Copy
*This is a bilingual message, please scroll down for English*
View this email in your browser

Cyflwyniad i Ganghennau
Masnachu Elusennol

Ydy eich elusen chi’n teimlo’r esgid yn gwasgu? Nid y chi yw’r unig un. Mae elusennau o bob cwr o Gymru’n darparu gwasanaethau amhrisiadwy i bobl fregus a chymunedau dan anfantais, a hynny’n aml heb gael clod. Ond mae effaith caledi economaidd a blynyddoedd o gyni mewn gwariant cyhoeddus yn golygu fod llawer o elusennau Cymru’n wynebu colli staff, gorfod dogni gwasanaethau ac mewn ambell achos, cau’n llwyr.


Gall Busnes Cymdeithasol Cymru helpu. Rydym ni wedi gweithio gyda sawl elusen i’w helpu i arallgyfeirio’u sail ariannol, i gynyddu incwm ac i sicrhau eu dyfodol drwy sefydlu canghennau masnachi gan ddefnyddio strwythur menter gymdeithasol.
 
Bydd y digwyddiad rhad ac am ddim hwn yn rhoi trosolwg trylwyr o’r pwnc i fynychwyr, gan gynnwys:        

 • Safbwynt strategol oddi wrth Busnes Cymdeithasol Cymru: cyflwyno gweledigaeth perthynas cangen fasnachu â nodau ac amcanion yr elusen; asesu a rheoli risg; a darparu manteision ychwanegol i gleientiaid yr elusen.
 • Materion ariannol ymarferol: esboniad o’r materion TAW, treth a chyfrifo oddi wrth arbenigwr yn y maes.
 • Adborth gan arweinwyr elusennau sydd wedi sefydlu canghennau masnachu yn llwyddiannus: y problemau a wynebwyd ganddynt, sut y cafodd y rhain eu datrys a’r manteision i’r elusen.
 • Gwybodaeth fanwl am Fusnes Cymdeithasol Cymru a’r gefnogaeth sydd ar gael i helpu elusennau i ddatblygu canghennau masnachu

Dyddiad / Lleoliad / Amser:
 
Cliciwch isod i gael rhagor o wybodaeth ac i archebu eich lle os gwelwch yn dda:

 1. Dydd Iau 2 Mawrth 2017, Glasdir, Plas yn Dre, Llanrwst LL26 0DF: 1.00pm – 4.30pm, http://bit.ly/2jTVLnu
 2. Dydd Mercher 8 Mawrth 2017, rifysgol Aberystwyth, Penglais, Aberystwyth SY23 3AN: 10.00am – 2:00pm, http://bit.ly/2kiBxrf
 3. Dydd Iau 9 Mawrth 2017, Canolfan Parc CAIA, Ffordd y Tywysog Charles, Wrecsam, LL13 8TH: 10.00am – 2:00pm, http://bit.ly/2lf426v

Darperir cinio
 
Ariennir Busnes Cymdeithasol Cymru gan Gronfa Ddatblygu Ranbarthol Ewrop a Llywodraeth Cymru – felly mae’n wasanaeth rhad ac am ddim. Fe’i darperir gan Ganolfan Gydweithredol Cymru fel rhan o wasanaeth Busnes Cymru. 

Dysgwch ragor yma / Find out more

Introduction to Charitable
Trading Arms

Is your charity feeling the pinch?  You are not alone.  Charities the length and breadth of Wales provide invaluable services to vulnerable people and disadvantaged communities, often as unsung heroes.  But the effect of economic hardship and years of public spending austerity means that many Welsh charities face reductions in staffing, the prospect of rationing services and in some cases closure.


Social Business Wales can help. We’ve worked with many charities to help them diversify their funding base, increase income and ensure their survival by setting up trading arms using a social enterprise structure.
 
This free event will provide attendees with a thorough overview of the topic including:

 • A strategic perspective from Social Business Wales: visioning the relationship of a trading arm to the charity’s aims and values; assessing and managing risk; and potential spin off benefits to the charity’s clients.
 • Practical financial issues: an explanation of the VAT, tax and accounting issues from a specialist in the field.
 • Feedback from charity leaders who have successfully established trading arms: the issues they faced, how these were resolved and the benefits to the charity.
 • An opportunity to hear from the Social Business Growth Fund: how to access funding for charitable trading arms.
 • Detailed information about Social Business Wales and the support available to help charities develop trading arms.
Date / Time / Venue:

Please click on the link below to find out more information and book your place:
 1. Thursday 2 March 2017, 1.00pm – 4.30pm, Glasdir, Plas yn Dre, Llanrwst LL26 0DF, http://bit.ly/2jTVLnu
 2. Wednesday 8 March 2017: 10.00am – 2:00pm, Aberystwyth University, Penglais, Aberystwyth SY23 3AN, http://bit.ly/2kiBxrf
 3. Thursday 9 March 2017: 10.00am – 2:00pm, CAIA Park Centre, Prince Charles Road, Wrexham, LL13 8TH, http://bit.ly/2lf426v

 Lunch will be provided
 
Social Business Wales is funded by the European Regional Development Fund and Welsh Government – so for you it’s a free service. It’s delivered by the Wales Co-operative Centre as part of the Business Wales service.

Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list

Email: 3set@wcva.org.uk
Helpdesk: 0800 2888 329

Wales Council for Voluntary Action, Baltic House, Mount Stuart Square, Cardiff, CF10 5FH
Registered charity number 218093
Company limited by guarantee 425299
Registered in Wales