Copy
Y newyddion diweddaraf gan Asiantaeth Genedlaethol y DU Erasmus+
Erasmus+ UK logo
Medi 2019

Erasmus+ y DU yn rhyddhau rhestrau cyntaf y prosiectau a ariannir yn 2019

 
Mae'n bleser gennym gyhoeddi'r rhestrau cyntaf o'r prosiectau a ariannir gan Erasmus+ y DU dan Alwad 2019. Mae'r rhestrau yn cynnig trosolwg o amrediad y sefydliadau y dyfarnwyd cyllid datganoledig Erasmus+ iddynt yng Ngham Gweithredu Allweddol 1 ac yn Rowndiau Ieuenctid 1 a 2. Llongyfarchiadau i bawb a fu'n llwyddiannus. Gallwch weld manylion y sawl sydd wedi cael cyllid yn eich ardal neu'ch sector chi.
Darllen am y prosiectau
Gwryw a benyw a fynychodd yn cael trafodaeth yn ystod digwyddiad rhwydweithiau dysgu blaenorol

Gwella'ch sgiliau wrth ysgrifennu adroddiadau terfynol

 
A oes gennych chi ddiddordeb mewn cael cyngor da ynghylch ysgrifennu'r adroddiad terfynol ar gyfer eich prosiect Erasmus+? Cynhelir trydydd digwyddiad Rhwydweithiau Dysgu y flwyddyn, a'r un olaf am eleni, ar 24 Hydref yng Nghaerdydd. Ymunwch â'n Grŵp Rheoli Prosiectau a Gweithredu er mwyn clywed gan brosiectau sydd wedi sicrhau sgôr uchel ac aseswr Erasmus+ i glywed am yr hyn sy'n gwneud adroddiad terfynol gwych. Mae'r broses gofrestru wedi agor; archebwch eich lle er mwyn sicrhau na fyddwch yn colli cyfle.
Cofrestrwch
Merch yn dal ffon hun-lun ac yn tynnu llun gyda'i ffrindiau

Straeon cadarnhaol am bobl ifanc

 
Mae Eurodesk UK yn casglu straeon am bobl ifanc er mwyn meithrin awyrgylch gadarnhaol ynghylch cyfleoedd symudedd rhyngwladol. Mae'r cyfleoedd hyn yn cynnig amrediad o fanteision, gan gynnwys hunan-hyder a chyflogadwyedd y bobl ifanc sy'n cymryd rhan. Beth am gael eich ysbrydoli gan effaith lleoliadau symudedd ar eu gwefan?
Dysgu am y manteision
Chwaraewyr yn cicio pêl droed mewn gêm yn ystod cwpan y byd y digartref

Mynd o le i le gydag Erasmus+

 
Mae wedi bod yn fis prysur i'r tîm wrth i ni deithio ar draws y DU i glywed am eich straeon Erasmus+ ysbrydoledig chi. Yn gyntaf, ymwelom â Phrifysgol Birmingham, y mae ei phrosiect yn ceisio gwella addysg awtistiaeth. Yna, aethom ymlaen i Gaerdydd i gyfarfod â Sefydliad Cwpan y Byd y Digartref a thrafod eu gwaith wrth gynorthwyo pobl sy'n ddigartref. Gellir gweld y fideos hyn, a llawer mwy, ar ein rhestr chwarae ar YouTube! 
Gwyliwch ein hanturiaethau
Disgybl o Ysgol Wellington yn paentio

Cenedl o ieithwyr

 
O ragolygon gwell o sicrhau swydd i well ymwybyddiaeth ddiwylliannol, ceir cryn dystiolaeth o fanteision dwyieithrwydd. Yn 2018, roedd bron i 75% o brosiectau ysgol Cam Gweithredu Allweddol 1 Erasmus+ yn cynnwys dysgu iaith, ac mae canlyniadau arholiadau ysgol eleni yn dangos bod Erasmus+ yn cyflawni rôl wrth aildanio cariad disgyblion at ieithoedd.
Darganfod y gwelliannau
Diweddariad am Brexit

Rydym yn parhau i gydweithio'n agos gyda'r Adran Addysg ynghylch sut y byddai gadael heb gytundeb yn effeithio ar raglenni Erasmus+ a'r Corfflu Cydsefyll Ewropeaidd. Am y wybodaeth ddiweddaraf, trowch at ein tudalen ar y we sy'n cynnig diweddariad am Brexit.

Os bydd y DU yn gadael UE heb gytundeb, bydd ymgeiswyr o'r DU y bu eu ceisiadau am gyllid Erasmus+ a'r Corfflu Cydsefyll Ewropeaidd yn llwyddiannus, yn gallu hawlio yn erbyn gwarant HMG. Anogir sefydliadau sy'n fuddiolwyr i gofrestru am y gwarant ar borthol Swyddfa'r Cabinet.

Newyddion arall Erasmus+

  • A yw'ch sefydliad chi yn gweithio gyda phrentisiaid? Mae'r Rhwydwaith Prentisiaid Ewropeaidd yn chwilio am adborth gan brentisiaid, gan gynnig cyfle iddynt gael dweud eu dweud am eu prentisiaethau a chyfrannu at raglenni yn y dyfodol.
  • Gwnewch nodyn o ddyddiad yr Wythons Sgiliau Galwedigaethol Ewropeaidd. Fe'i cynhelir ar 14-18 Hydref 2019, a nod yr wythnos yw cydnabod pwysigrwydd addysg a hyfforddiant galwedigaethol wrth ddatblygu dysgwyr a sefydliadau.
  • Cyhoeddwyd enw enillydd cystadleuaeth ffotograffiaeth EPALE! Llongyfarchiadau i Kairos Europe, yr oedd ei lun: 'Myfyrdod ysbrydol a hudolus i roi bywyd newydd i'r enaid', yn dangos mewn ffordd deimladwy sut y gall hyfforddiant gael effaith enfawr ar gyfranogwyr.

Dyddiadau ar gyfer y Dyddiadur


 Dyddiadau cau er mwyn ymgeisio 

          Camau Gweithredu Allweddol 1, 2 a 3 ar gyfer y sector ieuenctid –
          Rownd 3
          1 Hydref 2019, 11am (amser yn y DU). Darganfod mwy.

          Corfflu Cydsefyll Ewropeaidd – Rownd 3
          1 Hydref 2019, 11am (amser yn y DU). Darganfod mwy.

 Cyfleoedd TCA 

          Prosiectau ieuenctid ar gyfer pobl ifanc mewn sefyllfa NEET
          Cwrs hyfforddiant ieuenctid
          3 – 7 Tachwedd 2019, Gweriniaeth Tsiec. Ymgeisiwch erbyn 22 Medi.

          Blasyn
          Cwrs hyfforddiant ieuenctid
          25 – 29 Tachwedd 2019, Y Deyrnas Unedig. Ymgeisiwch erbyn 30 Medi.

          Byddwch yn Fentrus!
          Cwrs hyfforddiant Ieuenctid a VET.
          27 – 1 Rhagfyr 2019, Gweriniaeth Tsiec. Ymgeisiwch erbyn 30 Medi.

Trowch at y cyfleoedd TCA eraill sydd ar gael.
Am ragor o wybodaeth am gyllid Erasmus+, trowch at ein gwefan sef www.erasmusplus.org.uk
Facebook Facebook
Twitter Twitter
YouTube YouTube
Rydych yn cael yr hysbysiad hwn oherwydd eich bod wedi dewis cael negeseuon e-bost wrth Erasmus+. Mae modd i chi ddatdanysgrifio neu reoli'ch dewisiadau tanysgrifio ar unrhyw adeg. Mae Asiantaeth Genedlaethol y DU Erasmus+ yn bartneriaeth rhwng British Council ac Ecorys UK.

Hawlfraint © 2019 Asiantaeth Genedlaethol y DU Erasmus+. Cedwir pob hawl.

datdanysgrifio o'r rhestr hon    diweddaru dewisiadau tanysgrifio


This email was sent to <<Email address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Erasmus+ UK · Vincent House, Quay Place · 92-93 Edward Street · Birmingham, B1 2RA · United Kingdom