Copy
Y newyddion diweddaraf gan Asiantaeth Genedlaethol y DU Erasmus+
Erasmus+ UK logo
Gorffennaf 2019

Mae digwyddiadau Erasmus+ yn cefnogi newid amgylcheddol cadarnhaol

Lleihau, ailddefnyddio, ailgylchu – o leihau cyfanswm y deunydd a gaiff ei argraffu gymaint ag y bo modd, i chwilio am ddeunyddiau o ffynonellau cynaliadwy, rydym yn ceisio lleihau ein heffaith ar y blaned gymaint ag y bo modd yn ystod digwyddiadau'r Asiantaeth Genedlaethol, gan sicrhau bod Erasmus+ yn cael cymaint o effaith ag y bo modd ar yr un pryd. Gallwch ddarllen am y ffordd yr ydym yn bwriadu sicrhau bod ein digwyddiadau yn fwy cynaliadwy a chael golwg gyntaf ar rai o'n heitemau hyrwyddo ecogyfeillgar newydd.
Gweld mwy
Staff Ysgol Observatory o Gilgwri yn casglu eu gwobr Tes ar lwyfan

“Esiampl wych” o waith rhyngwladol rhagorol

 
Llongyfarchiadau i Ysgol Observatory o Gilgwri am ennill gwobr Ysgol Ryngwladol y Flwyddyn Tes am y Flwyddyn 2019! Mae'r gamp haeddiannol hon yn adlewyrchu ymrwymiad cadarn yr ysgol i waith rhyngwladol, gyda chymorth Erasmus+ ac eEfeillio, sy'n cynorthwyo pobl ifanc sydd ag amrediad o anghenion cymdeithasol, emosiynol ac iechyd meddwl.
Darganfod mwy
Grŵp o bobl ifanc yn eistedd ar y llawr yn erbyn wal yn cydweithio

Dod ynghyd a bod yn weithgar dros sgiliau ieuenctid!

 
Ddoe, buom yn dathlu Diwrnod Sgiliau Ieuenctid y Byd trwy arddangos prosiectau Erasmus+ sy'n ceisio rhoi hwb i gyflogadwyedd pobl ifanc trwy gyfrwng addysg a datblygiad personol. O leoliadau hyfforddiant galwedigaethol i gyrsiau coleg a gynlluniwyd i roi sgiliau bywyd i fyfyrwyr, mae'n straeon ieuenctid yn dangos sut y mae Erasmus+ yn cynorthwyo pobl ifanc i symud o fyd addysg i fyd gwaith.
Dysgu mwy
Tri myfyriwr yn gweithio ar gyfrifiadur gyda'i gilydd mewn llyfrgell

Cyflwyno'r cynghreiriau Prifysgolion Ewropeaidd cyntaf

 
Mae Prifysgolion Caeredin, Essex a Warwig ymhlith y sefydliadau addysg uwch a ddewiswyd fel rhan o'r cynghreiriau Prifysgolion Ewropeaidd cyntaf. Bydd y cynghreiriau yn ffurfio campysau rhyng-brifysgol ar draws Ewrop, gan alluogi staff a myfyrwyr i symud yn hawdd rhwng prifysgolion, dwyn arbenigedd staff ynghyd a chaniatáu i fyfyrwyr ddewis yr hyn i'w astudio, ble i astudio a phryd i astudio.
Darllen mwy
Logo cystadleuaeth Cefnogwr Brwd EPALE

EPALE yn lansio cystadleuaeth ffotograffiaeth Cefnogwr Brwd

 
A yw dysgu oedolion wedi cael effaith arnoch chi? Mae EPALE UK newydd lansio'i chystadleuaeth ffotograffiaeth Cefnogwr Brwd. Os ydych chi'n gweithio ym maes addysg oedolion, gallech ennill gwobr sy'n werth £100! Ewch ati i gyflwyno llun a chapsiwn o hyd at 200 gair sy'n dangos yr effaith gadarnhaol y gall dysgu oedolion ei gael – boed hynny yn ddysgu ffurfiol, dysgu anffurfiol neu ddysgu heb fod yn ffurfiol.
Cyflwynwch eich llun

Newyddion arall Erasmus+

  • Am y wybodaeth ddiweddaraf am gyfranogiad y DU yn Erasmus+ a'r Corfflu Cydsefyll Ewropeaidd ar ôl Brexit, darllenwch ein tudalen ar y we sy'n rhoi diweddariad am Brexit.
  • Ewch ati i arddangos eich gwaith ym maes addysg a hyfforddiant galwedigaethol yn ystod yr Wythnos Sgiliau Galwedigaethol Ewropeaidd, a gynhelir ar 14-18 Hydref. Cofrestrwch ddigwyddiad, rhannwch eich stori ac ymunwch â'r sgwrs ar gyfryngau cymdeithasol.
  • Ar 28 Mehefin, roedd dros 20 wedi mynychu ein gweithdai thematig Rhwydweithiau Dysgu cyntaf. Gan ganolbwyntio ar Ehangu Cyfranogiad, bu'r sawl a fynychodd yn ystyried y prif faterion sy'n effeithio ar werthuso a chael effaith, yn ogystal â chyngor ynghylch sut y gall buddiolwyr wella cynhwysiant yn eu prosiectau Erasmus+.
  • Mae Eurodesk UK wedi lansio gwefan newydd! Gyda  golwg newydd ac elfennau gwe-lywio hawdd, mae'n cynnwys yr holl wybodaeth berthnasol ynghylch cyfleoedd cyllid a symudedd yn Ewrop ar gyfer pobl ifanc a mudiadau ieuenctid.

Dyddiadau ar gyfer y Dyddiadur


 Digwyddiadau 

          Cwrs Hyfforddiant EuroPeers
          20 – 23 Medi 2019, St Albans. Archebwch eich lle.

 Cyfleoedd TCA 

          Corfflu Cydsefyll Ewropeaidd i Bawb
          Cwrs hyfforddiant a gweithdy ieuenctid.
          19 – 23 Hydref 2019, Gweriniaeth Slofacia. Ymgeisiwch nawr.

          Cefn Gwlad Rhyngwladol
          Ymweliad astudio ieuenctid
          14 – 18 Hydref 2019, Y Ffindir. Ymgeisiwch nawr.

          Darllenwch am y cyfleoedd TCA eraill sydd ar gael.
Am ragor o wybodaeth am gyllid Erasmus+, trowch at ein gwefan sef www.erasmusplus.org.uk
Facebook Facebook
Twitter Twitter
YouTube YouTube
Rydych yn cael yr hysbysiad hwn oherwydd eich bod wedi dewis cael negeseuon e-bost wrth Erasmus+. Mae modd i chi ddatdanysgrifio neu reoli'ch dewisiadau tanysgrifio ar unrhyw adeg. Mae Asiantaeth Genedlaethol y DU Erasmus+ yn bartneriaeth rhwng British Council ac Ecorys UK.

Hawlfraint © 2019 Asiantaeth Genedlaethol y DU Erasmus+. Cedwir pob hawl.

datdanysgrifio o'r rhestr hon    diweddaru dewisiadau tanysgrifio


This email was sent to <<Email address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Erasmus+ UK · Vincent House, Quay Place · 92-93 Edward Street · Birmingham, B1 2RA · United Kingdom