Copy
Ukoliko se bilten ne prikazuje ispravno, molimo Vas kliknite OVDE
25. BILTEN 
O SOCIJALNOM UKLJUČIVANJU I SMANJENJU SIROMAŠTVA

UVODNIK

Indeks društvenog razvoja gradova i opština
Predstavljamo Vam Indeks društvenog razvoja gradova i opština - kompozitni indeks koji omogućava poređenje postignutog nivoa društvenog razvoja među gradovima i opštinama Republike Srbije. Tim za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva inicirao je izradu metodologije i aplikacije sa ciljem da jedan ovakav alat stavi na raspolaganje svim zainteresovanim korisnicima, od donosioca odluka i kreatora politika, do samostalnih istraživača i analitičara.

Indeks društvenog razvoja pruža mogućnost poređenja kvaliteta života po gradovima i opštinama, koji se može sortirati, u zavisnosti od ličnih prioriteta, prema devet oblasti: demografija, ekonomska aktivnost, obrazovanje, socijalna zaštita, zdravstvena zaštita, uslovi stanovanja, sigurnost, društvena participacija i osetljive grupe i ljudska prava.

Indeks društvenog razvoja gradova i opština uzima vrednosti od 1 do 100, pri čemu veća vrednost indeksa znači i bolje uslove za život u određenoj jedinici lokalne samouprave. Indeks je nastao agregiranjem 41 indikatora u 9 oblasti, uz prilagođavanje smera delovanja pojedinih indikatora. Aplikacija pruža mogućnost izbora podataka koji se prikazuju na grafikonu. U zavisnosti od potrebe korisnika, moguće je predstaviti normalizovane ili izvorne vrednosti podataka.

Indeks će se ažurirati jednom godišnje novim podacima, uz mogućnost unapređenja i dodavanja novih indikatora, kako budu razvijani i postajali dostupni na nivou opština. Pokriva sve gradove i opštine u Republici Srbiji (uključujući i sve gradske opštine pojedinačno). Aplikacija Indeksa društvenog razvoja optimizovana je za upotrebu na svim modernim pretraživačima, kao i prenosivim uređajima (pametnim telefonima i tabletima).

Pored redovnog ažuriranja i analize dobijenih rezultata, Tim za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva ima za cilj da neprestano unapređuje i prilagođava metodologiju, kako se dostupnost i kvalitet indikatora budu menjali. Pozivamo vas da istražite Indeks društvenog razvoja na www.socijalnoukljucivanje.gov.rs/indeks i svoje komentare i predloge za unapređenje podelite sa nama putem e-mail adrese lidija.kuzmanov@gov.rs.

Tim za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva

VESTI

AKTIVNOSTI TIMA


Indeks društvenog razvoja gradova i opština

Indeks društvenog razvoja je kompozitni indeks koji omogućava poređenje postignutog nivoa društvenog razvoja među gradovima i opštinama Republike Srbije. Indeks društvenog razvoja pruža mogućnost poređenja kvaliteta života po gradovima i opštinama, koji se može sortirati, u zavisnosti od ličnih prioriteta, prema devet oblasti: demografija, ekonomska aktivnost, obrazovanje, socijalna zaštita, zdravstvena zaštita, uslovi stanovanja, sigurnost, društvena participacija i osetljive grupe i ljudska prava.

Indeks će se ažurirati jednom godišnje novim podacima, uz mogućnost unapređenja i dodavanja novih indikatora, kako budu razvijani i postajali dostupni na nivou opština. Pokriva sve gradove i opštine u Republici Srbiji (uključujuci i sve gradske opštine pojedinačno).

Kliknite da pristupite Indeksu društvenog razvoja gradova i opština.


Objavljena publikacija “Finansijska inkluzija u Srbiji – analiza stanja, prepreka, koristi i šansi”

Tim za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva Vlade Republike Srbije objavio je publikaciju “Finansijska inkluzija u Srbiji – analiza stanja, prepreka, koristi i šansi”.

Analiza je imala za cilj da utvrdi stanje finansijske inkluzije u Srbiji pregledom i poređenjem postojećih anketa i istraživanja, zatim da putem fokus grupa proveri dostupne podatke i dublje ispita stavove pojedinaca u pogledu finansijske inkluzije i da potom na osnovu utvrđenih podataka i pregleda međunarodne literature i prakse predloži mere pomoću kojih bi se finansijska inkluzija u Srbiji povećala. Na ovaj način analiza postavlja temelje i uvod za dalja istraživanja i primenu politika u cilju povećanja finansijske inkluzije u Srbiji.

Mnoga istraživanja u svetu su pokazala višestruke koristi za ekonomiju od povećanja finansijske inkluzije. Za Srbiju je neophodno da poveća nivo obrazovanja koji je potreban za nova radna mesta ukoliko želi da poveća životni standard svojih građana i snizi nejednakost među njima. Ako ugroženi građani ne štede u banci i ne uzimaju kredite za školovanje, smanjuje se ulaganje u obrazovanje, čime se dodatno povećava nejednakost i snižava ekonomski rast. Pojedinci koji imaju znanje i poslovnu ideju, a nemaju račun u banci, ne mogu da konkurišu za poslovni kredit, tako da finansijska isključenost sprečava pojavu novih malih preduzeća na tržištu.

Kliknite da preuzmete publikaciju “Finansijska inkluzija u Srbiji – analiza stanja, prepreka, koristi i šansi”.


Konkurs za izradu sekundarnih analiza podataka dobijenih kroz istraživanje SILC (rok: 20.4.2015.)

Tim za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva Vlade Republike Srbije i Program Ujedinjenih nacija za razvoj raspisuju konkurs pod nazivom “Program podrške razvoju istraživačkih kadrova iz oblasti društvenih nauka – sekundarne analize podataka dobijenih kroz istraživanje Anketa o prihodima i uslovima života – SILC”.

Opšti cilj ovog programa je dublje razumevanje faktora koji utiču na siromaštvo, socijalnu isključenost, materijalnu deprivaciju, rizik siromaštva, nejednakost, pristup tržištu rada i druge aspekte važne za kvalitet života pojedinaca i porodica u Republici Srbiji kroz podizanje kapaciteta istraživača/ica za realizaciju komplementarnih/sekundarnih istraživanja u onim oblastima koje nisu istraživane, a koje su od velike važnosti za formulisanje efikasnih javnih politika u ovim segmentima. Program treba da podstakne istraživače/ice na početku karijere da koriste različite dostupne izvore podataka i postojeću istraživačku građu.

Rok za podnošenje predloga projekata ističe 20. aprila, a više informacija o konkursu potražite ovde.


Podrška Ženskoj platformi za razvoj Srbije 2014-2020

Ženska platforma nastala je kao rezultat konferencije održane na Paliću krajem 2014. godine, koja je okupila veliki broj angažovanih žena na javnim poslovima iz različitih institucija, parlamenata, akademske zajednice, civilnog društva, privatnog sektora, političkih partija, sindikata i medija.

U okviru Ženske platforme definisani su razvojni ciljevi u različitim oblastima društvenog života, kako bi se pravac razvoja usmerio ka poboljšanju kvaliteta svakodnevnog života žena i muškaraca u Srbiji u periodu 2014-2020.

Platforma je zvanično predstavljena na konferenciji održanoj 6. marta 2015. godine u Palati Srbija u Beogradu, u organizaciji Fondacije “Friedrich Ebert” i Tima za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva Vlade Republike Srbije. Skupu je prisustvovao veliki broj učesnika/ca iz svih sektora i nivoa vlasti. Predstavljanje platforme imalo je za cilj širenje ideja za koje se ona zalaže, kao i svečano potpisivanje od strane učesnika/ca skupa. Potpisivanje Ženske platforme je važan korak aktivnog zalaganja za prava žena u Srbiji.

Kliknite da preuzmete Žensku platformu.


Predstavljena iskustva Novog Zelanda u unapređivanju inkluzivnog obrazovanja

Prof. dr Dejvid Mičel (David Mitchell) sa Kenterberi univerziteta u Novom Zelandu, ekspert u oblasti inkluzivnog obrazovanja, posetio je Beograd 23. i 24. marta ove godine. Posetu su upriličili Tim za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva Vlade Republike Srbije, Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i UNICEF.

Tokom boravka u Srbiji, prof. Mičel se sastao sa predstavnicima Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, univerzitetskim nastavnicima i studentima, nastavnicima, stručnim saradnicima, defektolozima, članovima Mreže podrške inkluzivnom obrazovanju i predstavnicima nevladinog sektora. Poseta je bila prilika za razmenu iskustava u primeni inkluzivnog obrazovanja, kao i za upoznavanje sa ulogom roditelja i načinom na koji se grade kompetencije nastavnika za inkluzivno obrazovanje na Novom Zelandu. Prof. Mičel je održao i predavanje o strategijama nastave/učenja koje su se pokazale kao efektivne u inkluzivnom okruženju.

Kliknite da preuzmete prezentacije sa predavanja prof. Mičela u Beogradu.

PROČITAJTE I...

Objavljeni statistički podaci o siromaštvu i ličnoj potrošnji domaćinstava u Srbiji u 2014. godini
Usvojen AP za sprovođenje Strategije reforme javne uprave u Republici Srbiji 2015-2017. godine
Objavljen drugi nacrt Nacionalne strategije za podsticajno okruženje za razvoj civilnog društva za period od 2015. do 2019. godine
Održana Onlajn nedelja 2015.
U Narodnoj skupštini predstavljen Izveštaj GSA za 2014. godinu
Održana VIII konferencija Stalne konferencije romskih udruženja građana
Održana konferencija u okviru projekta “Jačanje dobrog upravljanja na lokalu”
Nova Internet prezentacija o omladinskoj komponenti Erazmus+ programa EU
Evropski parlament procenjuje napredak LGBTI prava u zemljama Zapadnog Balkana
Program podrške aktivizmu mladih žena “Ogledalo” (rok: 30.4.2015.)

BLOG O SOCIJALNOM UKLJUČIVANJU

Dejan Marković: Kovači i vitezovi preduzetništva

Alumni klub Dostignuća mladih u Srbiji započeo je šestu godinu postojanja. Pred klubom su danas otvorena neka nova vrata iza kojih je osnovni zadatak podsticanje mladih da razmišljaju van okvira lokalnog nivoa, da postanu svesni svog potencijala i tako doprinesu pozitivnim promenama u društvu. Alumnize.RS (Alumni klub Dostignuća mladih u Srbiji) usmerava učenike na put pravljenja veze između školskog, studentskog i poslovnog života.

Kada sam odlučio da postanem deo preduzetničkih programa Dostignuća mladih u Srbiji, kada sam pokrenuo učeničku kompaniju u srednjoj školi i kada sam sa svojim timom bio pozvan na nacionalno finale takmičenja za najbolju učeničku kompaniju Srbije u Beogradu, nisam znao da tu postoji i nešto više. Sav trud uložen od jeseni do proleća, svaki minut posvećen ličnom razvoju i obrazovanju, svaka reč izgovorena radi motivisanja članova tima našeg učeničkog preduzeća, svo vreme utrošeno na razumevanje saveta profesora koji su bili mentori preduzetničkog programa, bilo je vredno iskustva stečenog za jednu školsku godinu. Od prvog okupljanja, preko definisanja delatnosti, podele uloga, do prve aktivnosti i prve čestitke profesora, rukovodstva škole i sugrađana, znali smo da smo postali deo nečeg posebnog. (...)

Ima među nama mladih koji se obrazuju, koji se hrane znanjem, radoznalih mladih ljudi koji žele i koji mogu pozitivno da utiču na našu realnost, a ova mreža ima najveću koncentraciju takvih. Tome u prilog govore ne samo razne evropske statistike o poslovnoj uspešnosti bivših polaznika preduzetničkih programa, već i pojedinačni primeri srpskih članova koji su počeli da grade karijere u velikim međunarodnim korporacijama ili osvajaju tržišta sa firmama koje su osnovali samostalno ili sa ljudima iz alumni mreže. Prošle godine, kada su Srbiju zadesile strašne poplave, podrška je stizala sa svih strana. Poziv za pomoć poplavljenoj Srbiji našao je svoje mesto i u glavnoj publikaciji evropske alumni mreže, preko koje se komunicira sa svim članovima. Da, to je alumni duh – zajedništvo, podrška, očuvanje plamena i deljenje znanja, mogućnosti i resursa kao znak brige koju vodimo jedni o drugima. Kovači i vitezovi u jednom, sadašnji i budući preduzetnici.

Mladi u Srbiji treba da shvate da pobednici nisu uvek oni koji podižu pehar na kraju utakmice. Nije važno koliko sporo idete, koliko nesigurno i nestabilno koračate, već je važno da uvek idete napred, ka svom cilju. Čime god da se budete bavili u životu, preduzetnički duh će vam davati snagu da izdržite radeći ono što većina ljudi ne želi da radi, da biste sutra radili ono što većina ljudi ne može da radi.

Tekst u celini možete pročitati OVDE. Druge tekstove naših blogera i blogerki možete pročitati na: http://www.socijalnoukljucivanje.gov.rs/blog/

USPEŠNI PRIMERI

Inicijativa Romkinja iz Ljubovije: Okupile smo se iz želje da same menjamo svoje živote

Ljubovija je opština na zapadu Srbije, na samoj granici sa Bosnom, u kojoj živi oko pedeset romskih porodica. U opštini ne postoji ni jedno registrovano romsko udruženje, a neformalno okupljanje žena u Inicijativu Romkinja nastalo je iz želje da same menjamo svoje živote.

U saradnji sa lokalnim institucijama i organizacijama, realizovale smo više akcija u Ljuboviji i susednim opštinama.

Jedna od prvih radionica bila je na temu romskog i ženskog aktivizma, o pozitivnim primerima i načinima na koji žene mogu aktivno da se uključe u rešavanje problema. Od tada je naš rad usmeren na motivisanje i osnaživanje žena da budu donositeljke odluka u svom životu.

Važna tema o kojoj govorimo je obrazovanje. Posebno se obraćamo majkama devojčica i ohrabrujemo ih da podrže svoje kćerke da nastave školovanje, da upisuju srednje škole i fakultete. Učenice srednjih škola i studentkinje svojim životnim pričama najbolje pokazuju koliko je obrazovanje bitno.

Takođe smo organizovale i radionice o političkoj participaciji i važnosti učestvovanje u izbornim procesima. Upoznale smo žene sa procedurom upisa u Poseban birački spisak, sa istorijatom i nadležnostima Nacionalnog saveta. Pružile smo im informacije o mogućnostima ostvarivanja individualnih i kolektivnih prava preko ovog predstavničkog tela.

Naša inicijativa je članica Romske ženske mreže.

(...)

Preuzeto sa: mrza.info

Ostatak teksta možete pročitati OVDE. Više uspešnih priča možete pogledati na: http://socijalnoukljucivanje.gov.rs/rs/category/uspesniprimeri/
Ovaj bilten primate jer se Vaša adresa nalazi na mejling listi Tima za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva. 
Ukoliko želite da se odjavite sa liste, kliknite OVDE.
Vlada Republike Srbije
Tim za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva
Bulevar Mihajla Pupina 2, Palata Srbije,11070 Beograd, Srbija

E-mail sipru@gov.rs
Telefoni +381 11 311 4605, +381 11 311 4798, +381 11 213 7915