Copy
Fundraising from trusts and foundations - NEW
Codi arian gan ymddiriedolaethau a sefydliadau - NEWYDD
View this email in your browser
Share
Tweet
Forward
This is a bilingual message with the Welsh below / Mae hon yn neges ddwyiethog gyda'r Gymraeg isod
This course is being delivered in English

There are nearly 9,000 grant-making trusts in the UK.  Who are they?  What do they fund?  How can you find out more about them?  What makes a successful application?  This introductory one-day course for those involved in Welsh heritage organisations who are new to trust fundraising will answer these questions and more.  It will make specific reference to those trusts that fund heritage projects in Wales.  Delivered by blended learning

Learning outcomes:
By the end of the course participants be able to:
 • Understand what are grant-making trusts and foundations
 • Be aware of what trusts fund
 • Know how to research trusts that fund heritage projects
 • Appreciate the key factors in a successful application
 • Recognise how to connect with and develop relationships with trusts
 • Ensure they comply with relevant legislation and best practice
 • Know where to go for further information, help and advice
Who is this course for?
Those involved in Welsh heritage organisations who are new to trust fundraising - anyone keen to find out more about the potential for raising money from trusts in their organisations whether they be trustees, staff or volunteers. You will need access to a computer at home or work in order to participate fully in this course
16 June 2015- Parc Slip Wildlife Trust
25 June 2015 - Plas Dolerw

30 June 2015 - Plas Tan y Bwlch
Fee: £20
To book download a booking form and email training@wcva.org.uk
Cynhelir y cwrs hwn drwy gyfrwng y Saesneg
 
Mae bron 9,000 o ymddiriedolaethau dyfarnu grantiau yn y Deyrnas Unedig.  Pwy ydynt?  Beth maent yn ei ariannu?  Sut allwch gael rhagor o wybodaeth amdanynt?  Beth sy’n gwneud cais llwyddiannus?  Bydd y cwrs undydd cyflwyniadol hwn i’r rheini mewn mudiadau treftadaeth yng Nghymru sy’n newydd i godi arian gan ymddiriedolaethau yn ateb y cwestiynau hyn a mwy.  Bydd yn cyfeirio’n benodol at yr ymddiriedolaethau hynny sy’n ariannu prosiectau treftadaeth yng Nghymru.  Fe’i cynhelir drwy ddysgu cyfunol

Canlyniadau dysgu:
Erbyn diwedd y cwrs bydd cyfranogwyr yn gallu:
 • Deall beth yw ymddiriedolaethau a sefydliadau sy’n dyfarnu grantiau
 • Ymwybodol o beth mae ymddiriedolaethau yn ei ariannu
 • Gwybod sut i ymchwilio i ymddiriedolaethau sy’n ariannu prosiectau treftadaeth
 • Gwerthfawrogi’r ffactorau allweddol mewn cais llwyddiannus
 • Gwybod sut i gysylltu ag ymddiriedolaethau a datblygu cydberthnasau â hwy
 • Sicrhau eu bod yn cydymffurfio â deddfwriaeth berthnasol ac arfer gorau
 • Gwybod i ble i fynd am wybodaeth, cymorth a chyngor pellach
Ar gyfer pwy mae'r cwrs?
Y rheini mewn mudiadau treftadaeth yng Nghymru sy’n newydd i godi arian gan ymddiriedolaethau – unrhyw un sy’n awyddus i gael gwybod mwy am y potensial i godi arian gan ymddiriedolaethau yn eu mudiadau boed yn ymddiriedolwyr, staff neu wirfoddolwyr. Bydd angen mynediad at gyfrifiadur gartref neu yn y gwaith er mwyn cyfranogi’n llawn yn y cwrs hwn.
16 Mehefin 2015-Parc Slip Ymddiriedolaeth natur
25 Mehefin 2015 - Plas Dolerw
30 Mehefin 2015 - Plas Tan y Bwlch
Ffioedd: £20
I archebu lle darlwytho
ffurflen gais a ebost training@wcva.org.uk
WCVA Helpdesk / Lein Gymorth 0800 2888 329
help@wcva.org.uk| www.wcva.org.uk 
| facebook.com/walescva | twitter.com/walescva 
Wales Council for Voluntary Action | Baltic House|Mount Stuart Square | Cardiff | CF10 5FH

Registered charity 218093 | Company limited by guarantee 425299
Cyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru | Ty Baltig | Sgwar Mount Stuart | Caerdydd | CF10 5FH
Elusen gofrestredig 218093 | Cwmni cyfyngedig drwy warant 425299 
Copyright © 2015 WCVA, All rights reserved.