Copy
Het allerlaatste nieuws over hepatitis voor u op een rij. 
Bekijk de nieuwsbrief in uw browser
Stichting Hepatitis Info

Nieuwsbrief van de Stichting Hepatitis Informatie, juli 2016

Risico op overlijden bij patiënten met ernstige leververvetting


Leververvetting (NAFLD) wordt beschouwd als een van de meest voorkomende leveraandoeningen in de wereld. Uit een Zweedse studie gepresenteerd door Dr H. Hagström, Karolinska Institutet, Stockholm, tijdens het Internationaal Lever Congres 2016 in Barcelona blijkt dat met een gevalideerde scoringslijst iemands risico om te overlijden aan NAFLD kan worden gemeten. De onderzoekers toonden aan dat een hogere SAF-score (Steatose, Activiteit, Fibrose) gepaard gaat met toegenomen mortaliteit. 
 
In deze studie werden gegevens gebruikt van 139 patiënten bij wie door middel van leverbiopsie NAFLD was vastgesteld. De biopsieën werden opnieuw volgens de SAF-score geclassificeerd als Mild, Gemiddeld of Ernstig. Een Cox regressie model, aangepast voor BMI en de aanwezigheid van diabetes mellitus type 2, werd gebruikt om de voorspellende waarde van de SAF-score te onderzoeken.

De patiënten werden gemiddeld 26 jaar gevolgd (standaard deviatie 6.1, 1.7-40.8 jaar). Bij aanvang hadden 69 patiënten een ernstige vorm van NAFLD en 35 patiënten werden geclassificeerd als niet ernstig. Van de 70 patiënten die gedurende de follow-up zijn overleden kwam 59% uit de groep met ernstige NAFLD. Patiënten met ernstige NAFLD hadden een significant verhoogd risico om te overlijden. 

Professor Laurent Castera, EASL Secretary General: “Het is voor de medische wereld een belangrijke stap voorwaarts om patiënten te identificeren die een verhoogd risico hebben om te overlijden aan NAFLD”.

Bij NAFLD worden vetten in de lever opgeslagen zonder dat er sprake is van overmatig alcohol gebruik. Bij 20-30% van mensen met NAFLD veroorzaakt de langdurige aanwezigheid van vetten een ontsteking in de lever met beschadiging van de levercel met kans op littekenweefsel (cirrose). Ook is er een risico op leverkanker. NAFLD treedt op bij 80% van mensen met overgewicht. Bij mensen met NAFLD en een normaal gewicht heeft 16% diabetes en/of hoge bloeddruk.
 
Bronnen:
H. Hagström e.a., SAF score as a marker for mortality in NAFLD after up to 41 years of follow-up. Abstract:GS05. Journal of Hepatology 2016 vol. 64 | S135.

Scoring system can predict risk of mortality in patients with non-alcoholic fatty liver disease after up to 41 years follow-up. EASL press release.

Hepatitis E infectie bij patiënten met een chronische leverziekte
 

Een infectie met het hepatitis E-virus is een risico bij patiënten met levercirrose. In een Franse studie gepresenteerd door H. Blasco Perrin, Toulouse, tijdens het Internationaal Lever Congres 2016 in Barcelona, werd bij 6,5% van de patiënten die recent een gedecompenseerde levercirrose ontwikkelden, een acute hepatitis E infectie gevonden (Poster THU123).

Ook in andere studies was al eerder gevonden dat in patiënten met levercirrose, een acute hepatitis E infectie kan leiden tot gedecompenseerde cirrose.
 
Nieuw is dat de auteurs uit Frankrijk adviseren om op een acute hepatitis E te screenen bij verergering van de levercirrose. De auteurs adviseren aan patiënten met levercirrose om alleen goed gegaard varkensvlees te eten.
 
Bronnen:
Blasco Perrin H. et al. Autochthonous Hepatitis E: a new riskfactor for cirrhosis decompensation. Poster:THU123. Journal of Hepatology 2016 vol 64.S362.

Haim-Boukobza  S. et al. Hepatitis E infection in patients with severe acute alcoholic hepatitis. Liver International. 2015;35(3):870-875.
 
Kc S. et al. Effect of Acute Hepatitis E Infection in Patients with Liver Cirrhosis. J Nepal Med Assoc. 2009 Jul-Sep;48(175):226-9.

Antivirale middelen tegen hepatitis B in de pijplijn 
 

Op het Internationale Lever Congres 2016 in Barcelona werd aandacht besteed aan antivirale middelen tegen hepatitis B. De huidige medicijnen kunnen hepatitis B niet genezen maar remmen de virusreplicatie waardoor het ziekteproces vertraagd wordt. Nieuwe medicijnen zijn niet alleen gericht op de vertraging van de ziekteprogressie maar ook op genezing.
 
De voortgang in het onderzoek naar het middel Myrcludex B (Hepatera) werd gepresenteerd door A. Blank, Heidelberg University Hospital, Duitsland. Myrcludex B is een entry-inhibitor. Het hepatitis B dringt de levercel binnen en maakt daarbij gebruik van het pre-S1 eiwit. Myrcludex B is een molecuul dat lijkt op het pre-S1 eiwit en daardoor de receptor voor hepatitis B blokkeert. In 2014 zijn de eerste klinische trials uitgevoerd (Phase IIa) in 40 patiënten. Myrcludex remde de virusreplicatie (HBV DNA daling) zowel als monotherapie als in combinatie met peginterferon. Ook het hepatitis D virus wordt geremd door Myrcludex B.
 
Onderzoek naar NVR 3-778, een core-inhibitor (Novira), werd gepresenteerd door M.-F. Yuen, University of Hongkong. NVR 3-778 remt het hepatitis B virus door de vorming van niet-actieve virusdeeltjes. Er wordt verwacht dat het middel het ccc DNA in de lever verlaagt en ook de vorming van nieuwe virusdeeltjes remt. De fase Ia studies zijn afgerond en tonen een goede tolerantie voor het middel en een daling in het HBV DNA, zowel met NVR 3-778 alleen als in combinatie met peginterferon. Fase II studies worden opgestart.
 
Tenofovir (een reverse transcriptase remmer, Gilead) wordt al jaren gebruikt als antiviraal middel tegen hepatitis B en is effectief in de remming van het virus. Nadeel bij langdurig gebruik zijn de bijwerkingen op de functie van de nieren en de botstructuur. Tenofovir alafenamine (TAF) is een prodrug van tenofovir en geeft minder bijwerkingen bij langdurig gebruik. Fase 3 studies zijn afgerond en er wordt verwacht dat TAF in de loop van dit jaar toegelaten wordt voor therapie bij chronische hepatitis B.
 
Bronnen:
Blank A. et al, Combination of the hepatitis B/D entry inhibitor Myrcludex B and Tenofovir: Assessmentof the effect on plasma bile acid profiles and tenofovir pharmacokinetics. Abstract: PS054. Journal of Hepatology 2016 vol. 64 | S164.
 
Yuen M.-F. et al, NVR 3-778, A first-in-class HBV core inhibitor, alone and in combination with Peginterferon  (PEGIFN), in treatmentnaive HBeAg-positive patients: early reductions in HBV DNA andHBeAg. Abstract: LB06. Journal of Hepatology 2016 vol. 64 | S210-211.
 
Buti M. et al, A phase 3 study of tenofovir alafenamide compared with tenofovir disoproxil fumarate in patients with HBeAg negative, chronic hepatitis B: week 48 efficacy and safety results. Abstract: GS06. Journal of Hepatology 2016 vol. 64 | S135.
 
Chan H.L.Y. et al, A phase 3 study of tenofovir alafenamide compared with tenofovir disoproxil fumarate in patients with HBeAg negative, chronic hepatitis B: week 48 efficacy and safety results. Abstract: GS12. Journal of Hepatology 2016 vol. 64 | S161.

Prijzen antivirale middelen te hoog om hepatitis C te elimineren


In PloS Medicine online staan de resultaten van een onderzoek van S. Iyengar e.a. over prijzen die betaald worden voor hepatitis C therapie in 30 verschillende landen.
 
Uit de gegevens blijkt dat er een grote variatie is in prijzen die betaald worden voor behandeling gedurende 12 weken met sofosbuvir en sofosbuvir/ledipasvir. De prijs in Centraal- en Oost-Europese landen is aanzienlijk hoger dan in andere lidstaten van de Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). In landen met gedifferentieerde prijsstelling arrangementen en waar sofosbuvir generiek beschikbaar is, zoals in Egypte, India en Mongolië, is de prijs aanzienlijk lager.
 
De auteurs zijn zich er van bewust dat in sommige landen de prijs waarschijnlijk lager is dan de openbaar gemaakte prijs omdat er vertrouwelijke afspraken zijn gemaakt met de farmaceut over kortingen. De auteurs vinden het essentieel dat betrouwbare informatie, die up-to-date is, beschikbaar is voor diegenen die betrokken zijn bij prijsonderhandelingen.
 
De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) beveelt aan om alle patiënten met hepatitis C te behandelen. Met deze prijzen zal het echter in veel landen niet mogelijk zijn om iedereen met hepatitis C te behandelen.
 
Bron:
S.Iyengar et al. Prices, Costs, and Affordability of New Medicines for Hepatitis C in 30 Countries: An Economic Analysis. PloS Medicine. Published: May 31, 2016.

Is koppeling van vrijwillige screening op hepatitis B en C aan de verplichte tuberculosescreening voor migranten zinvol?


In maart 2015 heeft  de Gezondheidsraad bekend gemaakt dat zij, op verzoek van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), advies gaat uitbrengen of vroeg-opsporing van HBV en HCV bij risicogroepen wenselijk is.

Door de GGD Noord- en Oost Gelderland en de GGD Gelderland Zuid is een  prospectieve screeningstudie uitgevoerd onder migranten die voor verplichte TBC screening tussen oktober 2013 en februari 2015 naar de GGD kwamen. Aanvullend screening op hepatitis B en C werd aangeboden op basis van vrijwilligheid.

Van de migranten die jaarlijks in Nederland geregistreerd worden, komt de helft uit landen die endemisch zijn voor hepatitis B-virus (HBV). Ook komt een aantal van hen uit landen die endemisch zijn voor hepatitis C-virus (HCV). Deze landen komen voor een deel overeen met die landen, waarvoor in Nederland een verplichte tuberculosescreening bij migranten geldt.

Met het onderzoek werd gekeken of koppeling van HBV/HCV-screening aan de verplichte tuberculose (TBC) screening bij migranten zinvol is. Vierhonderd migranten werden benaderd om aan dit onderzoek mee te doen, waarvan 51% werd gescreend. Met een vindpercentage van 4,4% HBV-dragers en een 1% vindpercentage HCV-positieve deelnemers, is het met betrekking tot het voorkomen van hepatitis B zeker zinvol om deze koppeling uit te voeren.
Nadeel van de koppeling van screening op hepatitis aan de TBC-screening is, dat een aanzienlijk deel (48%) van migranten uit HBV-endemische landen niet onder de verplichte TBC-screening valt. Bekeken zal moeten worden hoe deze groep ook gescreend kan worden.

Voorbeelden van Hepatitis B en hepatitis C screeningsprojecten in Nederland staan onder Projecten.


Bron: 
P. Schrooders, e.a. Is koppeling van vrijwillige screening op hepatitis B en C aan de verplichte tuberculosescreening voor immigranten zinvol? Infectieziekten Bulletin, Jaargang 27, Nummer 6 / juni 2016.

Data hepatitis B en hepatitis C


Recent is de website Observatory Polaris gepubliceerd. Op deze site staan Hepatitis B en Hepatitis C data en graphics over prevalentie, behandeling, cascade of treatment in 100 verschillende landen.
De site is ontwikkeld door CDA, Center for Disease Analysis.  
 
Een wereldwijd overzicht van prevalentie hepatitis C is ook samengesteld door E. Gower e.a.  Het artikel  'Global epidemiology and genotype distribution of the hepatitis C virus infection' is gepubliceerd in J Hepatol. 2014 Nov;61(1 Suppl):S45-57. doi: 10.1016/j.jhep.2014.07.027. Epub 2014 Jul 30

World Hepatitis Day: 28 juli 2016


28 juli, de geboortedag van Baruch Samuel Blumberg, de ontdekker van het hepatitis B-virus, is World Hepatitis Day. Dit jaar is het thema ‘Elimination of Viral Hepatitis’, in navolging van het streven van de WHO om virale hepatitis te elimineren als bedreiging voor de gezondheid in 2030.

Op de website van World Hepatitis Day is informatie te vinden over het thema en is campagnemateriaal te downloaden, o.a. posters, toolkits, factsheets, banners, etc. In diverse landen in de wereld worden activiteiten gepland om virale hepatitis en vooral de eliminatie daarvan, onder de aandacht te brengen.

Als u een activiteit heeft gepland en daar aandacht aan wilt geven, kunt u het aan ons doorgeven en op de website www.hepatitisinfo.nl laten plaatsen.

Bekijk het conceptdocument van de WHO  "Global Health Sector Strategy Viral Hepatitis 2016-2021". 

Studies op het gebied van virale hepatitis / NASH / PBC /PSC
 

Op hepatitisinfo.nl staan overzichten van studies waar patiënten nog geïncludeerd kunnen worden. In dit kwartaal zijn de volgende studies op de website geplaatst:
 
HepNed-001 studie: Lepasvir/Sofosbuvir 8 weken voor chronische hepatitis C genotype 4

Phase 3 Study of Obeticholic Acid Evaluating Clinical Outcomes in Patients With Primary Biliary Cirrhosis (COBALT) (België).

Phase 2 Study of NGM282 in Patients With Primary Sclerosing Cholangitis

Randomized Global Phase 3 Study to Evaluate the Impact on NASH With Fibrosis of Obeticholic Acid Treatment (REGENERATE)(België).

Phase 3 Study to Evaluate the Efficacy and Safety of Elafibranor Versus Placebo in Patients With Nonalcoholic Steatohepatitis (NASH) (RESOLVE-IT) (België).

 

Richtsnoer behandeling hepatitis C 


Het ‘Richtsnoer behandeling hepatitis C’ geeft aanbevelingen over de behandeling van acute en chronische hepatitis C infectie bij volwassen patiënten, met aandacht voor patiënten met nierinsufficiëntie, HCV/HIV coïnfectie, falen van eerdere antivirale therapie, gedecompenseerde levercirrose en in de transplantatie setting.  
 
Het richtsnoer is tot stand gekomen op initiatief van en uit naam van de Nederlandse Internisten Vereniging (NIV), Nederlandse Vereniging voor HIVbehandelaren (NVHB), Nederlandse Vereniging voor Maag-Darm-Leverziekten (NVMDL), de Nederlandse Vereniging voor Hepatologie (NVH) en de Nederlandse Vereniging voor Ziekenhuis Apothekers (NVZA). 
 
Het richtsnoer wordt regelmatig ge-update en is te vinden op www.hcvrichtsnoer.nl.
De laatste update was op 1 mei 2016.

Agenda    

  • 7-9 september: 5th International Symposium on Hepatitis Care in Substance Users. Info
  • 23 en 24 september: Special conference - EASL en AASLD 'New perspectives in hepatitis C virus infection'. Info
  • 6-7 oktober: Najaarsvergadering NVGE. Info
  • 10-11 oktober: Optimisation of Drug Development for the Benefit of Children. Info
  • 15-19 oktober: UEG week Vienna. Info
  • 1 november: Symposium Nationale Hepatitis Dag 2016. Info
  • 11-15 november: AASLD Boston. Info
  • 2 december: Workshop on HCV Therapy Advances. Info

De nieuwsbrief is mogelijk gemaakt door een (educational) grant van:

 
 

In deze nieuwsbrief staat de laatste informatie over bewustwording, preventie en behandeling van hepatitis. 

De nieuwsbrief is een uitgave van de Stichting Hepatitis Informatie.

Uitschrijven    Doorsturen 

Email Marketing Powered by Mailchimp

U kunt contact opnemen via:  
Stichting Hepatitis Informatie
Lomboklaan 10
3956 DG Leersum, NL
Netherlands

Add us to your address book
 
Twitter
Website