Copy
EU ETS info

EU ETS Nieuwsbrief – 31 juli 2020 – Nr. 29

Beslissing over hoeveelheid kosteloos toegewezen emissierechten 2021-2025: stand van zaken


De voorbereidingen voor de gratis toewijzing van emissierechten voor de periode 2021-2025 verlopen volgens planning.

De Europese Commissie is op dit moment nog bezig met de controle van de NIM’s (National Implementation Measures) van de verschillende lidstaten. Deze NIM’s bevatten de belangrijkste gegevens uit de door de bedrijven ingediende baseline rapporten (te beschouwen als de aanvragen voor kosteloze toewijzing) . Ze vormen de basis voor zowel de berekening van de individuele toewijzing van elke installatie als voor de berekening van de Europese benchmarks. Wat betreft de Belgische NIM’s zijn op 30 juli 2020 een aantal (naar verwachting laatste) opvolgvragen vanwege DG CLIMA beantwoord. 

Tegelijkertijd worden op dit moment een 300-tal ‘specific assessments’ door DG CLIMA uitgevoerd, waarbij ook 12 Belgische (8 Vlaamse) installaties werden geselecteerd. Tijdens deze specifieke assessments worden de gegevens van de geselecteerde installaties meer in detail gecontroleerd.

Van zodra de controles van zowel de NIMs als de installatie specifieke assessments achter de rug zijn, zal de Europese Commissie een beslissing nemen over de opname van elke installatie – en de bijbehorende baseline data – in de lijst. Daarnaast zullen ook de nieuwe Europese benchmark-waarden worden vastgesteld voor de periode 2021-2025.De goedkeuring van de NIMs is een interne Commission Decision. De vaststelling van de Europese benchmarks vereist een positieve stemming binnen het Climate Change Committee, waarin de lidstaten zijn vertegenwoordigd. Bedoeling is dat deze beslissingen in het 4de kwartaal van 2020 worden genomen.

Pas wanneer deze beslissingen zijn genomen, kunnen de voorlopige kosteloze toewijzingen van emissierechten van alle Vlaamse (en Europese) installaties worden berekend en beslist. Als daarna ook duidelijk is of al dan niet een cross sectorale correctiefactor noodzakelijk is (om de hoeveelheid kosteloze toewijzing binnen een bepaald maximum te houden), kan de definitieve kosteloze toewijzing van emissierechten voor de periode 2021-2025 worden beslist. Dat laatste is gepland voor begin 2021. 

Meer info over hoeveelheid kosteloos toegewezen emissierechten 2021-2025
 

Goedkeuring monitoringmethodologieplannen voor handelsperiode 2021-2030: stand van zaken


Naast de berekening van de kosteloze toewijzing van emissierechten wordt ook de monitoring en rapportering van de activiteitsniveaus verder uitgewerkt.

Het VBBV zet in de zomer de verificatie en het nazicht verder van de herwerkte (forward looking) monitoringmethodiekplannen van de BKG-installaties die een toewijzing hebben aangevraagd voor de periode 2021-2025. Deze plannen garanderen o.a. de bewaking van de activiteitsniveaus van de BKG-installaties in kwestie. Ze zijn nodig om de dynamische toewijzing die vanaf de handelsperiode 2021-2030 wordt ingevoerd te implementeren.

De afdeling zal in de maanden augustus en september 2020 de goedkeuring van deze monitoringmethodiekplannen aanvatten. Daarnaast zullen ook de (Nederlandstalige) sjablonen voor de jaarlijkse rapportering van de activiteitsniveau’s (ALC rapportering) gepubliceerd worden. 

De Europese Commissie lanceert de eerste oproep onder het ETS-innovatiefonds


De Europese Commissie publiceerde op vrijdag 3 juli 2020 haar eerste oproep onder het ETS-innovatiefonds op het webplatform ‘Funding & Tender Opportunities’.

Het doel van het fonds is industriële oplossingen naar de markt brengen die Europa koolstofneutraal helpen maken. De Europese Commissie geeft daartoe subsidies voor demonstratieprojecten gericht op:
  • innovatieve koolstofarme technologieën, processen en producten, en milieuveilige afvang en gebruik van CO2 (CCU) in industriële sectoren die zijn opgenomen in bijlage I van de EU ETS-richtlijn;
  • milieuveilige afvang en opslag van CO2 (CCS);
  • innovatieve technologieën voor hernieuwbare energie en energieopslag.
Voor de eerste oproep is 1 miljard euro beschikbaar voor subsidies en 8 miljoen euro voor bijstand bij de projectontwikkeling. De Europese Investeringsbank zal instaan voor die bijstand. De oproep is technologieneutraal. Al de projecten die binnen de scope van het fonds vallen, komen in aanmerking voor subsidiëring. Kleinschalige projecten (kapitaaluitgaven lager dan 7,5 miljoen euro) zijn wel uitgesloten.

Vanuit Vlaanderen moedigen we potentiële projectpartners sterk aan om deel te nemen aan deze call. Meer informatie over de eerste oproep is te vinden op de Vlaamse webpagina over het ETS-innovatiefonds en de website van de Europese Commissie over het fonds

Op dinsdag 14 juli 2020 van 14:00 tot 16:00 organiseerde de Europese Commissie een webinar (via webstream) over de kerngegevens van de oproep, met een stap-voor-stap-uitleg van het aanvraagformulier en ruimte voor Q&A. Het webinar kan worden herbekeken op de website van de Europese Commissie. 

Goedgekeurde EU ETS-emissies 2019 in Vlaanderen


De geverifieerde Vlaamse ETS-emissies 2019 (zoals in onze vorige nieuwsbrief gepubliceerd), zijn n.a.v. de steekproefsgewijze controle van de geverifieerde emissiejaarrapporten nog licht gewijzigd. De goedgekeurde emissies 2019 bedroegen daardoor 31,9 Mton CO2-eq. (i.p.v. de eerder aangekondigde 32,2 Mton CO2e). Deze geactualiseerde cijfers staan sinds 15 april 2020 (i.e. datum waarop de afdeling de geverifieerde emissies al dan niet moest goedkeuren) online (zowel op individueel installatieniveau, als op sectorniveau).

Alle Vlaamse exploitanten leverden uiterlijk 30 april 2020 tijdig de nodige emissierechten in.

Raadpleeg de meest relevante Vlaamse cijfers (ook deze van voorgaande jaren) op onze website.
 

Gebruik van Europese “aviation allowances” 

Vaste installaties zullen vanaf de komende handelsperiode 2021-2030 (fase 4) naast EUAs (emissierechten afkomstig van het EU ETS Vaste Installaties) ook EUAAs (emissierechten afkomstig van het U ETS luchtvaart) kunnen gebruiken.

De eerste inlevering van emissierechten voor de periode 2021-2030 is uiterlijk 30 april 2022 (voor ETS uitstoot in 2021). Dat zal dus het eerste moment zijn waarop ze kunnen worden gebruikt.
Die EUAAs kunnen (net zoals de gewone EUAs) emissierechten zijn die zowel in fase 3 (2013-2020) als fase 4 (2021-2030) gecreëerd zijn.

Vaste installaties zullen vanaf de start van fase 4, op 1 januari 2021, dergelijke EUAAs op hun exploitanttegoedrekening kunnen houden (momenteel kan dit nog niet), maar om ze te gebruiken, zullen ze dus moeten wachten tot 30 april 2022.

Meer informatie vindt u op de website van Het Belgisch Register voor Broeikasgassen.

Evolutie prijs emissierechten


Op 13 juli 2020 bereikte de prijs van emissierechten voor het eerst in 14 jaar de symbolische grens van 30 euro. Deze grens was nog niet eerder bereikt sinds april 2006 (de beginperiode van het ETS). 
Sommige handelaars stelden dat deze markttrend werd gedomineerd door speculanten en vragen dat Europese wetgevers de zaak bekijken. Anderen verklaarden dan weer dat de markt slechts reageert op de waarschijnlijke verstrenging van de Europese klimaatdoelstellingen 2030 en de aangekondigde ETS-review in 2021.
Op dit moment is de prijs weer wat gezakt, en bedraagt ze ongeveer 26 euro.

Nieuwe collega’s in Team Klimaat


Bram De Botselier (vanaf 15 juli 2020) en Naomi Cambien (vanaf 1 september 2020) zijn twee nieuwe collega’s die (voor een stuk) rond Europese emissiehandel zullen werken en mee zullen helpen aan de verdere voorbereidingen en efficiënte opstart van de nieuwe handelsperiode 2021-2030.

Vragen over het EU-ETS kan u zoals steeds sturen naar emissierechten@vlaanderen.be.
Dit is een officiële nieuwsbrief van de Vlaamse overheid
DEPARTEMENT
OMGEVING
Vragen of opmerkingen over deze nieuwsbrief?
Laat iets weten via emissierechten@vlaanderen.be

Inhoud: Naomi Cambien, Inge Delvaux, Bram De Botselier, Jorre De Schrijver, Tomas Velghe,

Deze nieuwsbrief is een initiatief van de team klimaat van het Departement Omgeving
Koning Albert II-laan 20 bus 8, 1000 Brussel,
omgeving.vlaanderen.be/energie-en-klimaat

Inschrijven | Uitschrijven
DISCLAIMER                     PRIVACY