Copy
EU ETS info

EU ETS Nieuwsbrief – 23 december 2020 – Nr. 31

Sjabloon en handleiding monitoringplan (MP) voor handelsperiode 2021-2030 gepubliceerd - deadline indiening gewijzigd.

 
Voor de nieuwe handelsperiode 2021-2030 moeten BKG-installaties een nieuw monitoringplan opstellen. Zoals gemeld in onze nieuwsbrief van 4 november jl. is er gekozen om daarvoor over te schakelen op het Europees sjabloon (in Excel).

De definitieve Engelstalige versie van het te hanteren MP sjabloon is inmiddels beschikbaar, en er is tevens een update gemaakt van de handleiding ‘Toelichting bij de overstap naar het nieuw sjabloon monitoringplan in de handelsperiode 2021-2030’. Beiden zijn te downloaden op deze webpagina.

Het Europese sjabloon werd voor gebruik door de Vlaamse installaties lichtjes aangepast. In de handleiding is duidelijk aangegeven waar die aanpassingen gebeurden.

Op basis van dit Engelstalige sjabloon kunnen de installaties die dit verkiezen hun MP 2021-2025 reeds opstellen en indienen. De indiening van Engelstalige versies wordt aanvaard. Exploitanten die het Nederlandstalige sjabloon willen gebruiken, moeten nog even wachten, hoogstwaarschijnlijk tot begin februari 2021.

De deadline voor de indiening van het initieel MP 2021-2025 wordt vastgelegd op 8 maart 2021, behalve voor exploitanten van installaties met meer dan drie bronstromen, die uiterlijk op 16 april 2021 hun initieel MP moeten indienen. Dit is een nieuwe definitieve timing (in vergelijking met eerder voorlopig gecommuniceerde timing).

De indiening gebeurt via mail (vbbv@vbbv.be) bij het Verificatie Bureau Benchmarking Vlaanderen (VBBV).
Een indicatieve datum voor de goedkeuring van de monitoringplannen van bestaande installaties door het VEKA (Vlaams Energie- en Klimaatagentschap) is 30 juni 2021.
 

Afronden van de handelsperiode 2013-2020: o.a. ETS-loket geopend voor rapportage ETS uitstoot 2020


Het ETS e-loket is sinds midden december 2020 geopend voor de indiening van de geverifieerde emissiejaarrapporten over ETS-emissies 2020 tegen 14 maart 2021.

Aan personen die zullen moeten inloggen, wordt gevraagd dat ze zich al eens aanmelden en ETS-gebruikersrechten in het gebruikersbeheer (welke medewerkers welke toegangsrechten hebben) indien nodig laten actualiseren. Een handleiding over de toekenning of wijziging van deze gebruikersrechten en een handleiding over het indienen zelf is beschikbaar op onze website. Bij het optreden van eventuele problemen kan gemaild worden naar emissierechten@vlaanderen.be.

Daarnaast wordt aan bedrijven gevraagd om in voorkomend geval nog niet gemelde significante wijzigingen, die van toepassing zijn op het MP 2020, zo snel mogelijk aan het VBBV door te geven, zodat ze tijdig goedgekeurd kunnen worden, en zodat de verificatie-instelling er rekening mee kan houden.

Daarnaast herhalen we dat aanvragen voor capaciteitsuitbreidingen in het jaar 2020 zo snel mogelijk moeten worden ingediend. Meldingen van gedeeltelijke sluiting of capaciteitsvermindering zijn in het laatste jaar van de handelsperiode niet nodig.

Goedkeuring monitoringmethodiekplannen (MMPs) 2021-2025


Het herwerkte Monitoringmethodiekplan (MMP) 2021-2025 van vele BKG-installaties is inmiddels goedgekeurd door de afdeling EKG. De goedkeuring van de resterende installaties zal in principe in januari 2021 afgerond worden. Bedrijven die nog geen herwerkt MMP indienden, of waaraan aanpassingen aan het MMP gevraagd werden door het VBBV, worden verzocht dit prioritair te behandelen. Vanaf januari 2021 zijn bedrijven die een kosteloze toewijzing zullen ontvangen voor de periode 2021-2025 namelijk verplicht om hun activiteitsniveaus te monitoren op basis van dit herwerkt MMP.

Stand van zaken toewijzingen 2021-2025 


De beslissing inzake de hoeveelheid kosteloos toegewezen emissierechten voor de periode 2021-2025 per individueel bedrijf komt bijna in zicht.

De belangrijkste gegevens uit de BDR (Baseline Data Reports) van alle bedrijven in Europa die een kosteloze toewijzing wensen, waren opgenomen in de ‘NIMs’ of ‘National Implementation Measures’ van elke lidstaat, en moesten grondig onder de loep worden genomen door de Europese Commissie in de zogenaamde NIMs assessment.
De laatste controles voor België (en de meeste andere lidstaten) zijn inmiddels afgerond en de definitieve NIMs-gegevens voor de meeste lidstaten liggen vast. Er wordt verwacht dat de Europese Commissie begin 2021 deze NIMs Decision zal kunnen aannemen. Dit is het ‘oordeel’ dat de opname van de gegevens in de NIMs van alle lidstaten aanvaardbaar zijn.

Op basis van deze goedgekeurde data kunnen de nieuwe benchmarkwaarden (BMs) ook bepaald worden.  Ook op vlak van de BMs update zijn grote stappen gezet. De update gebeurt op basis van een vergelijking tussen de broeikasgasefficiëntie in de jaren 2016-2017 met de BM’s van de derde handelsperiode. Hieruit wordt een verminderingspercentage afgeleid.

Deze oefening is grotendeels achter de rug, en op 7 december 2020 publiceerde de Europese Commissie haar ontwerpverordening inzake de BMs, waarin de exacte waarden van de BMs zijn opgenomen die zouden gelden tijdens de toewijzingsperiode 2021-2025. Zoals blijkt in dit ontwerp (en zoals verwacht) wordt op een groot aantal van de product BMs, alsook op de warmte- en brandstof-BMs, het maximale verminderingspercentage van 24% toegepast op de bestaande BMs.

Over de ontwerpverordening loopt tot 4 januari 2021 een publieksconsultatie, waarna eind januari 2021 een stemming in het Climate Change Committee (met vertegenwoordiging van de lidstaten) volgt. Ongeveer een maand na de stemming zal de verordening vertaald en gepubliceerd zijn, dus in februari 2021.

Van zodra deze definitieve BMs gekend zijn, kunnen de lidstaten en bedrijven hun voorlopige hoeveelheid toewijzingen berekenen en kan de Europese Commissie nagaan of er - net zoals in de periode 2013-2020 - een cross-sectorale correctiefactor nodig is. Tegen april 2021 zou de Europese Commissie dit bekend maken. Volgens de Europese Commissie zal de toepassing van deze cross-sectorale correctiefactor in de periode 21-25 hoogstwaarschijnlijk niet nodig zijn. In de gevallen waarin voor bepaalde bedrijven vanaf 2021 de toepasselijke BM met 24% zou worden aangescherpt, impliceert dit dat in de praktijk de kosteloze toewijzing in de vierde handelsperiode voor die bedrijven niet met 24% zal dalen t.o.v. de kosteloze toewijzing in de derde handelsperiode. In de derde handelsperiode was  immers op bijna alle gratis toewijzingen een cross-sectorale correctiefactor (CSCF) van toepassing, die ongeveer 22% bedroeg in 2020 en dus zou wegvallen vanaf 2021.

Pas nadat alle voorgaande beslissingen zijn genomen, kan de definitieve initiële toewijzing van emissierechten (op basis van historisch activiteitsniveau) op de exploitanttegoedrekening gestort worden (voorzien voor juni 2021).

Lancering 2de oproep vanuit Innovatiefonds (vanaf 1 december 2020) 


De eerste oproep van het ETS Innovatiefonds is afgesloten. Een overzicht van het aantal ingediende projecten vindt u op deze link. In totaal werden 311 projecten ingediend, waarvan 23 door Belgische projectontwikkelaars. Meer info over de aard van de projecten kan de Europese Commissie nog niet meegeven.

De tweede oproep werd op 1 december 2020 gelanceerd en richt zich op kleinschaligere projecten (totale kapitaalkost van 2,5 tot 7,5 miljoen €) en op ‘innovatieve maar mature’ technologieën. Deze oproep heeft een eenvoudigere aanvraag- en selectieprocedure en loopt tot 10 maart 2021. Raadpleeg deze website voor meer informatie.

Verhoogde 2030 Europese broeikasreductiedoelstelling in de maak 


Op vrijdag 11 december 2020 nam de Europese Raad conclusies aan om de Europese broeikasgasemissiereductiedoelstelling voor 2030 te verhogen tot een reductie van “minstens 55% tegenover 1990”. De onderhandelingen met het Europees Parlement om de Europese Klimaatwet te finaliseren, zijn daarmee ook gestart. Mede op basis van de definitieve beslissing omtrent de verhoogde doestelling, zal de Europese Commissie tegen juni 2021 verschillende wetgevende voorstellen publiceren om deze verhoogde doelstelling te realiseren, waarbij ook een herziening van de ETS-richtlijn.

Wijzigingen aan MRVA verordeningen goedgekeurd


Na een werk van lange adem kon de Europese Commissie op 15 december 2020 aankondigen dat de wijzigingen aan de MRVA (Monitoring, Rapportering, Verificatie en Accreditatie) verordeningen gepubliceerd werden in het Publicatieblad van de Europese Unie: de wijzigingen aan de uitvoeringsverordening inzake de monitoring en rapportage van de emissies van broeikasgassen en de wijzigingen aan de uitvoeringsverordening inzake de verificatie van gegevens en de accreditatie van verificateurs.

Door deze laatste wijzigingen liggen de krijtlijnen voor de monitoring, rapportering en verificatie tijdens de nieuwe handelsperiode 2021-2030 vast. Begin 2021 zal de Europese commissie nog bijkomende verduidelijking verschaffen via de uitwerking van richtsnoeren.

Binnenkort zal ook een geconsolideerde versie met de wijzigingen ten opzichte van de huidige handelsperiode beschikbaar zijn. De bepalingen uit de derde handelsperiode blijven sowieso grotendeels behouden. De belangrijkste wijzigingen hebben betrekking op de duurzaamheidscriteria voor biomassa en de behandeling van groen gas. Deze zullen echter pas vanaf 1 januari 2022 van toepassing zijn.

Varia: ppts Toelichtingsvergaderingen december 2020 en VEKA


Tijdens de toelichtingsvergaderingen op 4 en 7 december 2020 werden de talrijke aanwezigen geüpdatet omtrent de meeste aspecten inzake de nieuwe handelsperiode 2021-2030. De   presentatie raadplegen kan via onze website.

Dit is de laatste ETS nieuwsbrief van 2020, de laatste ETS nieuwsbrief van de handelsperiode 2013-2020 en tevens de laatste ETS-nieuwsbrief die vanuit Departement Omgeving wordt verstuurd.

De volgende ETS-nieuwsbrief zal worden verstuurd vanuit een slagkrachtig VEKA (Vlaams Energie- en Klimaatagentschap). Ondertussen blijven wij nog steeds beschikbaar via ons huidige emailadres, emissierechten@vlaanderen.be.

Alvast een fijne kerst- en nieuwjaarsperiode.
Dit is een officiële nieuwsbrief van de Vlaamse overheid
DEPARTEMENT
OMGEVING
Vragen of opmerkingen over deze nieuwsbrief?
Laat iets weten via emissierechten@vlaanderen.be

Inhoud: Naomi Cambien, Inge Delvaux, Bram De Botselier, Jorre De Schrijver, Tomas Velghe,

Deze nieuwsbrief is een initiatief van de team klimaat van het Departement Omgeving
Koning Albert II-laan 20 bus 8, 1000 Brussel,
omgeving.vlaanderen.be/energie-en-klimaat

Inschrijven | Uitschrijven
DISCLAIMER                     PRIVACY