Copy
*This is a bilingual message, please scroll down for English*
View this email in your browser

Blwyddyn Newydd Dda gan 3-SET


Croeso i’r cylchlythyr cyntaf yn 2017! Gobeithio gwnaeth bawb fwynhau’r gwyliau a’ch bod wedi ymlacio’n llwyr yn barod i ddod nôl i’r gwaith. Fe gawsom ninnau orffwys da iawn ac rydym yn awchu am bopeth sydd i ddod yn 2017 a dyma’r prif resymau pam:
 • Mae gennym raglen hyfforddi 2017 newydd sbon! Fe fyddwn yn cynnal nifer o gyrsiau mewn ffyrdd amrywiol drwy weminar, wyneb yn wyneb a Hafan Dysgu arlein WCVA. A’r peth gorau? Maent i gyd ar gael AM DDIM. Mae’r rhestr lawn i’w gweld yma.
 • Wrth i ni fynd ymhellach i mewn i 2017, fe fydd Prydain yn cymryd camau pellach yn y broses o adael yr Undeb Ewropeaidd. Gallwn eich sicrhau y bydd 3-SET yn parhau i roi’r diweddaraf i chi am yr holl newyddion cyllido sy’n gysylltiedig â’r broses hon. Os oes gennych unrhyw gwestiynau, pryderon neu’n chwilio am gyngor cyffredinol ar gyllid Ewropeaidd, mae croeso i chi gysylltu â ni drwy ffonio 0800 2888 329 neu ebostio 3SET@WCVA.org.uk.
 • Ac yn olaf, cynhaliodd WCVA arolwg yn ddiweddar i gasglu barn y trydydd sector ar gyllid Ewropeaidd a’r rhwystrau a wynebir wrth ymgeisio am brosiectau a ariennir gan yr UE ac wrth eu rheoli. Ni waeth a lwyddoch i gyfrannu ai peidio, fe fyddem yn falch iawn o glywed gennych felly fe fyddwn yn cadw’r arolwg ar agor dros y misoedd nesaf. Fe fydd eich adborth dros y cyfnod hwn yn helpu i arwain 3-SET yn y gwasanaethau rydym yn eu darparu.

Sova ACE yn falch o gyhoeddi rhagor o gyllid gan yr UE

Mae Sova ACE yn falch o gyhoeddi eu bod wedi sicrhau cyllid pellach gan yr UE. Cefnogir Sova ACE gan Gronfa Gymdeithasol Ewrop drwy Lywodraeth Cymru. Fe fyddant yn rhoi Sova ACE ar waith yn Nwyrain Cymru ym mis Mawrth 2017, gan ddod â’u model cyflawni i bob un o Ardaloedd

Fe fydd eu hardal newydd yn cwmpasu:

 • Wrecsam
 • Sir y Fflint
 • Sir Fynwy
 • Casnewydd
 • Powys
 • Caerdydd
 • a Bro Morgannwg
I gael gwybod mwy am brosiect ACE, ewch ar ei wefan neu cysylltwch â’r tîm

Prosiect UE newydd gwerth €4m i gydweithio ar safleoedd treftadaeth ac arfordirol Cymru ac Iwerddon


Bydd dros €4m o arian yr UE yn helpu i ddiogelu safleoedd treftadaeth ac arfordirol sy’n denu twristiaid yng Nghymru ac Iwerddon rhag peryglon sy’n deillio o’r newid yn yr hinsawdd. Bydd yr arian yn hwb i dwf economaidd yn niwydiant morol y ddwy wlad. Wedi'i ariannu gan raglen Iwerddon Cymru'r Undeb Ewropeaidd, bydd prosiect CHERISH yn galluogi i sefydliadau arbenigol yng Nghymru ac Iwerddon ddefnyddio'r technolegau diweddaraf i ddadansoddi archaeoleg yr arfordir, yr ynysoedd a’r safleoedd treftadaeth morol sy'n cael eu heffeithio fwyaf gan y newid yn yr hinsawdd, erydu arfordirol a'r cynnydd yn lefel y môr. Darllenwch y cyhoeddiad llawn yma.

Mwy na’r cronfeydd strwythurol yn unig!


Drwy gydol 2017 fe fyddwn yn taflu goleuni ar gronfeydd heblaw am y Cronfeydd Strwythurol a Buddsoddi Ewropeaidd i geisio sicrhau bod y sector yn gwneud y mwyaf o’r cyfleoedd sydd gennym. Fis yma rydym yn tynnu sylw at Erasmus+.
Erasmus+ yw'r rhaglen Ewropeaidd ar gyfer addysg, hyfforddiant, ieuenctid a chwaraeon. Mae'n agored i lawer o fudiadau a sectorau ledled Cymru, gan gynnwys: mudiadau addysg, hyfforddiant ac ieuenctid. Cliciwch yma i ddarllen mwy am y cyfleoedd gwych y gall Erasmus+ darparu.

Happy New Year from 3-SET


Welcome to the first newsletter of 2017! We hope everyone enjoyed their holidays and were well and truly rested coming back to work. We know we certainly were. We're raring to go for all that's to come in 2017 and here are the main reasons why:
 • We have a brand new 2017 training programme! We will be delivering a number of courses in a variety of ways including by webinar, face to face and through WCVA's online Learning Zone. And the best bit? They're all FREE. Find a full list
  here.
 • As we progress deeper into 2017, Britain will make further progress in its European transition process. Rest assured that 3-SET will keep you updated with all funding news relative to this process. If you have any questions, concerns or are seeking general European funding advice, don't forget you can contact us on 0800 2888 329 or email 3SET@WCVA.org.uk.
 • Finally, WCVA recently conducted a survey which gauged the opinions of the third sector in relation to European funding and the barriers faced when applying for, and managing EU funded projects. Whether you managed to contribute or not, we would still love to hear from you so we will keep the survey open over the coming months. Your ongoing feedback will help inform 3-SET on the services we provide.

Sova ACE delighted to announce more EU funding

Sova ACE are delighted to announce that they have secured further EU funding. Sova ACE is supported by the European Social Fund through the Welsh Government. They will be going live with Sova ACE in East Wales in March 2017, bringing their delivery model to all of Wales’ Local Authority Areas.

Their new area will cover:
 • Wrexham
 • Flintshire
 • Monmouthshire
 • Newport
 • Powys
 • Cardiff
 • & the Vale of Glamorgan
For more information on the ACE project, visit their website or get in contact with the team

New €4m EU project supporting collaboration on coastal and heritage sites in Wales and Ireland


More than €4m of EU funds will help to safeguard heritage and coastal tourism sites in Wales and Ireland from the risks of climate change.
The funding will also provide a stimulus for marine-based economic growth in the two countries. Funded by the European Union’s Ireland-Wales programme, the CHERISH project (Climate, Heritage and Environments of Reefs, Islands and Headlands) will support specialist organisations in Wales and Ireland to employ cutting-edge technologies to analyse coastal and island archaeology and maritime heritage sites, which are most affected by climate change, coastal erosion and rising sea levels. Read the full announcement here.

More than just structural funds!


Throughout 2017 we are going to shine a spot light on funds other than European Structural and Investment Funds to try and make sure that the sector are making the most of the opportunities we have. This month we are highlighting Erasmus+.
Erasmus+ is the European programme for education, training, youth and sport. It’s open to lots of organisations and sectors across Wales, including: education, training and youth organisations. Click here to read more about Erasmus+ and the amazing opportunities it can provide.
 
Wrthi'n helpu'r trydydd sector yng Nghymru
cael mynediad at arian Ewropeaidd

 
Helping Wales' third sector access European funding
O fod yn ddall, yn swil ac yn ddihyder, i ddilyn ei breuddwydion i ddod yn Swyddog Adsefydlu diolch i brosiect Educ8 a ariannwyd gan Cynhwysiant Gweithredol. Darllenwch hanes ysbrydoledig Alice yma 
Canfod, deall ac ymgysylltu â'ch rhanddeiliaid - cofrestrwch ar ein cwrs hyfforddi am ddim
 • 16 Chwefror - Bae Colwyn
 • 21 Mawrth - Caerfyrddin
Rhagor o wybodaeth yma.
Os oes gennych ddiddordeb yn yr hyn y mae Ysgrifennydd Gwlad Cymru wedi bod yn ei wneud, cofrestrwch ar gyfer cylchlythyr Swyddfa Cymru drwy danysgrifio yma!
Yn ystyried ymgeisio am gyllid ieuenctid Erasmus+?
Os ydych yn fudiad ieuenctid, sy’n bwriadu ymgeisio am gyllid ieuenctid Erasmus+, cymerwch olwg ar y wybodaeth a’r cymorth pwrpasol y gallwch eu cael oddi wrth yr Asiantaeth Genedlaethol, gan gynnwys ei chyfres o weminarau Holi ac Ateb byw. Y dyddiad cau cyntaf ar gyfer Ieuenctid yn 2017 yw 2 Chwefror.

Cliciwch  yma i gael gwybod mwy. 

Rhaglen Datblygu Gwledig 2014-2020 – Ffenestri Cynllun
Mae’r Cynllun Cydweithio i Gynllunio Coedwigaeth ar agor ar hyn o bryd i Ddatgan Diddordeb. Ei nod yw annog cynllunio ar gyfer creu coetir llydanddail a chonwydd. Mynegwch ddiddordeb nawr! 
Nodi’r dyddiad – Horizon 2020 yng Nghymru – Digwyddiad Blynyddol

Cynhelir digwyddiad blynyddol Horizon 2020 yng Nghymru ar 30 Mawrth 2017 yn y Future Inn, Bae Caerdydd. Fe fydd rhagor o wybodaeth ynglŷn â chadw lle yn y digwyddiad ar gael yn yr wythnosau nesaf.

From blind, shy and unconfident, to chasing her dreams to become a Rehabilitation Officer thanks to Educ8's Active Inclusion funded project. Read Alice's inspirational story here 
Identify, understand and engage your stakeholders - sign up to our free training course:
 • 16 February - Colwyn Bay
 • 21 March - Carmarthen
More info here.
If you're interested in what the Secretary of State for Wales has been up to, sign up to the Wales Office newsletter. Subscribe here!
Thinking of applying for Erasmus+ youth funding?
If you are a youth organisation, planning to apply for Erasmus+ youth funding, have a look at the tailored information and support you can access from the National Agency, including their series of live Q&A webinars. The first deadline for Youth in 2017 is 2 February.

Click here to find out more. 

Rural Development Programme 2014-2020 - Scheme Windows
The Co-operative Forest Planning scheme is currently open to submit an Expression of Interest.
It aims to encourage planning for the creation of broadleaved and conifer woodland. Submit your EOI now! 
Save the date - Horizon 2020 in Wales – Annual Event

Horizon 2020 annual event in Wales  will be held on 30 March 2017 at the Future Inn, Cardiff Bay. Further information on how to register for the event will become available in the coming weeks.

Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list

Email: 3set@wcva.org.uk
Helpdesk: 0800 2888 329

Wales Council for Voluntary Action, Baltic House, Mount Stuart Square, Cardiff, CF10 5FH
Registered charity number 218093
Company limited by guarantee 425299
Registered in Wales