Copy

ENGLISH - GALEGO - ESPAÑOL 

{ENGLISH}


A personal note


“Well, there goes another year. Full of uncertainty, like the previous one, and full of insecurity, also like the previous one. But another year also ends when we could perhaps reflect about what it means to be alive, and about the kind of life we wish to have in the next chapter of our existence.

Without a doubt, 2021 was a complex year, although if one stops to think about what this word means, I figure that there has not been a single year that has not been complex. Yet the level of complexity with which the pandemic has taught us to live has been extremely tiring, and many of us throughout this year learned about the consequences of the incredible mental exhaustion that originates in not being sure about anything at all.

(…) And perhaps that idea, the one about learning to live with insecurity, could be the most important lesson of 2021 (…) and that there is also beauty in that…”

ESENCIAIS 20/50: Art, Society, Age and Stereotypes
Esenciais 20/50” is an initiative started by Cristina Pato and Xaime Fandiño in collaboration with Cunde and the Oficina Galega de Outros Asuntos do Movemento. A laboratory of creativity and thought in which, through the arts and society, we reflect on age-related stereotypes, while learning about the different ways of aging.

Born as a cultural response to the phenomenon of ageism, in December 2021, Esenciais 20/50 presented an intergenerational event of social artistry, in collaboration with Marina Oural and Ugia Pedreira (Oficina Galega de Outros Asuntos do Movemento), poet Eva Veiga, oral improviser Alba María, sound alchemist Chefa Alonso, singer and composer Wöyza, the intergenerational band Deteriorados, and students from public schools in Ourense. The protagonists of this piece were the life stories and experiences of a group of people who are facing aging in different ways, including Cristina’s mother, Maruxa Lorenzo and activists José Piñeiro and Xaime Fandiño.

MORE INFO (in Galician).

2021 Recap: Looking backwards to move forward…
Looking backward: take a look at this video we’ve created to recap Cristina’s journey in 2021, which includes footage from the ESENCIAIS initiative, and live music from a performance with singer Rosa Cedrón.

Moving on: Cristina is now focused on her teaching and learning initiatives, on her writing and on her work at the intersection between art and society. She is currently at the University of California, Santa Barbara, serving as the Arnhold Distinguished Visiting Artist in Residence, and co-teaching the collaborative class on Memory and Migration created by her alongside neuroscientist Kenneth S. Kosik and spatial artist Kim Yasuda. And she continues to collaborate with Spanish newspaper La Voz de Galicia writing a popular weekly column.

{GALEGO}


Unha nota persoal:


“Pois aí queda un ano máis. Cheo de incerteza, coma o anterior, e cheo de inseguridade, coma o anterior. Pero tamén remata un ano no que quizais puidemos reflexionar sobre o que significa estar vivo, e sobre o tipo de vida que desexamos para o seguinte capítulo da nosa existencia.

Sen dúbida o 2021 foi un ano complexo, aínda que se unha se para a pensar no que significa esa palabra, coido que non hai un ano que non teña sido complexo. Mais o nivel de complexidade co que nos ensinou a vivir a pandemia é extremadamente cansado, e moitos de nós, durante este ano, aprendemos cales son as consecuencias do incrible esgotamento mental que orixina o non estar seguro de absolutamente nada.

(…) E quizais esa idea, a de aprender a vivir coa inseguridade, sexa a lección máis importante do 2021 (…) e que niso tamén hai beleza…”

ESENCIAIS 20/50: Arte, Sociedade, Idade e Estereotipos
Esenciais 20/50 é unha iniciativa de Cristina Pato e Xaime Fandiño en colaboración con Cunde e a Oficina Galega de Outros Asuntos do Movemento. Un laboratorio de creación e pensamento no que, a través das artes e a sociedade, reflexionamos sobre os estereotipos relacionados coa idade, ao mesmo tempo que aprenderemos sobre os diferentes xeitos de envellecer.

Nada coma unha resposta cultural ao fenómeno do idadismo, en decembro do 2021, Esenciais 20/50 presentou unha mostra escénica de contido artístico-social, en colaboración con Marina Oural e Ugia Pedreira, a poeta Eva Veiga, a improvisadora oral Alba María, a alquimista sonora Chefa Alonso, a cantante e compositora Wöyza, a banda interxeracional Deteriorados, e alumnas dos colexios públicos de Ourense. Os protagonistas desta obra foron as historias de vida e experiencias dun grupo de persoas que están a afrontar o envellecemento de xeitos diferentes, entre elas a nai de Cristina, Maruxa Lorenzo, e os activistas José Piñeiro e Xaime Fandiño

MÁIS INFORMACIÓN

Recapitulando o 2021: Mirando atrás para avanzar…
Mirando atrás: Bótalle unha ollada a este video que creamos para recapitular a viaxe de Cristina no 2021, e que inclúe imaxes da iniciativa ESENCIAIS e música en directo dun concerto coa cantante Rosa Cedrón

Seguindo cara adiante: Cristina está agora centrada nas súas iniciativas de docencia e aprendizaxe, na súa escritura e no seu traballo na intersección entre as artes e a sociedade. Neste momento atópase na Universidade de California, Santa Barbara, traballando coma a Arnhold Distinguished Visiting Artist in Residence, e co impartindo a súa clase colaborativa de Memoria e Migración cos seus colegas o neurocientífico Kenneth S. Kosik, e a artista Kim Yasuda

Cristina tamén continúa a súa colaboración co xornal La Voz de Galicia, escribindo unha popular columna semanal.

{ESPAÑOL}


Una nota personal:


“Pues ahí queda un año más. Lleno de incertidumbre, como el anterior, y lleno de inseguridad, como el anterior. Pero también acaba un año en el que quizás hemos podido reflexionar sobre lo que significa estar vivo, y sobre el tipo de vida que deseamos para el siguiente capítulo de nuestra existencia.

Sin duda 2021 ha sido un año complejo, aunque si una se para a pensar en lo que significa esa palabra, creo que no hay un año que no haya sido complejo. Pero el nivel de complejidad con el que nos ha enseñado a vivir la pandemia es extremadamente cansado, y muchos de nosotros, durante este año, hemos aprendido cuales son las consecuencias del increíble agotamiento mental que origina el no estar seguro de absolutamente nada.

(…) Y quizás esa idea, la de aprender a vivir con la inseguridad, sea la lección más importante de 2021 (…) y que en eso también hay belleza…”

ESENCIAIS 20/50: Arte, Sociedad, Edad y Estereotipos
Esenciais 20/50 es una iniciativa de Cristina Pato y Xaime Fandiño en colaboración con Cunde y la Oficina Galega de Outros Asuntos do Movemento. Un laboratorio de creación y pensamiento en el que, a través de las artes y la sociedad, reflexionamos sobre los estereotipos relacionados con la edad, al mismo tiempo que aprendemos sobre las diferentes maneras de envejecer.

Nada como una respuesta cultural al fenómeno del edadismo, en diciembre de 2021, Esenciais 20/50 presentó una muestra escénica de contenido artístico-social, en colaboración con Marina Oural y Ugia Pedreira, la poeta Eva Veiga, la improvisadora oral Alba María, la alquimista sonora Chefa Alonso, la cantante y compositora Wöyza, la banda intergeneracional Deteriorados, y alumnas de los colegios públicos de Ourense. Los protagonistas de esta obra fueron las historias de vida y experiencias de un grupo de personas que están afrontando el envejecimiento de maneras diferentes, entre ellas la madre de Cristina, Maruxa Lorenzo, y los activistas José Piñeiro y Xaime Fandiño.

MÁS INFORMACIÓN

Recapitulando 2021: Mirando atrás para avanzar…
Mirando atrás: Échale un vistazo a este video que hemos creado para recapitular el viaje de Cristina en 2021, y que incluye imágenes de la iniciativa ESENCIAIS y música en directo de un concerto con la cantante Rosa Cedrón.

Siguiendo hacia adelante: Cristina está ahora centrada en sus iniciativas de docencia y aprendizaje, en su escritura y en su trabajo en la intersección entre las artes y la sociedad. En este momento se encuentra en la Universidad de California, Santa Barbara, trabajando como la Arnhold Distinguished Visiting Artist in Residence, y co-impartiendo su clase colaborativa de Memoria y Migración con sus colegas el neurocientífico Kenneth S. Kosik, y la artista Kim Yasuda.

Cristina también continúa su colaboración con el periódico La Voz de Galicia, escribiendo una popular columna semanal.

· Latest Videos | Últimos Videos ·

Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Instagram
Instagram
YouTube
YouTube
Website
Website
Copyright © 2022 Cristina Pato, All rights reserved. 


This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Cristina Pato · New York City · New York, NY 10014 · USA

Email Marketing Powered by Mailchimp