Copy

Nyhedsbrev nr. 4  2019

I dette nyhedsbrev kan du læse om følgende:

  1. Valgkamp - koblingsprocent og religiøse friskoler
  2. Nu er vi klar til at hjælpe nye daginstitutioner på vej
  3. Debat om nyt materiale til seksualundervisning
  4. Nyt fra kontoret
  5. Kalender

Valgkamp
Friskolerne står højt på dagsordenen


Overraskende for mange, så er friskolerne blevet et af de meget varme temaer i valgkampen. Æren for dette ligger hos Socialdemokraterne, der gik ud i starten af valgkampen og foreslog en nedskæring i statsstøtten på 5 %. Det fik alle andre partier op af stolene og i skrivende stund er S i gang med en større rygsvømningsøvelse. Se bl.a. her

Socialdemokraterne ser ud til at score et større selvmål på friskolesagen, men alt tyder på, at det er dem, der kommer til at danne regering efter valget. Og til den tid har de stadig en intention om at styrke folkeskolen og svække friskolerne. Det kan blive dyrt for friskolerne i et forlig med andre partier, hvor der skal gives og tages, så det er ikke kun her i valgkampen, at der skal kæmpes for de frie skolers vilkår.


FKF er ikke partipolitisk, men kæmper for alle frie grundskolers frihed og vilkår. Derfor går vi op imod et sådant forslag og ligeledes forslaget - også fra socialdemokraterne, men her med støtte fra Dansk Folkeparti - om, at alle friskoler med mere end 50% elever med ikke-vestlig baggrund skal lukkes.

Det handler om at finde en balance så vilkårene for folkeskoler og friskoler er nogenlunde lige gode. Vi har brug for en stærk folkeskole, men vi har også brug for at forældre, der ønsker et andet grundlag for deres børns skolegang har mulighed for at oprette og drive friskoler uanset deres økonomiske formåen og religiøse tilhørsforhold. Vi vil i åndsfrihedens navn kæmpe for at alle skoler - der vel at mærke overholder lovgivningen - får gode vilkår, så de kan sikre børnene både undervisning og dannelse på et højt niveau.


God valgkamp - vi ses på den anden side.

 Carsten Vesterager er fra 1. juni ansat som ny medarbejder i FKF i en projektstilling, der foreløbig løber de næste tre år.
Carsten kan kontaktes på
cav@kristne-friskoler.dk eller på 22 31 21 25
Nu er vi klar til at hjælpe nye daginstitutioner på vej
Carsten har tre væsentlige hovedopgaver:
1. Støtte og opmuntre til opstart af nye, kristne daginstitutioner
2. Kompetenceudvikling for personale og ledere i eksisterende daginstitutioner
3. Kurser for småbørnsforældre i de første svære år.

”Jeg skal ud og undersøge terrænnet: Hvor er der spirer, som kunne blive til en børnehave? Det kan være i forbindelse med kirker eller en gruppe af forældre, som har en drøm – eller i forbindelse med en allerede eksisterende kristen friskole. Jeg vil gerne inspirere og hjælpe med at fjerne forhindringer”, siger Carsten Vesterager, og tilføjer: ”Det er nok den mest meningsgivende stilling, jeg nogensinde har set.” 

Borgfonden, der har støttet Carstens ansættelse, har som et mål at støtte oprettelse af flere kristne daginstitutioner, så derfor var det helt oplagt at etablere et samarbejde med FKF. Borgfondens direktør Johannes Norgaard Mortensen udtaler: ”Projektet skal fjerne forhindringer for oprettelse af flere kristne dagtilbud, og styrke det enkelte dagtilbuds omsorg for barnets dannelse og familiernes trivsel. Vi er trygge ved at FKF magter denne vigtige opgave."

Vi håber, at man rundt om i Danmark vil tage godt imod Carsten Vesterager.

 

Debat om materiale til seksualundervisning

Med udgivelsen af materialet "Jeg er køn" har en række organisationer meldt sig ind i debatten om køn og seksualitet. Materialet er blevet til i et samarbejde mellem Børne- og ungeOase, LMBU (Luthersk Missions Børn og ungearbejde), Indre Missions familiearbejde og Adam&Eva.dk. FKF har også været med i arbejdsgruppen og hilser velkomment, at der nu findes et materiale til 0.- 6. klasse som ud fra et klassisk, bibelsk ståsted gennemgår, hvordan vi er blevet til og hvordan vi kan leve vores liv i kærlighed med og respekt for hinanden.

Carsten Hjorth Pedersen skriver i en anmeldelse af materialet: Jeg ønsker "Jeg er køn" maksimal udbredelse!
Jeg har læst de 170 sider, som Jeg er køn rummer, og jeg vurderer, at det er et rigtig godt materiale til seksualundervisningen i 0. til 6. klasse!
  Først og fremmest fordi det er lykkedes at lave et materiale med et kristent grundlag, som pædagogisk set er meget vel tilrettelagt. Og især fordi materialet dokumenterer, at det kristne syn på køn, krop og sex – netop med den kant det har – er positivt og livsbekræftende.

Gå selv ind og se mere på Jegerkøn.dk


Sex og Samfund derimod er mindre begejstrede. De mener, at materialet deler børn op i rigtige og forkerte og at det vil være stigmatiserende for børn, der har problemer med deres kønsidentitet, at der tales så klart om at vi biologisk set er to køn. Det er ikke overraskende, at Sex og Samfund er kritiske, da deres udgangspunkt er et helt andet, men det virker lidt som en automatreaktion uden at de har nærlæst materialet, da der netop er gjort meget ud af at respektere forskelligheden og mangfoldigheden i variationer i kønsopfattelsen. 


 

Nye kurser for ledere og bestyrelsesmedlemmer

Der er i denne uge udsendt programmer for både lederkurset i oktober og bestyrelsesseminar i september. 

Det har længe været efterspurgt med et kursus for bestyrelsesmedlemmer.
I samarbejde med Evidentia prøver vi at løfte overliggeren denne gang, så det ikke kun er for nye bestyrelsesmedlemmer, men sigter på at den samlede bestyrelse får  ny energi og inspiration.
Overskriften er "Den værdiskabende skolebestyrelse".
Der bliver i alt 4 møder at vælge imellem:
11. september på Gideonskolen i Vallensbæk
12. september på Bøgballe Friskole
18. september på Haderslev Kristne Friskole
23. september på Filipskolen i Aalborg

Se programmer for begge kurser på vores hjemmeside
her

 

Nyt fra kontoret 

Vær opmærksom på international henvendelse vedr. GDPR
Vi er blevet opmærksom på, at der er skoler, som har modtaget tilbud fra en international virksomhed.
Tilbuddet omhandler abonnement på blandt andet online support vedrørende GDPR og er sendt direkte til skolerne.
Vi har ikke kendskab til tilbuddets indhold og opfordrer til at der tages stilling til hver enkelt henvendelse, som I på skolerne modtager pr. brev eller pr. mail. Nedenstående opfatter vi som en SPAM-mail, der bør slettes.BUPL er flyttet i nye lokaliteter
Den nye adresse er:
BUPL
Sundkrogskaj 20
2100 København Ø
(mail-adressen er den samme som hidtil)
 
En konsekvens af flytningen er, at meddelelse om påtænkt afskedigelse samt endelige opsigelser jf. § 24, stk. 6 i overenskomsten vedrørende ”Løn- og ansættelsesvilkår for pædagogisk personale ved frie grundskoler” fremover skal sendes til denne adresse.
Henvendelser til BUPL skal således ikke længere sendes til BUPL’s tidligere adresse på Blegdamsvej, København Ø.
Vi afventer rettelsesblad til overenskomsten fra BUPL.

Moderniseringsstyrelsens vejledning om optjening og afholdelse af ferie 2. udgave
Moderniseringsstyrelsen har udarbejdet en vejledning om optjening og afholdelse af ferie i forbindelse med overgangen til den nye ferielov. Vejledningen er ligeledes tilgængelige på Moderniseringsstyrelsens hjemmeside.
Moderniseringsstyrelsen har i maj udsendt en opdateret udgave af vejledningen.
Opdateringen ændrer ikke på reglerne for planlægning og afvikling af ferie i skoleårene 2019/2020 og 2020/2021.
Opdatering drejer sig om:
1.    Afsnit 3.1.: opdateringen vedrører afholdelse af de 16,64 feriedage i sommeren 2020, hvor formuleringerne er ændret på baggrund af nye oplysninger fra Beskæftigelsesministeriets styrelse for arbejdsmarked og rekruttering
2.    Afsnit 3.2.: opdateringen vedrører det maksimale antal fondsferiedage, som er ændret fra 8,3 til 8,4 dage på baggrund af ændringer af ferieloven og loven om forvaltningen af feriemidlerne, som folketinget vedtog den 25. april 2019


Ny organisationsaftale for lederne:
Vi gør igen opmærksom på ledernes nye organisationsaftale af 16.04.2019 med tilbagevirkende kraft fra 01.01.2019.
Den nye aftale bevirker at alle lederaftaler skal gennemgås
Der er et værktøj på foreningens hjemmeside til omregning af viceledernes løn fra intervalløn til basisløn samt pensionsgivende udligningstillæg. Der er ligeledes nye aftaler fsva ansættelsesbreve og intervallønsaftaler mm som alle skal fornyes.
Aftaler om engangsvederlag, resultatlønsaftaler mm som blev indgået i 2018 løber perioden ud.
Vi opfordrer skolerne til at få lavet nye aftaler inden sommerferien.

Kalender - kurser og møder

2019
11. september                 Bestyrelsesseminar på Gideonskolen i Vallensbæk
12. september                 Bestyrelsesseminar på Bøgballe Friskole
18. september                 Bestyrelsesseminar på Haderslev Kristne Friskole
23. september                 Bestyrelsesseminar på Filipskolen i Aalborg           
24. september                 Det konstruktive, tværfaglige samarbejde på Bøgballe Friskole
3. - 4. oktober                  Lederkursus på Trinity
24. oktober                      Fortællekunst på Brogaarden i Strib
29. oktober                      Skoleledermøde Vest på Aulum Kristne Friskole
30. oktober                      Skoleledermøde Øst på Billesborgskolen i Køge

30.- 31. oktober               Pedelkursus på Brogaarden i Strib
31. okt - 1. nov.                Livsfilosofi  og etik i kristendomsundervisningen på Brogaarden i Strib
7. - 8. november              Ny medarbejder på en kristen friskole på Brogaarden i Strib
12.-13. november            Sekretærkursus på Brogaarden i Strib

2020
5. - 12. januar                  Kristendomskursus i Israel (ER FULDTEGNET)
20. januar                        Konference om SSF-faget på Brogaarden i Strib
30.- 31. januar                 SFO- og daginstitutionslederkursus på Severin Kursuscenter i Middelfart
5. - 6. marts                     Bibliotekarernes internatkursus på Brogaarden i Strib
14. marts                         FKFs generalforsamling på Hotel Nyborg Strand
"Gud har ikke alene løskøbt jer, men også betalt en meget høj pris. Brug derfor jeres krop til ære for ham, som I tilhører" 1 Kor 6,20

Mange hilsner og ønsket om en god eksamenstid.

Kontoret er lukket fredag d. 31. maj.

Jette Vibe Filbert, Torben Mathiesen og Hans Jørgen Hansen

 
Copyright © 2019 Foreningen af Kristne Friskoler, All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.

Email Marketing Powered by Mailchimp