Copy
Y newyddion diweddaraf gan Asiantaeth Genedlaethol y DU Erasmus+
Erasmus+ UK logo
Hydref 2019 

Bywddarlun Erasmus+

 
Mae'n bleser gennym ryddhau ein hanimeiddiad ystadegau newydd sy'n arddangos canlyniadau cyllid 2014-2018, ac sy'n cynnwys dadansoddiad ar gyfer Cymru, Lloegr, yr Alban a Gogledd Iwerddon. Mae'r fideo yn cynnwys sylwadau craff gan fuddiolwyr Erasmus+ hefyd, wrth iddynt rannu eu myfyrdodau am y rhaglen. Gwyliwch yr animeiddiad nawr a darllenwch ein taflenni ffeithiau newydd i gael gwybod am yr hyn sy'n digwydd ar draws y DU.
Gwylio'r animeiddiad

Cyfle i wella'ch sgiliau ffotograffiaeth gyda'n canllaw


Mae tynnu ffotograffau o'ch prosiect yn rhan allweddol o brofiad Erasmus+. Mae ffotograffau'n cadw dyddiadur gweledol o weithgareddau'ch prosiect, maent yn eich cynorthwyo i ysgrifennu eich adroddiad terfynol, ac yn creu atgofion gwych i chi fwrw golwg yn ôl drostynt. Heb rhyw lawer o brofiad ym maes ffotograffiaeth? Mae'n canllaw ni yn cynnwys cyngor ynghylch tynnu'r llun perffaith – o ddewis yr offer cywir, gosodiadau camera, i hyrwyddo'r ffotograff ar ôl hynny.
Darllen y canllaw

Sut mae #epluspeople yn hyrwyddo cynaladwyedd

 

Nid Asiantaeth Genedlaethol y DU yw'r unig rai sy'n chwilio am ffyrdd o fod yn fwy cynaliadwy – mae'n cymuned Erasmus+ yn gwneud hynny hefyd! Darllenwch sut y bu sefydliad 'The Surefoot Effect' yn canolbwyntio eu prosiect addysg oedolion ar sicrhau bod gwybodaeth am ddiogelu'r amgylchedd yn fwy hygyrch. O nofel graffig i raglen e-ddysgu, maent yn dangos sut y gall prosiectau Erasmus+ gyflawni rôl ym maes cynaladwyedd.
Darganfod am y prosiect

Ychwanegiadau newydd i straeon Erasmus+

 
Mae blas Albanaidd ar ein straeon Erasmus+ y mis hwn. Mae'r prosiectau y rhoddir sylw iddynt yn cynnwys elusen JK Rowling, Sefydliad Lumos, sydd wedi rhoi llais i bobl ifanc a rhoi hwb i sgiliau llythrennedd yn Ysgol Gynradd Pollokshields, prosiect arloesol gan Brifysgol Caledonian Glasgow er mwyn mynd i'r afael â'r newid yn yr hinsawdd, a LEAP Chwaraeon Yr Alban yn archwilio mynegiant y rhywiau trwy gyfrwng drag.
Gweld eu straeon
'Rhowch gynnig ar ein cwis chwalu'r jargon' wedi'i ysgrifennu ar gefndir oren

Ewch ati i wella'ch gwybodaeth am Erasmus+ trwy gymryd rhan yn ein cwis


Porth cyfranogwyr, camau gweithredu canolog a datganoledig, symudedd rhith...Mae bod yn rhan o gymuned Erasmus+ yn dwyn ei amrediad ei hun o derminoleg gyda hi, y mae'n bwysig eich bod chi yn ei deall. I rywun sy'n newydd i'r rhaglen, gall ymddangos braidd yn frawychus – dyna pam ein bod wedi creu'r cwis hwn sy'n chwalu'r jargon! Rhowch gynnig arno er mwyn profi eich gwybodaeth a dysgu rhywbeth newydd.
Profwch eich hun
Diweddariad am Brexit

Rydym yn parhau i gydweithio'n agos gyda'r Adran Addysg ynghylch sut y byddai gadael heb gytundeb yn effeithio ar raglenni Erasmus+ a'r Corfflu Cydsefyll Ewropeaidd. Am y wybodaeth ddiweddaraf, trowch at ein tudalen ar y we sy'n cynnig diweddariad am Brexit.

Os bydd y DU yn gadael UE heb gytundeb, bydd ymgeiswyr o'r DU y bu eu ceisiadau am gyllid Erasmus+ a'r Corfflu Cydsefyll Ewropeaidd yn llwyddiannus, yn gallu hawlio yn erbyn gwarant HMG. Anogir sefydliadau sy'n fuddiolwyr i gofrestru am y gwarant ar borthol Swyddfa'r Cabinet. Am arweiniad ynghylch sut i gofrestru, gallwch wylio tiwtorial fideo Llywodraeth y DU.

Newyddion arall Erasmus+

  • Cydnabyddir manteision chwaraeon i iechyd yn eang, ond mae effaith gweithgareddau chwarae ar gynhwysiant yn rhywbeth nas cyfeirir ato gymaint. O herio stereoteipiau i gynorthwyo'r rhai y maent yn cael llai o gyfleoedd, buom yn ystyried sut y mae chwaraeon yn hyrwyddo cynhwysiant.
  • Mae adnoddau am ddim ar gael i ysgolion sy'n cofrestru ar eTwinning cyn 27 Hydref.  Mae'r deunyddiau yn cynnwys pennau, pensiliau a thedi bêr hyd yn oed, i fynd gydag ysgolion ar eu teithiau.
  • Ar 26 Medi, cynhaliom ein digwyddiad Rhwydweithiau Dysgu – Cyflogadwyedd, lle y bu'r rhai a fynychodd yn trafod yr hyn y gall prosiectau ei wneud i feithrin sgiliau entrepreneuraidd a gwella cyflogadwyedd cyfranogwyr. I weld y nodiadau am y diwrnod, trwoch at ein tudalen digwyddiadau.
  • Bu gwirfoddolwyr y Corfflu Cydsefyll Ewropeaidd yn achub offer gwersylla a adawyd ar ôl gan y rhai a fu'n mynychu gŵyl yn Leeds, mewn prosiect a gynhaliwyd gan Everything is Possible. Gwyliwch sut y gwnaethant helpu'r amgylchedd wrth feithrin sgiliau newydd a chynnig budd i elusennau lleol.

Dyddiadau ar gyfer y Dyddiadur


  Cyfleoedd TCA 

          Cwrs Ar-lein Agored y Corfflu Cydsefyll Ewropeaidd
          Ar eich Marciau, Barod, Ewch amdani i newid! Mae amser ar ôl o hyd i ddysgu
          am y Corfflu Cydsefyll Ewropeaidd ar eich cyflymder eich hun gyda'r.
          Cwrs Ar-lein Agored am ddim.

          Rhyngwladoli ac arfer VET arloesol yn Sbaen: achos Gwlad y Basg
          Ymweliad Astudio
          26 - 28 Tachwedd 2019, Sbaen. Ymgeisiwch erbyn 25 Hydref.

Trowch at y cyfleoedd TCA eraill sydd ar gael.
Am ragor o wybodaeth am gyllid Erasmus+, trowch at ein gwefan sef www.erasmusplus.org.uk
Facebook Facebook
Twitter Twitter
YouTube YouTube
Rydych yn cael yr hysbysiad hwn oherwydd eich bod wedi dewis cael negeseuon e-bost wrth Erasmus+. Mae modd i chi ddatdanysgrifio neu reoli'ch dewisiadau tanysgrifio ar unrhyw adeg. Mae Asiantaeth Genedlaethol y DU Erasmus+ yn bartneriaeth rhwng British Council ac Ecorys UK.

Hawlfraint © 2019 Asiantaeth Genedlaethol y DU Erasmus+. Cedwir pob hawl.

datdanysgrifio o'r rhestr hon    diweddaru dewisiadau tanysgrifio


This email was sent to <<Email address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Erasmus+ UK · Vincent House, Quay Place · 92-93 Edward Street · Birmingham, B1 2RA · United Kingdom