Copy
Croeso i gylchlythyr misol ColegauCymru, yr elusen a chwmni cyfyngedig trwy warrant sy'n codi proffil addysg bellach (AB) yng Nghymru. Welcome to ColegauCymru / CollegesWales' monthly newsletter, the charity and limited company that raises the profile of further education (FE) in Wales.
Polisi Ôl-16 Post-16 Policy

AU ac AB yn cydweithio

Fel un o'n blaenoriaethau, rydym yn parhau i ymgyrchu am strategaeth hollgynhwysol i addysg bellach.

Ym mis Mawrth 2016 cyhoeddodd Yr Athro Hazelkorn ei hadroddiad terfynol am drefniadau arolygiaeth a rheoleiddio cyfoes ar gyfer hyfforddiant ac addysg ôl-orfodol yng Nghymru.  Cyhoeddwyd adroddiad terfynol Yr Athro Diamond am gyllid addysg uwch ym mis Medi 2016.

Wrth siarad yn yr Adolygiad Strategol AU, dywedodd ColegauCymru fod angen i unrhyw strategaeth at gyfer addysg ôl-orfodol yng Nghymru gynnwys AB ac nid AU yn unig.  Mae sefydliadau AB hefyd yn darparru AU; yn 2015, roedd 2,951 o ddysgwyr llawn amser at gyrsiau AU mewn colegau ledled Cymru.

HE and FE collaboration

As a key priority for ColegauCymru / CollegesWales, we continue to campaign for an overarching strategy for further education.

In March 2016 Professor Hazelkorn published her final report on current oversight and regulation arrangements for post-compulsory education and training in Wales.  Professor Diamond's final report on higher education funding was published in September 2016. 

Speaking at the HE Strategy Review, ColegauCymru / CollegesWales responded that any strategy for post-compulsory education in Wales must include FE and not just HE.  FEIs are also HE providers; in 2015, 2,951 full time learners were enrolled on HE course in colleges across Wales.

Comisiynydd y Gymraeg

Cynhaliwyd nifer o gyfarfodydd i drafod hyrwyddo a hybu y Gymraeg a chynyddu darpariaeth mewn colegau addysg bellach.  Mae y Comisiynydd yn gefnogol o sefydlu llwybrau dilyniant ôl-16 galwedigaethol cyfrwng Cymraeg a dwyieithog yng Nghymru.

Welsh Language Commissioner

Several meetings were held to discuss Welsh language promotion, facilitation and provision development in FE colleges.  The Commissioner is supportive of establishing clear post-16 Welsh language and bilingual vocational progression routes in Wales.

Cydweithio pellach rhwng AB a'r Coleg Cymraeg Cenedlaethol

Mae'r Cynulliad Cenedlaethol wedi cyhoeddi aelodaeth o grŵp Tasg a Gorffen y Coleg Cymraeg Cenedlaethol.  Yr Aelod sy'n cynrychioli'r sector AB yw Barry Liles, Pennaeth Coleg Sir Gâr.

Further collaborative working between FE and Coleg Cymraeg Cenedlaethol

The National Assembly has announced the membership of the Coleg Cymraeg Cenedlaethol Task and Finish group.  The member representing the FE sector is Barry Liles, Principal of Coleg Sir Gâr.

 

Ymatebion i ymgynghoriadau

CCAUC: Consultation on the external assurance of quality required by regulated institutions
Ymatebion erbyn 7 Rhagfyr
Darllenwch fwy...

CCAUC: Consultation on governing body annual assurance statements related to quality
Ymatebion erbyn 15 Rhagfyr
Darllenwch fwy...

Responses to consultations

HEFCW: Consultation on the external assurance of quality required by regulated institutions
Responses by 7th December
Read more...

HEFCW: Consultation on governing body annual assurance statements related to quality
Responses by 15th December
Read more...

Ymgysylltu â Busnes Engaging with Business

Ymgysylltu â Busnes

Rhan allweddol o waith ColegauCymru yw ymgysylltu gyda chyflogwyr.

Byddwn yn dylanwadu ar gyflogwyr yng Nghymru ac yn eu perswadio i wireddu eu hanghenion addysg, hyfforddiant a sgiliau drwy ymgysylltu gyda'u coleg/sefydliad AB lleol.

Llwyddiant

Esiampl o arfer da yw'r cynllun prentisiaeth ar y cyd rhwng GE Aviation â Coleg y Cymoedd. 

Dywedodd Louise Burnell o GE Aviation Wales, " Mae cynllun prentisiaeth GE Aviation Wales wrth wraidd diwylliant ein busnes ac mae'n ffordd wych o dyfu ein talent, gan meithrin ein credoau a'n gwerthoedd ar hyd y ffordd.  Mae'r partneriaeth gyda Coleg y Cymoedd yn werthfawr iawn yn nhermau datblygiad ein busnes yn y dyfodol."

Darllenwch fwy....

Business Engagement

A key part of ColegauCymru / CollegesWales's work is employer engagement. 

We will influence and persuade employers in Wales to realise their education, training and skills needs by engaging with their local college/FE institution. 

Success

An example of best practice is the apprenticeship scheme between GE Aviation Wales and Coleg y Cymoedd.

Louise Burnell from GE Aviation Wales said "GE Aviation Wales’ apprenticeship scheme is embedded in our business' culture and is a great way of growing our own talent, instilling our company beliefs and values along the way.  The partnership with Coleg y Cymoedd is very valuable in terms of developing our business in the future. "

 

Read more....

Llwyddiant

Success

Google California yn gwobrwyo myfyriwr Coleg Dewi Sant fel rhan o'r Ffair Wyddoniaeth yng Ngwobrau National Geographic.

Darllenwch fwy...

Google HQ in California awards St David's student the National Geographic Award at Science Fair.

Read more... 

Newyddion Ystadau

Pleser oedd mynychu agoriad Canolfan 6ed Dosbarth Glannau Dyfrdwy ym mis Medi, datblygiad ar y cyd gan Goleg Cambria a Chyngor Sir y Fflint, gyda nawdd Rhaglen Ysgolion ac Addysg 21ain ganrif Llywodraeth Cymru.  Esiampl wych o bartneriaeth traws sector er budd y dysgwr.

Darllenwch fwy...

Mae cwblhad campws newydd £20m Aberdâr Coleg y Cymoedd yn dod yn 2017.  Gwela hyn trawsffurfiad yn y safon o gyfleusterau addysg bellach yng Nghwm Cynon.

Darllenwch fwy...


Cymeradwyyd cynlluniau ar gyfer y rhan gyntaf o ailddatblygiad aml-filiwn Coleg Gŵyr Abertawe.

Mi fydd y cynnig yn gweld y brif adeilad ar Gampws Tŷ Coch yn cael ei drawsffurfio fel rhan o gynllun ehangiad £40 miliwn.

Darllenwch fwy...

 

Estates News

Attending the Deeside 6th Form Centre opening in September, a joint development by Coleg Cambria and Flintshire Council with the support of the Welsh Government’s 21st Century Schools and Education Programme, was inspirational.  A true example of cross sector collaboration for the benefit of the learner.

Read more....

The completion of Coleg y Cymoedd's new £20m Aberdare campus countdown is on. This will see a transformation in the quality of further education facilities in the Cynon Valley.

Read more...


Detailed plans for the first phase of a multi-million pound redevelopment of Gower College Swansea have been approved.


The proposal will see the main building at the Tŷ Coch Campus undergo a significant transformation as part of an overall £40 million expansion plan.

Read more... 

Meincnodi Rhyngwladol                                                            International Benchmarking 

Erasmus+

Llwyddodd ColegauCymru yn eu cais Erasmus+ eto eleni am hanner miliwn o Ewros i gefnogi cyfleon tramor i ddysgwyr a staff.  Mae'r llwyddiant diweddar yma yn dod â chyfanswm yr arian a ennillwyd gan ColegauCymru ar gyfer dysgwyr er 2011 drwy Erasmus + a Leonardo da Vinci (rhaglen flaenorol yr Undeb Ewropeaidd) i ychydig dros €1.2miliwn.

Bydd 9 coleg AB, Tata Steel a chwmni hyfforddiant Isa yn rhan o'r prosiect cyffrous yma. Bydd yr arian yn galluogi 215 o ddysgwyr a phrentisiaid galwedigaethol o 11 maes cwricwlwm i ymgymryd â lleoliadau gwaith yn Ewrop yn 2017.

Dyma adborth gan fyfyrwyr a gafodd fudd o'u cyfleoedd Erasmus+ yn 2015/16.

Erasmus+

ColegauCymru / CollegesWales succeeded in its Erasmus+ application once again for half a million Euros to support overseas opportunities for learners and staff.  This latest success brings the total amount of funding acquired by ColegauCymru / CollegesWales for learners since 2011 through Erasmus+ and Leonardo da Vinci (the European Union’s predecessor programme) to just over €1.2million.

Nine FE colleges, Tata Steel and Isa Training will be part of this exciting project. The funding will enable 215 vocational learners and apprentices from 11 curriculum areas to undertake work placements in Europe.

Here is some feedback from students who benefitted from the Erasmus+ opportunity in 2015/16.

Llwyddiant

Success

Dyma stori am fyfyriwr Caerdydd a'r Fro yn teithio i India. 

Darllenwch fwy....

Here is a story about a Cardiff and Vale student travelling to India.

Read more....

Datblygiadau Chwaraeon, Iechyd a Lles Sport, Health and Wellbeing Development

Sicrhad arian ar gyfer prosiect arloesol Chwaraeon UE

Wrth i boblogaeth y DU baratoi i adael yr Undeb Ewropeaidd, mae myfyrwyr colegau AB yng Nghymru yn edrych ymlaen at weithio'n agosach gyda'u chyfoedion yn yr UE.

O ganlyniad i gais llwyddiannus am arian Ewropeaidd, mi fydd prosiect arloesol mewn maes chwaraeon yn rhoi cyfle i bedwar myfyriwr o Gymru i weithio gyda myfyrwyr o Slofenia, Gwlad Pwyl, yr Eidal, Hwngari, Portiwgal a Bwlgaria.  Bwriad y prosiect fydd rhannu arfer da rhwng gwledydd a datblygu gweithgareddau newydd i bobl ifanc yn eu cymunedau.

Darllenwch fwy...

Funding secured for groundbreaking EU Sports Project

As the UK population braces itself to leave the European Union students from Wales’s FE colleges will be looking forward to working more closely with their EU peers.

As part of a successful application for European funds, an innovative sports project is offering the opportunity to four students from Wales to work with students from Slovenia, Poland, Italy, Hungary, Portugal and Bulgaria.  The aim of the project is to share best practice and to develop new activities for young people in their communities.

Read more...

Llwyddiant

Success

Staff Chwaraeon Y Coleg Merthyr Tudful yn cael eu cydnabod am eu hymdrechion a'u llwyddianau eithriadol.

Darllenwch fwy....

The College Merthyr Tydfil Sports staff are recognised for their outstanding efforts and achievements.

Read more....

Digwyddiadau Events

Digwyddiadau i ddod

Cynhadledd Sgiliau
18 Tachwedd
0930 - 1500
Gwesty'r Metropole, Llandrindod
Llawn: cysylltwch â Karen Workman

Cynhadledd Addysg Oedolion: Cymunedau Cysylltiedig
23 Tachwedd
Stadiwm Dinas Caerdydd
Cofrestrwch yma

Ewrop: pam mae’n parhau’n bwysig i addysg a hyfforddiant galwedigaethol (VET) yng Nghymru
30 Tachwedd
0930 - 1530 
Gwesty’r Hilton, Caerdydd 
Cofrestrwch yma

Upcoming events

Skills Conference
18 November
0930 - 1500
Metropole Hotel, Llandrindod Wells 
Full: please email Karen Workman

Adult Learning Conference: Connected Communities
23 November
Cardiff City Stadium
Register here

Europe: why it still matters to vocational education and training (VET) in Wales
30 November
0930 - 1530
The Hilton Hotel, Cardiff
Register here

DPP Staff Staff CPD

Webinarau ADY

Os wnaethoch chi fethu'r gynhadledd #ALNFE ar 20 Hydref, mae’n webinarau yn cynnig sesiynau byr dros amser cinio ar gyfer rheolwyr, ymarferwyr a staff sy'n gweithio gyda dysgwyr ag anghenion ychwanegol.

11 Tachwedd - Cyfathrebu
14 Rhagfyr - Paratoi ar gyfer deddfwriaeth newydd

Am ragor o fanylion cysylltwch ag Anne Evans.

Mae webinarau blaenorol ar gael i'w gwylio yma.

ALN webinars

If you missed the #ALNFE conference on 20th October, our webinars offer bite-sized, lunch time learning for managers, practitioners and support staff who work with learners with additional needs

11th November - Communication
14th December - Preparing for new legislation

For further details please contact Anne Evans.

Previous webinars can be viewed here.

Cytundebau cyffredin

Mae addysgwyr mewn colegau yn dysgu ar draws ystod eang o feysydd academaidd a galwedigaethol, o sgiliau sylfaenol i gymwysterau lefel uwch neu graddau.  Caiff addysgwyr galwedigaethol, arddangoswyr a thiwtoriaid yn aml eu galw yn 'broffesiynwyr deuol'. Maent yn fedrus fel athrawon yn ogystal â gweithwyr proffesiynol technegol yn eu rhinwedd eu hunain.

Darllenwch fwy...

Common contracts

Educators in colleges teach across a wide range of academic and vocational areas and from basic skills through to degree or higher level qualifications. Vocational educators, demonstrators and tutors are often referred to as ‘dual professionals’. They are skilled as both teachers as well as technical professionals in their own right.

Read more...

Rhifyn mis nesaf

Ffocws ar lwyddiant Cymru yn WorldSkills UK.

Os ydych â diddordeb mewn darparu cynnwys, cysylltwch â Llinos.

Next month's issue

Highlight Welsh success at WorldSkills UK.

If you are interested in providing content, please contact Llinos.

Tanysgrifiwch yma
Subscribe here

 


This email was sent to <<Ebost / Email>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
ColegauCymru / CollegesWales · U7 Cae Gwyrdd · Tongwynlais · Cardiff, Cf15 7AB · United Kingdom

Email Marketing Powered by Mailchimp