Copy
*This is a bilingual message, please scroll down for English*
View this email in your browser
Wrthi'n helpu'r trydydd sector yng Nghymru
cael mynediad at arian Ewropeaidd

Helping Wales' third sector access European funding


Chwefror: canolbwyntio ar Brexit


Croeso i gylchlythyr mis Chwefror. Yn y rhifyn hwn, rydym yn canolbwyntio ar y broses pontio Ewropeaidd yng Nghymru ac yn tynnu sylw at wybodaeth a all roi rhywfaint o eglurder ynghylch y sefyllfa.

Mae 3-SET a WCVA wedi ymrwymo i roi'r diweddaraf i'r sector ynglŷn â'n gwaith ein hunain, a gwaith rhanddeiliaid perthnasol eraill. O ganlyniad, rydym wedi creu cronfa ddata arlein o adnoddau sy'n dod â chyhoeddiadau at ei gilydd ynglŷn â'r broses Pontio Ewropeaidd a buddiannau'r trydydd sector. Ynddi, rydym yn rhestru cyhoeddiadau swyddogol gan sefydliadau llywodraethol a statudol yn ogystal â darparu dolenni at bapurau ymchwil gan elusennau, felinau trafod a chwaer-gynghorau ac ati. Cliciwch yma i lawrlwytho'r daenlen sydd wedi'i rhannu'n gategorïau.

Gweminar Brexit


Bydd 3-SET yn cynnal gweminar ynglŷn â Brexit ar 5 Ebrill 2017. Bydd y gweminar yn rhoi diweddariad i chi ar y sefyllfa bresennol yn y broses Pontio Ewropeaidd yng Nghymru a’r cyfle i ofyn unrhyw gwestiynau sydd gennych ynglŷn â’r pwnc i Phil Fiander, Cyfarwyddwr Gweithrediadau Ewropeaidd, Arloesi a Datblygu Busnes WCVA. Anfonwn ragor o wybodaeth yn y dyfodol agos. Mwy am hyn yn y man.

Diogelu Dyfodol Cymru: Y Prif Weinidog, Carwyn Jones ac Arweinydd Plaid Cymru, Leanne Wood yn gosod cynllun Cymru yn dilyn y refferendwm

 
Mae Llyodraeth Cymru wedi lansio Papur Gwyn sy’n amlinellu’r prif faterion fydd yn hanfodol i Gymru yn ein barn ni wrth i’r DU symud tuag at ymadael â’r UE. Mae angen i negodiadau Brexit ystyried chwe maes:
 • Y farchnad sengl a masnach ryngwladol 
 • Mudo
 • Cyllid a Buddsoddi 
 • Materion Cyfansoddiadol a Datganoli 
 • Diogelwch a gwerthoedd cymdeithasol ac amgylcheddol 
 • Trefniadau pontio 
Cliciwch yma i lawrlwytho’r papur.

Ydych chi’n rhan o raglen Erasmus+ neu â diddordeb ynddi?

 
Mae’r grŵp astudio ar gyfer gwerthusiad canol tymor rhaglen Erasmus+ wedi lansio dau holiadur i fudiadau cymdeithas sifil. Bydd yr holiaduron arlein yn 23 o ieithoedd yr UE hyd at 10 Mawrth.
 
Mae'r arolygon ar gael yma -

Mae'r Gronfa Cynhwysiant Gwethredol yn rhan o Gofod3

Ymunwch â ni, a llu o brosiectau a ariannwyd gan y Gronfa Cynhwysiant Gweithredol, mewn sesiwn ryngweithiol i glywed o lygad y ffynnon yr hyn y mae un o gyfranogwyr Cynhwysiant Gweithredol yn mynd drwyddo ar ei daith at gyflogaeth. Bydd y sesiwn hefyd yn cynnwys lansio fideo i ddathlu buddion cyllid Cynhwysiant Gweithredol i oresgyn y rhwystrau dyddiol sy’n wynebu cyfranogwyr.

Rheolir y Gronfa Cynhwysiant Gweithredol gan WCVA gyda chymorth Cronfa Gymdeithasol Ewrop. Ei nod yw lleihau anweithgarwch economaidd yng Nghymru a gwella cyflogadwyedd pobl sydd dan anfantais ac sydd bellaf o’r farchnad lafur. I gael gwybod mwy a chadw lle, ewch ar wefan gofod3 www.gofod3.cymru

Ffair Cyllido Rhwydwaith Gwledig Cymru 2017

 
Dysgwch am y cyfleoedd sydd ar gael i’ch busnes, eich cymuned, eich fferm neu fenter arall drwy Gymunedau Gwledig Llywodraeth Cymru – Rhaglen Datblygu Gwledig 2014 – 2020 a ffynonellau eraill.
 
Cynhelir y sioeau teithiol ar:
 • 2ail Mawrth 2017 Peterson Super Ely Community Hall, Bro Morgannwg 11 - 3pm
 • 8fed Mawrth 2017 Maes Sioe Frenhinol Cymru, Llanelwedd 11 - 3pm
 • 15fed Mawrth 2017 Glasdir, Llanrwst 4 - 6pm
Cliciwch yma am ragor o wybodaeth

Rydym yn ychwanegu cyrsiau newydd at ein rhaglen hyfforddi!


Cofiwch gadw llygad ar ein rhaglen hyfforddi drwy gydol y gwanwyn am gyrsiau newydd.

Dyma rai o’r cyrsiau sydd ar gael nawr:
 • Ymgysylltu â’ch cynulleidfa darged
 • Rheoli prosiect a ariennir gan yr UE
 • Gweminar: Cynllunio at olyniaeth
 • Rheoli arian prosiect a ariennir gan yr UE

February: all things Brexit


Welcome to February's newsletter. In this edition, we focus on the European transition process in Wales and highlight information which can provide some clarity over the situation.

3-SET and WCVA are committed to keeping the sector up to date with both our work, and that of other relevant stakeholders. As such, we have created an online resource database which brings together publications around the European Transition process and third sector interests. In it, we list official publications from governmental and statutory institutions as well as providing links to research papers from charities, think tanks and sister councils etc.. Click here to download the categorised spreadsheet.

Brexit Webinar


3-SET will be hosting a webinar on the subject of Brexit on 5 April 2017. The webinar will provide you with an update on the current situation surrounding the European Transition process in Wales and offer you the chance to ask Phil Fiander, Director of European Operations, Consultancy & Business Development at WCVA any questions you may have on the subject. We will circulate more information in the near future. Keep your eyes peeled.

Securing Wales’ Future: First Minister Carwyn Jones and leader of Plaid Cymru Leanne Wood set out Wales’ post-referendum plan

Welsh Government has launched a White Paper that sets out the main issues believed to be vital for Wales as the UK moves to leave the EU. There are six areas that need to be addressed in Brexit negotiations:

 • The single market and international trade
 • Migration
 • Finance and Investment
 • Constitutional and Devolution issues
 • Social and environmental protections and values 
 • Transitional arrangements
Click here to download the paper.

Are you involved or do you have an interest in the Erasmus+ programme?


The study group for the mid-term evaluation of the Erasmus+ programme has launched two questionnaires for civil society organisations. The questionnaires will be online in 23 EU languages until 10 March.

You will find the surveys here -

The Active Inclusion Fund is at Gofod3

Join us, and a host of projects funded by the Active Inclusion Fund for an interactive session where you can experience first-hand what an Active Inclusion participant goes through in their journey to employment. The session will also include the launch of a celebration video which highlights the benefit of Active Inclusion funding in overcoming the barriers faced daily by participants.

The Active Inclusion Fund is managed by WCVA and is supported by the European Social Fund. It aims to reduce economic inactivity in Wales and improve the employability of disadvantaged people furthest from the labour market. For more information and to sign up, visit the gofod3 website www.gofod3.cymru

Wales Rural Network Funding Fairs 2017


Learn about the opportunities available to your business, community, farm or other enterprise through the Welsh Government Rural Communities – Rural Development Programme 2014-2020 and other sources.

The Funding fairs will be held on:

 • 2nd March 2017 Peterston Super Ely Community Hall, Vale of Glamorgan 11 - 3pm
 • 8th March 2017 Royal Welsh Show Ground, Builth Wells 11 - 3pm
 • 15th March 2017 Glasdir, Llanrwst 4 - 6pm
For more information, click here.

We are adding new courses to our training programme!


Make sure you check our training programme throughout the spring for new courses.

Current available courses include:
 • Engaging with your target audience
 • Managing an EU funded project
 • Webinar: Succession planning
 • Financial management of an EU funded project
Mae Phil Fiander, Cyfarwyddwr Gweithrediadau Ewropeaidd, Arloesi a Datblygu Busnes WCVA, wedi bod yn edrych yn ôl ar y misoedd ers refferendwm yr UE a’r effaith bosib ar y sector Gwirfoddol yng Nghymru wrth adael yr Undeb Ewropeaidd. Cliciwch yma i ddarllen beth sydd ganddo i’w ddweud.
Wedi’ch drysu gan y gwarantau am gyllid yr UE? Efallai y bydd yr adroddiad hwn ar effaith gadael yr UE ar seilwaith Cymru yn rhoi rhywfaint o oleuni. Cliciwch yma i gael gwybod mwy.
Dyddiad ar gyfer eich dyddiadur: Cyflwyniad i Ganghennau Masnachu Elusennol
Mae Busnes Cymdeithasol Cymru wedi gweithio gyda sawl elusen i'w helpu i arallgyfeirio'u sail ariannol, i gynyddu incwm ac i sicrhau eu dyfodol drwy sefydlu canghennau masnachi gan ddefnyddio strwythur menter gymdeithasol. Cliciwch yma am ragor o wybodaeth.
Cynhaliodd WCVA arolwg yn ddiweddar i gasglu barn y trydydd sector ar gyllid Ewropeaidd a’r rhwystrau a wynebir wrth ymgeisio am brosiectau a ariennir gan yr UE ac wrth eu rheoli. Ni waeth a lwyddoch i gyfrannu ai peidio, fe fyddem yn falch iawn o glywed gennych felly fe fyddwn yn cadw’r arolwg ar agor dros y misoedd nesaf. Fe fydd eich adborth dros y cyfnod hwn yn helpu i arwain 3-SET yn y gwasanaethau rydym yn eu darparu.
Rhoddodd Jana Hainsworth, Llywydd Platfform Cyrff Anllywodraethol Cymdeithasol Ewrop ac Ysgrifennydd Cyffredinol Eurochild, araith ardderchog yng Nghyngor Partneriaeth y Trydydd Sector ar Brexit ar lefel Ewropeaidd. Byddwn yn gwneud gwaith pellach gyda Jana felly gwyliwch amdano!
Phil Fiander, Director of European Operations, Consultancy & Business Development at WCVA reflects on the months since the EU referendum and the potential impact on the Voluntary sector in Wales upon leaving the European Union. Click here to read what he has to say.
Confused about EU funding guarantees? This report on the Effect of the UK leaving the EU on infrastructure in Wales may be able to provide some clarification. Click here for more information.
Date for your diary: Introduction to Charitable Trading Arms
Social Business Wales have worked with many charities to help them diversify their funding base, increase income and ensure their survival by setting up trading arms using a social enterprise structure. Sign up to one of their events for more information. Click here for more information.
WCVA recently conducted a survey which gauged the opinions of the third sector in relation to European funding and the barriers faced when applying for, and managing EU funded projects. Whether you managed to contribute or not, we would still love to hear from you so we will keep the survey open over the coming months. Your ongoing feedback will help inform 3-SET on the services we provide.
Jana Hainsworth, President of Platform of European Social NGOs and Secretary General of Eurochild delivered a fantastic speech at the Third Sector Partnership Council on Brexit at a European level. We will be doing a follow up feature with Jana so keep your eyes peeled!
Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list

Email: 3set@wcva.org.uk
Helpdesk: 0800 2888 329

Wales Council for Voluntary Action, Baltic House, Mount Stuart Square, Cardiff, CF10 5FH
Registered charity number 218093
Company limited by guarantee 425299
Registered in Wales