Copy
*Mae'r e-bost hon yn dywieithog. Ewch i lawr am y fersiwn Saesmeg*
*This is a bilingual email. Scroll down for English*
View this email in your browser

Hello from 3-SET

Employability and Skills regional events - have you registered yet? The events will aim to provide an update on the changing landscape around Employability and Skills in Wales and how European funds are currently contributing to addressing key issues.
The events will bring together a range of stakeholders working within each region to raise awareness of current and future opportunities.
Whether you are currently working with individuals to improve their skills or employability or you want to find out more about how you can get involved, come along to find out more! To reserve your place at an event, follow the relevant link below to complete your Eventbrite registration:
5 December - Swansea
12 December - Llanhilleth

Welsh Affairs Committee event - Wales post-Brexit: Have your say

The Welsh Affairs Committee are went to Ebbw Vale on Monday 14 November to hold the first of a series of public events to hear directly from the people of Wales about what they believe should be the Government’s priorities during Brexit negotiations.

The event, as part of UK Parliament Week, aims to help guide the committee’s focus with the views of the attendees shaping the future direction of the inquiry. This session in Ebbw Vale had a particular focus on the following issues and their future impact for Wales as the UK leaves the EU

  • Jobs and Industry
  • EU money in Wales
  • The Arts
  • The Welsh Language
Help the Welsh Affairs Select Committee’s investigation into priorities for Wales by taking part in their second event in Prestatyn!
The event is free to attend, but please book as places are limited.
Prestatyn
Date: Monday 5 December 2016
Time: 6pm-8pm
Venue: Media Studio, Scala Cinema, 47 High Street, Prestatyn, LL19 9AH
·         Book your place now via Eventbrite

WEFO announce new Active Inclusion Fund: East Wales (Youth)

Wales’ Skills and Science Minister, Julie James, is pleased to announce that a project to improve the skills and job prospects of young people is being extended into East Wales thanks to an additional £1million EU funding boost. The funding will support organisations who can provide skills programmes and paid work placements to out-of-work 18-24 year olds. Click here for WCVA's official press release.

Social Business Growth Fund now LIVE

The Social Business Growth Fund (SBGF) will support social businesses in Wales financially to enable them to grow and create job opportunities. SBGF is part funded by the European Regional Development Fund and Welsh Government and is added to the suite of investments administered by Social Investment Cymru.
The Social Business Growth Fund is now open to applications. Please contact Social Investment Cymru to register your interest and discuss your investment idea. sic@wcva.org.uk or 0800 2888 329

Gofal purchase commercial company using recycled Communities Investment Fund moneys 

Communities Investment Fund moneys along with co-funding from Finance Wales enabled Gofal Enterprise Ltd, Gofal’s trading subsidiary to purchase a competitor commercial cleaning company. This is significant for a number of reasons
1. Social Investment Cymru's monetary contribution was a result of recycled European funding loaned out to social businesses through the Communities Investment Fund (CIF). Previously an EU funded project, CIF is now in its third iteration and continues to make loans via the funds repaid from the investments made as part of the first CIF project. This underlines the legacy of European Funded project still delivering and creating impact over 2 years after its funding ceased.
2. The company purchased was a traditional ‘commercial’ structure and is now being converted into a social business.
3. It sends a real message from the sector about what social business can be and provides a role model for others
More here.
If you are interested in WCVA's social investment options, contact Matt, Alun or Rhys for a preliminary discussion through the WCVA Helpdesk on 0800 2888 329 or email sic@wcva.org.uk.

EU funding opportunities within the Sustainable Energy & Energy Efficiency landscape - Workshop

Do you work in the Energy and Environment Sector? Are you aware of the EU funding that is available?
The Energy and Environment sector is fast becoming one of prominence and unrivalled importance in Wales, as a result The Swansea Bay Regional Engagement Team will be hosting a Sustainable Energy & Energy Efficiency workshop. The workshop will provide an insight of what EU funding opportunities are available, what project ideas are being developed in the sector and a chance to meet with other like-minded people.
 
Date:      Thursday 8th December, 2016
Time:      09:30 - 12:30
Where:  The Pavilion, County Showground, Haverfordwest, Pembrokeshire. SA62 4BW
 
Click here to book your place.

Helo gan 3-SET

Digwyddiadau rhanbarthol Cyflogadwyedd a Sgiliau - Ydych chi wedi cofrestru eto? Bwriad y digwyddiadau fydd rhoi’r wybodaeth ddiweddaraf am y tirlun cyfnewidiol ynglŷn â Chyflogadwyedd a Sgiliau yng Nghymru, a sut mae cronfeydd Ewropeaidd yn cyfrannu ar hyn o bryd at fynd i’r afael â materion allweddol.
Bydd y digwyddiadau yn dod ag ystod o randdeiliaid sy’n gweithio ym mhob rhanbarth at ei gilydd i godi ymwybyddiaeth o gyfleoedd cyfredol a chyfleoedd yn y dyfodol.
Os ydych chi’n gweithio ar hyn o bryd gydag unigolion i wella eu sgiliau neu gyflogadwyedd, neu os ydych am wybod mwy ynglŷn â sut gallwch chi gymryd rhan, dewch draw! I gadw eich lle mewn digwyddiad, dilynwch y linc perthnasol isod i gwblhau’r broses gofrestru Eventbrite:
5 Rhagfyr - Abertawe
12 Rhagfyr - Llanheledd

Digwyddiad y Pwyllgor Materion Cymreig – Cymru wedi Brexit: Rhowch eich barn

Aeth y Pwyllgor Materion Cymreig i Lyn Ebwy ddydd Llun 14 Tachwedd i gynnal y cyntaf mewn cyfres o ddigwyddiadau cyhoeddus i glywed yn uniongyrchol gan bobl Cymru beth maent yn credu ddylai fod yn flaenoriaethau i’r Llywodraeth yn ystod trafodaethau ynglŷn â Brexit.
Nod y digwyddiad, sy’n rhan o Wythnos Senedd y Deyrnas Unedig, yw helpu’r pwyllgor i benderfynu ar beth y dylai ganolbwyntio, ac fe fydd barn cyfranogwyr yn dylanwadu’n fawr ar y cyfeiriad y bydd yr ymchwiliad yn mynd iddo yn y dyfodol. Canolbwyntiodd y sesiwn hon yng Nglyn Ebwy ar y materion canlynol a’u heffaith ar Gymru yn y dyfodol wrth i Brydain adael yr UE
  • Swyddi a Diwydiant
  • Arian yr UE yng Nghymru
  • Y Celfyddydau
  • Y Gymraeg
Cymerwch ran yn yr ail digwyddiad ym Mhrestatyn gan helpu ffocws ymchwiliad y Pwyllgor Materion Cymreig!
Mae’r digwyddiad yn rhad ac am ddim, ond cofrestrwch er mwyn sicrhau lle.
Prestatyn
Dyddiad: Dydd Llun 5 Rhagfyr 2016
Amser: 6yh-8yh
Lleolia: Media Studio, Scala Cinema, 47 High Street, Prestatyn, LL19 9AH
·         Cofrestrwch ar Eventbrite

Cronfa Tyfu Busnesau Cymdeithasol ar AGOR

Bydd Cronfa Tyfu Busnesau Cymdeithasol yn rhoi cymorth ariannol i fusnesau cymdeithasol yng Nghymru i’w galluogi i dyfu a chreu cyfleoedd am waith. Fe’i hariennir yn rhannol gan Gronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop a Llywodraeth Cymru ac mae’n ychwanegu at y dewis o fuddsoddiadau a weinyddir gan Buddsoddiad Cymdeithasol Cymru. Mae’r Gronfa Tyfu Busnesau Cymdeithasol bellach ar agor i geisiadau. Cysylltwch â’r Gronfa i fynegi’ch diddordeb a thrafod y syniad yr hoffech i ni fuddsoddi ynddo. sic@wcva.org.uk neu 0800 2888 329

Swyddfa Cyllid Ewropeaidd Cymru yn cyhoeddi Cronfa Cynhwysiant Gweithredol newydd: Dwyrain Cymru (Ieuenctid)

Mae Julie James, Gweinidog Sgiliau a Gwyddoniaeth Cymru yn falch o gyhoeddi bod prosiect i wella sgiliau a rhagolygon swyddi pobl ifanc yn cael ei ymestyn i Ddwyrain Cymru diolch i £1 miliwn yn ychwanegol gan yr UE. Bydd y buddsoddiad yn helpu i ehangu y Gronfa Cynhwysiant Gweithredol (AIF) i ddarparu rhaglenni sgiliau a lleoliadau gwaith â thâl i bobl ifanc ddi-waith rhwng 18-24 mlwydd oed. Cliciwch yma i weld datganiad swyddogol WCVA i’r wasg.

Gofal yn prynu cwmni masnachol gan ddefnyddio arian wedi’i ailgylchu o’r Gronfa Fuddsoddi Cymunedol

Diolch i arian o’r Gronfa Fuddsoddi Cymunedol a chydgyllid gan Cyllid Cymru, prynodd Mentrau Gofal Cyf, is-gwmni masnachu Gofal, gwmni glanhau arall a oedd yn gweithredu’n fasnachol. Mae hyn yn arwyddocaol am sawl rheswm
1. Deilliodd cyfraniad ariannol Buddsoddiad Cymdeithasol Cymru o arian Ewropeaidd wedi’i ailgylchu a fenthycwyd i fusnesau cymdeithasol drwy’r Gronfa Fuddsoddi Cymunedol. Prosiect a ariannwyd gan yr UE oedd y Gronfa Fuddsoddi Cymunedol yn wreiddiol, ac mae hi bellach yn ei thrydydd cyfnod ac yn parhau i roi benthyciadau drwy’r arian a ad-dalwyd o’r buddsoddiadau a wnaed fel rhan o gyfnod cyntaf y Gronfa. Mae hyn yn tanlinellu effaith hirdymor prosiect a ariannwyd gan Ewrop sy’n dal ar waith ac yn dal i gael effaith dros 2 flynedd ar ôl i’w gyllid ddod i ben.
2. Roedd y cwmni a brynwyd yn un â strwythur ‘masnachol’ traddodiadol a bellach mae’n cael ei droi’n fusnes cymdeithasol.
3. Mae’n anfon neges glir gan y sector ynglŷn â’r hyn y gall busnes cymdeithasol fod ac yn cynnig patrwm i eraill ei ddilyn

Os oes gennych ddiddordeb yn opsiynau buddsoddi cymdeithasol WCVA, cysylltwch â Matt, Alun neu Rhys i gael sgwrs gychwynnol drwy ffonio Desg Gymorth WCVA ar 0800 2888 329 neu ebostio sic@wcva.org.uk.
Mwy yma.

Cyfleoedd ariannu sydd ar gael drwy’r UE ym myd Effeithlonrwydd Ynni ac Ynni Cynaliadwy - gwaithdy

A ydych yn gweithio yn y Sector Ynni a'r Amgylchedd? A ydych yn ymwybodol o arian sydd ar gael gan yr UE?

Mae'r sector Ynni a'r Amgylchedd yn prysur ddod yn un o amlygrwydd a phwysigrwydd heb ei ail yng Nghymru, ac o ganlyniad, bydd Tîm Ymgysylltu Rhanbarthol Bae Abertawe yn cynnal gweithdy Effeithlonrwydd Ynni ac Ynni Cynaliadwy. Bydd y gweithdy'n rhoi darlun o’r cyfleoedd ariannu sydd ar gael drwy’r UE, pa syniadau prosiect sy’n cael eu datblygu yn y sector a bydd cyfle i gwrdd â phobl o'r un maes diddordeb.
Dyddiad:
Dydd Iau 8fed Rhagfyr, 2016
Amser:
09:30 - 12:30
Ble:
Y Pavilion, Maes Sioe y sir, Hwlffordd, Sir Benfro. SA62 4BW

Cliciwch yma i archebu eich lle
Gofod3 - A brand new third sector event for Wales

Come and chat to us at the WCVA stand. For more information and to register, visit the website 
http://www.gofod3.cymru
New 3-SET website now up and running, take a look. We've got some excellent information sheets on topics such as State aid Information for the third sector and Costs relating to European Structural funds 2014 -2020.

Take a look here
Want to know how the PQASSO Quality Mark can benefit 3rd sector orgs and demonstrate impact to funders, commissioners and users? Email us for more information and to discuss the webinar which we co-hosted with NCVO 3SET@WCVA.org.uk
The Active Inclusion Fund offers funding to organisations who can support those furthest removed from the labour market. This could be by providing fully funded training opportunities, paid supported employment placements or supporting people to improve their confidence and motivation. Subscribe to our mailing list to receive news and information about the fund!

http://eepurl.com/bsaT09

LIFE Overview: LIFE priorities and application process
This webinar will provide an overview of the LIFE programme, detailing the programme priorities, eligibility and the application process. It is targeted for first time applicants who want to have a better understanding of the EU LIFE Programme.  
When: 1st December
10:30 -11:30
Click here to register

NGOPartnership
Open the door to new working opportunities!

Those considering transnational activity and seeking partnership will know how difficult it can be to source them. This subscription-free e-database lists NGOs who are interested in finding partners for a range of international cooperation opportunities. Click here for more details. 
In the scheme of employability and skills in Wales, WCVA has published a response to Welsh Government's Employability policy for Wales, welcoming its fundamental approach and that it recognises 'important synergies' with other policy areas. For a summary of our response and to read the policy, click here.
Gofod3 - Digwyddiad trydydd sector newydd sbon i Gymru

Dewch draw atom am sgwrs yn stondin WCVA. I gael gwybod mwy ac i gofrestru, ewch ar y wefan
http://www.gofod3.cymru
Gwefan newydd 3-SET bellach ar waith, cymerwch olwg. Mae gennym daflenni gwybodaeth rhagorol ar bynciau megis Cymorth Gwladwriaethol: Gwybodaeth i fudiadau trydydd sector a Costau cysylltiedig â’r cronfeydd Strwythurol Ewropeaidd 2014-2020.

Cymerwch olwg yma
Eisiau gwybod sut all Nod Ansawdd PQASSO fod o fudd i fudiadau 3ydd sector a dangos effaith i gyllidwyr, comisiynwyr a defnyddwyr? Ebostiwch ni am fwy o wybodaeth ac i drafod y Gweminar rydym wedi cynnal ar y cyd ag NCVO 3SET@WCVA.org.uk
Mae’r Gronfa Cynhwysiant Gweithredol yn cynnig cyllid i sefydliadau sy’n gallu cefnogi’r rheini sydd wedi’u hynysu o’r farchnad lafur. Gallai hyn olygu darparu cyfleoedd hyfforddi sydd wedi’u hariannu’n llawn, profiadau cyflogaeth am dâl neu gefnogi pobl i wella eu hyder a’u cymhelliant. Gallwch danysgrifio i’n rhestr bostio i dderbyn newyddion a gwybodaeth am y gronfa!

http://eepurl.com/bsaT09

Trosolwg o raglen LIFE: Blaenoriaethau LIFE a’r broses ymgeisio

Bydd y gweminar hwn yn rhoi trosolwg o raglen LIFE, gan ymdrin â blaenoriaethau’r rhaglen, cymhwysedd a’r broses ymgeisio. Mae wedi’i anelu at y rheini sy’n ymgeisio am y tro cyntaf ac sydd am ddeall rhaglen LIFE yr UE yn well.  
Pryd: 1af Rhagfyr
10:30 -11:30
Cliciwch yma i gofrestru

NGOPartnership
Agor y drws at gyfleoedd gweithio newydd!

Bydd y rheini sy’n ystyried gweithgaredd trawswladol ac yn chwilio am bartneriaid yn gwybod pa mor anodd y gall fod i ddod o hyd iddyn nhw. Mae’r e-gronfa ddata hon, sydd heb danysgrifiad, yn rhestru cyrff anllywodraethol sydd â diddordeb mewn canfod partneriaid ar gyfer ystod o gyfleoedd cydweithredu rhyngwladol. Cliciwch yma i gael gwybod mwy. 
Ar destun Cyflogadwyedd a Sgiliau, mae WCVA wedi cyhoeddi ymateb i bolisi Cyflogadwyedd Llywodraeth Cymru, gan groesawu ei ymagwedd sylfaenol a'r ffaith ei fod yn cydnabod synergeddau pwysig â meysydd polisi eraill. I weld crynodeb o’n hymateb a darllen y polisi, cliciwch yma.
Twitter
Facebook
Website
Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list

Email: 3set@wcva.org.uk
Helpdesk: 0800 2888 329

Wales Council for Voluntary Action, Baltic House, Mount Stuart Square, Cardiff, CF10 5FH
Registered charity number 218093
Company limited by guarantee 425299
Registered in Wales