Copy
Y newyddion diweddaraf gan Asiantaeth Genedlaethol y DU Erasmus+
Erasmus+ UK logo
Mehefin 2019

Byddwch yn barod am #ErasmusDays 2019

 
Cynhelir #DiwrnodauErasmus 2019 ar 10-12 Hydref. Mae'r fenter hon a gynhelir ar draws Ewrop yn gyfle perffaith i fuddiolwyr a chyfranogwyr drefnu digwyddiadau i hyrwyddo eu prosiectau, cael hwyl a lledaenu gwybodaeth am raglen ERASMUS+. Os oes gennych chi ddiddordeb mewn cynnal eich digwyddiad #DiwrnodauErasmus eich hun, gan ddangos effaith eich prosiect, darganfyddwch sut y gallwch chi gymryd rhan.
Cymryd rhan
Pobl a fynychodd y digwyddiad Learning Networks diwethaf yn chwerthin ac yn cydweithio

Beth allwch chi ei ddisgwyl gan ein digwyddiad Learning Networks newydd?

 
Yn ystod y mis hwn, cynhelir ein digwyddiad Learning Networks cyntaf ar gyfer 2019! Gan ganolbwyntio ar Ehangu Cyfranogiad, bydd y digwyddiad yn cynnig y cyfle i'r sawl a fydd yn mynychu gael trafodaeth fanwl, rhannu arfer gorau a rhwydweithio mewn lleoliad mwy personol. A hefyd, hyd yn oed os byddwch yn mynychu hwn, bydd gennych y cyfle o hyd i fynychu un o'n digwyddiadau thematig eraill a gynhelir yn nes ymlaen yn y flwyddyn.
Darllen mwy
Bagiau newydd Erasmus+ ar fwrdd

Cynaladwyedd mewn bag!

 
Er mwyn dathlu Diwrnod yr Amgylchedd y Byd, rydym wedi lansio bag Erasmus+ newydd i chi a fydd ar gael yn ein digwyddiadau. Nid yn unig y mae'n gynaliadwy ac yn ecogyfeillgar, cynlluniwyd y bagiau i ysbrydoli cenedlaethau trwy nodi geiriau cyn gyfranogydd, Adwoa Acquah. “Bu Erasmus+ yn brofiad a newidiodd fy mywyd i, mewn ffordd academaidd, yn bersonol ac yn gymdeithasol.” Darllenwch sut yr oedd y profiadau a gafodd Adwoa yn yr Iseldiroedd a Sweden wedi siapio ei dyfodol.
Stori Adwoa
Telda, a fu'n cymryd rhan yn Stori Nain/Mam-gu, yn gwenu

Gwella sgiliau pobl ifanc gyda straeon am eu neiniau/mam-guod

 
A ydych chi fyth wedi meddwl am y bywyd a gafodd eich teidiau/tad-cuod a'ch neiniau/mam-guod? Pa galedi yr oedden nhw wedi'i wynebu, beth oedd wedi eu hysbrydoli neu pam eu bod wedi setlo ble y gwnaethant? Roedd prosiect Erasmus+, Stori Nain/Mam-gu, wedi dyfnhau'r cysylltiadau rhwng y cenedlaethau, gan wella sgiliau digidol oedolion ifanc wrth iddynt gasglu a diogelu atgofion menywod o ardal Cofentri a Birmingham, yr oeddent wedi ymfudo i'r wlad hon.
Darganfod eu stori
Staff Asiantaeth Genedlaethol y DU yn dal cardiau sy'n nodi eu profiadau fel gwirfoddolwyr

Eurodesk UK yn y cefndir yn ystod yr Volunteers' Week

 
Roedd hi'n brofiad ysbrydoledig gweld buddiolwyr a chyfranogwyr yn rhannu eu profiadau gwirfoddoli yn ystod yr Volunteers' Week hon, a gynhaliwyd ddechrau mis Mehefin. Defnyddiodd Eurodesk UK yr wythnos i amlygu profiadau staff amrywiol Asiantaeth Genedlaethol y DU, o addysgu Saesneg i stiwardio mewn gwyliau. Trowch at eu cyfrif Instagram i weld straeon Heather, Stephen, Mercedes a mwy!
 
Darganfod mwy

Newyddion arall Erasmus+

  • Am y wybodaeth ddiweddaraf am gyfranogiad y DU yn Erasmus+ a'r Corfflu Cydsefyll Ewropeaidd ar ôl Brexit, darllenwch ein tudalen ar y wefan sy'n rhoi diweddariad am Brexit.
  • A yw'ch sefydliad chi yn gweithio gydag athrawon dan hyfforddiant sy'n dymuno cael profiad mewn gwlad dramor? Gallwch ddarganfod sut y gallant gael budd gan leoliadau mewn gwlad dramor trwy ddarllen straeon Emily ac Alexandra, cyfranogwyr o Brighton Third Sector Training.
  • Mae arolwg defnyddwyr EPALE UK bellach yn fyw i ddefnyddwyr EPALE UK ei lenwi. Nod yr arolwg yw cael dirnadaeth o ddefnyddioldeb platfform EPALE a sut y mae modd ei wella. Manteisiwch ar y cyfle i ddweud eich dweud – dim ond tua pum munud y bydd hyn yn ei gymryd.
  • Gall cyfranogwyr y Corfflu Cydsefyll Ewropeaidd fanteisio ar dystysgrif Youthpass newydd ar ddiwedd eu lleoliadau. Mae hwn yn offeryn sy'n  cydnabod dysgu anffurfiol a heb fod yn ffurfiol ac mae ar gael ar gyfer pob math o weithgarwch o fewn y fenter.
  • Mae Teithiau Cyfnewid Ieuenctid Erasmus+ yn addas ar gyfer cyflogadwyedd yn ôl dadansoddiad newydd o ddata arolwg RAY. Maent yn helpu cyfranogwyr i gaffael a gwella sgiliau hanfodol ac maent yn arbennig o fuddiol er mwyn cynnwys cyfranogwyr sy'n wynebu rhwystrau.

Dyddiadau ar gyfer y Dyddiadur


 Cyfleoedd TCA 

          Canolfannau addysg gydol oes a sefydlwyd mewn prifysgolion fel
          cymorth ar gyfer dysgu gydol oes a chynhwysiant cymdeithasol
          Seminar thematig.
          18 – 20 Medi 2019, Gweriniaeth Tsiec. Ymgeisiwch erbyn 1 Gorffennaf.

          Strategaeth Cynhwysiant ac Amrywiaeth
          Seminar thematig.
          23 – 25 Medi 2019, Iwerddon. Ymgeisiwch erbyn 1 Gorffennaf.

          Cymryd gofal – Ymweliad Astudio am iechyd meddwl a phobl ifanc
          Ymweliad astudio.
          17-20 Medi 2019, Iwerddon. Ymgeisiwch erbyn 22 Gorffennaf.

          Darllenwch am y cyfleoedd TCA eraill sydd ar gael.
Am ragor o wybodaeth am gyllid Erasmus+, trowch at ein gwefan sef www.erasmusplus.org.uk
Facebook
Twitter
YouTube
Rydych yn cael yr hysbysiad hwn oherwydd eich bod wedi dewis cael negeseuon e-bost wrth Erasmus+. Mae modd i chi ddatdanysgrifio neu reoli'ch dewisiadau tanysgrifio ar unrhyw adeg. Mae Asiantaeth Genedlaethol y DU Erasmus+ yn bartneriaeth rhwng British Council ac Ecorys UK.

Hawlfraint © 2019 Asiantaeth Genedlaethol y DU Erasmus+. Cedwir pob hawl.

datdanysgrifio o'r rhestr hon    diweddaru dewisiadau tanysgrifio


This email was sent to <<Email address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Erasmus+ UK · Vincent House, Quay Place · 92-93 Edward Street · Birmingham, B1 2RA · United Kingdom