Copy
*Mae'r e-bost hon yn dywieithog. Ewch i lawr am y fersiwn Saesneg*
*This is a bilingual email. Scroll down for English*
View this email in your browser

Cyfarchion y tymor gan 3-SET


Mawr obeithiwn y cewch wyliau llawen a Blwyddyn Newydd lewyrchus!

Edrychwn ymlaen at eich gweld yn 2017 gyda digonedd o ddiweddariadau a rhaglen hyfforddi newydd sbon.
Cyn i ni’ch gadael am y gwyliau, cynhaliodd 3-SET dri digwyddiad rhanbarthol yn ddiweddar i roi diweddariad ar effaith Cyllid Ewropeaidd ar Gyflogadwyedd a Sgiliau yng Nghymru. Hoffem ddiolch o galon i’r rheini a ddaeth a gobeithio y buont o gymorth i chi. Os na lwyddoch i ddod iddynt ond hoffech ddiweddariad, rydym wedi rhoi adnoddau arlein at ei gilydd gyda phob cyflwyniad o bob un o’r digwyddiadau. Os hoffech ddolen at yr adnoddau, cysylltwch â ni drwy3SET@wcva.org.uk.

Season's greetings from 3-SET


We hope you have a joyful festive season and prosperous New Year!

We look forward to seeing you in 2017 with plenty of updates and a brand new training programme.
Before we sign out, 3-SET recently held three regional event which delivered an update on the impact of European Funding within the Employability and Skills landscape in Wales. We would like to say a BIG thanks to those who attended and hope you found it useful. If you didn't manage to attend but would like an update, we have put together online resources with all of the presentations delivered at each of the events. If you would like a link to the resources, please get in touch via 3SET@wcva.org.uk.
Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list

Email: 3set@wcva.org.uk
Helpdesk: 0800 2888 329

Wales Council for Voluntary Action, Baltic House, Mount Stuart Square, Cardiff, CF10 5FH
Registered charity number 218093
Company limited by guarantee 425299
Registered in Wales


This email was sent to <<Cyfeiriad e-bost / E-mail address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
WCVA · Baltic House · Mount Stuart Square · Cardiff, Cardiff CF10 5FH · United Kingdom