Copy
Developing a fundraising strategy / Datblygu strategaeth codi arian
View this email in your browser
Share
Tweet
Forward
This is a bilingual message with the Welsh below/ Mae hon yn neges ddwyiethog gyda'r Gymraeg isod
This course is being delivered in English
The funding landscape is changing for heritage organisations in Wales with many seeing cuts to their statutory funding.  At the same time there are opportunities out there for organisations to raise funds from private sources.  This course will help organisations to position themselves to take advantage of the opportunities by taking a strategic approach to fundraising.
 
Content: This course will help you to develop a fundraising plan for your organisation by taking stock of where you are now, mapping out where you want be and planning how you are going to get there.  It will cover the elements of a fundraising planning framework and how these fit in with other strategic planning processes, including mission, vision and values and organisational objectives.  

The course will teach you how to carry out a fundraising audit using strategic planning tools such as PEST analysis, competitor analysis, collaboration analysis, market analysis and internal analysis. Participants will go away armed with a better understanding of strategy and the knowledge that there is more to strategic planning than the ubiquitous SWOT analysis.
They will be armed to develop and implement a winning fundraising strategy for their organisation.

This course will be delivered by blended learning: the classroom based training session will be supplemented by additional learning resources available online on the Heritage Learning Zone; and telephone and e-mail access to expert trainers.  The training session will employ an appropriate and innovative mix of methods designed for effective learning.

Learning outcomes:
By attending this course you will be able to:
  • Understand what a fundraising strategy is and why you need one
  • Be able to develop and implement a realistic fundraising strategy
  • Appreciate the role of the fundraising audit in developing a fundraising strategy
  • Be able to use tools such as PEST and SWOT analyses properly as part of the planning process
Who is this course for? Trustees, staff and volunteers in heritage organisations

Level: Beginner/Intermediate : It is suitable for those that are new to fundraising and/or thinking about implementing fundraising in their organisation for the first time.  It is also suitable for those with some experience of fundraising who want to take a more strategic approach to their fundraising.Ideally participants will be those with responsibility for developing and implementing fundraising strategy in their organisation.
2 June & 8 July 2015
Cardiff Story Museum
11 June & 14 July 2015
Wrexham Museum
Fee: £40

To book download a  booking form and
email  training@wcva.org.uk
Cynhelir y cwrs hwn drwy gyfrwng y Saesneg
Mae’r dirwedd gyllido yn newid i fudiadau treftadaeth yng Nghymru gyda chyllid statudol llawer yn cael ei dorri. Ar yr un pryd mae yna gyfleoedd i fudiadau godi arian o ffynonellau preifat. Bydd y cwrs hwn yn helpu mudiadau i roi eu hunain mewn sefyllfa i fanteisio ar y cyfleoedd hyn drwy fynd ati i godi arian mewn modd strategol.

Cynnwys: Bydd y cwrs hwn yn eich helpu i ddatblygu cynllun codi arian i’ch mudiad drwy bwyso a mesur ble rydych nawr, amlinellu ble rydych am fod a chynllunio sut rydych am gyrraedd yno. Bydd yn ymdrin ag elfennau fframwaith cynllunio codi arian a’r ffordd mae’r rhain yn cyd-fynd â phrosesau cynllunio strategol eraill, gan gynnwys cenhadaeth, gweledigaeth a gwerthoedd ac amcanion y mudiad. 

Bydd y cwrs yn eich dysgu sut i gynnal archwiliad codi arian gan ddefnyddio offer cynllunio megis dadansoddiad PEST, dadansoddiad o gystadleuwyr, dadansoddiad cydweithio, dadansoddiad o’r farchnad a dadansoddiad mewnol. Bydd cyfranogwyr yn gadael gyda gwell ddealltwriaeth o strategaeth a chan wybod bod yna fwy mewn cynllunio strategol na’r dadansoddiad SWOT hollbresennol. Byddant wedi’u harfogi i ddatblygu a gweithredu strategaeth codi arian lwyddiannus i’w mudiad.

Bydd y cwrs hwn yn cael ei ddarparu drwy ddysgu cyfunol: bydd y sesiwn hyfforddi mewn ystafell ddosbarth yn cael ei hategu gan adnoddau dysgu ychwanegol arlein yn yr Hafan Dysgu Treftadaeth; a chysylltiad â hyfforddwyr arbenigol dros y ffôn ac ebost.  Bydd y sesiwn hyfforddi yn defnyddio cymysgedd priodol ac arloesol o ddulliau er mwyn dysgu’n effeithiol.

Canlyniadau dysgu:
Ar ôl bod ar y cwrs hwn, byddwch yn gallu: 
  • Deall beth yw strategaeth codi arian a pham mae arnoch angen un
  • Gallu datblygu a gweithredu strategaeth codi arian realistig
  • Gwerthfawrogi rôl yr archwiliad codi arian i ddatblygu strategaeth codi arian
  • Gallu defnyddio offer megis dadansoddiadau PEST a SWOT yn briodol fel rhan o’r broses gynllunio
Ar gyfer pwyn mae'r cwrs? Ymddiriedolwyr, staff a gwirfoddolwyr mewn mudiadau treftadaeth. 

Lefel: Dechreuwyr/Canolradd:  Mae’n addas i’r rheini sy’n newydd i godi arian a/neu’n ystyried codi arian yn eu mudiad am y tro cyntaf. Mae’n addas hefyd i’r rheini sydd â pheth brofiad o godi arian sydd am fynd ati i godi arian mewn modd mwy strategol. Yn ddelfrydol bydd cyfranogwyr yn gyfrifol am ddatblygu a gweithredu strategaeth codi arian yn eu mudiad.
2 Mehefin a 8 Gorffennaf 2015
Amgueddfa Stori Caerdydd
11 Mehefin a 14 Gorffennaf 2015
Amgueddfa Wrecsam
Ffioedd: £40
 
I archebu lle darlwytho ffurflen gais 
a ebost training@wcva.org.uk
WCVA Helpdesk / Lein Gymorth 0800 2888 329 | help@wcva.org.uk| www.wcva.org.uk
facebook.com/walescva | twitter.com/walescva Wales Council for Voluntary Action | Baltic House|Mount Stuart Square | Cardiff | CF10 5FH
Registered charity 218093 | Company limited by guarantee 425299
Cyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru | Ty Baltig | Sgwar Mount Stuart | Caerdydd | CF10 5FH
Elusen gofrestredig 218093 | Cwmni cyfyngedig drwy warant 425299 
Copyright © 2015 WCVA, All rights reserved.