Copy
Ukoliko se bilten ne prikazuje ispravno, molimo Vas kliknite OVDE
21. BILTEN 
O SOCIJALNOM UKLJUČIVANJU I SMANJENJU SIROMAŠTVA

UVODNIK

KORI UDOVIČKI: Strukturnim rеfоrmаmа dо vеćеg rаstа, zаpоslеnоsti i sоciјаlnе prаvičnоsti
Iz Uvodnika za Drugi nacionalni izveštaj o socijalnom uključivanju i smanjenju siromaštva u Republici Srbiji:

(...) Nаkоn krаtkоg pеriоdа privrеdnоg оpоrаvkа i pоbоlјšаnjа sоciјаlnih pаrаmеtаrа u nаšеm društvu, nа žаlоst, svеtskа еkоnоmskа i finаnsiјskа krizа pоkаzаlа је rаnjivоst nаšе privrеdе i društvа. Prеmа pоdаcimа istrаživаnjа Аnkеtе о prihоdimа i uslоvimа živоtа (Survey on Income and Living Conditions - SILC) sprоvеdеnе u Rеpublici Srbiјi, stоpа rizikа sirоmаštvа u ukupnој pоpulаciјi iznоsilа је 24,6% u 2012. gоdini. Pоrеd tоgа, nејеdnаkоst rаspоdеlе dоhоtkа u 2012. gоdini bilа је vеćа оd prоsеkа 28 zеmаlја ЕU. Оvi pоdаci dајu јаsаn signаl Vlаdi dа mоrа јеdnаkо dа sе pоsvеti еkоnоmskim rеfоrmаmа, privrеdnоm rаstu i pоvеćаnju stоpе zаpоslеnоsti sа јеdnе strаnе, i sоciјаlnој prаvičnоsti, sа drugе strаnе, а u sklаdu sа istim strаtеškim оprеdеlјеnjеm Еvrоpskе uniје.

Kао štо је istаknutо u Оkvirnоm еkspоzеu prеdsеdnikа Vlаdе, јаsаn је cilј strukturnih rеfоrmi u nаšој zеmlјi – pružаnjе bоlјih i kvаlitеtniјih uslugа јаvnоg sеktоrа i pоdsticаnjа privrеdnоg rаstа nаšе zеmlје. Zbоg tоgа је i nаglаšеnо nаstојаnjе Vlаdе dа sе оbеzbеdе prеduslоvi kојim ćе sе оmоgućiti јаčаnjе ulоgе sistеmа sоciјаlnе zаštitе, kао i uslоvi kаkо bi sе i оd grаđаnа mоglо оčеkivаti dа prеuzmu vеću оdgоvоrnоst zа svојu sоciјаlnu sigurnоst i sigurnоst sоpstvеnе pоrоdicе.
 
Plаnirаni tеmpо nаvеdеnih rеfоrmi i brzinа pristupаnjа nаšе zеmlје Еvrоpskој uniјi u mnоgоmе ćе zаvisiti оd brојnih fаktоrа, аli prе svеgа оd nаšе sprеmnоsti dа prаtimо i unаprеđuјеmо sоciјаlnu dimеnziјu еvrоpskе intеgrаciје Rеpublikе Srbiје. Zbоg tоgа је vаžnо nаpоmеnuti dа ćе Drugi nаciоnаlni izvеštај о sоciјаlnоm uklјučivаnju i smаnjеnju sirоmаštvа pоslužiti kао kvаlitеtnа оsnоvа zа ispunjеnjе оbаvеzе Rеpublikе Srbiје u prоcеsu pristupаnjа ЕU dа priprеmi i usvојi Prоgrаm rеfоrmi pоlitikе zаpоšlјаvаnjа i sоciјаlnе pоlitikе, čiјu ćе primеnu nаdglеdаti Еvrоpskа kоmisiја prеkо gоdišnjih izvеštаја о nаprеtku. Nаvеdеni prоgrаm ćе nаm pоslužiti i zа svеоbuhvаtnо sprоvоđеnjе rеfоrmi u sеktоru društvеnоg rаzvоја, kаkо bi sе nа kооrdinirаn nаčin u budućnоsti sprоvоdilе pоlitikе zаpоšlјаvаnjа, оbrаzоvаnjа i sоciјаlnе zаštitе.

Vlаdа ćе nаstаviti dа tеži vеćој еfikаsnоsti i dеlоtvоrnоsti sistеmа јаvnе uprаvе kаkо bismо pоvеćаli pоvеrеnjе u instituciје, аli istо tаkо smаnjili nејеdnаkоsti i pоvеćаli sоciјаlnu prаvdu. Оvај pоduhvаt zаhtеvа оbјеdinjаvаnjе svih rаspоlоživih snаgа i rеsursа. Zbоg tоgа pоzivаmо svе dеlоvе nаšеg društvа dа nаm pоmоgnu u оstvаrеnju оvе viziје rаzvоја kоја ćе služiti оstvаrеnju zајеdničkе i bоlје budućnоsti zа svе grаđаnе i grаđаnkе.

Kori Udovički, potpredsednica Vlade i ministarka za državnu upravu i lokalnu samoupravu

Ovde možete preuzeti: Drugi nacionalni izveštaj o socijalnom uključivanju i smanjenju siromaštva

VESTI

AKTIVNOSTI TIMA

 

Usvojen Drugi nacionalni izveštaj o socijalnom uključivanju i smanjenju siromaštva

Drugi nacionalni izveštaj o socijalnom uključivanju i smanjenju siromaštva u Republici Srbiji za period 2011 – 2014. godine usvojen je 30. oktobra 2014. godine na sednici Vlade.

Izveštajem su obuhvaćeni: pregled zakonskog, strateškog i institucionalnog okvira relevantnih za procese socijalnog uključivanja i smanjenja siromaštva, analiza trenutnog stanja u relevantnim oblastima, pregled realizovanih mera, zaključci i izazovi i osnovni pravci razvoja za naredni period.

Kliknite da preuzmete Drugi nacionalni izveštaj o socijalnom uključivanju i smanjenju siromaštva u Republici Srbiji za period 2011 – 2014.


Završene javne konsultacije o nacrtu mera drugog dela Programa reformi politike zapošljavanja i socijalne politike (ESRP)

Vlada Srbije je na poziv Evropske komisije započela izradu Programa reformi politike zapošljavanja i socijalne politike (Employment and Social Reform Program – ESRP). Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Tim za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva i Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom pozvali su zainteresovane organizacije da do 3. novembra 2014. godine dostave komentare na nacrt mera drugog dela Programa reformi politike zapošljavanja i socijalne politike (ESRP).

Nacrt mera predstavlja drugu fazu u ovom procesu. U prethodnoj, prvoj fazi, definisani su ključni izazovi u oblasti javnih politika, koji čine prvu komponentu ESRP-a. Institucionalni kapaciteti i finansijski izazovi za realizaciju mera činiće treću komponentu dokumenta. Ceo proces je otvoren i partneri će u više navrata biti konsultovani i pozvani da se, kroz različite mehanizme konsultacija, aktivno uključe u izradu ovog dokumenta.Preuzmite dokument “Okvir za praćenje inkluzivnog obrazovanja u Srbiji”

Dokument “Okvir za praćenje inkluzivnog obrazovanja u Srbiji” pripremljen je kako bi Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i Zavod za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja dobili podršku za objektivno praćenje napretka u oblasti inkluzivnog obrazovanja, a u cilјu dalјeg sprovođenja i unapređenja inkluzivnog obrazovanja u Srbiji na osnovu prikuplјenih podataka.

Dokument sadrži Okvir za praćenje inkluzivnog obrazovanja u Srbiji, razrađen na tri nivoa (nacionalnom, opštinskom i školskom), definisane indikatore i, gde god je to bilo moguće, sadašnje i/ili očekivane vrednosti indikatora; sadrži i smernice za izradu instrumenata uz ilustraciju nekoliko razrađenih instrumenata kojima se registruje splet indikatora.

Okvir za praćenje inkluzivnog obrazovanja u Srbiji nastao je kao rezultat zajedničke inicijative Tima za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva, UNICEF-a, Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, Fondacije za otvoreno društvo i Instituta za psihologiju.

Kliknite da preuzmete dokument "Okvir za praćenje inkluzivnog obrazovanja u Srbiji".Održana Radionica o politikama uključivanja Roma i Romkinja

Pitanje integracije Roma jedno je od najvažnijih socijalnih pitanja u kome je Srbija napravila ozbiljne korake, iako još ima prostora za napredak, naročito kada je reč o poboljšanju zdravstvene zaštite, rešavanju stambenog pitanja i završavanju školovanja, ocenjeno je 27. oktobra na skupu posvećenom politikama uključivanja Roma i Romkinja.

Radionicu o politikama uključivanja Roma i Romkinja organizovale su Kancelarija za ljudska i manjinska prava i Tim za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva Vlade Srbije.

Više informacija o Radionici potražite ovde.Održan skup "Promocija rodne ravnopravnosti u procesu kreiranja javnih politika na osnovu podataka u Srbiji"

Potpredsednik Vlade Republike Srbije i ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Zorana Mihajlović poručila je 14. oktobra, na skupu "Promocija rodne ravnopravnosti u procesu kreiranja javnih politika na osnovu podataka u Srbiji", da će se naša zemlja u narednom periodu posvetiti stvaranju ambijenta u kojem će svi građani imati jednake uslove zapošljavanja.

Šef Delegacije EU u Srbiji Majkl Devenport rekao je da EU podržava usvajanje indeksa za rodnu ravnopravnost u Srbiji, koji je jedan od najosnovnijih instrumenata u procesu kreiranja javnih politika iz perspektive rodne ravnopravnosti tokom evropskih integracija. Rodna ravnopravnost je među ključnim principima u EU, ali i imperativ za ekonomski rast i socijalnu koheziju u svakom modernom društvu, objasnio je Devenport.

Više informacija o skupu "Promocija rodne ravnopravnosti u procesu kreiranja javnih politika na osnovu podataka u Srbiji" potražite ovde.Održan 29. Beogradski Ignite, posvećen temi socijalnog uključivanja

Tim za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva Vlade Republike Srbije je i ove godine, u saradnji sa udruženjem “Srbija u pokretu”, obeležio Međunarodni dan borbe protiv siromaštva uspešnom realizacijom Beogradskog Ignite-a posvećenog temama socijalnog uključivanja. Tako je 29. Belgrade Ignite pod naslovom “Uključi se 2” – održan 21. oktobra 2014. godine u beogradskom Mixer House-u – bio prilika da se brojni prisutni gledaoci inspirišu na borbu protiv predrasuda kroz petominutne nastupe osam sjajnih prezenterki koje se svakodnevno suočavaju sa raznovrsnim izazovima inkluzije.

Publika je ovom prilikom mogla da, uz prevod na znakovni jezik, sazna više o temama brige o starijima, samohranog roditeljstva, socijalnog preduzetništva, socijalnog uključivanja nakon izlečenja od bolesti zavisnosti, inkluzije mladih sa problemima u ponašanju, inkluzivnog obrazovanja, života osoba s invaliditetom, aktivizma i solidarnosti.

Više informacija o 29. Beogradskom Ignite-u potražite ovde.
 

PROČITAJTE I...

Javni poziv za učešće u javnoj raspravi o predlogu Nacionalne strategije za mlade 2015-2025
Usvojen Akcioni plan za primenu Strategije prevencije i zaštite od diskriminacije 2014-2018.
Konsultacije o Strategiji za stvaranje podsticajnog okruženja za razvoj civilnog društva
Održana debata “Merenje učinka javnog sektora u Srbiji – zašto, kako i za koga?”
Studija “CSR u Srbiji – analiza stanja i primeri dobre prakse”
Srbija počinje implementaciju Regionalnog programa stambenog zbrinjavanja

BLOG O SOCIJALNOM UKLJUČIVANJU

Nadežda Satarić: Dve Srbije – Aktivno starenje, pristup pravima i siromaštvo starijih u selu i u gradu

Imala sam priliku da samo u prethodna dva meseca ove godine posetim starije ljude u selima 10-ak opština juga i zapada Srbije.Najneposrednije sam razgovarala sa više od 200 starijih žitelja sela, a i posetila neke u njihovim kućama. Uradila sam to zahvaljujući Međunarodnom klubu žena kojiim je posredstvom Amity-a darivao pakete namirnica, hrane i higijene, koje su im najpotrebnije.

To što sam svojim očima videla, ušima čula i doživela, teško se može rečima prepričati.Čak i za mene, koja sam rođena na selu, često u njega odlazim, i mislim da poznajem tamošnje specifičnosti života, ova iskustva su drastično drugačija i uznemiravajuća. Videla sam jednu drugu sliku Srbije, od one koju svakodnevno gledamo u Beogradu i još nekoliko naših velikih gradova.

Stariji ljudi koji su ostali u selima, danas uglavnom žive u siromaštvu. Mnogima je poljoprivredna penzija od 10-ak hiljada glavni izvor redovnih primanja, a kod onih koji primaju porodičnu, ona je i znatno manja. Retki su oni koji imaju radničke penzije, a  poneki ih nemaju uopšte. Mnogi od žitelja žive u strahu da ne budu na teretu svojoj deci i potomcima koji su negde drugde, usamljeni su, i pate od ne malog broja hroničnih bolesti od kojih se često i ne leče jer lekari ne dolaze u sela. (...)

Ostatak teksta možete pročitati OVDE. Druge tekstove naših blogera i blogerki možete pročitati na: www.socijalnoukljucivanje.gov.rs/blog

USPEŠNI PRIMERI

“Jedva čekam da dođu gosti u moj novi dom”

(...) Desanka Kazić nas je dočekala nasmejana na kapiji dvorišta svog novog doma. „Hajde, hajde, dobro došle, evo stavljam kafu… sedite tu ispod vinove loze“, pokazuje na uredan trem ispred kuće. „Jutros sam bila poranila na pijacu, znam da dolazite, pa da nabavim pre vrućine“.

Desanka živi u Bačkom Petrovom Selu od kraja aprila 2014. godine. Rodom iz Suve Reke, od 1999. je provela nekoliko godina i u Vranju, a kad nije više mogla da plaća stanarinu, put ju je naveo u naselje Belvil u Beograd. Posredstvom projekta „Sagradimo dom zajedno“, uz finansijsku podršku Evropske unije od 3.6 miliona evra, Desanki je kupljena dvosobna kuća. Projektom su obezbeđena sredstva da ukupno 170 porodica Roma, koje su ranije živele u nehigijenskim naseljima u Beogradu, dobiju trajno stambeno rešenje: socijalni stan, kuću na selu ili da završe radove na kućama koje su samostalno započeli da zidaju.

Putem projekta Desanka je dobila materijal koji je potreban za obnovu kuće, ali i osnovni komplet bele tehnike: veš mašinu, šporet na drva i frižider. „Lepo pere mašina – ekstra! A na zimu kad založim Smederevac… ima da greje super!“

„Lepo je bre ovde. Miriše lipa svuda. A ja imam kuću. I jedva čekam da mi dođu gosti,“ ispraća nas radosna Desanka i dodaje da kad sledeći put dođemo biće još lepše sređeno.

Ostatak teksta možete pročitati OVDE. Više uspešnih priča možete pogledati na: http://socijalnoukljucivanje.gov.rs/category/uspesniprimeri/ 
Ovaj bilten primate jer se Vaša adresa nalazi na mejling listi Tima za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva. 
Ukoliko želite da se odjavite sa liste, kliknite OVDE.
Vlada Republike Srbije
Tim za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva
Bulevar Mihajla Pupina 2, Palata Srbije,11070 Beograd, Srbija

E-mail sipru@gov.rs
Telefoni +381 11 311 4605, +381 11 311 4798, +381 11 213 7915