøde Øst på Jakobskolen, Frederiksberg
24. oktober                     Kursus: Fortællekunst på Brogaarden i Middelfart
25. oktober                     Skoleledermøde Vest på Ølgod Kristne Friskole
30.-31. oktober               Pedelkursus på Brogaarden
1.-2. november               Kursus: Bibelen i kristendomsundervisningen på Brogaarden i Middelfart
7.-8. november               Sekretærkursus i København
15.-16. november           Kursus for nyansatte

2019
22. januar                        Kursus - Vest: Skabelse og evolution på Skjern Kristne Friskole
24.-25. januar                  SFO- og institutionslederkursus på Severin
6.-7. marts                       Kursus for nye ledere
7.-8. marts                       Bibliotekarernes internatkursus i København
9. marts                           Generalforsamling på Hotel Nyborg Strand

10. april                           Kursus for nye ledere

Et nyt kald

"Derfor skal I vide, at denne frelse fra Gud er sendt til hedningerne; og de skal høre!"      ApG 28,28

Jette Vibe Filbert, Torben Mathiesen og Hans Jørgen Hansen

 
Copyright © 2018 Foreningen af Kristne Friskoler, All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.

Email Marketing Powered by Mailchimp