Copy

Nyhedsbrev nr. 8  2018

I dette nyhedsbrev kan du læse om følgende:

  1. Praksisfaglighed
  2. Lederløn
  3. Dialogmøder i januar
  4. Nyt fra kontoret
  5. Kalender

Lærer og matematikvejleder på Lukas-skolen i vejle, Thomas Graversen, har netop vundet prisen for bedste pædagogiske diplomprojekt på Lærerprofession.dk. Hans opgave viser, hvordan undervisningsdifferentiering kan lade sig gøre i en presset hverdag.
Se mere her

Praksisfaglighed

I går blev der indgået et nyt forlig om styrkelse af den erhvervsrettede del af folkeskolen. Kommunerne belønnes nu for at flytte 10. klasse ud på erhvervsskolerne! Hvad betyder det for de friskoler, der fortsat har 10. klasse? Bliver de tvunget til også at sige farvel til tilbuddet om 10. klasse (de blever sikkert ikke belønnet for det!). Eller bliver friskolens tilbud om 10. klasse det eneste i kommunen, der retter sig både mod en erhvervsuddannelse og mod en gymnasial uddannelse?
Der tilføres 2,3 mia., som også skal bruges til at øge muligheden for at tilbyde to-årige valgfag med obligatorisk eksamen i Håndværk og design (det er dog fortsat op til den enkelte kommune at vedtage, hvordan man vil implementere dette). Igen må friskolerne affinde sig med, at det først er med tre års forsinkelse, at disse midler kommer ud til friskolerne.
Vi drøftede konsekvenserne af den politiske aftale på skoleledermøderne i oktober - og jeg understreger igen, at friskoler fortsat "skal stå mål med" den undervisning, der tilbydes i folkeskolen. En friskole kan derfor beskrive og realisere et tilbud, som er helt anderledes end dette, hvis det fortsat lever op til de krav, der stilles i folkeskolen.
Vi kender ikke den fulde ordlyd og konsekvens af den politiske aftale, så der vil komme flere oplysninger senere.

Lederløn pr. 1. januar 2019

Denne orientering er udarbejdet i samarbejde mellem alle skoleforeninger for de frie skoler, Skolelederforeningen og Frie Skolers Ledere.
Pr. 1. januar 2019 træder den nye organisationsaftale for ledere ved frie skoler i kraft. Desværre er den endelige organisationsaftale endnu ikke underskrevet og udsendt. Vi må derfor forberede skolerne på den mulighed, at det ikke sker inden ikrafttrædelsestidspunktet 1. januar 2019. Skolen må - i princippet - ikke administrere efter organisationsaftalen, før den er endeligt udsendt fra Moderniseringsstyrelsen.
Aftalen er på mange måder nytænkt i forhold til den nugældende organisationsaftale og medfører en række væsentlige ændringer for ledergruppen.
Nedenfor vil vi kort gennemgå, hvad den nye organisationsaftale betyder for skolen og for den enkelte leder.
Fremadrettet betegnes og inddeles skolernes ledelser som henholdsvis: ”Øverste leder” og ”Mellemledere”.

  • Øverste leder: Forstås på en fri skole som ”skolelederen” eller ”forstanderen”.
  • Mellemledere: Forstås som ”viceskolelederen”, ”viceforstanderen” og ”afdelingslederen”.
Ved de enkelte skoler kan der fortsat være en anvendelse af stillingsbetegnelserne som vi kender dem i dag.
 
Nye ansættelsesbreve
Som følge af den nye organisationsaftale skal der udstedes nye ansættelsesbreve til alle ledere. Vi er i gang med, i samarbejde med de øvrige skoleforeninger samt Frie Skolers Ledere og Skoleforeningen, at udarbejde skabeloner til ansættelsesbrevene. Så snart organisationsaftalen foreligger, vil disse blive offentliggjort på vores hjemmeside.
 
Øverste leder, grundskoler
For øverste leder gælder, at skolen indplaceres i et interval på baggrund af skolens elevtal. Som noget nyt er der et interval for skoler med mere end 700 elever.
 
Beløb angivet i
2012-niveau
Bund Top
0 - 99 elever Kr. 370.657 Kr. 440.413
100 – 349 elever Kr. 406.159 Kr. 486.503
350 – 699 elever Kr. 441.765 Kr. 531.283
700 + elever Kr. 441.765 Kr. 586.331
 
Såfremt der for øverste leder skal aftales øget løn inden for det eksisterende eller i et nyt interval, kræver dette en konkret skriftlig aftale med skolens bestyrelse.
Hertil kan aftales engangsvederlag i form af honorering for særlig indsats og/eller resultatløn i henhold Undervisningsministeriets bemyndigelsesskrivelse af juni 2003 (link).
 
Mellemledere, frie skoler
For gruppen af viceskoleledere og afdelingsledere sker den største ændring. Gruppen betegnes i organisationsaftalen som mellemledere. Lokalt kan det fortsat aftales, at der benyttes andre stillingstitler end ”mellemleder”. Mellemledere indplaceres fremadrettet på en basisløn, afhængig af skolens elevtal.
 
Beløb angivet i
2012-niveau
Basisløn
0 - 349 elever Kr. 353.510
349 + elever Kr. 397.039
 
Hertil kan aftales varige og/eller midlertidige funktions- eller kvalifikationstillæg eller honorering for særlig indsats og/eller resultatløn.

Lønkonvertering for mellemledere pr. 1. januar 2019
For allerede ansatte mellemledere, dvs. viceskoleledere, viceforstandere og afdelingsledere, skal den eksisterende intervalløn konverteres til en basisløn med et tilhørende personligt udligningstillæg, således at den samlede løn fremadrettet svarer til den nuværende intervalløn.
Allerede indgåede aftaler om honorering for særlig indsats videreføres uden ændringer.
Så snart organisationsaftalen foreligger, vil vi frigive en konverteringsberegner, som er udarbejdet i samarbejde med de øvrige skoleforeninger samt Frie Skolers Ledere. Konverteringen skal udarbejdes af skolen, og vi anbefaler, at mellemlederen kvitterer for modtagelse af konverteringsberegningen.
Efter organisationsaftalens ikrafttræden vil mellemledere kunne forhandle sig til varige og/eller midlertidige funktions- eller kvalifikationstillæg eller honorering for særlig indsats og/eller resultatløn.
 
Skift imellem elevintervaller
Skift imellem intervaller sker som hidtil, således at skift til et højere interval sker, når skolen to skoleår i træk har haft et højere elevtal. Se eksempel:
  Antal elever pr. 5. september Interval
2015/16 680 350 – 699
2016/17 730 350 – 699
2017/18 760 350 – 699
2018/19 720 700 +

Godkendelse af lønaftaler
Lønaftaler skal fra 1. januar 2019 ikke godkendes af Frie Skolers Ledere, men bør stadig gennemses af skolens revisor ved regnskabsgennemgang.
 

Husk Dialogmøder i januar for ledere og skolebestyrelsesmedlemmer

Temaerne på årets møder er:
1. Vi står midt i en værdikamp på det ideologiske plan i forhold til køn som en skaberordning, et biologisk fænomen eller en konstruktion, som det enkelte barn/individ selv kan vælge.
2. Vi står foran et folketingsvalg, hvor friskolerne også er kampplads – både i forhold til debatten om muslimske/religiøse friskoler og i forhold til tilskud, koblingsprocent og socialt taxameter.
3. En udløber af OK18 er en omlægning af ledernes lønsystem. Det nye system gælder fra januar 2019, så vi vil klæde bestyrelserne på til forhandlingen med lederne - og de må gerne lytte med J
4. Samarbejdet med kommunerne er ofte problematisk og en gråzone, der kræver, at bestyrelsen går ind og hæver røsten, som forældre og som skatteborgere. Hvilke rettigheder og pligter har en kommune over for en friskole?
5. - og så slutter vi med aktuelt nyt fra foreningen.


Tid og sted:

Mandag d. 14. januar 2019 kl. 17.00-20.30 på Andreasskolen
Tirsdag d. 15. januar 2019 kl. 17.00-20.30 på Lukas-Skolen
Onsdag d. 16. januar 2019 kl. 17.00-20.30 på Tange Kristne Friskole

Tilmelding senest d. 5. januar på jvj@kristne-friskoler.dk

Nyt fra kontoret

BUPL OK 2018-21
Overenskomsten er ny blevet trykt og ligger på vores hjemmeside. Der vil blive uddelt et antal trykte eksemplarer ved dialogmøderne i januar.

Vedtægter
Der er kommet en ny bekendtgørelse som foreskriver nye retninglinjer for vedtægterne for en fri grundskole. 
Ændringen betyder, at skolens vedtægter fremover, som en del af formålsparagraffen, dels skal indeholde formuleringer vedrørende frihed- og folkestyrekravet, dels skal oplyse skolens værdigrundlag.
Men nyheden fortalte desværre ikke noget om, hvornår skolernes vedtægter skal leve op til de nye krav. Det skyldes, at Undervisningsministeriet ikke har fastsat nogen tidsfrist. Det betyder, at skolerne blot skal indskrive de nye krav ved førstkommende lejlighed, når man af andre grunde skal foretage ændringer af vedtægterne.
Flere skoler har spurgt ind til, om det ikke er en principiel sag for os som kristne friskoler. Men da frihed og folkestyre efterhånden er blevet en væsentlig del af friskoleloven og tilsynet hermed, og det et meget bredt flertal i folketinget, der står bag denne ændring, så giver det ikke mening, at kæmpe denne kamp. Vi er selvfølgelig opmærksom på, at der gang på gang skæres i "frihedens salamipølse", og vi vurderer fra sag til sag, om det er noget vi skal kæmpe for politisk. Vi mener ikke, at denne ændring ændrer på de kristne friskolers frihedsrettigheder, men er også klar til at kæmpe kampen, hvis der er politikere, der med denne ændring vil fjerne noget af grundlaget for vores historiske frihed.


Indkøbsaftaler 
Creative Company tilbyder 20% og fragtfri ved køb over kr. 500. 
Hvis du laver en ordre på deres hjemmeside - www.cchobby.dk -, skal du skrive i kommentar til ordren "Ifølge aftale med Charlotte er jeg blevet lovet 20% og fragtfri ved 500”. Når kontoen er oprettet, vil I fremadrettet automatisk få de 20%.

Kalender - kurser og møder

2019
14. januar                        Dialogmøde på Andreasskolen i Holbæk
15. januar                        Dialogmøde på Lukas-Skolen i Vejle
16. januar                        Dialogmøde på Tange Kristne Friskole
16. januar                        "Børns kønsidentitet". Kursus for pædagoger på Bøgballe Friskole.
22. januar                        Kursus - Vest: Skabelse og evolution på Skjern Kristne Friskole
30. januar- 1. februar      SFO- og institutionslederkursus på Severin
5. marts                           Lederkursus i Nyborg
7.-8. marts                       Bibliotekarernes internatkursus i København - program kommer i næste uge
9. marts                           Generalforsamling på Hotel Nyborg Strand
12-13. marts                    Kursus for nye ledere (del 1)

10. april                           Kursus for nye ledere (del 2)
På vores ugentlige kontormøder læser vi nu i 1. Korinterbrev, hvor det udfoldes, hvordan vi som en del af Guds menighed skal bygge, så vi kan bestå på dommens dag.. Det er alvorlige ord, men også fulde af kraft og liv til at drive kristen friskole på. Her et par citater fra dagens læsning:

"Men vi må alle passe på, hvordan vi bygger. For det er ikke muligt at lægge et andet fundament end det, der allerede er lagt, nemlig Jesus Kristus." 1 Kor 3,11
"Ved I ikke, at I er Guds hus? Guds Ånd bor jo i jer!" 1 Kor 3,16


Jette Vibe Filbert, Torben Mathiesen og Hans Jørgen Hansen
 
Copyright © 2018 Foreningen af Kristne Friskoler, All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.

Email Marketing Powered by Mailchimp