Copy
Silkroad 2019 Winter Tour

ENGLISH - GALEGO - ESPAÑOL 

{ENGLISH}


Silkroad Australia & New Zealand Tour

Cristina is joining Silkroad for an exciting tour in Australia and New Zealand performing eight concerts in the next two weeks. From the Perth Festival to the emblematic Sydney Opera House to WOMAD Adelaide and Auckland. This is Cristina’s first time on the continent and she couldn’t be more excited to share the road and the music with old and new Silkroad artists!

The Tour will make the following stops:

Journal Publication: GRIAL


The GRIAL journal is one of the historical journals of Galician culture. Cristina contributed to this publication with an article about the networks of diversity encountered throughout her US years, and how a Galician poem by 19th century writer Rosalía de Castro was the actual turning point for her career in the USA.

The content of this paper was originally presented at the International AGACOM Conference and it’s now published and accessible in both Galician and English.

 

Twenty Years Ago...February marks the 20th anniversary of Cristina’s first solo album Tolemia. With this album, published when she was 18 years old, Cristina became the first female Gaita player to release a solo recording. Twenty years on the road and twenty years of learning and discovering the beauty of collaboration between musical worlds and disciplines. Check out one of her weekly columns for La Voz de Galicia, where she gives some context on how the journey began: Twenty Years

"Twenty years ago in Spain, when I was 18... "The journey of a thousand miles begins with one step." - Lao Tzu Infinite gratitude for letting me be here, doing what I love, 20 years later... and infinite gratitude to those who believed in me, even when knowing that I would never fit in anywhere ( I still don’t ... 💚)"

Galician Migration


On February 9th, in collaboration with the Consello da Cultura Galega (Council for Galician Culture) and the Secretaría Xeral de Emigración (General Department of Emigration), Cristina collaborated at the opening of the exhibition “The Farewells. Photographs by Alberto Martí” at the storied Ellis Island, the gateway for millions of immigrants to the US until 1954. Here's what she said after the event:

"As the daughter of immigrants and an immigrant myself, it was an incredible honor to celebrate Galician music and culture with the ones keeping it alive outside of Galicia: deeply grateful to the dancers and bagpipers of the Galician centers in NY and NJ."


Next Stops...Stay tuned for the Spring Tour! Cristina will join Silkroad for a tour in the US and for their groundbreaking Heroes Take Their Stands Tour. And also with the Cristina Pato QUARTET, for their first time in Canada. Check out the dates here.

Cristina continues her work as Learning Advisor for Silkroad, collaborating  in the Silkroad’s Creativity Lab at Boston Conservatory.

{GALEGO}


Xira do Silkroad por Australia e Nova Zelandia

Cristina únese de novo ao Silkroad nunha emocionante xira por Australia e Nova Zelandia, na que ofrecerán oito concertos durante as vindeiras dúas semanas. Dende o Festival de Perth á emblemática Casa da Ópera de Sydney, ao WOMAD Adelaide e Auckland. Esta será a primeira vez de Cristina no continente, e non pode estar máis ilusionada de compartir a estrada e a música con vellos e novos artistas do Silkroad.

A xira fará as seguintes paradas:

Publicación na Revista GRIAL


A revista GRIAL é unha das revistas históricas da cultura galega. Cristina contribuíu a tan senlleira publicación cun artigo sobre as redes da diversidade que ten atopado ao longo dos seus anos nos EUA, e sobre como un poema galego da escritora do século XIX Rosalía de Castro marcou o verdadeiro punto de inflexión da súa carreira nos EUA.

O contido deste artigo fora orixariamente presentado no I Congreso Internacional de AGACOM e está agora publicado e accesible tanto en galego coma en inglés.


Hai vinte anos...Febreiro marca o 20 aniversario do primeiro disco en solitario de Cristina, Tolemia. Con este album, publicado con tan só 18 anos, Cristina converteuse na primeira muller gaiteira en lanzar un disco en solitario. Vinte anos na estrada, vinte anos de aprendizaxe e descubrimento da beleza da colaboración entre mundos musicais e entre disciplinas. Bota unha ollada a unha das súas columnas semanais en La Voz de Galicia, onde Cristina explica o contexto no que comezou a viaxe: Vinte anos

"Hace veinte años en España, cuando yo tenía 18... “Un viaje de mil millas comienza con un solo paso” -Lao Tsé Tung. Gratitud infinita por dejarme estar aquí 20 años después haciendo lo que me apasiona...y gratitud infinita a todos aquellos que creyeron en mí, a pesar de que sabían que nunca encajaría en ninguna parte (y sigo sin encajar... 💚)"

Emigración galega


O 9 de febreiro, en colaboración co Consello da Cultura Galega e a Secretaría Xeral de Emigración, Cristina colaborou na inauguración da exhibición “Os Adeuses". Fotografías de Alberto Martí (The Farewells. Photographs by Alberto Martí). na histórica Ellis Island, a porta de entrada aos EUA para millóns de inmigrantes até 1954. Estas foron as palabras de Cristina tralo evento:


"Como filla de emigrantes, e emigrante, foi unha honra e un orgullo emocionante poder celebrar a nosa cultura e a nosa música cos que a manteñen viva na emigración: graciñas de corazón ás bailadoras dos centros galegos de NJ e NY"

 

Próximas paradasEstade atentos á Xira de Primavera! Cristina xuntaráse co Silkroad para unha xira polos EUA e para a súa pioneira xira Heroes Take Their Stands. E tamén co Cristina Pato QUARTET, para a súa primeira vez en Canadá. Consulta as datas aquí.

Cristina continúa o seu labor como Asesora de Educación do Silkroad, colaborando no Laboratorio de Creatividade de Silkroad no Conservatorio de Boston.

{ESPAÑOL}


Gira de Silkroad por Australia y Nueva Zelanda

Cristina se une de nuevo a Silkroad en una emocionante gira por Australia y Nueva Zelanda, en la que ofrecerán ocho conciertos durante las próximas dos semanas. Del Festival de Perth a la emblemática Casa de la Ópera de Sydney, al WOMAD Adelaide y Auckland. Esta será la primera vez de Cristina en el continente, y no puede estar más ilusionada de compartir la carretera y la música con viejos y nuevos artistas del Silkroad.

La gira hará las siguientes paradas:

Publicación en la Revista GRIAL


La revista GRIAL es una de las revistas históricas de la cultura gallega. Cristina ha contribuido a tan señera publicación con un artículo sobre las redes de la diversidad que se ha encontrado a lo largo de sus años en los EE.UU., y sobre como un poema gallego de la escritora del siglo XIX Rosalía de Castro marcó el verdadero punto de inflexión de su carrera en los EE.UU.

El contenido del artículo había sido originalmente presentado en el I Congreso Internacional de AGACOM y está ahora publicado y accesible tanto en gallego como en inglés.

Hace veinte años...Febrero marca el 20 aniversario del primer disco en solitario de Cristina, Tolemia. Con este album, publicado con tan sólo 18 anos, Cristina se convirtió en la primera mujer gaitera en lanzar un disco en solitario. Veinte años en la carretera, veinte años de aprendizaje y descubrimiento de la belleza de la colaboración entre mundos musicales y entre disciplinas. Echa un vistazo a una de sus columnas semanales en La Voz de Galicia, donde Cristina explica el contexto en el que comezó el viaje: Vinte anos


"Hace veinte años en España, cuando yo tenía 18... “Un viaje de mil millas comienza con un solo paso” -Lao Tsé Tung. Gratitud infinita por dejarme estar aquí 20 años después haciendo lo que me apasiona...y gratitud infinita a todos aquellos que creyeron en mí, a pesar de que sabían que nunca encajaría en ninguna parte (y sigo sin encajar... 💚)"

Emigración gallega


El 9 de febrero, en colaboración con el Consello da Cultura Galega y la Secretaría Xeral de Emigración, Cristina colaboró en la inauguración de la exhibición “Os Adeuses". Fotografías de Alberto Martí en la histórica Ellis Island, la puerta de entrada a los EE.UU. para millones de inmigrantes hasta 1954. Estas fueron las palabras de Cristina tras el evento:


"Como hija de emigrantes, y emigrante, ha sido un honory un orgullo emocionante poder celebrar nuestra cultura y nuestra música con los que la mantienen viva en la emigración: graciñas de corazón a las bailadoras de los centros gallegos de NJ y NY."
 

Próximas paradas¡Estad atentos a la Gira de Primavera! Cristina se juntará con el Silkroad para una gira por los EE.UU. y para su pionera gira Heroes Take Their Stands. Y también con el Cristina Pato QUARTET, para la súa primera vez en Canadá. Consulta las fechas aquí.

Cristina continúa con su labor como Asesora de Educación de Silkroad, colaborando en el Laboratorio de Creatividad de Silkroad en el Conservatorio de Boston.

· Latest Videos | Últimos Videos ·

Cristina Pato 2018 - Year in Review
Gaita & Orchestra Commissioning Project
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Instagram
Instagram
YouTube
YouTube
Website
Website
Copyright © 2019 Cristina Pato, All rights reserved. 


This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Cristina Pato · New York City · New York, NY 10014 · USA

Email Marketing Powered by Mailchimp