Copy
Nyhedsbrev nr. 8
3. juli 2014
Se denne mail i din browser

Sommer på vej??

Læs i dette Nyhedsbrev:

1. Husk + Sidste nyt fra Moderniseringsstyrelsen
2. Prøve i Idræt
3. Privatskole.dk
4. Digitale læremidler
5
. Dialogmøder  
6
. Kalender

Følg de kristne friskoler på Facebook
Følg de kristne friskoler på Facebook
Gå til vores hjemmeside
Gå til vores hjemmeside

Husk:
Åben Skole
d. 6. november
"Ikke to skoler er ens"

1. HUSK + Sidste nyt fra Moderniseringsstyrelsen

Ansættelsesbreve, børneattest og dataregistrering
Husk ved nyansættelse at udarbejde gyldigt ansættelsesbrev, indhente børneattest
samt for alt personale i skolen at orientere om dataregistrering i Eunomia.
• Ansættelsesbreve til alle skolens ansatte downloades fra www.kristne-friskoler.dk
• Børneattest indhentes på: www.politi.dk - vælg her: borgerservice,
straffeattest, børneattest.
• Orientering om dataregistrering i Eunomia downloades på: www.
fordelingssekretariatet.dk - orienteringen findes under: ansættelsesregisteret.

Hjælp til beregning af løn i juli og august
• Arbejdstiden for skoleåret 2013/14 opgøres og evt. mer/overarbejde
udbetales.
• Husk at beregne evt. feriefradrag og feriedifference i lønnen for juli og aug.
mdr.
• For de lærere der i april 2013 var ramt at lock-out beregnes der ydermere et
fradrag i august.
• Ny OK-13 tillæg til alle lærere og børnehaveklasseledere pr. 1. august 2014.

Feriefradrag for nyansatte ledere, lærere og børnehaveklasseledere
For alle nyansatte ledere, lærere og børnehaveklasseledere der afholder ferie i
den første uge i august, skal der fradrages 5 feriedage.
Vedr. ferie, løn i ferien, særlige feriedage mm., henviser vi i øvrigt til ferievejledningen
2014 som findes på vores hjemmeside.

Fælles løntabel på trapperne
Vi udgiver - i samarbejde med de øvrige frie grundskoleforeninger
- den nye fælles løntabel gældende fra. 1. august 2014, som i første omgang
omhandler læreroverenskomsten.
De resterende overenskomster vil efter sommerferien blive indarbejdet, således at en ny samlet løntabel bliver sendt til skolerne i løbet af efteråret.
Se den på vores hjemmeside.


Samlet vejledning fra Moderniseringsstyrelsen
Så kom den samlede vejledning om nye arbejdstidsregler for lærere ved frie grundskoler samt efterskoler og husholdnings- og håndarbejdsskoler. Se den her på vores hjemmeside.

2. Prøver i idræt

Flere skoler har henvendt sig for at spørge om de kan søge dispensation fra den nye lov om prøve i idræt for 9. klasse i skoleåret 14/15. (Vi skrev 15/16 i sidste nyhedsbrev - det var en fejl - beklager)
Jeg har haft følere ude hos nogle af de andre friskoleforeninger og efterskolerne. Efterskolerne har i deres høringssvar til loven bl.a. skrevet:

"Vi vil udtale os direkte imod at indføre prøve i faget idræt efter 9. klasse. I efterskoleforeningen ser vi det som problematisk af flere årsager:
 At gøre faget til prøvefag er ikke den rigtige metode til at give faget den øgede status.
 Andre praktisk-musiske fag, f.eks. faget musik, bliver ved en sådan ændring yderligere
isolerede som lavstatusfag."


Det har ikke været muligt på dette tidspunkt at komme i direkte kontakt med ministeriet, så derfor har vi nu skrevet følgende til dem og håber så på et svar i begyndelsen af august:

Til Undervisningsministeriet
Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen
 
Jeg henvender mig på vegne af flere friskoler og efterskoler som ikke har mulighed for at afholde prøve i idræt i skoleåret 14/15. De har ikke faciliteter og nogle skoler heller ikke linjefagsuddannede medarbejdere til at varetage undervisningen. Idrætsundervisningen har derfor været afviklet i tæt tilknytning til den omliggende natur som friluftsliv og naturbetingede aktiviteter.
Der er også friskoler som af principielle grunde ikke ønsker at give karakterer og afholde prøver i idræt, da de ser disse fag som et ”åndehul” for eleverne uden krav om bestemte færdigheder eller fysisk formåen.
 
I udkastet til bekendtgørelsen er der ikke åbnet mulighed for midlertidig eller permanent fritagelse for prøven.
 
Spørgsmålet blev rejst i januar måned på et møde mellem de frie skoler og undervisningsminister Christine Antorini, som lovede at man ville se positivt på problemstillingen.
 
Jeg vil gerne på vegne af friskoler og efterskoler have besvaret følgende to spørgsmål:
  1. Vil det være muligt for skolerne at søge om fritagelse for afholdelse af prøve i faget i idræt i skoleåret 14/15 som en midlertidig ordning?
  2. Vil det være muligt for skolerne at søge om permanent fritagelse for prøven i idræt -  i lighed med muligheden for fritagelse i kristendom og historie?

3. Privatskole.dk

Flere skoler har henvendt sig vedr. en ny portal til markedsføring af friskoler.
Vi har også modtaget materiale fra dem, men vi har ikke lavet aftaler og vil ikke tage ansvar for deres produkt.
Danmarks Privatskoleforening skriver på sin hjemmeside:

Danmarks Privatskoleforening får for øjeblikket en del henvendelser fra medlemsskolerne, som forundres eller ”forvirres” i forbindelse med en henvendelse fra en Lars Odgaard, der tilbyder skolerne at købe sig til en profilside på den såkaldte ”Privatskoleportal” – privatskole.dk. Lars Odgaard benytter sig af et etableret begreb ”Privatskole”. Vi ønsker derfor  at markere, at Danmarks Privatskoleforening ikke er afsenderen, og at vi ikke er en del af markedsføringen af portalen.  
Det er naturligvis skolens egen beslutning, hvordan og ad hvilke kanaler den vælger at markedsføre sig. For en god orden skyld vil vi gøre opmærksom på, at medlemsskoler i Danmarks Privatskoleforening allerede har deres egen profil på Danmarks Privatskoleforenings hjemmeside. 

Det samme kan vi sige til FKFs skoler. Og når man skriver "kristen friskole" på Google, så er det FKFs hjemmeside der står øverst, så på den måde er man dækket ind.

4. Digitale læremidler - fortsat gode aftaler til friskolerne

I forbindelse med planlægningen af det kommende skoleår, så har vi fået flere henvendelser vedr. vores aftaler om indkøb af digitale læremidler fra Alinea og Gyldendal. Vi har haft kontakt til de to firmaer og kan oplyse, at de kristne friskoler fortsat kan indkøbe digitale læremidler til fordelagtige priser, der modsvarer det tilskud, som folkeskolerne kan få til indkøb.
Se de fornyede aftaler på vores hjemmeside.

 

5. Dialogmøder

Vi planlægger en ny række dialogmøder for bestyrelser og ledere i uge 3 i januar 2015. Sæt allerede nu kryds i kalenderen.
Mandag d. 12. januar i Nord- og Midtjylland
Tirsdag d. 13. januar i Øst- og Sydjylland
Onsdag d. 14. januar på Sjælland og Bornholm

I efteråret kommer der et spørgeskema ud, hvor vi undersøger hvilke udfordringer der fylder mest ude på skolerne. Indholdet i dialogmøderne vil blive tilrettet efter denne undersøgelse.

6. Kalender


2014
21. august                        Åbent kursus på Kratholmskolen om Børn og Medier
15. september                  Skoleledermøde Øst på Peterskolen, Bornholm
22. september                  Kursus for certificerede tilsynsførende i Middelfart
25.-26. september            Skolelederkursus på Vejlefjord
30. sept-1. okt.                 Sekretærkursus på Brogården i Middelfart
3. oktober                        Biblioteksmøde Øst på Esajasskolen
6. oktober                        Skoleledermøde Vest på MKF i Herning
31. oktober                      Biblioteksmøde Vest
4.-5. november                 Pedelkursus på Brogården i Middelfart
6. november                     Åben Skole på alle fri- og folkeskoler

2015
12.-14. januar                  Dialogmøder for bestyrelser og ledelse
22.-23. januar                  SFO-lederkursus på Severin i Middelfart
24. februar                       Skolelederkursus på Hotel Nyborg Strand
5.-6. marts                       Bibliotekarernes internatkursus
14. marts                         Generalforsamling på Hotel Storebælt i Nyborg
18. marts                         Skoleledermøde Vest i Randers
19. marts                         Skoleledermøde Øst på Gideonskolen

"Bed om fred i Jerusalem"    Sl 122,6
Sådan lyder den absolut aktuelle opfordring i dagens ord!

Med dette fortsat ønsket om en god sommer til jer alle.

Vi holder ferielukket på sekretariatet fra 5. juli til 3. august.

Jette Vibe Johansen        Hans Jørgen Hansen

 


https://kristne-friskoler.us8.list-manage.com/subscribe?u=97db6f263ff9b63e3ec02da8b&id=38ca0faa37

Afmeld dette nyhedsbrev         Opdater dine kontaktoplysninger i vores kartotek

Email Marketing Powered by Mailchimp