Copy
 
30 april 2014

Green Deal Nieuws

 


Green Deal Nieuws: voor en door de lezers

Wilt u in de volgende Nieuwsbrief melding maken van de resultaten of ontwikkelingen van een Green Deal, meld dit dan bij de redactie.  
 
Column Hans Huijbers: Het onverwachte is de kracht

Wat kunnen sectoren die ogenschijnlijk weinig met elkaar te maken hebben, bereiken? Veel. Want het is de onverwachte combinatie van gesprekspartners die tot nieuwe prikkels leidt. En
die hopelijk ook verrassende uitkomsten in het verschiet heeft. 


Hans Huijbers Er zijn veel inspirerende Green Deals. Het unieke van de Green Dealaanpak is dat sectoren die elkaar normaal niet opzoeken nu met elkaar worden verbonden. Er vinden crosssectorale ontmoetingen plaats en kennis wordt uitgewisseld. Doordat Het Rijk een faciliterende rol op zich neemt, krijgt de samenwerking bovendien een boost. Dat gaat zeker op voor de Green Deal Agro-Papier-Chemie, die de Board laatst bezocht. Op het eerste gezicht hebben de drie sectoren weinig overeenkomsten. Want waar de agro zich richt op de voedselvoorziening, de papierindustrie hout als voornaamste grondstof heeft, daar kent de chemie een eigen keten, die vaak wat verder verwijderd is van de natuurlijke grondstofketen. Toch is in alle sectoren duidelijk dat er anders naar de koolstofcirkel gekeken moet worden. Samen willen ze de slag naar de Biobased economy maken, de keten verduurzamen en kansrijke initiatieven ontplooien.

Door over bestaande grenzen heen te kijken, ontstaat nieuwe bedrijvigheid en doen zich kansen voor. Bij deze Green Deal is dat bijvoorbeeld biomassastromen maximaal verwaarden. Dat kan door het inzetten van cellulose als grondstof voor papier. Maar men wil nog een stap verder gaan en onderzoeken of restmaterialen zoals eiwitten geschikt zijn als grondstof voor diervoeding. Het zijn dit soort kansen die het APC Platform wil benutten door businesscases te initiëren. Dat de overheid voor deze ideeën menskracht ter beschikking stelt, is voor de voortgang van de Green Deals van belang. Daarnaast is het prettig als men in de ministeries een meedenkende partner vindt, een partner die drempels effent en pilots mogelijk maakt. Want zeker bij intersectorale samenwerking stuit men vaak om strijdige wet- en regelgeving, bijvoorbeeld ten aanzien van het milieu. Door samen te werken versnelt het proces naar een bestendige toekomst; een toekomst waarin natuurlijke grondstoffen de basis zullen vormen.
 

Olifantsgras is meer dan ganswerend
De druk van de veranderende omgeving daagde de Coöperatieve Miscanthusgroep uit om landgewassen innovatief in te zetten rond Schiphol. Tegelijk met de vier landbouwers onderzochten ook Wageningen University en de ministeries van Infrastructuur en Milieu én Economische Zaken naar oplossingen voor de CO2-uitstoot, de geluidsoverlast en het ganzenprobleem rond de Nationale luchthaven. Dit leidde twee jaar geleden tot de ondertekening van de Green Deal Olifantsgras.
Olifantsgras Lees meer  
 
  Olifantsgras
 
Landgoed van de toekomst  

Het landgoed van de toekomst
Landgoederen hebben grote maatschappelijke waarde. Ze staan aan de vooravond van een transitie, een proces van grote systeemveranderingen. Dat was voor vier landgoedeigenaren, waaronder Kien van Hövell tot Westervlier en het ministerie van Economische Zaken, reden om in 2011 de Green Deal ‘Het Landgoedbedrijf’ te ondertekenen. Met als doel invulling geven aan nieuwe synergie tussen landgoederen en overheden.
Lees meer  
 
 

Helpen beleidsinstrumenten ondernemen met de natuur?
Heeft de ondersteuning die we bieden aan groene investeringsprojecten het gewenste effect? Deze vraag was aanleiding voor een korte evaluatie van twee Green Deals Natuur en Recreatie en drie projecten van het Revolverend Fonds van het Groenfonds. Initiator van het onderzoek was het team Natuurlijk! Ondernemen van het Ministerie van EZ. Zij vroeg Alterra en LEI Wageningen UR om de effecten te onderzoeken van twee beleidsinstrumenten waarmee groene projecten worden ondersteund. 
Lees meer  
 
  Helpen beleidsinstrumenten?
 
Textielinzameling  

Slechts een derde van het textiel wordt ingezameld
Veel textiel krijgt geen tweede leven. Nederlanders gooien gemiddeld 7,4 kilo textiel per persoon per jaar bij het restafval. “Dat was voor ons een verrassing en aanleiding om met de branche de Green Deal Inzameling Textiel te ondertekenen”, vertelt Hielke van den Brink van de Vereniging Herwinning Textiel (VHT). Een van de doelen van de ondertekenaars is verbetering van de communicatie.
Lees meer  
 
 

Meer duidelijkheid over CO2-footprint door één lijst
Hoeveel gram CO2 is 1 kWh stroom? Er zijn verschillende CO2-footprint berekeningsmethoden, maar zij geven niet allemaal dezelfde uitkomst. Dat was reden voor de Rijksoverheid, Stimular, Connekt, SKAO en voorlichtingsorganisatie Milieu Centraal om in maart een Green Deal te sluiten. Het doel is om te komen tot één lijst van CO2-emissiefactoren.
Lees meer  
 
  Ondertekenaars Green Deal CO2-emissie
 
Inspiratiereis  

Green Deal inspiratiereis langs icoonprojecten natuur en recreatie
In april trok Stichting Innovatie, Recreatie & Ruimte (STIRR) met een bus geïnteresseerden langs vijf icoonprojecten uit de Green Deal Natuur & Recreatie. Deze Green Deal stimuleert recreatieondernemers om te experimenteren met verdienmodellen voor investeringen in de natuur. Het doel van de reis: inspiratie opdoen om met recreatie en natuur meer groene groei te realiseren.
Lees meer  
 
 

Inspirerend seminar voor winnaars Green Deal Runner Up Award
Drie Green Deals wonnen op de Innovatie-estafette de Green Deal Runner Up Award 2013. Onderdeel van de prijs was een seminar over overtuigingskracht op 18 maart. De Green Deal Runner Up Award is een aanmoedigingsprijs voor Green Deals met bijzondere resultaten op het gebied van samenwerking, durf en vernieuwing. In 2014 wordt naast de Runner Up Awards voor het eerst ook een Green Deal Award uitgereikt.
Lees meer  
 
  Inspirerend seminar
 
chip  

De zoektocht naar Nationale Iconen
Er zijn veel iconen waar we trots op kunnen zijn, zoals de Deltawerken, de kunstnier en de Compact Disc. Daar moeten nieuwe bijkomen. Daarom gaat een jury onder leiding van Hans Wijers op zoek naar nieuwe Nationale Iconen. Op 31 maart lanceerde minister Henk Kamp van Economische Zaken deze plannen tijdens TEDxBinnenhof.
Lees meer  
 
 
 

Agenda
15 mei 2014 - Themabijeenkomst misverstanden rondom duurzaam tropisch hardhout:
Almere. Voor meer info + registratie: ga naar www.houtblad.nl

22 mei 2014 - Green Deal informatiebijeenkomst: mogelijkheden voor biobased initiatieven:
Venlo. Voor meer info + registratie: ga naar www.rvo.nl/actueel/evenementen

22 mei 2014 - Netwerkbijeenkomst Biobased Economy:
Venlo. Voor meer info + registratie: ga naar www.biobasedeconomy.nl

vanaf 22 september 2014 - Dutch Green Building week:
Openingscongres in Arnhem. Ga naar www.dgbw.nl

Colofon
Green Deal Nieuws is er voor de deelnemers aan de Green Deals en andere geïnteresseerden. Deze nieuwsbrief wordt aan u verstuurd door de Ministeries van Economische Zaken, Infrastructuur en Milieu, en Wonen en Rijksdienst. Green Deals staat onder redactie van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

Met de Green Dealaanpak geeft het kabinet ruimte aan vernieuwende initiatieven uit de samenleving voor duurzame economische groei. De rol van de overheid varieert per project: van het ruimer toepassen van bepaalde wettelijke voorschriften en het toegankelijk maken van netwerken tot het ondersteunen van toegang tot de kapitaalmarkt. De Green Deals hebben een doorlooptijd van gemiddeld twee tot drie jaar.

Zie meer informatie: www.rijksoverheid.nl/greendeal

Aanmelden nieuwe Green Deal
www.rijksoverheid.nl/greendeal

Overzicht deals Green Deal
www.ondernemendgroen.nl

Helpdesk Green Deal
Telefoon: 088 042 42 42 Of gebruik het contactformulier op www.rvo.nl


 
Afmelden     |     Reageer     |     Aanmelden      |      Wijzig uw account
Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.