Copy

Nyhedsbrev nr. 7  2018

I dette nyhedsbrev kan du læse om følgende:

 1. Efteråret kursusaktiviteter er i fuld gang
 2. Kønsidentitet og sexualundervisning
 3. Nyt fra kontoret
 4. Kalender

Efterårets kursusaktiviteter er i fuld gang

Efter nogle års pause, ser det ud til, at vi nu har ramt skolernes og medarbejdernes behov med vores kursusudbud. Alle kurser i dette skoleår gennemføres og en del med meget pæne deltagertal.
Samtidig arbejdes der intenst på at opkvalificere kristendomsfaget. Torben har holdt møde med kristendomslærerne på næsten alle skolerne, og nu arbejdes der intenst med at etablere en hjemmeside med kvalificeret inspirationsmateriale. Vi håber på, at den kan komme i luften i uge 43 eller 44. 
Vi kigger også fremad og har brug for alle gode ideer og input til kommende kurser. Vi vil fastholde et smalt kursusudbud, hvor vi fokuserer på det, som er det specielle ved at være underviser på en kristen friskole. Så meld gerne ind med ideer på fkf@kristne-friskoler.dk eller ring til Torben på 2966 7912

 

Kønsidentitet og sexualundervisning

Flere kirkelige organisationer er gået til kamp for at fastholde det kristne grundsyn på mennesket som skabt af Gud som mand og kvinde. Debatten bliver nemt lidt skinger, når Clement Kjærsgaard og andre tager det op og hugger argumentation ned til småbidder, så alle nuancerne går tabt. Det kristne grundsyn udelukker ikke omsorgen for dem, der har det problematisk med deres kønsidentitet eller som vælger at leve i et forhold med en af samme køn.

Vi har også i de kristne friskoler en stor opgave i at undervise børnene i denne problematik og tage hånd om dem, der har spørgsmål eller dårlige oplevelser med deres egen eller andres opfattelse af dem. Men vi må samtidig fastholde Guds skaberorden og det naturlige i, at vi er skabt som to køn til at leve sammen i ægteskabet og sikre menneskehedens overlevelse.


De fleste skoler skriver på deres hjemmeside, at de følger Fælles Mål, men der er også en begyndende forståelse for, at vi måske her skal bruge friskoleloven ret til at formulere en alternativ læseplan, der tager udgangspunkt i de værdier, som er grundlaget for de kristne friskoler. Temaet bliver taget op på skoleledermøderne her i oktober og senere på dialogmøderne med ledere og bestyrelser i januar.

Undervisningsministeriet har igangsat en større evaluering i folkeskoler og friskoler af faget "Sundheds- seksualundervisning og familiekundskab", hvor flere af de kristne friskoler også er med. Vi afventer resultatet af denne evaluering og de tiltag, der vil følge efter det. Med interesseorganisationen "Sex og Samfund" inde over både udformningen af Fælles Mål og evalueringen af faget, er der sat en tydelig dagsorden hen imod, at børn skal oplæres til, at køn er en konstruktion, og at det er op til den enkelte, at vælge sit køn fra en meget tidlig alder. Når regeringen barsler med et forslag om at børn kan få juridisk kønsskifte helt ned til 10-års alderen må man spørge, om det ikke er at svigte børnene?

Der arbejdes også på at udgive nyt materiale til undervisningsbrug i netop dette fag, så lærerne ikke kun er henvist til det, der er udgivet af "Sex og Samfund" og andre med et helt andet grundsyn.

Husk Dialogmøder i januar for ledere og skolebestyrelsesmedlemmer

Temaerne på årets møder er:
1. Vi står midt i en værdikamp på det ideologiske plan i forhold til køn som en skaberordning, et biologisk fænomen eller en konstruktion, som det enkelte barn/individ selv kan vælge.
2. Vi står foran et folketingsvalg, hvor friskolerne også er kampplads – både i forhold til debatten om muslimske/religiøse friskoler og i forhold til tilskud, koblingsprocent og socialt taxameter.
3. En udløber af OK18 er en omlægning af ledernes lønsystem. Det nye system gælder fra januar 2019, så vi vil klæde bestyrelserne på til forhandlingen med lederne - og de må gerne lytte med J
4. Samarbejdet med kommunerne er ofte problematisk og en gråzone, der kræver, at bestyrelsen går ind og hæver røsten, som forældre og som skatteborgere. Hvilke rettigheder og pligter har en kommune over for en friskole?
5. - og så slutter vi med aktuelt nyt fra foreningen.


Tid og sted:

Mandag d. 14. januar 2019 kl. 17.00-20.30 på Andreasskolen
Tirsdag d. 15. januar 2019 kl. 17.00-20.30 på Lukas-Skolen
Onsdag d. 16. januar 2019 kl. 17.00-20.30 på Tange Kristne Friskole

Tilmelding senest d. 5. januar på jvj@kristne-friskoler.dk

Nyt fra kontoret

Ny ferielov
Moderniseringsstyrelsen har oplyst, at der er nedsat en arbejdsgruppe med deltagelse af de faglige organisationer og Moderniseringsstyrelsen, som skal udarbejde en ny ferieaftale med tilhørende vejledning. Baggrunden for arbejdet er den nye ferielov, som træder i kraft den 1. september 2020.
 Styrelsen tilstræber, at arbejdsgruppen afslutter sit arbejde inden udgangen af 2018. På den baggrund kan vi håbe, at en ny ferieaftale ligger klar omkring nytår eller i begyndelsen af 2019.
 Skolerne får mange tilbud om deltagelse i temadage om dette emne. Vores område er så anderledes mht afvikling af ferie, så det kan være svært at få svar på alle de spørgsmål I må have på skolerne. Vi anbefaler at tage den med ro og afvente foreningens vejledning.

FSL har rettet i sin lønsammenligner
FSL har nu meddelt, at man har konstateret to fejl i lønsammenligneren, som ifølge FSL betød, at de viste sammenligningslønninger i folkeskolen gennemsnitligt var ca. 2.100 kr. for høje på årsbasis.
Det ville have klædt FSL at sende en beklagelse ud til alle de skoler, der er blevet presset i de lokale lønforhandlinger med forkerte tal, men det understreger, at det er en god ide at have flere kilder og gerne konkrete og lokale eksempler, hvis man ønsker at lade lønsammenligninger indgå i forhandlingerne om lokale løntillæg. Sammenligninger mellem gennemsnitstal for en stor gruppe lærere i folkeskolen på den ene side og en konkret stab på en lille skole på den anden side er en vanskelig øvelse, der kalder på omtanke.


Ny løntabel gældende fra 01.10.2018

 
Tallene i løntabellen er reguleret med den nye reguleringsfaktor pr. 01.10.2018 på 7,4972 for så vidt angår ansatte under BUPL og FSL.
TAP’ernes satser er reguleret ifølge KRIFA OK ligeledes pr. 01.10.2018.
Løntabellen er tilgængelig på hjemmesiden og er gældende indtil 01.01.2019
 
Ændringer i organisationsaftalen for lærere og børnehaveklasseledere pr. 01.10.2018: Nyt løntillæg
Fra 01.10.2018 betales årligt tillæg på 900 kr. (grundbeløb 31.03.2012) til alle månedslønnede lærere og børnehaveklasseledere. Tillægget betales med 1/12 pr. måned og er pensionsgivende for alle.
Tillægget fremgår af løntabellen.


Ændringer i BUPL OK pr. 01.10.2018: Ikke-pædagoguddannedes adgang til pension
Fra 01.10.2018 nedsættes karensperioden for, hvornår ikke-pædagoguddannede opgør pension fra 2 til 1 år. Det betyder, at der for ikke-pædagoguddannede oprettes pension, når de fire betingelser er opfyldt:

 1. er fyldt 21 år
 2. har mindst et års beskæftigelse
 3. er beskæftiget gennemsnitlig mindst 8 timer pr. uge
 4. er ansat for en periode på mindst 6 måneder
Ændringen gælder for nyansatte og allerede ansatte ikke-pædagoguddannede. Det betyder at allerede ansatte ikke-pædagoguddannede med mellem 1 og 2 års anciennitet pr. 01.10.2018 vil være berettiget til pension, såfremt de tre øvrige betingelser også er opfyldt.


Indkøbsaftaler - SKI og andre
SKI
Der kan være penge at spare ved at bruge statens og kommunernes indkøbsaftaler – de såkaldte SKI-aftaler. Skolerne har adgang til at bruge disse aftaler ved at FKF har tegnet et abonnement, der dækker foreningens medlemsskoler. Statens og Kommunernes Indkøbs Service (SKI) er en portal med adgang til at købe ind til de priser, som staten/kommunerne har forhandlet på plads i rammeaftalerne.
Hvis en skole ønsker at benytte en SKI-aftale via foreningens abonnement, skal man kontakte Jette Vibe Filbert på jvj@kristne-friskoler.dk for at tilmelde skolen. Oplys skolens CVR-nummer, navn på en kontaktperson og kontaktpersonens mailadresse ved tilmeldingen. Efterfølgende sendes der fra SKI en mail med brugernavn og password til kontaktpersonen.

Andre
I FKF har vi den politik, at hvis et firma ønsker at give et specielt tilbud til de kristne friskoler, så tager vi det med i vores nyhedsbrev. Men det er op til skolerne selv at sortere i de tilbud, der kommer, så vi står ikke inde for kvaliteten af de enkelte firmaers produkter.
Blaabjerg Leg kører en kampagne på hoppepuder og på legepladser i naturtræ: 
-20% på alle hoppepuder - udskiftning samt nyetablering.
-20% på alle robinie legeredskaber (robinie)
Tilbuddet er gældende indtil 31.12.2018.

Se mere på vores hjemmeside under Indkøb.


Ændringer i ny dagtilbudslov

Link til Orientering om ny dagtilbudslov
Ikke alt er lige interessant for frie dagtilbud, men her er nogle vigtige punkter:
Pkt. 2.3 Den pædagogiske læreplan
Pkt. 2.4 Krav til private pasningsordninger 

 • Friskoler kan etablere private pasningsordninger - på dette område er der sket en del ændringer
Pkt. 3.2 Deltidsplads til børn af forældre på barselsorlov
 • Deltidspladser bliver en mulighed fra 01.01.2019, der skal søges hos kommunen to måneder før behovet for en deltidsplads, der kan søges op til 30 timer om ugen mod en reduceret egenbetaling
Pkt. 3.2.3 Hvad forstås ved en reduceret egenbetaling?
 • Det er væsentligt hvordan kommunerne vil foretage en beregning af det reducerede tilskud. En række af institutionens udgifter er uafhængige af, hvor mange timer et barn er i institutionen

Pkt. 3.2.4 Kommunalbestyrelsen skal fastsætte regningslinier for deltidspladser
Pkt. 3.5 Bedre vilkår for private leverandører

Vi vil tage den nye dagtilbudslov og de nye forstærkede læreplaner op på kurset for ledere i SFO- og dagtilbud i januar.

Kalender - kurser og møder

2018
23. oktober                     Skoleledermøde Øst på Lygten Skole, Nørrebro
24. oktober                     Kursus: Fortællekunst på Brogaarden i Middelfart
25. oktober                     Skoleledermøde Vest på Ølgod Kristne Friskole
30.-31. oktober               Pedelkursus på Brogaarden
1.-2. november               Kursus: Bibelen i kristendomsundervisningen på Brogaarden i Middelfart
7.-8. november               Sekretærkursus i København
15.-16. november           Kursus for nyansatte

2019
14. januar                        Dialogmøde på Andreasskolen i Holbæk
15. januar                        Dialogmøde på Lukas-Skolen i Vejle
16. januar                        Dialogmøde på Tange Kristne Friskole
22. januar                        Kursus - Vest: Skabelse og evolution på Skjern Kristne Friskole
30. januar- 1. februar      SFO- og institutionslederkursus på Severin
5. marts                           Lederkursus i Nyborg
7.-8. marts                       Bibliotekarernes internatkursus i København
9. marts                           Generalforsamling på Hotel Nyborg Strand
12-13. marts                    Kursus for nye ledere (del 1)

10. april                           Kursus for nye ledere (del 2)

"Hvad intet øje har set, hvad intet øre har hørt, og hvad intet menneske har kunnet forestille sig, det har Gud beredt for dem, der elsker ham"      1 Kor 2,9

Jette Vibe Filbert, Torben Mathiesen og Hans Jørgen Hansen

Kontoret er lukket i uge 42
NB: Hans Jørgen er i Israel fra d. 3.-13. november og træffes derfor ikke i det tidsrum

 

 
Copyright © 2018 Foreningen af Kristne Friskoler, All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.

Email Marketing Powered by Mailchimp