Copy
No día do seu enterro - Cristina Pato

ENGLISH - GALEGO - ESPAÑOL 

{ENGLISH}


No día do seu enterro: A Novel by Cristina Pato


Cristina Pato debuts as a novelist with No día do seu enterro (On His Burial Day) , published by Editorial Galaxia (Colección Literaria, 2022). No día do seu enterro is a novel about the power of words, about the nobility of those who are invisible, and about truths not told. A poignant story about what it means to reconstruct life in order to provide for one’s family. A very personal story that values the greatness of small things, of selfless acts and unseen deeds capable of transforming society.

Cristina will be presenting her novel on June 9th, at the Ourense Book Fair, alongside Mr. Victor F. Freixanes, President of the Royal Academy of Galician Language.

Later in the month she will be in Vigo (6/27, Libraría Librouro) and Santiago (6/28, Libraría Couceiro) with writer Francisco Castro, and in Coruña (6/29, Libraría Berbiriana) and Lugo (TBA) with writer Inma López Silva.

Written and published in Galician, the book is available in all bookstores in Galicia and ONLINE.

Teaching and Learning
Currently, Cristina’s career is mostly focused on her teaching and learning initiatives, on her writing and on her work at the intersection between art and society. In addition to her work at the University of California, Santa Barbara, where she serves as the Arnhold Distinguished Visiting Artist in Residence, co-teaching a Memory and Migration class created in collaboration with neuroscientist Kenneth S. Kosik and spatial artist Kim Yasuda. This summer, Cristina has been invited again by pediatrician and musician Lisa M. Wong to co-teach their collaborative seminar “Creativity at the Edge: Health, Music and Community” at Harvard University’s Interfaculty Initiative: Mind Brain Behavior.

This summer seminar is based on their highly-successful MBB course (held virtually in 2021) that explores creativity at the intersection between sciences, arts and humanities, focusing on the relationship between music, health and community.


 

Other News
This coming summer Cristina will join conductor Marin Alsop and the Chicago Symphony Orchestra at Ravinia Festival to perform Osvaldo Golijov’s “Rose of the Winds”, along with kamancheh player Kayhan Kalhor, klezmer clarinetist David Krakauer and hyper-accordionist Michael Ward-Bergeman. Tickets and More info →

And take a look to the video we created about “ESENCIAIS 20/50: Art, Society, Age and Stereotypes”, an initiative started by Cristina Pato and Xaime Fandiño in collaboration with Cunde and the Oficina Galega de Outros Asuntos do Movemento. A laboratory of creativity and thought in which, through the arts and society, we reflect on age-related stereotypes, while learning about different ways of aging.
Watch the video here →.

As an independent producer, Cristina specializes in events and projects developed at the intersection between art and society. In addition to the ESENCIAIS 20/50 initiative, this year she has collaborated as an independent producer for the Day of Action of Yo-Yo Ma’s global Bach Project in Madrid.

 

{GALEGO}


No día do seu enterro: unha novela de Cristina Pato


Cristina Pato debuta como novelista con No día do seu enterro, publicada pola Editorial Galaxia na súa Colección Literaria (2022). No día do seu enterro é unha novela sobre o poder da palabra, sobre a nobreza dos invisibles e sobre as verdades non contadas. Unha conmovedora historia sobre o que significa reconstruír a vida para poder sacar adiante unha familia. Unha historia personalísima que pon en valor a grandeza do pequeno, dos actos desinteresados, das accións que ninguén ve pero que son capaces de transformar a sociedade.

Cristina presentará a súa novela o 9 de xuño na Feira do Libro de Ourense, acompañada por Víctor F. Freixanes, o presidente da Real Academia Galega. E a finais de mes estará en Vigo (27 de xuño, Libraría Librouro) e Santiago (28 de xuño, Libraría Couceiro) co escritor Francisco Castro, e na Coruña (29 de xuño, Libraría Berbiriana) e Lugo (pendente confirmación) coa escritora Inma López Silva.

Escrita e publicada en galego, a novela está dispoñible en todas as librarías de Galicia e en liña.

Docencia e aprendizaxe
Na actualidade Cristina está centrada nas súas iniciativas de docencia e aprendizaxe, na súa escritura e no seu traballo na intersección entre as artes e a sociedade. Ademais do seu traballo na Universidade de California, Santa Barbara, coma a Arnhold Distinguished Visiting Artist in Residence, coimpartindo a súa clase sobre Memoria e Migración en colaboración co neurocientífico Kenneth S. Kosik, e a artista Kim Yasuda. Este verán Cristina foi invitada de novo pola pediatra e música Lisa M. Wong para coimpartir o seu seminario colaborativo “Creativity at the Edge: Health, Music and Community” dentro da iniciativa interdisciplinaria da Universidade de Harvard: Mind Brain Behavior.

Este seminario de verán está baseado na súa clase para o MBB da primavera do 2021, unha clase que explora a creatividade na intersección que se crea entre as ciencias, as artes e as humanidades, e en especial a relación entre música, saúde e comunidade. 


 

Outras novas
Este verán Cristina estará de novo coa directora de orquestra Marin Alsop e a Chicago Symphony Orchestra, no Festival de Ravinia, interpretando a obra de Osvaldo GolijovRose of the Winds”, co kamancheh de Kayhan Kalhor, o clarinete klezmer David Krakauer e o hiper-acordeón de Michael Ward-Bergeman. Máis información →

E bótalle unha ollada ao video que creamos sobre “ESENCIAIS 20/50: Arte, Sociedade, Idade e Estereotipos”, unha iniciativa de Cristina Pato e Xaime Fandiño en colaboración con Cunde e a Oficina Galega de Outros Asuntos do Movemento. Un laboratorio de creación e pensamento no que, a través das artes e a sociedade, reflexionamos sobre os estereotipos relacionados coa idade, ao mesmo tempo que aprenderemos sobre os diferentes xeitos de envellecer.

Como produtora independente, Cristina está especializada en eventos e proxectos centrados na intersección entre arte e sociedade. Ademais da iniciativa ESENCIAIS 20/50 , este ano colaborou como productora independente para o Day of Action do proxecto The Bach Project do violonchelista Yo-Yo Ma en Madrid.

{ESPAÑOL}


No día do seu enterro: una novela de Cristina Pato


Cristina Pato debuta como novelista con No día do seu enterro, publicada por la Editorial Galaxia en su Colección Literaria (2022). No día do seu enterro es una novela sobre el poder de la palabra, sobre la nobleza de los invisibles y sobre las verdades no contadas. Una conmovedora historia sobre lo que significa reconstruir la vida para poder sacar adelante una familia. Una historia personalísima que pone en valor la grandeza de lo pequeño, de los actos desinteresados, de las acciones que nadie ve pero que son capaces de transformar la sociedad.

Cristina presentará su novela e 9 de junio en la Feira do Libro de Ourense, acompañada por Víctor F. Freixanes, el presidente de la Real Academia Galega. Y a finales de mes estará en Vigo (27 de junio, Libraría Librouro) y Santiago (28 de junio, Libraría Couceiro) con el escritor Francisco Castro, e na Coruña (29 de xuño, Libraría Berbiriana) y Lugo (pendiente confirmación) con la escritora Inma López Silva.

Escrita y publicada en gallego, la novela está disponible en todas las librerías de Galicia y en línea.

Docencia y aprendizaje
En la actualidad Cristina está centrada en sus iniciativas de docencia y aprendizaje, en su escritura y en su trabajo en la intersección entre las artes y la sociedad. Además de su trabajo en la Universidad de California, Santa Barbara, como la Arnhold Distinguished Visiting Artist in Residence, co-impartiendo su clase sobre Memoria e Migración en colaboración con el neurocientífico Kenneth S. Kosik, y la artista Kim Yasuda. Este verano Cristina ha sido invitada de nuevo por la pediatra y música Lisa M. Wong para co-impartir su seminario colaborativo “Creativity at the Edge: Health, Music and Community” dentro de la iniciativa interdisciplinar de la Universidad de Harvard: Mind Brain Behavior.

Este seminario de verano está basado en su clase para el MBB de la primavera de 2021, una clase que explora la creatividade en la intersección que se crea entre las ciencias, las artes y las humanidades, y en especial la relación entre música, salud y comunidad.


 

Otras noticias
Este verano Cristina estará de nuevo con la directora de orquesta Marin Alsop y la Chicago Symphony Orchestra, en el Festival de Ravinia, interpretando la obra de Osvaldo GolijovRose of the Winds”, con el kamancheh de Kayhan Kalhor, el clarinet klezmer de David Krakauer y el hiper-acordeón de Michael Ward-Bergeman. Más información →

Y échale un vistazo al video que creamos sobre “ESENCIAIS 20/50: Arte, Sociedad, Edad y Estereotipos”, una iniciativa de Cristina Pato y Xaime Fandiño en colaboración con Cunde y la Oficina Galega de Outros Asuntos do Movemento. Un laboratorio de creación y pensamiento en el que, a través de las artes y la sociedad, reflexionamos sobre los estereotipos relacionados con la edad, al mismo tiempo que aprendemos sobre las diferentes maneras de envejecer.

Como productora independiente, Cristina está especializada en eventos y proyectos centrados en la intersección entre arte y sociedad. Además de la iniciativa ESENCIAIS 20/50, este año ha colaborado como productora independiente para el Day of Action del proyecto The Bach Project del violonchelista Yo-Yo Ma en Madrid.

· Latest Videos | Últimos Vídeos ·

Cristina Pato 2021
Útviklingssang - Cristina Pato & Arturo O'Farrill
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Instagram
Instagram
YouTube
YouTube
Website
Website
Copyright © 2022 Cristina Pato, All rights reserved. 


This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Cristina Pato · New York City · New York, NY 10014 · USA

Email Marketing Powered by Mailchimp