Copy

Clod Ensemble returns to Cardiff with the award-winning Performing Medicine project. In this new season of illuminating talks, demonstrations and workshops, leading artists and clinicians invite us to reconsider the ways in which we think about our bodies; our expectations of the healthcare profession; and the relationship between medicine, healthcare and the arts. All events are open to the public – no experience is necessary. 

This season is brought to you by Clod Ensemble in association with Cardiff University School of Medicine and Wales Millennium Centre and is supported by The Wellcome Trust.

 Mae Clod Ensemble yn dychwelyd i Gaerdydd gyda’u prosiect Performing Medicine, ynghyd â thymor newydd o sgyrsiau diddorol, arddangosfeydd a gweithdai. Mae artistiaid a chlinigwyr blaengar yn eich gwahodd i ailystyried y ffyrdd rydyn ni’n meddwl am ein cyrff, ein disgwyliadau o’r proffesiwn gofal iechyd a’r perthynas rhwng meddygaeth, gofal iechyd a’r celfyddydau. Mae pob digwyddiad ar agor i’r cyhoedd – does dim angen profiad o unrhyw fath! 

Mae’r tymor Performing Medicine yma wedi’i gyflwyno gan y Clod Ensemble mewn cysylltiad ag Ysgol Feddygaeth Prifysgol Caerdydd
  a Chanolfan Mileniwm Cymru. 

 

Mind Music 
Kate Woolveridge

Thu 7 May, 7pm - 9pm
Wales Millennium Centre (Preseli Room)
£5  Book online

Acclaimed Cardiff charity Forget-me-Not Chorus supports people with dementia and their carers through weekly choirs in Cardiff and Newport. In this uplifting and insightful session, the choir's Music Director Kate Woolveridge shows how singing can empower patients and give families a positive experience of being together.
 Miwsig y Meddwl
Kate Woolveridge

Iau 7 Mai
 7pm - 9pm
Canolfan Mileniwm Cymru (Ystafell Preseli)
£5 Archebwch 
 

Mae’r elusen o Gaerdydd Forget-me-Not Chorus yn estyn cymorth i bobl â dementia a’i gofalwyr drwy gorau wythnosol yng Nghaerdydd a Chasnewydd. Yn y sesiwn yma, bydd Rheolwr Cerddoriaeth yr elusen, Kate Woolveridge, yn dangos sut y gall canu roi pŵer i gleifion ac estyn profiad positif i deuluoedd o fodoli gyda’i gilydd.

Inside Information: Heart 
Professor Judith Hall, Dr Cristina Diaz Navarro, Dr Balachandran & Emma Lewis


Thu  21 May, 7pm - 9pm
University Hospital of Wales (Cochrane Building, 4/F)
£5  Book online

The human heart is a symbol of love, kindness and courage but how does it actually work and what happens when it goes wrong? In this session, you will get to grips with the anatomy of the heart, experience a simulated demonstration of a medical emergency and explore a dancers perspective on this most celebrated part of the human body. This event will be illustrated by students from Cardiff School of Art and Design.

 

Yn y Corff: Y Galon
Athro Judith Hall, Dr Cristina Diaz Navarro, Dr Balachandran ac Emma Lewis

Iau 21 Mai, 7pm - 9pm
Ysbyty Athrofaol Cymru (Lefel 4 Adeilad Cochrane)
£5 Archebwch

Mae’r galon yn symbol o gariad, dewrder a charedigrwydd, ond sut mae’r peth yn gweithio, a beth sy’n digwydd pan nad yw’n gweithio? Mae’r sesiwn yma’n gyfle i chi ddod i adnabod anatomeg y galon, gweld efelychiad o argyfwng meddygol a phrofi dehongliad dawnsiwr ar y darn hynod yma o’r corff dynol. Bydd darluniau gan fyfyrwyr o Ysgol Celf a Dylunio Caerdydd yn rhan o’r digwyddiad yma.

Medical Education and the Arts
Suzy Willson, Chris Glynn, Dr Trevor Thompson, Dr Catherine Lamont-Robinson & Dr Brian Jenkins


Tue 26 May, 7pm - 9pm
University Hospital of Wales (Cochrane Building, 4/F)
Free, ticketed event  Book online
 
What do the arts have to offer medical and health education? How might an artistic perspective on the human body be useful to healthcare practitioners? How might artists and medics collaborate to improve patient care? 
 
Teaching methods found in the arts are increasingly being used to help medical students and healthcare professionals across the UK develop essential clinical skills. Performing Medicine's Director Suzy Willson shares her experiences of working in this field over the last 10 years, followed by a panel discussion with Chris Glynn from Cardiff School of Art and Design (who has recently collaborated with Cardiff University School of Medicine), and Dr Trevor Thompson and Dr Catherine Lamont-Robinson from the Out of Our Heads project based at University of Bristol Medical School. The discussion will be chaired by Dr Brian Jenkins.

 

Addysg Feddygol a’r Celfyddydau
Suzy Willson, Chris Glynn, Dr Trevor Thompson, Dr Catherine Lamont-Robinson a Dr Brian Jenkins
 
Maw 26 Mai, 7pm - 9pm
Ysbyty Athrofaol Cymru (Lefel 4, Adeilad Cochrane)
Mae’r digwyddiad yma am ddim, ond mae angen archebu tocynnau  Archebwch

Oes modd i’r celfyddydau daflu golau newydd ar addysg iechyd a meddygol? Oes modd defnyddio persbectif artistig o’r corff dynol er budd ymarferwyr iechyd? Oes modd i artistiaid a doctorion gydweithredu er mwyn gwella gofal i gleifion?
 
Mae dulliau dysgu yn y celfyddydau yn cael eu defnyddio’n gynyddol fel cymorth i fyfyrwyr meddygol  a gweithwyr iechyd proffesiynol ledled y DU i ddatblygu sgiliau clinigol hanfodol. Bydd Suzy Willson, Rheolwraig prosiect Performing Medicine Clod Ensemble, yn rhannu ei phrofiad o 10 mlynedd o weithio yn y maes yma. Bydd trafodaeth panel yn dilyn, gyda Chris Glynn o Ysgol Gelf a Dylunio Caerdydd, sydd wedi gweithio ag Ysgol Feddygaeth, Prifysgol Caerdydd yn ddiweddar, ynghyd â Dr Trevor Thompson a Dr Catherine Lamont-Robinson o'r prosiect Out of Our Heads sydd wedi'i leoli yn University of Bristol Medical School. Bydd Dr Brian Jenkins yn cadeirio'r drafodaeth.

View web-version | Unsubscribe from this list.


Contact: Cara McAleese, Programme Manager
Performing Medicine, Clod Ensemble
Unit 3, The Laundry, 2-18 Warburton Road, London E8 3FN

Tel: 020 7749 0555   performingmedicine@clodensemble.com
 


Permissions:
You are receiving this newsletter because you are an associate of Performing Medicine.

Email Marketing Powered by Mailchimp