Copy

Nyhedsbrev nr. 1  2020

I dette nyhedsbrev kan du læse om følgende:

 1. Et hedt politisk forår
 2. Fastelavn er mit navn
 3. Nyt fra kontoret
 4. Kalender

Et hedt politisk forår... og det bliver ved

De første to måneder har været rigtig travle i FKF. Så travle at dette er det første rigtige nyhedsbrev i 2020. Det beklager vi, men vi håber, at I gennem dialogmøderne i januar og flere dagsaktuelle nyhedsmails føler jer godt informeret.

Den poltiske debat i et hurtigt vue:

Efteråret 2019:
Finanslovsforhandlingerne kom hurtigt til at handle om koblingsprocenten. Der var ikke flertal for en nedsættelse, så det blev taget af bordet. Til gengæld blev det understreget, at der skulle ses på en model for et socialt taxameter. I skrivende stund er der ikke nogen, der kan fortælle os, hvad det betyder.
Januar 2020:
Vi var inviteret til møde med Undervisningsministeren, hvor hun fortalte os om sit syn på barnet, på de frie skoler og ikke mindst på de religiøse skoler. Konklusionen var kort, at barnet er sit eget, men indtil det bliver myndigt, må staten beskytte det mod forældrenes mere eller mindre skadelige påvirkninger. Frie skoler er OK, så længe der er tale om små skoler i udkantsområder, der dækker et behov, som kommunerne ikke tilgodeser. Og så er ministeren "sindsygt misundelig" på svenskerne, der er langt på vej med at forbyde oprettelse af nye religiøse friskoler, og har som erklæret mål at lukke alle eksisterende religiøse friskoler. 
Også i januar har vi været til møde med Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, som kritiserede tre FKF-skolers brug af visse bibeltro materialer i seksualundervisningen. Vi havde en god dialog med dem, hvor vi påpegede, at samme kritik kunne passende rettes mod materialer fra fx. Sex og Samfund, som bestemt ikke er holdningsløse. Det kom der en artikel om på forsiden af KD, hvor toneangivende politikere og meningsdannere støttede dette synspunkt.
Februar 2020:
Så var det daginstitutionerne, der kom i fokus. Først gik SF ud og forlangte, at alle religiøse daginstitutioner skulle lukkes. Igen var der heldigvis ikke flertal for det i forligskredsen bag regeringen, selv om regeringen selv støttede det.
Og så kom de første 500 mio ud til kommunerne for at sikre minimumsnormeringer i daginstitutionerne. Men stor var skuffelsen, da vi opdagede, at disse penge var øremærkede til de kommunale institutioner. En total skævridning af vilkårene for at drive daginstitution i Danmark.
Den positive historie er, at det lykkedes at komme igennem med en større undersøgelse, som FKF har fået Epinion til at lave blandt forældre i folkeskole og friskole. Den bør vække til eftertanke omkring trivsel, faglig og demokratisk dannelse blandt både politikere og skolefolk.

Og nej... Det stopper ikke her!!! Men vi er klar til at tage de udfordringer, som politikerne stiller os overfor.
 

 

Fastelavn er mit navn
Desværre er vores facebookfeed på vores hjemmeside blevet blokeret af facebook, der har lukket for, at man bare kan linke på den måde til facebook. Derfor er vi lige nu ved at få omlagt hjemmesiden, men det er lidt øv, da det gav et rigtig godt billede af livet ude på skolerne, når det rullede ind med billeder og reportager fra årstidens begivenheder. Nu er vi henvist til at følge de enkelte skoler hver for sig, men det giver fortsat mange gode smil, når vi ser hvordan livet udfolder sig.
 

Nyt fra kontoret

Offentliggørelse af ny statslig ferieaftale og vejledning
Medarbejder- og Kompetencestyrelsen og centralorganisationerne har indgået en ny ferieaftale med tilhørende vejledning i forbindelse med den nye ferielov, som træder i kraft den 1. september 2020.
Samtidig har vi indgået en aftale om den særlige feriegodtgørelse i overgangsperioden. 
 
Ferieaftalen og vejledningen, samt aftalen om den særlige feriegodtgørelse i overgangsperioden er offentliggjort på Medarbejder- og Kompetencestyrelsens hjemmeside www.medst.dk.


Ny organisationsaftale på vej med bl.a. ændrede rammer for feriens placering
Efter næsten 2 års ventetid er organisationsaftalen for lærere og børnehaveklasseledere ved frie grundskoler for overenskomstperioden 2018 – 2021 endelig underskrevet. 
Spørgsmålet om, hvordan placeringen af lærernes ferie skulle beskrives, har været en væsentlig årsag til, at det har trukket ud.
Feriens placering
Skoleåret 2020-2021 vil ligesom i år være et overgangsår, hvor der kun vil være 23 feriedage. I de efterfølgende skoleår, det vil sige fra august 2021, vil der igen være 25 feriedage i hvert skoleår.
De nye bestemmelser er, i lighed med de regler der hidtil har været gældende, tilbagefaldsregler. Det vil sige, at reglerne i den nye organisationsaftales § 16 er gældende, med mindre skolen varsler noget andet. Dog er varslingstidspunkterne ændrede.
I skoleåret 2020-2021 vil feriedagene være placeret med fem dage i elevernes efterårsferie samt de sidste 18 dage juli måned.
Fra og med skoleåret 2021-2022 vil ferien være placeret med de
 • to første hverdage i august
 • fem dage i elevernes efterårsferie og
 • de sidste 18 dage i juli.
Eller med andre ord 25 dage fordelt på 20 dage i juli-august og fem dage i uge 42.
Såfremt skolen ikke ønsker at følge denne placering, skal den meddele dette inden udgangen af august måned for så vidt angår dagene i efterårsferien, og inden udgangen af marts måned for så vidt angår dagene i juli og august måned.
Den afgørende forudsætning for, at det har kunnet lade sig gøre at placere ferien på den nævnte måde, er, at skolen holder ’virksomhedslukket’ for al undervisning i ferieperioderne – det vil sige, at der er kollektiv ferielukning for alle lærere og børnehaveklasseledere. Virksomhedslukningen sikrer nemlig, at der kan afholdes forskudsferie, uden individuel aftale mellem ledelsen og den enkelte medarbejder. Andre dele af skolens virksomhed, fx daginstitution eller administration, må gerne være i arbejde, mens lærerne holder ferie.
Den nye ferieregel træder i kraft 1. august 2020 – og har virkning fra 1. september 2020, hvor den nye ferielov træder i kraft. Derfor skal der ikke holdes to feriedage i august i år.
Ferien i indeværende skoleår
I sommeren 2020 er ferien kun på 16,64 dage. Den nye organisationsaftale indeholder IKKE regler om feriens placering. De hidtidige regler, som fremgår af § 23 i den gamle organisationsaftale er nemlig ophævet pr. 1. januar 2020.
Det betyder, at skoler SKAL varsle tidspunktet for afholdelsen af lærernes og børnehaveklasselederens ferie i juli 2020. Skolerne kan anvende det varslingsbrev skoleforeningerne har udarbejdet i samarbejde med FSL. Varslingsbrev er tilgængeligt på hjemmesiden.
Nettoarbejdstimetal i de kommende skoleår
Den umiddelbare effekt af de nye regler for arbejdstimetallet er, at der i skoleåret 2020-2021 vil være færre timer end hidtil antaget. Hidtil har man gået ud fra, at der kun var 20 feriedage i skoleåret, men nu bliver der, som det fremgår af ovenstående, 23 feriedage og dermed 22,2 arbejdstimer færre.
Nettoarbejdstime tal:
Skoleåret 2020-2021            1694,6 timer
Skoleåret 2021-2022            1694,6 timer
Skoleåret 2022-2023            1694,6 timer
Skoleåret 2023-2024            1687,2 timer
Variationen i den årlige nettoarbejdstime skyldes placeringen af de tre forskydelige helligdage – 1. og 2. juledag samt nytårsdag. Hertil kommer skuddagen hvert fjerde år, som i skoleåret 2023-2024 betyder, at der er 366 dage i normperioden, men netop det år falder 25. og 26. december samt 1. januar på almindelige ugedage.
Den nye organisationsaftale og OK håndbog 2018-2021
Som nævnt indeholder den nye organisationsaftale flere ændringer end spørgsmålet om ferie. Mange af ændringerne skyldes, at lederne med virkning fra 1. januar 2019 fik deres egen organisationsaftale, hvorfor alle paragraffer om skoleledere, viceskoleledere og andre ledere er slettet fra lærernes organisationsaftale.
Det er ikke kun organisationsaftalen, der sker ændringer i. Det gør der også i arbejdstidsaftalen – her er der dog ikke tale om væsentlige substantielle ændringer, men næsten udelukkende om redaktionelle ændringer.
Der vil snarest muligt blive udsendt en OK 2018-2021 håndbog, hvor organisationsaftalen og fællesoverenskomsten er sammenskrevet og hvor arbejdstidsprotokollatet for lærere og børnehaveklasseledere ved frie grundskoler er sammenskrevet med Statens arbejdstidsaftale. Håndbogen kan således betragtes som den samlede ”overenskomst” med reglerne om løn, pension, arbejdstid og øvrige ansættelsesvilkår.
Håndbogen vil kun blive udgivet i digitalt format som en pdf-fil. Den trykte udgave er fravalgt, fordi der kun er godt et år til overenskomsterne skal fornys pr. 1. april 2021.

Temadag om arbejdsmiljø: ”Håndter krænkelseskulturen på forkant”

Du har nu mulighed for at deltage i temadagen ”Håndter krænkelseskulturen på forkant”. Temadagens fokus er forebyggelse af krænkelser på din arbejdsplads.
Når dagen er omme, har du fået konkrete værktøjer til at forebygge krænkende handlinger og håndtering af episoder, der måtte opstå på skolen, samt hjælp til at udarbejde en procesplan til brug for udarbejdelse af skolens politikker om emnet.
Temadagen bliver afholdt den 23. marts 2020 på Hornstrup Kursuscenter og den 20. april 2020 på Scandic Hotel Roskilde.
Du kan tilmelde dig senest den 21. februar 2020 (Hornstrup Kursuscenter) og senest den 26. februar 2020 (Scandic Hotel Roskilde).  
Skoleforeningerne og Frie Skolers Lærerforening udbyder i fællesskab temadagen om arbejdsmiljø. Temadagen er målrettet ledere, tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter. 

Tilmeld dig temadagen om arbejdsmiljø
 

Særlige feriegodtgørelse i 2020 og fremadrettet
Normalt udbetales 1,5% særlig feriegodtgørelse ved ferieårets start 1. maj udbetalt.
1 % som alle har ret til jfr. ferieloven + ½ % aftalt på særlige områder, herunder ansatte ved frie skoler.
Det sker også i år for så vidt optjeningen 1. januar til 31. august 2019.
På grund af overgangen til de nye ferieregler pr. 1. september 2019 vil 1 % feriegodtgørelse fra ferieloven i overgangsperioden blive indbetalt til Feriefonden. Den ene procent er nemlig indeholdt i de 12,5 %, der indbetales i den såkaldte indefrysningsperiode.
Da der bl.a. i de frie skolers overenskomst er aftalt 0,5 % mere end ferielovens ene procent, har de centrale parter drøftet, hvad der skal ske med den ekstra halve %. Drøftelserne er mundet ud i, at den bliver udbetalt, og at det sker efter de hidtil gældende principper.
Udbetalingen sker derfor efter følgende plan:
 • Særlig feriegodtgørelse (0,5 %) optjent i perioden 1. september 2019 – 31. december 2019 udbetales ultimo april 2020. Altså som hidtil udbetales det der er optjent i kalenderåret 2019 den efterfølgende 1. maj.
 • Særlig feriegodtgørelse (0,5 %) optjent i perioden 1. januar 2020 – 31. august 2020 udbetales ultimo april 2021. Altså som hidtil udbetales det, der optjenes i kalenderåret 2020 den efterfølgende 1. maj.
Den særlige feriegodtgørelse vil altså i år bestå af to dele:
 • 1,5 % af den ferieberettigede løn for perioden 1.1-31.8 2019 og
 • 0,5 % af den ferieberettigede løn for perioden 1.9-31.12 2019.
Når de nye ferieregler træder fuldt ud i kraft, vil der igen blive udbetalt 1,5% i særlig feriegodtgørelse, dog opdelt i to portioner, således at der fremover sker en udbetaling henholdsvis til 31. maj og 31. august.
  

Lønregulering pr. 01.04.2020
Vi har tidligere skrevet til jer om løntabel gældende pr. 01.01.2020, hvor det drejede sig om opdatering af satser i forbindelse med årsskiftet.
Pr. 01. april 2020 er den generelle lønstigning aftalt til 1,46% i forhold til lønnen i marts 2018. Så stor bliver lønstigningen dog ikke.
Reguleringsprocenten, som udmønter den faktiske lønstigning, stiger med 0,9 procentpoint fra den nuværende 9,4007 til 10,3236.
Reguleringsprocenten afgiver, hvor meget den aktuelle løn skal løftes med i forhold til grundniveauet pr. 31. marts 2012.
Den faktiske lønstigning pr. 01. april bliver således under 0,9%.
Vi forventer en ajourført løntabel gældende fra 01. april 2020 vil blive udsendt i begyndelsen af marts måned.
 
Årsagen til at stigningen afviger så meget fra den aftalte generelle lønregulering på 1,46% er sat sammen af flere faktorer, der indgår i reguleringsordningen
– den mekanisme overenskomstens parter har aftalt i CFU-forliget, der sørger for en tilpasning af lønudviklingen på det statslige område med lønudviklingen på det private område.
Reguleringsordningen var forudset til at udløse en lille stigning på 0,02%, men det viser sig nu, at reguleringen blev negativ, så den faktiske stigning pr. 01. april 2020 bliver lavere end den aftalte generelle regulering på 1,46%. 
Som noget helt særligt indeholder reguleringsordningen pr. 01. april 2020 også en korrektion i den statslige lønudvikling, der tilskrives et ikke-lønpåvirkende element.


Krav om A1-attest ved tjenesterejser i EØS-lande og Schweiz

Vi er blevet opmærksom på A1-attesten i forbindelse med ansattes rejser i udlandet.
Der har ikke været meget fokus på det tidligere, men grundet skærpet kontrol, anbefaler vi at skolerne ansøger om en A1-attest for ansatte som skal på studieture i udlandet.
Der er ingen nedre grænse for varigheden af rejsen.

http://kristne-friskoler.dk/resource/krav-om-a1-attest-ved-tjenesterejser-i-eoes-lande-og-schweiz/
 
Rammeaftale om brug af billeder i grundskolen bliver opkrævet i foråret og udgør i 2019/20 17,09 kr. pr. elev. 

 

Kalender - kurser og møder

2020
5. - 6. marts                     Bibliotekarernes internatkursus på Brogaarden i Strib
14. marts                         FKFs generalforsamling på Hotel Nyborg Strand
26. maj                            Natur, udeliv og science på Randers Kristne Friskole


22. september                 Senmoderne tekster i danskundervisningen på Bøgballe Friskole
24. september                 Senmoderne tekster i danskundervisningen på Thomasskolen
24.-25. september           Sekretærkursus på Danhostel Copenhagen på Amager  OBS: NY DATO
30.9-1.10.                        Lederkursus på Vejle Fjord
28. oktober                      Fyraftensmøde for pædagogisk personale om Forældresamarbejde
                                        og samtalens kunst på Lykkegårdsskolen
28.-29. oktober                Pedelskursus på Brogården i Strib
29.-30. oktober                Kristendomskursus om ikke-kristne religioner m.m.
4. november                    Fyraftensmøde for pædagogisk personale om Forældresamarbejde
                                        og samtalens kunst på Midtjylland Kristne Friskole
11. november                  Fyraftensmøde for pædagogisk personale om Forældresamarbejde
                                        og samtalens kunst på Johannesskolen
12.-13. nov                      Kursus for nye medarbejdere på Brogården i Strib

2021
Uge 3                           Dialogmøder for ledere og bestyrelsesmedlemmer
21. januar                     Undervisning i evolution på kristne skoler på Johannesskolen
28. januar                     Undervisning i evolution på kristne skoler på Lukas-Skolen
28.-29. januar               SFO- og daginstitutionslederkursus - med deltagelse af skolelederne
4.-5. februar                 Workshop for kristendomslærere på Brogården i Strib
4.-5. marts                    Bibliotekarernes internatkursus på Brogården i Strib
12.-13. marts                50-års jubilæum og Generalforsamling på Hotel Nyborg Strand

Se udførlige kursusprogrammer på hjemmesiden
Her ved begyndelsen af fastetiden blev vi i kirken i søndags mindet om Guds store kærlighed, sådan som den er beskrevet i "Kærlighedens Højsang" i 1 Kor 13:
"Så bliver da tro, håb og kærlighed disse tre, men størst af dem er kærligheden."


Jette Vibe Filbert, Torben Mathiesen, Carsten Vesterager og Hans Jørgen Hansen

 
Facebook
Twitter
Link
Website
Copyright © 2020 Foreningen af Kristne Friskoler, All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.

Email Marketing Powered by Mailchimp
Facebook
Twitter
Link
Website