Copy
Het allerlaatste nieuws over hepatitis voor u op een rij. 
Bekijk de nieuwsbrief in uw browser
Stichting Hepatitis Info

Nieuwsbrief van de Stichting Hepatitis Informatie, september 2016

Advies Gezondheidsraad vroegtijdig opsporen hepatitis B en C


Op de Nationele Hepatitis Dag die gehouden wordt in de Beurs van Berlage Amsterdam op 1 november, zal het advies van de Gezondheidsraad aan de minister van VWS over de wenselijkheid van en mogelijkheden voor vroegtijdige opsporing van hepatitis B en C in risicogroepen, gepubliceerd worden.

Mensen met een chronische infectie door hepatitis B of hepatitis C zijn zich vaak van hun infectie niet bewust, maar lopen wel gezondheidsrisico’s, zoals een verhoogde kans op levercirrose en leverkanker.


Bron: Gezondheidsraad

Hepatitis B vaccinatie niet voor alle injecterende druggebruikers beschikbaar


Begin 2012 stopte het landelijke hepatitis B-vaccinatieprogramma voor injecterende druggebruikers. Het Netwerk Verslavingszorg besloot, op advies van het RIVM, om deze doelgroep blijvend gratis hepatitis B-vaccinatie aan te bieden, als onderdeel van individuele zorgverlening.

Uit onderzoek in augustus 2015 door het Trimbos-instituut blijkt dat slechts 5 van de 11 verslavingszorginstellingen een hepatitis B-vaccinatiebeleid hebben. Bij 4 van de 5 instellingen kunnen (nieuwe) cliënten die injecteren zich op kosten van de instelling laten vaccineren. De vijfde instelling verwijst cliënten voor vaccinatie door naar de huisarts. De kosten voor de vaccinatie komen dan voor rekening van de cliënt.

Er werd een toename gezien in het aantal instellingen dat bewust kiest om af te wijken van het besluit van het Netwerk Verslavingszorg door vaccinatie niet in het beleid op te nemen. Het gevolg is dat injecterende druggebruikers in de ene instelling wel en in de andere instelling niet worden gevaccineerd tegen hepatitis B. Er zijn daarmee landelijke verschillen ontstaan in de inhoud en kwaliteit van zorg voor deze kwetsbare doelgroep.
 
Bron: Infectieziekten Bulletin, september 2016. 

Overlijden aan virale hepatitis is anno 2016 onnodig  


Het aantal mensen dat in Nederland jaarlijks overlijdt aan virale hepatitis blijft stabiel. Ondanks de beschikbaarheid, sinds enkele jaren, van goede therapieën. Deze therapieën bereiken klaarblijkelijk de tienduizenden mensen met een hepatitisinfectie volstrekt onvoldoende. MDL-arts prof. dr. Rob de Man van het Erasmus MC heeft op 16 september een leerstoel aanvaard aan de faculteit geneeskunde die als doel heeft de beschikbare hepatitis therapieën bij de patiënten terecht te laten komen. Want sterven aan hepatitis is onnodig. 

Tienduizenden mensen in Nederland hebben chronische hepatitis B of chronische hepatitis C. Meer dan de helft van deze mensen weten niet dat zij besmet zijn. In vijf procent van de gevallen ontstaat leverkanker. Naar schatting overlijden ca. 400 mensen jaarlijks aan de gevolgen van hepatitis B of hepatitis C.
 
In 2005 kwam een goed medicijn op de markt tegen hepatitis B. Sinds 2015 zijn er nieuwe medicijnen met zeer goede resultaten en weinig bijwerkingen voor de behandeling van chronische hepatitis C beschikbaar.
 
Hepatitis C kan met de nieuwe therapie binnen drie tot zes maanden volledig genezen. Eventuele schade aan de lever herstelt zich grotendeels en patiënten ontwikkelen geen verdere leverschade. Hepatitis B kan met de nieuwe antivirale therapie bijna volledig worden teruggedrongen, bij sommige patiënten is zelfs helemaal geen virus meer waarneembaar. Ook deze patiënten ontwikkelen geen leverschade meer.
 
Het sterftecijfer aan virale leverziekten en de incidentie van leverkanker laten echter geen enkele daling zien. "De therapie komt kennelijk niet bij de patiënten terecht," zegt MDL-arts Rob de Man. "Sterfte aan hepatitis B en C is sinds 1996 gelijk gebleven met drie- tot vierhonderd mensen per jaar. Vergelijk dat met sterfte aan HIV en aids in datzelfde tijdvak. Die is gedaald van 350 naar 45 per jaar, die cijfers zijn spijkerhard."
 
Bron: persbericht ErasmusMC.

Sterfte aan chronische hepatitis B en C in Nederland
 

Uit onderzoek door R. Hofman e.a van het Erasmus MC blijkt dat meer mensen in Nederland overlijden aan een infectie met het hepatitis B- en hepatitis C-virus dan werd aangenomen. Volgens de doodsoorzakenstatistiek overlijden in Nederland jaarlijks circa 45 mensen aan een chronische virushepatitis, maar een veelvoud overlijdt aan hepatocellulair carcinoom of cirrose als gevolg van de infectie. In het dwarsdoorsnede-onderzoek op basis van doodsoorzakenstatistiek blijkt dat de totale aan virushepatitis gerelateerde sterfte ongeveer 500 personen per jaar bedroeg in de jaren 2002-2015.

Naar schatting overleden in 2002-2015 jaarlijks ongeveer 500 Nederlanders aan chronische virushepatitis, volgens de laagste schatting 340 en volgens de hoogste 600. De totale sterfte aan chronische hepatitis B en hepatitis C veranderde niet, de sterfte aan leverkanker (HCC) als gevolg van virale hepatitis nam iets toe, de sterfte aan cirrose nam iets af. De sterfte aan HCC als gevolg van virale hepatitis was hoger bij Nederlanders van niet-westerse herkomst.
 
Bron: Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde.

Opsporen van patiënten met chronische hepatitis B en hepatitis C


Annika Spruijt e.a van de GGD Groningen hebben in een descriptief prospectief onderzoek gekeken naar het effect van een interventie waarbij medisch-microbiologische laboratoria huisartsen schriftelijk attenderen op patiënten met chronische hepatitis B of C in hun praktijk, met de aansporing om die patiënten opnieuw onder medische controle te brengen nu de behandelingsmogelijkheden zijn verbeterd en de richtlijnen aangepast zijn.

Geïncludeerd werden alle patiënten bij wie in de periode 2003-2013 hepatitis B of C was vastgesteld op aanvraag van de huisarts en voor wie nooit diagnostiek door een internist, infectioloog of mdl-arts was aangevraagd.
In eerste instantie werden er 515 brieven verstuurd; de uiteindelijke respons na herinnering was 362 (70%). Van deze 362 patiënten hadden er 69 (19%) alsnog een indicatie voor verwijzing en werden er 45 (12%) verwezen naar een hepatitiscentrum.

De auteurs concluderen dat deze interventie om die mensen op te sporen die ooit gediagnosticeerd zijn maar niet in zorg terecht zijn gekomen, succesvol, goed uitvoerbaar en relatief simpel is.

Bron: Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde

Actieplan virale hepatitis voor regio Europa door Wereldgezondheidsorganisatie aangenomen 


De Vertegenwoordigers van de 53 lidstaten van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) regio Europa hebben in september het Actieplan voor virale hepatitis aangenomen. Het Actieplan, ontwikkeld in het kader van de in mei aangenomen Global Health Sector Strategy on viral hepatitis, is gericht op het risico van virale hepatitis voor de volksgezondheid.

Het plan heeft als doelstelling eliminatie van virale hepatitis in de Europese regio in het jaar 2030. Bewustwording, preventie, en een betere toegang tot diagnose, behandeling en zorg zijn daarbij essentiële elementen.
Om de doelstelling te behalen is het belangrijk dat ieder land een nationaal hepatitis plan ontwikkelt en implementeert.

Geschat wordt dat 13 miljoen mensen in de Europese regio chronische hepatitis B hebben en 15 miljoen mensen chronische hepatitis C. Dagelijks sterven in de regio 450 mensen aan de gevolgen van virale hepatitis.


Bron: Action plan for the health sector response to viral hepatitis in the WHO European Region

EASL richtlijn hepatitis C 2016 


De European Association for the Study of the Liver (EASL) heeft eind september tijdens een speciale bijeenkomst in Parijs een aangepaste richtlijn voor de behandeling van hepatitis C gepubliceerd. De belangrijkste wijzigingen ten opzichte van de richtlijn 2015 zijn:

Uitbreiding van de behandelmogelijkheden met grazoprevir/elbasvir en sofosbuvir/velpatasvir,
Het verwijderen van de combinatie sofosbuvir met alleen ribavirine voor genotype 2 en 3,
Het verwijderen van de combinatie sofosbuvir en simeprevir voor genotype 1,
Het verwijderen van de combinatie sofosbuvir of simeprevir plus peginterferon en ribavirine voor elk genotype. 

Bepaling van de viral load tijdens de behandeling wordt niet langer noodzakelijk geacht omdat behandeling met Direct Acting Antivirals (DAA’s) zo succesvol is en het niet nodig is om de dosis van de DAA tijdens de behandeling aan te passen. Aanbevolen wordt om HCV-RNA te bepalen voorafgaand aan de behandeling en 12 of 24 weken na de behandeling.

Aanbevolen wordt om mensen die risico lopen op her-infectie, zoals injecterende druggebruikers en mannen die seks hebben met mannen, tenminste jaarlijks te testen op hepatitis C.

Ook wordt aanbevolen om patiënten met levercirrose na succesvolle behandeling iedere 6 maanden te testen op leverkanker (HCC). Als cirrose is opgetreden vermindert behandeling de kans op leverkanker, maar het ontstaan van leverkanker kan niet worden uitgesloten.

Bron:
JM Pawlotsky et al (European Association for the Study of the Liver). EASL Recommendations on Treatment of Hepatitis C 2016. Journal of Hepatology,2016 (in press).

FDA waarschuwt voor re-activatie hepatitis B bij behandeling van hepatitis C 


De U.S. Food and Drug Administration (FDA) heeft op 4 oktober een waarschuwing afgegeven over het risico van re-activatie van hepatitis B bij patiënten die behandeld worden voor hepatitis C met Direct Acting Antivirals (DAA’s).Bij enkele patiënten heeft de hepatitis B re-activatie geleid tot ernstige leverproblemen al of niet met dodelijke afloop.
De FDA eist daarom dat er een waarschuwing voor re-activatie van hepatitis B komt bij de productinformatie van DAA’s en dat deze waarschuwing ook toegevoegd moet worden bij de patiënten informatie.
De FDA beveelt aan om alle patiënten die behandeld worden met een DAA eerst te screenen op hepatitis B en zowel tijdens als na de behandeling te testen op een flare-up of re-activatie van het hepatitis B-virus.

Bron: FDA

Gebruik van alternatieve geneesmiddelen bij leverziekten vaak niet gemeld 


Uit onderzoek door F. Berden e.a. van het Radboud UMC gepresenteerd tijdens het najaarscongres van de NVGE in Veldhoven, bleek dat gebruik van complementaire en alternatieve geneesmiddelen (CAM) door patiënten met een leverziekte vaak niet door de patiënt aan de behandelend arts wordt gemeld.

In het cross-sectioneel onderzoek kregen alle leden van de Nederlandse Leverpatiëntenvereniging een vragenlijst toegestuurd, 213 volledig ingevulde vragenlijsten werden terug ontvangen. De belangrijkste leverziekten waren primair scleroserende cholangitis (PSC, 24%), primair biliaire cholangitis (PBC, 19%), auto-immuun hepatitis (AIH, 19%), PSC-PBC-AIH overlap syndroom (5%) en virale hepatitis (8%).
 
Van de respondenten gaf 43% aan dat zij complementaire of alternatieve middelen gebruikten, 35% heeft dit gebruik niet aan hun behandelend arts verteld; 8% van de patiënten gebruikten silymarin (mariadistel). De meerderheid van de patiënten (76%) had goede ervaringen met  CAM en 71%  zou dit ook aan anderen aanbevelen.
 
F. Berden geeft aan dat het noodzakelijk is dat behandelaars altijd naar het gebruik van CAM vragen om interacties tussen CAM en voorgeschreven geneesmiddelen te voorkomen.
 
Bron: Najaarscongres NVGE 6 en 7 oktober 2016. Abstract blz 73.

Uitbreiding Raad van Advies 


De Raad van Advies van Hepatitisinfo is uitgebreid. Namens de NVIB (Nederlandse Vereniging Infectieziektebestrijding) is Arienne Rietveld lid geworden. De NVIB is de zelfstandige beroepsvereniging voor artsen infectieziektebestrijding, aangesloten bij de KAMG/KNMG. Arienne is arts M&G bij de GGD HvB en regionaal consulent IZB vanuit RIVM voor de regio Zeeland/Brabant.

Richtsnoer behandeling hepatitis C 


Het ‘Richtsnoer behandeling hepatitis C’ geeft aanbevelingen over de behandeling van acute en chronische hepatitis C infectie bij volwassen patiënten, met aandacht voor patiënten met nierinsufficiëntie, HCV/HIV coïnfectie, falen van eerdere antivirale therapie, gedecompenseerde levercirrose en in de transplantatie setting.  
 
Het richtsnoer is tot stand gekomen op initiatief van en uit naam van de Nederlandse Internisten Vereniging (NIV), Nederlandse Vereniging voor HIVbehandelaren (NVHB), Nederlandse Vereniging voor Maag-Darm-Leverziekten (NVMDL), de Nederlandse Vereniging voor Hepatologie (NVH) en de Nederlandse Vereniging voor Ziekenhuis Apothekers (NVZA). 
 
Het richtsnoer wordt regelmatig ge-update en is te vinden op www.hcvrichtsnoer.nl.
De laatste update was op 1 mei 2016.

Studies op het gebied van virale hepatitis / NASH / PBC /PSC
 

Op hepatitisinfo.nl staan overzichten van studies waar patiënten nog geïncludeerd kunnen worden. In het afgelopen half jaar zijn de volgende studies op de website geplaatst:
 
HepNed-001 studie: Lepasvir/Sofosbuvir 8 weken voor chronische hepatitis C genotype 4. 

Phase 3 Study of Obeticholic Acid Evaluating Clinical Outcomes in Patients With Primary Biliary Cirrhosis (COBALT) (België).

Phase 2 Study of NGM282 in Patients With Primary Sclerosing Cholangitis

Randomized Global Phase 3 Study to Evaluate the Impact on NASH With Fibrosis of Obeticholic Acid Treatment (REGENERATE) (België, AMC).

Phase 3 Study to Evaluate the Efficacy and Safety of Elafibranor Versus Placebo in Patients With Nonalcoholic Steatohepatitis (NASH) (RESOLVE-IT) (België).

 

Overzicht DAA registratie in EU per genotype r=ritonavir

Agenda    

 
  • 15-19 oktober: UEG week Vienna. Info
  • 1 november: Symposium Nationale Hepatitis Dag 2016. Info
  • 11-15 november: AASLD Boston. Info
  • 25 november: Havensymposium. Info
  • 2-3 december: 3rd International Meeting on Elimination of Viral Hepatitis. Info  
  • 2-3 december: Workshop on HCV Therapy Advances. Info
  • 2-4 maart 2017: 4th International Conference on Nutrition & Growth. Info
  • 23-24 maart: Voorjaarsvergadering NVGE. Info
  • 19-23 april: EASL ILC Amsterdam. Info

De nieuwsbrief is mogelijk gemaakt door een (educational) grant van:

 
 

In deze nieuwsbrief staat de laatste informatie over bewustwording, preventie en behandeling van hepatitis. 

De nieuwsbrief is een uitgave van de Stichting Hepatitis Informatie.

Uitschrijven    Doorsturen 

Email Marketing Powered by Mailchimp

U kunt contact opnemen via:  
Stichting Hepatitis Informatie
Lomboklaan 10
3956 DG Leersum, NL
Netherlands

Add us to your address book
 
Twitter
Website