Copy
Cristina Pato at King Juan Carlos I of Spain Center - NYU

ENGLISH - GALEGO - ESPAÑOL 

{ENGLISH}


Fall Semester at NYU’s KJCC

As the King Juan Carlos I of Spain Chair in Spanish Culture and Civilization at NYU, Cristina is hosting a series of public events throughout the Fall and the Spring. In her own words:

«I thought about designing and curating a specific set of events that would use the idea of “invisibility” as a way to connect the dots between the disciplines I’ve worked with over the years, and to address important conversations about the role of the arts in cultural memory, diversity and migration. These conversations I’m bringing to the KJCC at NYU have several facets, and includes a series of talks and lecture-recitals in the Fall’19 as well as a graduate seminar in the Spring’20. Students will explore the links among music, cultural memory and visibility/invisibility, with an eye toward generating genuine and productive dialogue across divides. My experiences as learning advisor for the Silkroad Ensemble, as producer for Yo-Yo Ma’s Bach Project in Barcelona, as well as interdisciplinary educator at Harvard and the University of California, Santa Barbara has shown me that these dialogues are as necessary as they are feasible.»

All events are held at the King Juan Carlos Center at NYU, located at 53 Washington Square South, and are free, open to the public and in English:
 • Thursday, September 26, 2019
  Transcending Disciplines: An Artist’s Journey to Cultural Sustainability
  Lecture and Performance by Cristina Pato
 • Thursday, October 17, 2019
  An Invisible Ancestry and the Unquiet Genes of the Brain
  A conversation with Cristina Pato and Kenneth S. Kosik (Harriman Professor of Neurosciencie Research and co-director of the Neurosciencie Research Institute at the University of California, Santa Barbara).
 • Thursday, November 14, 2019
  Afro Latin Perspectives in Jazz and Classical Music
  A conversation with Cristina Pato, Afa S. Dworkin (President and Artistic Director of Sphinx Organization) and Arturo O'Farrill (Founder and Artistic Director of the Afro Latin Jazz Alliance)
 • Thursday, December 5, 2019
  Bilingual Societies and Sustainability: Spain’s other languages
  Round table and Recital
  Francisco Castro. Managing Director, Editorial Galaxia (Galicia, Spain)
  Rosa Rey. Director. Angle Editorial and Capital Books (Catalunya, Spain)
  Lorea Agirre. Director. Jakin Magazine (Basque Country, Spain)
  Cristina Pato. NYU, King Juan Carlos I of Spain Chair

Memory & Migration at UCSB


Cristina just finished teaching her Summer course for the University of California, Santa Barbara (UCSB) Memory: An Interdisciplinary Exploration.

The course was co-created and team taught by Kenneth S. Kosik, neuroscience, Cristina Pato, educator/artist/musician, and Kim Yasuda, visual art, plus teaching assistants Maiza Hixson (Arts) and Tejas Aralere (Classics). A majority of the students have come from across campus and include: 23 different disciplines and 16 languages.

The course was generously funded by John and Jody Arnhold, with administrative support from HFA Dean's office and Summer Sessions. More info on the class on this link

Cristina’s relationship with UCSB is deeply connected to the Arnhold Teaching and Learning Initiative. Led by Cristina, this initiative takes a multi-dimensional and creative approach to student learning that engage students in applying interdisciplinary methods and perspectives to project-based learning.

Music Adventures

 


Just before the first public lecture as King Juan Carlos I Chair at NYU, Cristina is headed to Argentina, where she will offer her first performance ever, in Mar del Plata as part of the activities of the "Mar del Plata Capital Cultural de la Galicia Exterior” coordinated by the Emigration Offices of the Galician Government in partnership with the Galician Cultural Centers of Argentina. The Cristina Pato Galician Trio, will be performing with Galician-Argentinian bagpipers on September 23.

In August Cristina and Mazz Swift have begun their collaboration for their project Invisible(s) during Michi Wiancko’s Antenna Cloud Farm Festival. Stay tuned for upcoming news on this incredible collaboration
.


{GALEGO}


Semestre de Outono no KJCC da NYU

Cristina, que está a ocupar a cátedra Juan Carlos I de Cultura e Civilización Española na NYU, organizará e acollerá os seguintes actos públicos durante todo o outono e a primavera. En palabras da propia Cristina:

«Pensei en deseñar e organizar un conxunto específico de eventos que usarían esta idea de ‘invisibilidade’ como xeito de conectar os puntos entre as disciplinas coas que teño traballado ao longo dos anos, e abordar importantes conversas sobre o papel das artes na memoria cultural, a diversidade e a migración. Estas conversas que achego ao KJCC da NYU teñen varias facetas, e inclúen unha serie de charlas e recitais para o outono de 2019, así como un seminario de posgrao na primavera de 2020. Os estudantes explorarán os vencellos entre música, memoria cultural e visibilidade/invisibilidade, coa ollada dirixida a xerar un diálogo xenuíno e produtivo a través da diferenza. As miñas experiencias como asesora de educación do Silkroad Ensemble, como produtora do proxecto Bach de Yo-Yo Ma en Barcelona, así como educadora interdisciplinar en Harvard e na Universidade de California, Santa Barbara téñenme demostrado que estes diálogos son tan necesarios coma factibles.»

Todos os eventos celebraránse no King Juan Carlos Center na NYU situado en 53 Washington Square South, e son gratuitos, abertos ao público e en inglés:
 • Xoves, 26 de setembro, 2019
  Transcending Disciplines: An Artist’s Journey to Cultural Sustainability
  Charla e actuación de Cristina Pato
 • Xoves, 17 de outubro de 2019
  An Invisible Ancestry and the Unquiet Genes of the Brain
  Unha conversa entre Cristina Pato e Kenneth S. Kosik (Profesor Harriman de Investigación en Neurociencia e codirector do Instituto de Investigación en Neurociencia da Universidade de California, Santa Bárbara).
 • Xoves, 14 de novembro de 2019
  Afro Latin Perspectives in Jazz and Classical Music
  Unha conversa entre Cristina Pato, Afa S. Dworkin (Presidente e Director Artístico da Sphinx Organization) e Arturo O'Farrill (Fundador e Director Artístico da Afro Latin Jazz Alliance)
 • Xoves, 5 de decembro de 2019
  Bilingual Societies and Sustainability: Spain’s other languages
  Mesa redonda e recital
  Francisco Castro. Director Xeral, Editorial Galaxia (Galicia)
  Rosa Rey. Directora. Angle Editorial e Capital Books (Cataluña)
  Lorea Agirre. Director. Jakin Magazine (País Vasco)
  Cristina Pato. NYU, catedrática Juan Carlos I de Cultura e Civilización Española

Memoria e Migración na UCSB


Cristina ven de rematar o seu curso de verán para a Universidade de California, Santa Barbara (UCSB) Memory: An Interdisciplinary Exploration.

O curso foi co-creado e impartido polo equipo formado por Kenneth S. Kosik, neurociencia, Cristina Pato, educadora/artista/música, e Kim Yasuda, arte visual, mais os profesores auxiliares Maiza Hixson (Artes) e Tejas Aralere (Cultura Clásica). A maioría dos estudantes viñeron de todo o campus e incluían 23 disciplinas diferentes e 16 idiomas.

O curso foi xenerosamente financiado por John e Jody Arnhold, co apoio administrativo da oficina do Decanato de Humanidades e Finas Artes e das Sesións de Verán. Máis info sobre a clase neste enlace

A relación de Cristina coa UCSB está profundamente conectada coa Arnhold Teaching and Learning Initiative. Dirixida por Cristina, esta iniciativa adopta un enfoque de aprendizaxe multidimensional e creativo, que involucra aos alumnos na aplicación de métodos e perspectivas interdisciplinarias á apredizaxe baseada en proxectos.

Aventuras Musicais
 


Xusto antes da súa primeira charla como catedrática Juan Carlos I de Cultura e Civilización Española na NYU, Cristina diríxese á Arxentina, onde actuará por primeira vez, en Mar del Plata, como parte das actividades do "Mar del Plata Capital Cultural de la Galicia Exterior” coordinado pola Secretaría Xeral de Emigración da Xunta de Galicia, e en asociación cos Centros Culturais Galegos de Arxentina. O Cristina Pato Trío Galego actuará con gaiteiros galaico-arxentinos o 23 de setembro.


En agosto, Cristina e Mazz Swift comezaron a súa colaboración no seu proxecto Invisible(s), durante o Antenna Cloud Farm Festival de Michi Wiancko. Ficade atentos a vindeiras novas sobre esta incrible colaboración.
.


{ESPAÑOL}


Semestre de Otoño en el KJCC de la NYU

Cristina, que está ocupando la cátedra Juan Carlos I de Cultura e Civilización Española en la NYU, organizará y acogerá los siguientes actos públicos durante todo el otoño y la primavera. En palabras de la propia Cristina:

«Pensé en diseñar e organizar un conjunto específico de eventos que usarían esta idea de ‘invisibilidad’ como manera de conectar los puntos entre las disciplinas con las que he trabajado a lo largo de los años, y abordar importantes conversaciones sobre el papel de las artes en la memoria cultural, la diversidad y la migración. Estas conversaciones que traigo al KJCC de la NYU tienen varias facetas, y incluyen una serie de charlas y recitales para el otoño de 2019, así como un seminario de postgrado en la primavera de 2020. Los estudiantes explorarán los vínculos entre música, memoria cultural y visibilidad/invisibilidad, con la mirada dirigida a generar un diálogo genuino y productivo a través de la diferencia. Mis experiencias como asesora de educación del Silkroad Ensemble, como productora del proyecto Bach de Yo-Yo Ma en Barcelona, así como educadora interdisciplinar en Harvard y en la Universidad de California, Santa Barbara me han demostrado que estos diálogos son tan necesarios como factibles.»

Todos los eventos se celebrarán en el King Juan Carlos Center de la NYU situado en 53 Washington Square South, y son gratuitos, abiertos al público y en inglés:
 • Jueves, 26 de septiembre, 2019
  Transcending Disciplines: An Artist’s Journey to Cultural Sustainability
  Charla y actuación de Cristina Pato
 • Jueves, 17 de octubre de 2019
  An Invisible Ancestry and the Unquiet Genes of the Brain
  Una conversación entre Cristina Pato y Kenneth S. Kosik (Profesor Harriman de Investigación en Neurociencia y codirector del Instituto de Investigación en Neurociencia de la Universidad de California, Santa Bárbara).
 • Jueves, 14 de noviembre de 2019
  Afro Latin Perspectives in Jazz and Classical Music
  Una conversación entre Cristina Pato, Afa S. Dworkin (Presidente y Director Artístico de la Sphinx Organization) y Arturo O'Farrill (Fundador y Director Artístico de la Afro Latin Jazz Alliance)
 • Jueves, 5 de diciembre de 2019
  Bilingual Societies and Sustainability: Spain’s other languages
  Mesa redonda y recital
  Francisco Castro. Director General, Editorial Galaxia (Galicia)
  Rosa Rey. Directora. Angle Editorial y Capital Books (Cataluña)
  Lorea Agirre. Director. Jakin Magazine (País Vasco)
  Cristina Pato. NYU, catedrática Juan Carlos I de Cultura y Civilización Española

Memoria y Migración en la UCSB


Cristina viene de finalizar su curso de verano para la Universidad de California, Santa Barbara (UCSB) Memory: An Interdisciplinary Exploration.

El curso fue co-creado e impartido por el equipo formado por Kenneth S. Kosik, neurociencia, Cristina Pato, educadora/artista/música, y Kim Yasuda, arte visual, junto con los profesores auxiliares Maiza Hixson (Artes) y Tejas Aralere (Cultura Clásica). La mayoría de los estudiantes vinieron de todo el campus e incluían 23 disciplinas diferentes y 16 idiomas.

El curso fue generosamente financiado por John y Jody Arnhold, con el apoyo administrativo de la oficina del Decanato de Humanidades y Finas Artes y de las Sesións de Verano. Más info sobre la clase en este enlace

La relación de Cristina con la UCSB está profundamente conectada con la Arnhold Teaching and Learning Initiative. Dirigida por Cristina, esta iniciativa adopta un enfoque de aprendizaje multidimensional y creativo, que involucra a los alumnos en la aplicación de métodos y perspectivas interdisciplinarias al aprendizaje basado en proyectos.

Aventuras Musicales
 


Justo antes de la primera charla como catedrática Juan Carlos I de Cultura y Civilización Española en la NYU, Cristina se dirige a Argentina, donde actuará por primera vez, en Mar del Plata, como parte de las actividades del "Mar del Plata Capital Cultural de la Galicia Exterior” coordinado por la Secretaría Xeral de Emigración de la Xunta de Galicia, y en asociación con los Centros Culturales Gallegos de Argentina. El Cristina Pato Trío Galego actuará con gaiteiros galaico-argentinos el 23 de septiembre.


En agosto, Cristina y Mazz Swift comenzaron su colaboración en el proyecto Invisible(s), durante el Antenna Cloud Farm Festival de Michi Wiancko. Permaneced atentos a próximas noticias sobre esta increíble colaboración
.


· Latest Videos | Últimos Videos ·

Cristina Pato 2018 - Year in Review
Gaita & Orchestra Commissioning Project
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Instagram
Instagram
YouTube
YouTube
Website
Website
Copyright © 2019 Cristina Pato, All rights reserved. 


This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Cristina Pato · New York City · New York, NY 10014 · USA

Email Marketing Powered by Mailchimp