Copy
Full cost recovery / Adennill costau llawn
View this email in your browser
Share
Tweet
Forward
This is a bilingual message with the Welsh below/ Mae hon yn neges ddwyiethog gyda'r Gymraeg isod.
Suitable for those new to fundraising and Full Cost Recovery - Trustees, staff and volunteers in heritage organisations
Aim: Equip participants with an understanding of full cost recovery as well as the tools and techniques to identify and analyse their organisations’ full costs.

Content:  FCR is a method of cost allocation which ensures all overheads are included in your budgets when you apply for project funding or bid for services. Overheads are costs that partly support the project, but also support other projects or activities that your organisation provides.

These can include a proportion of salaries of core staff such as administrators, rent and utilities costs or your organisation’s legal and audit fees.


Failure to properly fund overheads can lead to instability, poor service delivery as well as jeopardising the sustainability of your organisation.

This half day workshop will equip participants with an understanding of full cost recovery as well as introducing the different tools and techniques needed to identify and analyse their organisations’ full costs for a specific project

Learning outcomes 
By attending this course you will be able to:
  • Appreciate the concept of Full Cost Recovery and the role it plays in achieving financial sustainability
  • Understand the principles and methods involved in identifying and calculating full costs
  • Be able to analyse and allocate the true costs of running an organisation and its activities
Level: Beginner
22 January 2015 (afternoon session)
Wrexham museum 

27 January 2015 (afternoon session)
CMC - Cardiff
Fee: £10
To book a place Contact us on 0800 288 8329 or download a booking form and email training@wcva.org.uk
Mae’n addas i’r rheini sy’n newydd i godi arian ac Adennill Costau Llawn Ymddiriedolwyr, staff a gwirfoddolwyr mewn mudiadau treftadaeth.
NodRhoi dealltwriaeth i gyfranogwyr o adennill costau llawn yn ogystal â’r offer a’r technegau i ganfod a dadansoddi costau llawn eu mudiad. 

Cynnwys: Ffordd o ddyrannu costau yw Adennill Costau Llawn sy’n sicrhau bod yr holl orbenion wedi’u cynnwys yn eich cyllidebau wrth ymgeisio am gyllid ar gyfer prosiect neu’n ymgeisio am wasanaethau. Costau sy’n rhannol gefnogi’r prosiect yw gorbenion, ond sydd hefyd yn cefnogi prosiectau neu weithgareddau eraill mae’ch mudiad yn eu darparu.

Gall y rhain gynnwys cyfran o gyflogau staff craidd megis gweinyddwyr, costau rhentu a chyfleustodau neu ffioedd cyfreithiol ac archwilio’ch mudiad.
 
Gall methiant i ariannu gorbenion yn briodol arwain at ansefydlogrwydd, gwasanaeth gwael yn ogystal â bygwth cynaliadwyedd eich mudiad.
 
Bydd y gweithdy hanner diwrnod hwn yn rhoi dealltwriaeth i gyfranogwyr o adennill costau llawn yn ogystal â chyflwyno’r gwahanol offer a thechnegau angenrheidiol i ganfod a dadansoddi costau llawn eu mudiad ar gyfer prosiect penodol. 


Canlyniadau dysgu 
Ar ôl bod ar y cwrs hwn, byddwch yn gallu:
  • Gwerthfawrogi cysyniad adennill costau llawn a’r rôl mae’n ei chwarae yn sicrhau cynaliadwyedd ariannol
  • Deall yr egwyddorion a’r dulliau a ddefnyddir wrth ganfod a chyfrifo costau llawn
  • Gallu dadansoddi a dyrannu gwir gostau rhedeg mudiad a’i weithgareddau
Lefel: Dechreuwyr
22 Ionawr 2015 (sesiwn y prynhawn)
Amgueddfa Wrecsam
27 Ionawr 2015 (sesiwn y prynhawn)
CMC - Caerdydd
Ffioedd: £10
I archebu lle Cysylltwch a ni ar 0800 288 8329 neu darlwytho ffurflen gais a e-bost 
training@wcva.org.uk
WCVA Helpdesk /Lein Gymorth0800 2888 329 | help@wcva.org.uk| www.wcva.org.uk
facebook.com/walescva | twitter.com/walescva Wales Council for Voluntary Action | Baltic House|Mount Stuart Square | Cardiff | CF10 5FH
Registered charity 218093 | Company limited by guarantee 425299

Cyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru | Ty Baltig | Sgwar Mount Stuart | Caerdydd|CF10 5FH
Elusen gofrestredig 218093 | Cwmni cyfyngedig drwy warant 425299 
unsubscribe from this list  
 
update subscription preferences