Copy

 

Nyhedsbrev nr. 2  2019

I dette nyhedsbrev kan du læse om følgende:

  1. Lederkursus
  2. Generalforsamling m.m.
  3. Lederløn
  4. Nyt fra kontoret
  5. Kalender

Kundskab uden indsigt
På et meget velbesøgt lederkursus satte Poul Otto Brunstad, professor ved NLA i Bergen, fokus på to temaer: "Ubeslutsomhed som ledelsesproblem" og "Kundskab uden indsigt." Dagen var en AHA-oplevelse både i indhold og formidling. Flere gav udtryk for, at det var det bedste lederkursus, de havde  deltaget i. De to bøger, som danner baggrund for kurset, kan købes på Paul Otto Brunstads hjemmeside pobrunstad.no.

Generalforsamling m.m.

Tak til alle, der deltog på FKFs generalforsamling lørdag d. 9. marts på Hotel Nyborg Strand. 
Carsten Hjorth Pedersen indledte dagen med en festforelæsning om FKF gennem tiderne specielt med fokus på de sidste 10 år, hvor det har været en samlet forening - og med fokus på skolernes evne til at udnytte, at vi er frie skoler.

Thorkild Bjerregaard aflagde formandsberetning og slog fast, at vi efter 10 år stadig ønsker at være en selvstændig forening,  men med et godt samarbejde med de øvrige foreninger.
Malene Funch Sørensen, skoleleder på Lygten Skole på Nørrebro og Carsten Linde Sørensen, skoleleder på Den kristne Friskole i Holstebro blev begge genvalgt til bestyrelsen. Mirjam Fibiger, skoleleder på Haderslev Kristne Friskole blev valgt som suppleant.Efter generalforsamlingen var der reception, fordi jeg snart runder et skarpt hjørne. Jeg vil sige STOR TAK til alle, der deltog. Tak for taler, gaver og andre lykønskninger både før og efter. 

Lederløn pr. 1. januar 2019

Desværre er den endelige organisationsaftale endnu ikke underskrevet og udsendt. Vi henviser derfor fortsat til vejledningen i sidste nyhedsbrev. Vi sørger for at viderebringe aftalen, når den er på plads. Der er et håb om, at det sker snart.

Nyt fra kontoret

Deltidspladser i daginstitutioner
Fremover skal alle daginstitutioner tilbyde deltidspladser til forældre på barsel.
Kommunen skal fastsætte retningslinjer for deltidspladser, og det er vigtigt at kende de retningslinjer, kommunen beslutter. 
Efter dagtilbudsloven skal der være reduceret betaling for deltidspladser. DLO har spurgt Kommunernes Landsforening om, hvordan de rådgiver kommunerne om dette, men vi har ikke fået andet oplyst end det, man kan læse i ministeriets vejledning. Heraf fremgår, at tilskud og forældrenes egenbetaling skal afspejle udgifterne ved den benyttede plads, hvor forældrebetalingsandelen ikke kan overstige den maksimale forældrebetalingsandel på 25 pct. af de budgetterede bruttodriftsudgifter. I beregningen skal der tages højde for udgifter, som knytter sig til opgaver, som er uafhængige af tidsforbruget som f.eks. udarbejdelse af pædagogisk læreplan, forældremøder m.v. Her må efter vores vurdering indgå alle personaletimer, som ikke handler om konkret samvær med deltidsbørn. Forældrebetalingsprocenten skal være den samme for fuldtids- og deltidspladser, idet deltidspladser ikke er en selvstændig dagtilbudstype.
Hvordan deltidspladser tidsmæssigt placeres kan kommunen fastsætte retningslinjer for. Eksempelvis kan kommunen fastsætte retningslinjer om, at forældre skal anvende deltidspladsen i dagtilbuddet i tidsrummet mellem kl. 9-15. Hvis kommunen ikke har fastsat retningslinjer om den tidsmæssige placering kan denne besluttes mere individuelt. Dog skal børn, der har en deltidsplads 30 timer om ugen, have mulighed for at deltage i de planlagte pædagogiske forløb og aktiviteter, som foregår i løbet af dagen i dagtilbuddet. Med andre ord skal deltidstimerne oftest ikke ligge i ydertimerne.
Endelig har nogle kommuner overvejet at kræve af alle daginstitutioner, også alle private, at man fremover skal tilbyde deltidspladser til alle forældre (også uden at de er på barsel). Et sådan krav kan kun stilles til private institutioner, der er godkendt efter den 1. juli 2018. Private institutioner der er godkendt før den 1. juli 2018, kan nøjes med at stille deltidspladser til rådighed til forældre på barsel, som dagtilbudsloven foreskriver.


Ny løntabel gældende pr. 01.04.2019
Med en lønstigning på knap 1% er den nye løntabel gældende pr. 01.04.2019 tilgængelig på hjemmesiden.
Ændringen i denne løntabel sker på baggrund af ny reguleringsprocent gældende pr. 01.04.2019 på 8,4911%
Løntabellen er tilgængelig til og med den 30.09.2019.
Satserne på Krifa OK er ligeledes opdateret pr. 01.04.2019


Opdatering af ny ferielov og arbejdstidsplanlægning
Vi har indtil videre deltaget på et af de informationsmøder om ny ferielov, som Friskolernes Hus udbyder, hvor der var fint fremmøde fra de kristne friskoler.
Det er stadig muligt at deltage på nogle af de resterende informationsmøder eller komme på venteliste.
Se Friskolernes kursusoversigt her.

Moderniseringsstyrelsen har siden sidste nyhedsbrev sendt en vejledning om optjening og afholdelse af ferie i forbindelse med overgangen til den nye ferielov. Vejledningen er tilgængelig på vores hjemmeside.
I vejledningen præciserer Moderniseringsstyrelsen, at ferie kun kan holdes i hele dage, og at der derfor kun kan holdes 16 feriedage i sommeren 2020. De resterende 0,64 dage skal så overføres til efterfølgende ferieår. Moderniseringsstyrelsen er dog også enig i at en løsning kunne være at der laves en individuel aftale mellem skolen og den ansatte om afholdelse af en hel feriedag, så der afholdes 17 dage i sommeren 2020. Så 0,64 feriedag afvikles og beregnes som en hel feriedag suppleret med opfyldning af 0-dag op til en hel fridag.
 
Vi har tidligere skrevet at der optjenes 16,64 feriedage i de første 8 måneder i 2020, som giver en nettoarbejdstid på 1712,06 arbejdstimer i skoleåret 2019/20. Hvis der ikke laves en aftale om en hel ekstra feriedag, så der afvikles 17 feriedage i alt i sommeren 2020, vil nettoarbejdstiden i skoleåret 2019/20 blive ændret til 1716,8 timer.

NB: Lederkursus i efteråret er 3.-4. oktober i 2019
Se alle datoer for kurser i skoleåret 2019/20 i kalenderen nedenfor

Kalender - kurser og møder

2019
24. september                 Det konstruktive, tværfaglige samarbejde på Bøgballe Friskole
3. - 4. oktober                  Lederkursus på Trinity
24. oktober                      Fortællekunst på Brogaarden i Strib
29. oktober                      Skoleledermøde Vest på Aulum Kristne Friskole
30. oktober                      Skoleledermøde Øst på Billesborgskolen i Køge

30.- 31. oktober               Pedelkursus på Brogaarden i Strib
31. okt - 1. nov.                Livsfilosofi  og etik i kristendomsundervisningen på Brogaarden i Strib
7. - 8. november              Ny medarbejder på en kristen friskole på Brogaarden i Strib
12.-13. november            Sekretærkursus på Brogaarden i Strib

2020
5. - 12. januar                  Kristendomskursus i Israel
20. januar                        Konference om SSF-faget på Brogaarden i Strib
30.- 31. januar                 SFO- og daginstitutionslederkursus på Severin Kursuscenter i Middelfart
5. - 6. marts                     Bibliotekarernes internatkursus på Brogaarden i Strib
14. marts                         FKFs generalforsamling på Hotel Nyborg Strand

 
"Kristus blev jo ofret som vores påskelam. Så lad os fejre påske med usyrnet brød - med sandhed og renhed - og ikke med gammel surdej - ondskab og moralsk forfald." 1 Kor 5,7-8

God fastetid.

Jette Vibe Filbert, Torben Mathiesen og Hans Jørgen Hansen

 
Copyright © 2019 Foreningen af Kristne Friskoler, All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.

Email Marketing Powered by Mailchimp