Copy

Nyhedsbrev nr. 2  2020

I dette nyhedsbrev kan du læse om følgende:

  1. Et virusramt forår - men har den politiske virkelighed ændret sig?
  2. Ny undervisningsplan for SSF-faget er klar
  3. Jubilæum, dialogmøder og meget mere til næste års kalender
  4. Nyt fra kontoret
  5. Kalender

Et virusramt forår... men har den politiske virkelighed ændret sig?

Vi konstaterer, at vi ikke har udsendt et regulært nyhedsbrev siden februar måned! Det harmonerer ikke med vores oplevelse af, at vi har været rigtig meget i kontakt med jer ude på skolerne. Det er i stedet blevet til direkte nyhedsmails, opringninger, formaninger, spørgsmål og svar på hjemmesiden og meget mere. Ligesom I har været udfordret på at skulle lave online-undervisning har vores aktivitet været begrænset til hjemmearbejde/hjemsendelse og online-møder.
Vi har lært meget af denne tid. Både negative erfaringer af hvor skrøbelige vi er som mennesker og som samfund (måske er det en positiv erfaring?), men også gode erfaringer af, at vi kan spare meget tid på landevejen og dyre billetter til DSB ved at holde effektive online-møder. Toppen af dette var afholdelsen af FKFs generalforsamling d. 27. maj med 62 deltagere. Det er ikke et forum for store visioner og principielle drøftelser, men alle de formelle ting kan fint ordnes her. Tak til alle jer, der deltog.

Den poltiske virkelighed "post Corona"?

Vi har under Coronakrisen set en ny attitude fra undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil i forhold til de frie grundskoler. Vi er blevet inddraget, lyttet til og taget med på råd på lige fod med de offentlige skoler. Det vil vi gerne sige tak for, og det har vi gjort ved at være underskrivere på et takkebrev fra ministeren til alle skoler og instutioner i grundskolesektoren. Det var dog med nogen tøven, at vi satte vores navn under, da vi kunne frygte, at når vi kommer til efterårets finanslovsforhandlinger, så skal vi igen stå for skud i ministerens korstog mod de frie skoler. Men vi gjorde det, fordi ministeren i samme brev lovede, at den gode dialog mellem ministerium og organisationerne ville fortsætte også efter krisen.

Vores bekymring fik næring under krisen, hvor et forslag om lukning af alle frie skoler med mere end 50% med ikke-vestlig baggrund ikke fik ministerens støtte, men kun fordi hun "havde en bedre plan på vej, der skulle sikre en spredning af børnene fra bestemte religiøse miljøer". Vi ved ikke, hvad det er for en plan ministeren har i skuffen, men hendes hovedtanke er, at enhver skole - folkeskole eller friskole - skal afspejle befolkningssammensætningen i det omgivende samfund. Forslaget skal altså sikre, at f.eks. børn af kristne forældre ikke må gå på samme skole, men skal spredes ud på flere fri- og folkeskoler sådan som man har gjort på daginstituionsområdet i den såkaldte Ghettoplan. Det er et totalt opgør med friskoletanken og med forældrenes grundlovssikrede ret til selv at vælge hvilken undervisning deres børn skal have. Vi venter spændt.
Også på daginstitutionsområdet er der sket bekymrende tiltag under Coronakrisen. De første midler til at sikre minimumsnormering er blevet frigivet - men øremærkede de offentlige institutioner i kommunerne! Dvs. de 22.000 børn, der går i private daginstitutioner er blevet forbigået. Vi har sammen med Daginstitutionernes Landsorganisation (DLO) protesteret voldsomt og har fået flere politkere i regeringens bagland (bl.a. fra de radikale) til at love, at den næste frigivelse af midler bliver til alle institutioner.
Finanslov 2021
Et af de spændende punkter på den politiske dagsorden i efteråret bliver finanslovsforhandlingerne.
De frie grundskoler er gået sammen og har sendt et samlet forslag til ministeren, hvor vi afsætter en større del af tilskuddet til de skoler, der løfter et socialt ansvar (ca. 5%). Om ministeren køber dette vides ikke og i sidste ende er det finansordførerne der forhandler finansloven på plads. Men vi har rakt hånden frem i forhold til de politiske udmeldinger, der er kommet fra regeringen, og så må vi se om vi får hånden slået af eller der faktisk er nye toner på vej i forhold til de frie skoler.
Men nu er der dømt ferie og så må vi se, hvad efteråret bringer. Vi glæder os til mere normale forhold, selv om vi fortsat må sande de gamle ord fra sangen "Kamp må der til skal livet gro, ej kamp blot for dagligt brød. Men kamp for frihed i liv og tro, thi evig stilstand er dø!"
God sommer til jer alle!


Der synges sommerferiesang  i Ålborg - med afstand! 

 

 

Ny undervisningsplan for SSF-faget er klar
Vi har hen over det sidste år arbejdet med en undervisningsplan for SSF-faget, som både opfylder "stå-mål-med" kravet i friskoleloven og samtidig bygger på det værdigrundlag, som de kristne friskoler står for.
Vi har haft en god dialog med Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (STUK), som over flere omgange har gennemlæst materialet og kommet med kommentarer. Nu er vi så klar til at offentliggøre undervisningsplanen, og vi gør det med stor glæde og frimodighed.
STUK kan naturligvis ikke på forhånd sige, at en skole automatisk har opfyldt kravet om at "stå-mål-med" folkeskolens undervisning, hvis skolen vælger at følge denne plan. STUK har imidlertid tilkendegivet, at undervisningsplanen kan være et godt grundlag for undervisningen i SSF-faget.  Det vil altid være den enkelte skoles ansvar, at man sikrer, at den undervisning, der finder sted "står-mål-med" folkeskolens. Med denne undervisningsplan er der nu grundlag for en undervisning, som både tilgodeser friskolelovens krav, og hvor vi samtidig udnytter den frihed vi har som friskoler, til at lave en anderledes undervisning, som bygger på det bibelske livs- og menneskesyn.
Vi håber, at rigtig mange skoler vil gøre brug af planen, og vi glæder os til at høre om erfaringerne med det.


 

 Jubilæum, dialogmøder og meget mere til næste års kalender
Mange er i gang med planlægningen af næste skoleår og har i den forbindelse efterspurgt nogle datoer.
Vi vil gerne henvise til kalenderen her nedenunder, hvor alle kurser og møder skulle være optegnet - og i øvrigt kan man læse mere om vores kurser på vores hjemmeside.
Men vi vil også gøre opmærksom på nogle begivenheder og møder i det kommende skoleår, som kræver speciel opmærksomhed.
I 2021 er det 50 år siden, at visionære personer tog initiativ til oprettelse af en forening, der skulle understøtte oprettelse og drift af frie, kristne skoler. Året efter startede den første friskole og senere kom mange til - foruden en del efterskoler og nu to gymnasier. Det vil vi fejre med en festaften fredag d. 12. marts 2021 på Hotel Nyborg Strand. Som det er god kotume i FKF henter vi festtaleren fra Norge, og vi er så heldige, at Poul Otto Brunstad har sagt ja til at komme og holde et festforedrag om
 
”Livets træ og kundskabens træ – og de kristne friskoler”. Derefter bliver der middag med taler, sange og hilsner. Sæt kryds i kalenderen - programmet er på vej. Der bliver mulighed for overnatning og den følgende formiddag afvikler vi foreningens ordinære generalforsamling.
De årlige dialogmøder bliver i uge 3 med et møde på Sjælland d. 18. januar, i Nord- og Midtjylland d. 19. januar og i Sydjylland d. 20. januar. Temaet på disse møder vil blive den nye undervisningsplan i SSF-faget og input til den strategiplan frem mod 2030, som bestyrelsen arbejder på lige nu.

 

Nyt fra kontoret

Afslutning på skoleåret 2019/20
Om lidt afsluttes skoleåret 2019-2020 helt, og de ansatte har dermed krav på en opgørelse af arbejdstiden.
Denne opgørelse udarbejdes ved skoleårets slutning – d. 31. juli 2020 eller snarest derefter.
Vi råder skolen til, at såvel ledelsen som den ansatte via underskrift erklærer, at begge parter er enige om arbejdstidsopgørelsen.
Husk også, at de ansatte i god tid har krav på at kende arbejdstiden for det nye skoleår, der starter d. 1. august 2020 – skoleåret 2020-2021. Ligeledes anbefaler vi, at ledelsen og den ansatte underskriver arbejdstidsplanlægningen, og man på den måde erklærer, at begge parter er indforstået med næste skoleårs planlagte arbejdstid.
 

Ferietid og sygdom
Vær OBS på at alle ansatte er bekendte med skolens sygemeldingsprocedure, hvis en medarbejder bliver syg i ferien. Hvad sker der, hvis en kollega bliver syg, efter ferien er begyndt, og skolen er lukket? Hvem skal man så sygemelde sig til? Og hvad gør man, når man er rask igen? Skal den ansatte aflevere lægeerklæring til skolen / ledelsen mm
Spørgsmål som er gode at være bekendt med og have svar på inden man går på sommerferie. Bliver man syg inden ferien, har man ikke pligt til at påbegynde ferien, men sygemelder sig til skolen.
Sygdom opstået før feriens begyndelse:
Hvis en medarbejder er sygemeldt, når ferien begynder, har medarbejderen ikke pligt til at begynde sin ferie, men er berettiget til erstatningsferie. Sygdom anses for indtrådt før feriens begyndelse, hvis medarbejderen er syg ved ”normal arbejdstids begyndelsestidspunkt” den første feriedag.
Ønsker den sygemeldte at afvikle ferie, skal den sygemeldte via jobcentret få sig en ”teknisk raskmelding”.
En teknisk raskmelding sikrer den ”sygemeldte” at holde ferie i såvel Danmark som i udlandet, og at den ”sygemeldte” efter endt ferie kan fortsætte sin sygemelding.
Hvis den sygemeldte raskmelder sig for at afvikle ferie, og efter ferien fortsætter sin sygemelding vil sygemeldingen blive set på som ”nyopstået”, hvilket bl.a. betyder at de første 30 sygedage er arbejdsgiverdage, hvortil der fra UdbetalingDanmark ikke kan søges sygerefusion. Derfor er det vigtigt at såfremt den sygemeldte ønsker at afvikle ferie, ansøger om en ”teknisk raskmelding”.
Sygdom opstået under ferien
•          Sygdom anmeldes til arbejdsgiver på 1. sygedag
(Gælder uanset om medarbejderen opholder sig i DK eller i udlandet ved sygdommens indtræden).
•          De 5 første sygedage – giver ikke ret til erstatningsferie.
Såfremt en medarbejder har flere ferieperioder med sygdom i samme ferieår, har medarbejderen ret til erstatningsferie for sygdom under ferie efter 5. sygedag, uanset hvor mange ferieperioder medarbejderen har i ferieåret. Dvs. har medarbejderen brugt de første 5 ”egen-betalte” sygedage under sin første ferieperiode, og igen bliver syg under sin anden ferieperiode, da har medarbejderen ret til erstatningsferie fra 1. sygedag. (Hvis der ikke er optjent fuld ferieret, nedsættes de 5 ”egen-betalte” sygedage forholdsmæssigt.) 

Kalender - kurser og møder

2020

05. september                 Natur, udeliv og science på randers kristne Friskole
22. september                 Senmoderne tekster i danskundervisningen på Bøgballe Friskole
24. september                 Senmoderne tekster i danskundervisningen på Thomasskolen
24.-25. september           Sekretærkursus på Danhostel Copenhagen på Amager
30.9-1.10.                        Lederkursus på Vejle Fjord
28. oktober                      Fyraftensmøde for pædagogisk personale om Forældresamarbejde
                                        og samtalens kunst på Lykkegårdsskolen
28.-29. oktober                Pedelskursus på Brogården
29.-30. oktober                Kristendomskursus om ikke-kristne religioner m.m. på Brogården
4. november                    Fyraftensmøde for pædagogisk personale om Forældresamarbejde
                                        og samtalens kunst på Midtjylland Kristne Friskole
11. november                  Fyraftensmøde for pædagogisk personale om Forældresamarbejde
                                        og samtalens kunst på Johannesskolen
12.-13. nov                      Kursus for nye medarbejdere på Brogården

2021
Uge 3                           Dialogmøder for ledere og bestyrelsesmedlemmer
21. januar                     Undervisning i evolution på kristne skoler på Johannesskolen
28. januar                     Undervisning i evolution på kristne skoler på Lukas-Skolen
28.-29. januar               SFO- og daginstitutionslederkursus - med deltagelse af skolelederne
4.-5. februar                 Workshop for kristendomslærere på Brogården i Strib
4.-5. marts                    Bibliotekarernes internatkursus på Brogården i Strib
12.-13. marts                50-års jubilæum og Generalforsamling på Hotel Nyborg Strand

Se udførlige kursusprogrammer på hjemmesiden
Dagens ord er fra Efeserbrevet 2,17, hvor Paulus fortæller os, at vi alle er elsket af Gud og gennem Jesus Kristus har fået adgang til Faderen. Det er så op til os at "gå i os selv" som den fortabte søn gjorde og vende hjem til den Gud, der elsker os.
"Jesus Kristus kom og forkyndte fred for jer, der var langt borte, og fred for dem, der var nær. For gennem ham har både vi og I i en ånd adgang til Faderen."  

Med ønsket om en god sommer til jer alle!


Jette Vibe Filbert, Torben Mathiesen, Carsten Vesterager og Hans Jørgen Hansen

 
Facebook
Twitter
Link
Website
Copyright © 2020 Foreningen af Kristne Friskoler, All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.

Email Marketing Powered by Mailchimp
Facebook
Twitter
Link
Website