Copy

Nyhedsbrev nr. 2  2018

I dette nyhedsbrev kan du læse om følgende:

  1. OK 18 Konflikt
  2. Ny tilsynsportal for skoler og tilsynsførende
  3. Lemvig kristne Friskole lukker
  4. Kurser for nyansatte og nye ledere
  5. Nyt fra kontoret
  6. Kalender

OK 18 - udsigt til både strejke og Lockout

De faglige organisationer har som tidligere informeret afgivet konfliktvarsel i form af et strejke- og blokadevarsel. Staten har nu afgivet sit formelle modsvar i form af et lockoutvarsel. Lockouten kan, som strejken, tidligst iværksættes fra april. Strejken kan tidligst iværksættes 4. april, lockouten tidligst 10. april. Med andre ord vil konflikten, hvis den kommer, komme i etaper.

Forligsmanden har dog mulighed for at udskyde en konflikt i to gange 14 dage, hvis der er en realistisk mulighed for, at parterne kan nå hinanden.

Lockoutvarslet er, lig strejkevarslet, en obligatorisk ingrediens i forhandlinger om fornyelse af kollektive overenskomster. Lønmodtagersiden kan varsle en strejke, og arbejdsgiversiden, i dette tilfælde Staten, kan udtage større grupper af lønmodtagere til lockout. Det er fortsat målet at nå frem til en forhandlingsmæssig løsning, men det er nødvendigt for parterne formelt at forberede sig på, at forhandlingerne ikke fører til enighed.

I forbindelse med strejkevarslet, blev der udtrukket en række skoler til strejke. Med lockouten omfattes, som udgangspunkt, alle frie grundskoler, hvis konflikten bliver en realitet. 

Lockout er en arbejdsudelukkelse af ansatte. I tilfælde af en konflikt vil de organiserede undervisere og ledere på de private skoler altså ikke kunne varetage deres arbejde. Dog er skolernes øverste leder, det vil sige skolelederen undtaget. Lockouten vil omfatte de ansatte på skolen, der er medlem af forhandlingsberettigede fagforeninger.

  • Medlemmer af Danmarks Lærerforening
  • Medlemmer af Frie Skolers Lærerforening
  • Medlemmer af Skolelederforeningen
  • Medlemmer af Frie skolers Ledere

Ansatte ved frie grundskoler, der er ansat under BUPL og Krifa-overenskomsterne vil ikke blive omfattet af en strejke, da disse overenskomster ikke er indgået som statslige overenskomster, men på det private område. Overenskomstforhandlingerne mellem BUPL og Aftaleenheden fortsætter som planlagt, men bliver formentlig udskudt, da vi afventer CFU-forliget. 

Det må forventes, at skolerne modtager instruktion og vejledning fra Moderniseringsstyrelsen og Undervisningsministeriet. Vi vil naturligvis fortsat løbende informere og rådgive, som situationen udvikler sig. 

Ny tilsynsportal for skoler og tilsynsførende

Den nye tilsynsportal er nu gået i luften. Portalen skal blandt andet bruges af de tilsynsførende til at indsende den tilsynserklæring, som skal lægges ud på skolens hjemmeside. 

Skolerne og de aktive certificerede tilsynsførende har modtaget en velkomstmail fra Undervisningsministeriet (STUK) om ibrugtagningen af portalen. Velkomstmailen indeholdt også de vejledninger som blev udsendt til skolerne og de tilsynsførende inden jul.


Skolerne skal være opmærksom på, at de skal melde ind, hvem der er tilsynsførende og den tilsynsførende skal så bekræfte det i portalen. Desværre kan tilsynserklæringen først laves efter 1. maj direkte i portalen, så de fleste tilsynsførende vil sikkert fremlægge hovedpunkterne på skolens generalforsamling/skolekredsmøde og derefter lave den endelig erklæring i portalen.

Lemvig kristne Friskole lukker

Den 5.september 2017 opfyldte Lemvig kristne Friskole ikke ministeriets mindstekrav. Bestyrelsen har derfor  siden 1.1.2018 videreført skolen uden statstilskud i håbet om, at der kom flere elever, så der igen fra 1. august 2018 kunne opnås statsstøtte. Man satte som minimum, at der skulle være indmeldt 5 nye elever inden 1. marts. Mange aktiviteter og tiltag er blevet prøvet, men der kom ikke flere elever. Bestyrelsen skriver derfor d. 2. marts sådan til forældrene:
"Derfor er det med tungt hjerte og med den allerstørste beklagelse, at vi i bestyrelsen må indlede en proces om at nedlægge Lemvig kristne Friskole. Skolen har haft stor betydning og været en fantastisk støtte for rigtig mange børn igennem de seneste knap 11 år. Vi har kunnet glæde os over en meget dygtig og stabil lærerstab, som har set den enkelte elev og har givet sig fuldt ud for at støtte og hjælpe deres elever, ikke bare i timerne på skolen, men også på de mange ture ud af huset. Skolen har været omgivet af ansatte og frivillige hjælpere, som har medvirket til, at dagligdagen forløb godt og roligt."

Datoen for lukningen har vi sat til den 30. april. Da denne dag er en mandag, bliver sidste skoledag torsdag den 26.4., hvor man slutter med en stor ”taknemmelighedsfest” for at fejre alt det, som skolen har betydet for så mange børn og forældre igennem de sidste knap 11 år.

Herfra skal der lyde en stor anerkendelse og tak til bestyrelse og medarbejdere for jeres arbejde for at der skulle være en kristen friskole i Lemvig. Grundlaget var ikke til stede og derfor er det rigtigt, at man nu lukker ned i god ro og orden, selv om der er mange svære følelser forbundet med det. Som formanden udtrykte det i denne uge: "Det er ligesom et dødsfald i familien. Man er helt tom og trist indeni, men Gud skal nok vise os vejen i dette også."

Kurser for nyansatte og for nye ledere

Bestyrelsen besluttede på sit møde i januar, at vi skal udbyde kursus for nyansatte hvert år. Derfor kommer der et nyt kursus d. 15.-16. november. Skriv det allerede nu ind i deres arbejdsbeskrivelse.

Ligeledes kommer der et kursus for nye ledere i foråret 2019.


Programmer for de to kurser kommer senere.

Nyt fra kontoret

Persondataforordning
Indgåelse af databehandleraftaler er alene et anliggende skolen og skolens leverandører. Denne aftale skal skolen i henhold til nugældende persondataretsregler have med sine leverandører. Dog er det først efter 25. maj 2018, at det er muligt at få en bøde for manglende overholdelse af dette krav. 

Indgåelse af databehandleraftale kan være vanskeligt for skolen at overskue, og det kan være meget nemt at godkende de aftaler, som leverandøren sender til skolen. Der skal dog gøres opmærksom på, at det til enhver tid er skolens ansvar som dataansvarlig, hvilke vilkår aftalen bliver indgået på mv. 

Datatilsynet har netop udgivet standardskabelon for en databehandleraftale, som enten kan anvendes fuldstændigt som den er eller bruges som en tjekliste. 

Du kan hente følgende dokumenter på vores hjemmeside
Standard-databehandleraftale

Baggrunden for Databehandleraftale 
Datatilsynets hjemmeside om databehandleraftaler  

Vi planlægger tre informationsmøde/workshops først i maj for ledere, sekretærer og forretningsførere, hvor vi sammen med folk fra BDO vil forsøge hjælpe jer med at få alle sikkerhedsforskrifter opfyldt.

Vejledning om vold og trusler mod lærere m.fl.
Tallene viser, at hver femte lærer har været udsat for vold inden for det seneste år. Det har givet anledning til at Undervisningsministeriet har udarbejdet en vejledning, som skal hjælpe skoler og SFO´er med at forebygge og håndtere vold og trusler. Vejledningen er første trin i en indsats, som ministeriet vil fortsætte i foråret 2018.
Ifølge Videnscenter for Arbejdsmiljø kan vold på arbejdspladser være både fysisk og psykisk og det kan have alvorlige konsekvenser for medarbejderens helbred og trivslen på hele arbejdspladsen. Arbejdstilsynet vurderer, at forebyggelse kan bidrage til at modvirke risikoen for vold og trusler.
Hent 
Vejledning vedr forebyggelse af vold og trusler her

Ny ferielov
Vi har tidligere nævnt den nye ferielov. Den er vedtaget til ikrafttrædelse pr. 01.09.2020.
Overgangsordningen træder i kraft den 01.01.2019.
Vi vil løbene orientere om hvad den nye ferielov kommer til at betyde ude hos jer.

Elevpladser – AUB-ordning
Nogle af jer har spurgt, om det kan passe, at vi skal høre under denne nye ordning, som skal sikre flere erhvervsuddannede. Kan nogen kræve, at vi skal oprette erhvervsrettede elevpladser på vores skoler, når vi kun har ganske få erhvervsuddannede ansat? 
Vi har talt om det i skoleforeningsregi og mener at det er en fejl, at I har fået denne henvendelse. Men en henvendelse til ministeriet gav ikke medhold i dette, så I vil i april 2018 få en forskudsopgørelse med mål for, hvor mange elever, I skal ansætte i 2018. Vi tager det op på skoleledermøderne i april.

Kalender - kurser og møder

2018
9. marts                          Kursus om skriftlig matematik - del 2 på Filipsk. Kbh
10. marts                        Generalforsamling på Hotel Nyborg Strand
10. april                          Skoleledermøde Vest på Kratholmskolen
11. april                          Skoleledermøde Øst på Johannesskolen

27. august                      Kursus - Øst: Skabelse og evolution på Thomasskolen
20.-21. september          Lederkursus på Trinity
24. september                Kursus - Øst: Kristen litteratur i danskundervisningen på Esajasskolen
25. september                Kursus - Jylland Syd: Overgangen fra 0.kl til det videre skoleforløb
27. september                Kursus - Vest: Kristen litteratur i danskundervisningen på Videbæk Kristne F.
5. oktober                       Biblioteksmøde Øst på Davidskolen
23. oktober                     Skoleledermøde Øst på Jakobskolen, Frederiksberg
24. oktober                     Kursus: Fortællekunst på Brogaarden i Middelfart
25. oktober                     Skoleledermøde Vest på Ølgod Kristne Friskole
30.-31. oktober               Pedelkursus på Brogaarden
1.-2. november               Kursus: Bibelen i kristendomsundervisningen på Brogaarden i Middelfart
15.-16. november           Kursus for nyansatte

2019
22. januar                        Kursus - Vest: Skabelse og evolution på Skjern Kristne Friskole
24.-25. januar                  SFO- og institutionslederkursus på Severin
7.-8. marts                       Bibliotekarernes internatkursus i København
9. marts                           Generalforsamling på Hotel Nyborg Strand

Et nyt kald

Den nat stod Herren foran ham og sagde: "Vær ved godt mod! For ligesom du har fortalt om mig her i Jerusalem, sådan skal du også fortælle om mig i Rom"      ApG 23,11

Gud fører os somme tider i en helt ny retning og får os til at tænke nye tanker om vort liv og virke. Sådan er det i Lemvig lige nu, men sådan kan det også være for alle os andre, hvis vi lytter til Herrens røst.

Jette Vibe Filbert, Torben Mathiesen og Hans Jørgen Hansen

 
Copyright © 2018 Foreningen af Kristne Friskoler, All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.

Email Marketing Powered by Mailchimp