Copy
Cristina Pato Recording with Real Filharmonía de Galicia – July 2018

ENGLISH - GALEGO - ESPAÑOL 

{ENGLISH}


A Historic Occasion: Cristina Pato Records Octavio Vazquez’s Gaita Concerto with the Royal Philharmonic of Galicia

Cristina has just recorded Octavio Vázquez’s bagpipe concerto with the Royal Philharmonic of Galicia in Santiago de Compostela, with Paul Daniel as conductor. The piece, “Widows of the Living and of the Dead”, is an homage to Galician women and was commissioned by Cristina Pato in 2014 as part of her groundbreaking Gaita and Orchestra Commissioning Project, partially supported by New Music USA. The recording will be part of the Royal Philharmonic of Galicia next album, featuring pieces by contemporary Galician composers.

Here are a few lines from the composer:

"The Gaita (Galician Bagpipe) is the national instrument of my homeland, Galicia, in Northwestern Spain. Fostered by a long tradition of male pipers, it has been a woman-piper, Cristina Pato, who has finally brought the instrument to international attention. Dr. Pato (...) has had pieces written for her by composers such as Olvaldo Golijov and Emilio Solla, and has taken the Gaita into the hitherto unexplored territories of Jazz and Brazilian Bossa. Along the way she has developed unique technical abilities and a very distinctive playing style. (...)"

Next stop with this piece: US Premiere at Chautauqua Institution with the Chautauqua Symphony Orchestra conducted by Rossen Milanov, on August 9th.

 

· Education ·

IKFEM 2018
In other news, Cristina was featured in one of the last episodes of the NPR science podcast Hidden Brain. The podcast, hosted by Shankar Vedantam has won numerous awards, including a Webby and a Kavli Science Journalism Award from the American Association for the Advancement of Science. In this episode, Cristina talks about the edge efect, and how it applies to intercultural exchange and creativity. Have a listen →

From August 4st to 11th, Cristina joins the Silkroad at the Chautauqua Institution for a week of performances, lectures and workshops led and influenced by the work of Silkroad. The Ensemble opens the week exploring the notions of home through distinct traditions and personal stories, and continues its Residency with master classes and performances.
· Coming Up·

Cristina is on Tour with her Galician Trio, with Roberto Comesaña on accordion and Miguel Cabana on percussion. Last week the trio invited Galician Bagpipe Master Suso Vaamonde and the Municipal School of Bagpipers of Outes, Coruña to join them in a beautiful evening of traditional and non traditional music. Next stop is Ribeira on August 2nd.

And happy National Day of Galicia! Today, as every year for the last 20 years, Cristina will be celebrating this important day for Galicians performing live in the TV Special Broadcast of the Día de Santiago.

{GALEGO}


Unha Ocasión Histórica: Cristina Pato Grava o Concerto de Gaita de Octavio Vazquez coa Real Filharmonía de Galicia

Cristina acaba de gravar o concerto de gaita de Octavio Vázquez coa Real Filharmonía de Galicia en Santiago de Compostela, con Paul Daniel como director. A peza, “Viúvas de vivos e mortos”, unha homenaxe ás mulleres galegas, fora encargada por Cristina Pato no ano 2014 como parte do seu pioneiro proxecto de expansión do repertorio para gaita e orquestra Gaita and Orchestra Commissioning Project, apoiado en parte por New Music USA. A gravación será parte do vindeiro album da Real Filharmonía de Galicia, dedicado a compositores galegos contemporáneos.

Aquí van unhas liñas escritas polo compositor:

"A gaita é o instrumento nacional da miña terra natal, Galicia, no Noroeste de España. Fomentada por unha longa tradición de gaiteiros homes, foi unha muller gaiteira, Cristina Pato, a que finalmente levou o instrumento á atención internacional. (...) Compositores como Olvaldo Golijov e Emilio Solla teñen escrito obras para ela, e ten levado a Gaita aos territorios até agora inexplorados do Jazz e a Bossa Brasileira. Polo camiño, desenvolveu unhas habilidades técnicas únicas e un estilo interpretativo moi característico (...)"

A próxima parada con esta peza: a estrea norteamericana na Chautauqua Institution coa Chautauqua Symphony Orchestra dirixida por Rossen Milanov, o 9 de agosto.

· Educación ·

IKFEM 2018
Por outra banda, Cristina foi a invitada nun dos últimos episodios do podcast de ciencia da NPR Hidden Brain. O programa, presentado por Shankar Vedantam ten gañado numerosos premios, incluíndo un Webby e un Kavli Science Journalism Award da Asociación Americana para o Avance da Ciencia. Neste episodio, Cristina fala sobre o efecto de borde, e como se aplica ao intercambio intercultural e á creatividade. Pódelo escoitar aquí →

Do 4 ao 11 de agosto, Cristina únese ao Silkroad na Chautauqua Institution para unha semana de actuacións, conferencias e obradoiros dirixidos e influenciados polo traballo de Silkroad. O Ensemble abre a semana explorando as nocións de fogar a través de distintas tradicións e historias persoais, e continúa a súa Residencia con clases maxistrais e actuacións.
· Próximos Eventos·

Cristina está de xira co seu Trío Galego, con Roberto Comesaña no acordeón e Miguel Cabana na percusión. A semana pasada, o trío invitou ao mestre da gaita galega Suso Vaamonde e á Banda Municipal de Gaitas de Outes, Coruña a unirse a eles nun fermoso serán de música tradicional e non tradicional. A próxima parada é Ribeira o 2 de agosto.

E feliz Día Nacional de Galicia! Hoxe, coma cada ano durante os últimos 20 anos, Cristina estará a celebrar este día tan importante para os galegos actuando en directo no programa especial da TVG do Día de Santiago.

{ESPAÑOL}


Una Ocasión Histórica: Cristina Pato Graba el Concierto de Gaita de Octavio Vazquez con la Real Filharmonía de Galicia

Cristina acaba de grabar el concierto de gaita de Octavio Vázquez con la Real Filharmonía de Galicia en Santiago de Compostela, con Paul Daniel como director. La pieza, “Viúvas de vivos e mortos”, un homenaje a las mujeres gallegas, fuera encargada por Cristina Pato en el año 2014 como parte de su pionero proyecto de expansión del repertorio para gaita y orquesta Gaita and Orchestra Commissioning Project, apoyado en parte por New Music USA. La grabación será parte del próximo album de la Real Filharmonía de Galicia, dedicado a compositores gallegos contemporáneos.

Aquí van unas lineas escritas por el compositor:

"La gaita es el instrumento nacional de mi tierra natal, Galicia, en el Noroeste de España. Fomentada por una larga tradición de gaiteros hombres, fue una mujer gaitera, Cristina Pato, la que finalmente llevó el instrumento a la atención internacional. (...) Compositores como Olvaldo Golijov y Emilio Solla han escrito obras para ella, y ha llevado la gaita a los territorios hasta ahora inexplorados del Jazz y la Bossa Brasileña. Por el camino, ha desarrollado unas habilidades técnicas únicas y un estilo interpretativo muy característico (...)"

La próxima parada con esta pieza: el estreno norteamericano en la Chautauqua Institution con la Chautauqua Symphony Orchestra dirigida por Rossen Milanov, el 9 de agosto.

· Educación ·

IKFEM 2018
Por otra parte, Cristina fue la invitada en uno de los últimos episodios del podcast de ciencia de la NPR Hidden Brain. El programa, presentado por Shankar Vedantam ha ganado numerosos premios, incluyendo un Webby y un Kavli Science Journalism Award de la Asociación Americana para el Avance de la Ciencia. En este episodio, Cristina habla sobre el efecto de borde, y como se aplica al intercambio intercultural y a la creatividad. Puedes escucharlo aquí →

Del 4 al 11 de agosto, Cristina se une a Silkroad en la Chautauqua Institution para una semana de actuaciones, conferencias y talleres dirigidos e influenciados por el trabajo de Silkroad. El Ensemble abre la semana explorando las nociones de hogar a través de distintas tradiciones e historias personales, y continúa su Residencia con clases magistrales y actuaciones.
· Próximos Eventos·

Cristina está de gira con su Trío Gallego, con Roberto Comesaña al acordeón y Miguel Cabana a la percusión. La semana pasada, el trío invitó al maestro de la gaita gallega Suso Vaamonde y a la Banda Municipal de Gaitas de Outes, Coruña a unirse a ellos en una hermosa velada de música tradicional y no tradicional. La próxima parada es Ribeira el 2 de agosto.

Y feliz Día Nacional de Galicia! Hoy, como cada año durante los últimos 20 años, Cristina estará celebrando este día tan importante para los gallegos actuando en directo en el programa especial de la TVG del Día de Santiago.
· Latest Videos | Últimos Videos·
Galician Connection 2014
The Music of Strangers: Yo-Yo Ma and the Silk Road Ensemble
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
YouTube
YouTube
Website
Website
Copyright © 2018 Cristina Pato, All rights reserved. 


This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Cristina Pato · New York City · New York, NY 10014 · USA

Email Marketing Powered by Mailchimp