Copy

LAAT UW STEM HOREN

LAATSE REMINDER:

 

Digitale Algemene Ledenvergadering.

Bijzondere omstandigheden vragen om bijzondere acties. Daarom hebben we een digitale algemene ledenvergadering georganiseerd.

Hieronder leest u over de procedure en hoe u kunt stemmen.

Procedure

 • De agenda en de onderwerpen ter behandeling inclusief link naar de bijbehorende documenten vindt u onderaan dit bericht.
 • U heeft tot 18 juni 2020 mogelijkheid om vragen te stellen, inhoudelijk te reageren en te stemmen via het digitale formulier. 
  • Vragen en opmerkingen kunt u mailen naar info@ondernemendwijdemeren.nl en worden per email beantwoord 
  • Graag duidelijk vermelden wat het onderwerp is en wat uw vraag, opmerking of stem is.  
  • Stemmen over de diverse onderwerpen kan via de volgende link: STEMMEN
 • Mochten er geen overwegende bezwaren worden ingebracht tegen de geschetste procedure dan neemt het bestuur op 18 juni 2020 aan dat de genoemde onderwerpen zijn goedgekeurd en bekrachtigd.
 • Mocht blijken dat er overwegende bezwaren tegen deze, (nog) niet gereglementeerde, procedure worden ingebracht dan wordt de Algemene Ledenvergadering uitgesteld tot een moment dat bijeenkomsten weer zijn toegestaan, mogelijk wordt dan de vergadering gehouden in september.
 • In dat geval blijft Dik van Enk interim voorzitter.
STEM NU !

Agenda

 • Verslag ledenvergadering 26 november 2019
 • Goedkeuring financieel jaarverslag 2019 
 • Verslag kascommissie en decharge van het bestuur 
 • Het (tussentijds)aftreden van:
  • Gert van Baren
  • Steven Voorn
  • Wim Lorjé
 • Benoeming Dik van Enk tot voorzitter

Onderwerpen ter behandeling

Verslag ledenvergadering gehouden op 26 november 2019 (zie bijlage)

Financieel jaarverslag 2019 (bijlage)
Balans per 31 december 2019 en resultatenrekening 2019.

Verslag kascontrole commissie 2019 (bijlage)
De leden Ineke Vermeulen en Jan Aalberts vormen voor dit verslagjaar de kascommissie. Zij hebben volledig inzage gekregen in alle onderliggende stukken ten kantore van onze penningmeester Laura Pijl, hun verslag treft u hierbij aan.
*De opmerking in het verslag over de kosten ondernemer v/h jaar, deze zijn in de begroting benoemt als: externe communicatie

Nieuw lid kascontrole commissie 2020
Voor het komende jaar hebben we een nieuw lid nodig voor deze commissie. Ineke Vermeulen is aftredend. Graag vernemen wij het als u bereidt bent om hier 2 jaar deelgenoot van te zijn. U kunt dat per email aan ons mededelen.

(Interim)Voorzitter
Voorzitter Wim Lorjé is in de voorgaande ledenvergadering, met goedkeuring van de leden, gevraagd om zijn statutair verlopen termijn tot de volgende ledenvergadering voort te zetten. Dit zodat het bestuur de gelegenheid had om beoogde kandidaten klaar te stomen voor het voorzitterschap.

In de bestuursvergadering van 6 april jl. is door het bestuur Dik van Enk, sinds 26 november 2020 bestuurslid, benoemt tot Interim voorzitter. In de nieuwsbrief van 17 april j.l. is dit uitgebreid gemeld.

Mogelijkheid tot indienen van kandidaten voor opvolging Wim Lorjé
Er is actief gezocht naar een kandidaat voorzitter. Profielschetsen zijn gedeeld en het is meerdere keren gevraagd tijdens onze bijeenkomsten. Naast Dik van Enk zijn er momenteel geen tegen kandidaten.

Benoemen voorzitter
Statutair wordt de voorzitter door de leden benoemd, het bestuursvoorstel is om Dik van Enk als voorzitter aan de leden voor te dragen. Via deze weg kunt u stemmen.
Bezwaren tegen de kandidatuur van Dik van Enk kunt u bij het bestuur kenbaar maken d.m.v. van het versturen van een email. Mochten er geen bezwaren worden ingediend dan nemen wij aan dat iedereen akkoord is.

Vragen en opmerkingen

Alle vragen en opmerkingen vanuit leden kunnen ingediend worden via info@ondernemendwijdemeren.nl
O.v.v. Digitale Algemene Ledenvergadering mei 2020
Vermeld hierbij duidelijk het Onderwerp waar u vragen, opmerkingen over heeft of waarop u wilt stemmen.
Stemmen kan via het formulier op de website.
Klik hier om te stemmen.
STEM NU !
Bekijk de email in je browser

Volg Ondernemend Wijdemeren op social media

Facebook
Twitter
LinkedIn

Bezoek ook onze website

www.ondernemendwijdemeren.nl

Inhoud: Ondernemend Wijdemeren
Verzending: Anticipate Media
Teksten: Ramona Poort

Ons e-mailadres is:
Ondernemend Wijdemeren
Havikskruid 5
Maartensdijk, 3738 TV
Netherlands

Add us to your address book


afmelden voor de nieuwsbrief    gegevens aanpassen

Copyright © 2020 Ondernemend Wijdemeren, All rights reserved.

 
Email Marketing Powered by Mailchimp