Copy
Read this newsletter in English
Gweler yr e-bost hwn yn eich porwr
Participation Cymru hands logoMai 2016

Croeso i rifyn mis Mai o Gylchlythyr Cyfranogaeth Cymru!

Mae cylchlythyr y mis hwn yn cynnwys y cyrsiau diweddaraf o’n rhaglen hyfforddi, gwybodaeth am ein rhwydweithiau cyfranogaeth rhanbarthol, ein Rhwydwaith Cyfranogi Cymru Gyfan a’r newyddion, y dulliau, yr ymgynghoriadau, a’r digwyddiadau diweddaraf a llawer iawn mwy! 

Os hoffech rannu’r cylchlythyr hwn yna defnyddiwch y botymau rhannu o dan yr ebost hwn. Os nad ydych yn cael y cylchlythyr hwn yn uniongyrchol ond am gofrestru i’w gael, cofrestrwch ar ein gwefan.

Cyfranogaeth Cymru

Rhwydwaith Cyfranogaeth Cymru Gyfan: Ymgysylltu â Chymunedau Amrywiol 

Dydd Iau 14 Gorffennaf 2016, Llandrindod

Eleni gallwn unwaith eto gynnig Rhwydwaith Cymru Gyfan AM DDIM diolch i gefnogaeth hael Iechyd Cyhoeddus Cymru. 


Y thema eleni yw ‘Ymgysylltu â Chymunedau Amrywiol’. Mae deddfwriaeth newydd, gan gynnwys Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant a Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol, yn ei gwneud yn ofynnol i fynd ati’n bwrpasol i ymgysylltu a chynnwys holl bobl Cymru. 

Nod y Rhwydwaith hwn yw canfod y cymunedau hynny o bobl y mae eu lleisiau’n llai tebygol o gael eu clywed a ffyrdd y gallem ymgysylltu â nhw’n fwy effeithiol. Bydd hefyd nifer o weithdai, astudiaethau achos a digonedd o gyfle i rwydweithio.

Mae'r rhwydweithiau ymarferwyr yma yn weithdai bywiog a chyfranogol sydd yn darparu cyfle i gymheiriaid i rannu, cefnogi ac ymgysylltu â'i gilydd.

Maent yn darparu cyfle amhrisiadwy i...
  • Cwrdd ag ymarferwyr eraill 
  • Rhannu ymarfer da
  • Rhannu syniadau
  • Datrys problemau
  • Datblygu sgiliau cyfranogol
  • Ennill sgiliau newydd

CADWCH LE’N GYNNAR I OSGOI SIOM.
Gostyngiadau ar gael ar lefydd rhaglen hyfforddi

Archebwch 2 le ar yr un cwrs i gael gostyngiad o 10%! Archebwch 3 lle neu fwy i gael gostyngiad o 15%!*

Rydym yn darparu hyfforddiant ar gyfer y rhai yn y trydydd sector a’r sector cyhoeddus sydd eisiau sicrhau gwell ymgysylltiad wrth ddylunio, datblygu a darparu
gwasanaethau sy’n canolbwyntio ar y
dinasyddion i bobl Cymru.

Mae’r cyrsiau sy’n dilyn yn cymryd lle fel rhan o'r rhaglen hyfforddiant
Rydym hefyd yn ddarparu hyfforddiant mewnol neu pwrpasol sydd yn cynnig dull hyblyg a chost effeithiol i gwrdd ag eich chi anghenion a'ch mudiad. 

Mae rhestr llawn o’r cyrsiau ar gael ar ein gwefan ac yn ein llyfryn hyfforddi PDF.

*Mae'r gostyngiad yn cael ei gymhwyso â llaw gan y tîm Cyfranogaeth Cymru, ni fydd y ffurflen ar-lein yn diweddaru'r cyfanswm cost yn awtomatig os ydych yn archebu 2 lle neu'n fwy.

Cysylltu â ni am fwy o wybodaeth.
Ein blog: Rhwydweithio ym Myd Natur

Yma yn Cyfranogaeth Cymru, rydym wrth ein bodd yn treulio amser yn yr awyr agored ac ers tro bellach rydym wedi bod yn trafod y syniad o gynnal rhwydwaith ym myd natur.

Felly, yn fuan ar ôl penwythnos Gŵyl Banc Calan Mai, cynhaliwyd rhwydwaith ymarferwyr yn yr awyr agored am y tro cyntaf erioed gyda chymorth Tom Moses o Barc Cenedlaethol Arfordir Penfro. Dyma grynodeb o’r hyn a ddigwyddodd:Diolch o galon i Tom, Jill a Matt o Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro am eu cymorth i sicrhau llwyddiant y diwrnod.

Darllenwch y post llawn yma
Dull y mis: ‘gemeiddio’

Mae gemeiddio yn ymgorffori elfennau ac egwyddorion dylunio gêm mewn cyd-destunau eraill, megis digwyddiadau cyhoeddus

Ar ddechrau cynhadledd, digwyddiad ymgynghori neu gyfarfod: rhowch ‘gerdyn gêm’ i bob cyfranogwr. Ar bob cerdyn, ysgrifennwch restr o ‘heriau’ i’w cwblhau drwy gydol y dydd.

Mae pwy bynnag sy’n cael tic neu stamp gyferbyn â phob her yn ennill gwobr. Fe allech ofyn i’r cyfranogwyr ddarparu tystiolaeth eu bod wedi cwblhau pob tasg! 

Yn yr Ŵyl Newid Ymddygiad ym Mhrifysgol Bangor fis Mai, cymerodd cyfranogwyr ran mewn gweithgaredd gemeiddio gan ddewis un o 3 lefel anhawster. Ymysg heriau’r gêm yr oedd pedomedr i fesur nifer y camau a gerddwyd, rhwydweithio â phobl a oedd yn gwisgo band llawes o liw gwahanol ac archebu pryd o fwyd iach amser cinio.

Cynhwysiant digidol

Ydych chi wedi bod yn gweithio gyda’r cyhoedd, defnyddwyr neu ofalwyr i annog cynhwysiant digidol?

Os felly, rhowch wybod i ni fel y gallwn rannu’ch arfer da. Anfonwch ebost neu neges drydar: @partcymru
Cwrs dethol:
Ysgrifennu strategaeth ymgysylltu

23 Mehefin 2016, Abertawe
 
Bydd y gweithdy hwn yn rhoi cyngor a chymorth ymarferol i fudiadau sydd am ddatblygu eu strategaethau ymgysylltu eu hunain.

Bydd cyfranogwyr yn cael eu hannog i dynnu ar enghreifftiau o fudiadau eraill a rhannu’r hyn a ddysgwyd ymysg y grŵp.

 
Digwyddiadau ar ddod
 
Mae gwefan Cyfranogaeth Cymru yn cynnwys calendr o ddigwyddiadau cyfranogol sy’n cymryd lle yng Nghymru.

9 Mehefin: Cynhadledd Flynyddol y Gyfnewidfa eleni: ‘Gweithlu i’r dyfodol: heriau a chyfleoedd’ (Saesneg yn unig), Llandrindod

13 Mehefin: Cynhadledd cronfa arloesi digidol ar gyfer y celfddydau yng Nghymru, Abertawe

20 Mehefin: Collaboration to Innovate (Saesneg yn unig), Caerdydd

22 Mehefin: Cost saving through minimum investment - Calsonic Kansei (part of Inside Welsh Industry from WG) (Saesneg yn unig), Llanelli

23 Mehefin: Innovation Showcase (Saesneg yn unig), Caerdydd

27 Mehefin: Ysgol Haf Gwasanaeth Cyhoeddus Cymru 2016, Lampeter

28 Mehefin: Improving operational efficiency through automation - Asset International (part of Inside Welsh Industry from WG) (Saesneg yn unig), Casnewydd

29 Mehefin: Re-Imagining Challenging History (Saesneg yn unig), Caerdydd

30 Mehefin: Welsh Innovation in wound prevention and treatment (Saesneg yn unig), Caerdydd

30 Mehefin: North East Wales Diversity Festival (Saesneg yn unig), Connah's Quay

6 Gorffennaf: Dyfodol Llywodraethu: gwneud penderfyniadau effeithiol ar gyfer y genhedlaeth bresennol a chenedlaethau'r dyfodol, Caerdydd

9 Gorffennaf: Cynhadledd Wirfoddoli 2016: Gwirfoddoli ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol, Caerdydd

13 Gorffennaf: WISERD Annual Conference (Saesneg yn unig), Abertawe

14 Gorffennaf: Rhwydwaith Cyfranogaeth Cymru Gyfan, Llandrindod

14 Gorffennaf: Dyfodol Llywodraethu: gwneud penderfyniadau effeithiol ar gyfer y genhedlaeth bresennol a chenedlaethau'r dyfodol, Llanrwst
 

Cynnal digwyddiadua codi arian llwyddiannus
 
Gwella potensial mudiadau treftadaeth i drefnu digwyddiadau codi arian er mwyn darparu ffrwd gyllid gynaliadwy.

Bydd y cwrs hwn yn ystyried sut i fynd ati i gynllunio, hyrwyddo a chynnal digwyddiadau i godi arian oddi wrth unigolion, mudiadau a’r gymuned.

29 Mehefin - Llandudno
6 Gorffennaf  - Llandrindod
12 Gorffennaf - Caerdydd

 
Share
Tweet
Forward
+1
Share
Wales Council for Voluntary Action, Baltic House, Mount Stuart Square, Cardiff, CF10 5FH
Registered charity number 218093
Company limited by guarantee 425299
Registered in Wales

 
Inclusion of third party information in this e-newsletter does not constitute an endorsement by WCVA. WCVA takes no responsibility for the quality of third party events, products or services featured. Whilst every care is taken to provide accurate information, neither WCVA nor the editor takes any liability for any error or omission.

unsubscribe from this list  
update subscription preferences 

 
Cyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru, Ty Baltig, Sgwar Mount Stuart, Caerdydd, CF10 5FH
Rhif cofrestru'd elusen 218093
Cwmni Cyfyngedig dan warant 425299
Cofrestrwyd yng Nghyhru


Nid yw'r ffaith bod gwybodaeth gan drydydd parti wedi ei chynnwys yn yr e-gylchlythyr hwn yn golygu bod yr wybodaeth honno'n cael ei chymeradwyo gan WCVA. Nid yw WCVA yn cymryd dim cyfrifoldeb dros ansawdd digwyddiadau, cynhyrchion na gwasanaethau trydydd parti a gynhwysir. Er y cymerir pob gofal i ddarparu gwybodaeth fanwl gywir, nid yw WCVA na'r golygydd yn cymryd dim cyfrifoldeb am unrhyw gamgymeriad na diffyg.

Datdanysgrifio o’r rhestr hon    
Diweddaru dewisiadau tanysgrifio