Copy
Y newyddion diweddaraf gan Asiantaeth Genedlaethol y DU Erasmus+
Erasmus+ UK logo
Tachwedd 2019

Mae Erasmus+ yn ysbrydoli cynhwysiant

Ar 12 Tachwedd, cynhalion ein digwyddiad Ysbrydoli Cynhwysiant, lle y clywsom gan astudiaethau achos a fu'n amlygu'r ffordd y mae Erasmus+ yn agor drysau ar gyfer y rhai sy'n wynebu rhwystrau cymdeithasol, economaidd a phersonol. Cafwyd trafodaethau hefyd am y ffordd y gall prosiectau Erasmus+ fod yn fwy amrywiol a chynhwysol. Trowch at ein blog i gael gwybod mwy a gweld holl nodiadau'r diwrnod.
Darganfod y dydd
Pennaeth Neuadd Shotton yn dal y wobr eEfeillio ac yn gwenu

Dathliadau ar gyfer enillwyr eEfeillio eleni

 
Mae un o fuddiolwyr Erasmus+, Yr Academy yn Neuadd Shotton, wedi ennill Gwobr Genedlaethol gyffredinol eEfeillio eleni am ei brosiect 'Sparks'. Bu myfyrwyr yn gweithio gydag ysgolion partner mewn 16 gwlad, gan ganolbwyntio ar y Nodau Byd-eang ar gyfer Datblygu Cynaliadwy. Maent wedi meithrin eu hyder a gallant weld erbyn hyn eu bod yn gallu gwneud gwahaniaeth. Llongyfarchiadau i holl enillwyr eleni!
Darganfod mwy
Menyw yn gweithio gyda chydweithiwr wrth ddesg sy'n cynnwys papur a phennau

Cael effaith gyda stori eich prosiect chi

 
Mae hyrwyddo a lledaenu yn rhan bwysig o gylch bywyd eich prosiect, ond nid yw adrodd eich stori Erasmus+ chi mewn ffordd wybodus a difyr yn rhywbeth sy'n dod yn hawdd i bawb. Mae'n blog am adrodd eich stori yn llawn cyngor a dulliau da er mwyn eich cynorthwyo i ledaenu'r newyddion am eich prosiect, ac mae'n cynnwys cyngor ynghylch tynnu lluniau, paratoi ar gyfer cyfweliadau a chael cyswllt gyda'r cyfryngau lleol.
Darllen y blog
Logo Erasmus+ UK ar gefndir gwyn

Cyhoeddi Galwad 2020 Erasmus+

 
Cyhoeddwyd Galwad am Gynigion 2020 a Chanllaw Rhaglen Erasmus+ gan y Comisiwn Ewropeaidd a gellir gweld y manylion ar ein gwefan. Mae'r Alwad am Gynigion yn ddogfen sy'n cynnig trosolwg ac sy'n nodi'r dyddiadau cau ar gyfer 2020, ac mae'r Canllaw Rhaglen yn cynnwys gwybodaeth benodol am reolau prosiectau, lefelau ariannu a phrosesau  ymgeisio am gyllid Erasmus+.
Lawrlwytho'r dogfennau
EwroBrentis 2019 yn rhoi araith i ystafell o bobl

Enwebwch eich dysgwyr i fod yn EuroApprentices

 
Mae'r broses gofrestru i ymuno â rhwydwaith EwroBrentisiaid ar gyfer 2020 bellach ar agor. Trwy godi ymwybyddiaeth o gyfleoedd Erasmus+ yn y sector VET, bydd EwroBrentisiaid yn cymell dysgwyr a darparwyr i gymryd rhan yn y rhaglen. A yw'ch prentisiaid chi wedi cymryd rhan mewn lleoliad Erasmus+? Enwebwch nhw i fod yn rhan o'r rhwydwaith cyn 2 Rhagfyr.
 
Cyflwyno'ch enwebiadau

Newyddion arall Erasmus+

  • Mae arolwg Eurodesk 2019 a gynhaliwyd ar draws Ewrop wedi datgelu, er bod pobl ifanc yn gwerthfawrogi gwybodaeth am gyfleoedd rhyngwladol, ei bod yn gallu bod yn anodd iddynt droi at wybodaeth o'r fath. Darllenwch yr adroddiad i gael gwybod yr hyn y mae modd ei wneud i wella'r wybodaeth ar gyfer pobl ifanc.
  • Yn ein trydydd digwyddiad Rhwydweithiau Dysgu, cawsom gyngor am ysgrifennu adroddiadau terfynol gan Aseswr Erasmus+, Dr Audrey McKeown, a chan brosiectau eraill yn y DU sydd wedi sicrhau sgoriau uchel. Trowch at ein tudalen am y Rhwydweithiau Dysgu i gael y nodiadau.
  • Sicrhau'r Label Ansawdd yw'r cam cyntaf ar gyfer sefydliadau sy'n dymuno cymryd rhan yn y Corfflu Cydsefyll Ewropeaidd. Rhaid gwneud hyn er mwyn cymryd rhan mewn Swyddi a Hyfforddeiaethau a gweithgarwch Gwirfoddoli, ac mae'n helpu sefydliadau i sicrhau partneriaid.

Dyddiadau ar gyfer y Dyddiadur


 Cyfleoedd TCA 

          Cydio Llaw eich Partner – PBA ar gyfer y Corfflu Cydsefyll Ewropeaidd
          Dulyn, Iwerddon. 14 – 17 Ionawr 2020.
          Ymgeisiwch erbyn 22 Tachwedd 2019.

          Croesawu Cynhwysiant: Cynhadledd Traws-sector Trawswladol
          Birmingham, Y Deyrnas Unedig. 22 – 24 Ionawr 2020.
          Ymgeisiwch erbyn 24 Tachwedd 2019.

          Trowch at wybodaeth am y cyfleoedd TCA eraill sydd ar gael.
Am ragor o wybodaeth am gyllid Erasmus+, trowch at ein gwefan sef www.erasmusplus.org.uk
Facebook Facebook
Twitter Twitter
YouTube YouTube
Rydych yn cael yr hysbysiad hwn oherwydd eich bod wedi dewis cael negeseuon e-bost wrth Erasmus+. Mae modd i chi ddatdanysgrifio neu reoli'ch dewisiadau tanysgrifio ar unrhyw adeg. Mae Asiantaeth Genedlaethol y DU Erasmus+ yn bartneriaeth rhwng British Council ac Ecorys UK.

Hawlfraint © 2019 Asiantaeth Genedlaethol y DU Erasmus+. Cedwir pob hawl.

datdanysgrifio o'r rhestr hon    diweddaru dewisiadau tanysgrifio


This email was sent to <<Email address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Erasmus+ UK · Vincent House, Quay Place · 92-93 Edward Street · Birmingham, B1 2RA · United Kingdom