Copy
EU ETS info

EU ETS Nieuwsbrief – 4 november 2020 – Nr. 30

Aanpak monitoring- en rapporteringsverplichtingen vierde handelsperiode 2021-2030

De overgang naar een nieuwe handelsperiode brengt steeds een aantal wijzigingen mee op het vlak van monitoring- en rapporteringsverplichtingen. Het begin van de nieuwe handelsperiode 2021-2030 is daar geen uitzondering op.

Sowieso blijft het huidige stramien voor de monitoring, rapportering en verificatie van EU ETS-emissies behouden. Nieuw is echter de dossierstroom m.b.t. activiteitsniveaus voor installaties waaraan kosteloos emissierechten toegewezen worden, en dit om te garanderen dat de toewijzing in de volgende periode dynamisch kan worden bijgesteld afhankelijk van het werkelijke activiteitsniveau.

 
We beschrijven hier per rapport het te gebruiken sjabloon en de indieningsprocedure. De aanpak houdt rekening met initiatieven tot verdere harmonisatie op Europees niveau, en kwam mede tot stand na aftoetsing met de beroepsfederaties.

Het implementeren ervan zal voor alle betrokken partijen een uitdaging zijn. Om de overgang naar de nieuwe monitoring- en rapporteringsverplichtingen zo veel mogelijk te faciliteren, worden daarom ook begin december 2020 twee (identieke) toelichtingsvergaderingen georganiseerd (zie laatste punt van deze nieuwsbrief). 
 

Monitoringplan (MP)


Sjabloon
Terwijl voor de handelsperiode 2013-2020 een Vlaams Word-sjabloon werd gebruikt voor de MP’s, wordt overgeschakeld op een Europees xls-sjabloon. Dit zal voor verdere harmonisatie op Europees niveau zorgen. De verplicht te gebruiken versie kunnen we nog niet geven omdat op Europees niveau eerst de wijzigingen aan de bestaande Verordening inzake monitoring en rapportering van emissies moet zijn goedgekeurd (naar verwachting eind november 2020), en omdat de Nederlandstalige versie van het Europees sjabloon nog niet beschikbaar is. We zullen in een volgende nieuwsbrief melden wanneer het definitieve sjabloon ter beschikking is (naar verwachting eind november/begin december 2020). 

Procedure
Het ontwerp van MP voor de hele toewijzingsperiode 2021-2025 zal uiterlijk op 31 december 2020 via mail moeten worden ingediend bij het VBBV. Deze deadline kan mogelijks gewijzigd worden als het definitief te hanteren Nederlandstalig sjabloon begin december 2020 niet zou zijn gepubliceerd. Vervolgens gebeurt hetzelfde als de huidige periode: advisering door VBBV en goedkeuring door het VEKA (cfr. infra).

Wijzigingen
Nieuw is dat het MP in principe voor de hele periode 2021-2025 geldig is, wat betekent dat er niet langer voorzien wordt in een voor alle installaties verplichte jaarlijkse goedkeuring van een MP van een bepaald jaar. Let wel: het MP moet steeds actueel gehouden worden. Significante wijzigingen worden voortaan meteen opgenomen in het MP, worden gemeld aan het VBBV en worden goedgekeurd door VEKA. Eventuele niet-significante en tijdelijke wijzigingen worden bijgehouden in een logboek en moeten desgevallend op het eind van het jaar in het MP geïntegreerd worden. 
 

Emissiejaarrapport (EJR)


Sjabloon
Pas in 2022 zal de eerste rapportering van emissies voor de handelsperiode 2021-2030 plaatsvinden, namelijk over de uitstoot tijdens 2021. Dit geeft de ruimte om de keuze tussen de Vlaamse ETS-rapporteringstool (momenteel in gebruik) en de Europese tool DECLARE (nog in ontwerp) later te maken. De emissiejaarrapportering in 2021 (over de uitstoot van 2020) zal in elk geval nog via de Vlaamse ETS-rapporteringstool plaatsvinden. 

Procedure
De huidige timing blijft behouden: tegen 14 maart indiening van het geverifieerde emissiejaarrapport van het voorgaande jaar.
 

Verbeteringsverslag MP


Sjabloon
Ook hier wordt de overstap gemaakt naar het Europees sjabloon (xls-bestand). Ook dit zal via een nieuwsbrief en de website aan de bedrijven worden meegedeeld zodra het beschikbaar is op Europees niveau.

Procedure
Bedrijven moeten in dezelfde gevallen als in de huidige periode en op het zelfde tijdstip (30 juni) een verbeteringsverslag opstellen en indienen bij VEKA.
 

Monitoringmethodiekplan (MMP)


Sjabloon
Nieuw voor de volgende periode is de monitoring van activiteitsniveaus voor bedrijven die kosteloos toegewezen emissierechten ontvangen. Deze bedrijven dienden hiervoor reeds hun herwerkte (forward-looking) monitoringmethodiekplannen (MMP's) 2021-2025 in (xls-bestand). 

Procedure
Deze ontwerp-MMP’s zijn door de bedrijven reeds ingediend bij het VBBV, ondergaan nu de laatste verificaties, en zullen behoudens mogelijke uitzonderingen, uiterlijk op 31 december 2020 door onze afdeling worden goedgekeurd. Bedrijven zullen hiervan de komende weken en maanden op de hoogte worden gebracht. De MMP’s zijn in principe geldig voor de volledige toewijzingsperiode.

Wijzigingen
Dezelfde procedure zal gehanteerd worden als bij het MP (cfr. supra).
 

Rapport over het activiteitsniveau


Sjabloon
Het Europees sjabloon voor het rapport over het activiteitsniveau zal in principe in de loop van november 2020 beschikbaar zijn en gepubliceerd worden op onze website. Ook sluitingen en greenfields in de periode 2021-2030 zullen via dit sjabloon gemeld kunnen worden. Het sjabloon lijkt sterk op het BDR (Baseline Data Report), dat bedrijven reeds vroeger invulden.

Procedure
Net zoals het EJR zal ook het geverifieerde rapport over het activiteitsniveau jaarlijks moeten worden ingediend, maar dan wel alleen door bedrijven die gratis emissierechten ontvangen. Daarvoor zal een specifieke éénvoudige IT-toepassing (met hetzelfde gebruikersbeheer als het EJR) beschikbaar zijn. Het eerste rapport zal betrekking hebben op de activiteitsniveaus van 2019 en 2020. De normale indieningsdatum zal dezelfde zijn als die van het geverifieerd EJR (14 maart), maar mogelijk zal de indieningsdatum voor het eerste rapport daarvan afwijken, om rekening te houden met de vertraging op Europees niveau (misschien mei 2021). 

Aanpassing kosteloze toewijzing
Op basis van bovenstaand rapport zal in bepaalde situaties de voorziene toewijzing van emissierechten voor de periode 2021-2025 (zie ook hieronder) aangepast moeten worden. Wanneer de toewijzing nog niet eerder werd bijgesteld, dan gebeurt dit bijvoorbeeld wanneer het activiteitsniveau van een subinstallatie met meer dan 15% veranderd is t.o.v. het historische activiteitsniveau. De toewijzing zal echter pas aangepast worden nádat emissierechten reeds verleend zijn op 28 februari van elk jaar. Indien nodig zal dus nadien gecorrigeerd moeten worden via een bijkomende storting (verhoogd activiteitsniveau) of via het terugstorten door de exploitant van het teveel aan emissierechten (verlaagd activiteitsniveau). Door mogelijks latere indiening van het ALC in 2021, zal ook de eerste aanpassing van de hoeveelheid kosteloos toegewezen emissierechten vermoedelijk pas midden 2021 worden doorgevoerd.
 

Verificatierapporten


Sjabloon

Net zoals het emissiejaarrapport, moet ook het rapport over het activiteitsniveau geverifieerd worden door een onafhankelijke en geaccrediteerde verificateur. De twee verschillende sjablonen die daarvoor moeten worden gebruikt door de verificatie-instellingen, publiceren we later op onze website, zodra het beschikbaar is op Europees niveau.  

Procedure
De verificatierapporten moeten telkens samen met de respectievelijke rapporten ingediend worden.

Hoeveelheid kosteloos toegewezen emissierechten 2021-2025: stand van zaken


Zoals ook toegelicht in onze vorige nieuwsbrief controleert de Europese Commissie voor alle Europese lidstaten de NIM’s (National Implementation Measures -  de belangrijkste gegevens uit de BDR van de bedrijven), en bovendien voert ze ‘specific assessments’ uit bij geselecteerde installaties. Hierbij kijkt de Europese Commissie er op toe dat de door de Europese installaties gerapporteerde (activiteits)gegevens in lijn zijn met de Europese regels.

Er wordt echter hier en daar wat vertraging opgelopen, en  de Lidstaten moeten ook nog correcties doorgeven in vergelijking met eerder aangeleverde data. De NIM's Decision zal daardoor pas in het vierde i.p.v. het vroeger voorziene derde kwartaal van 2020 genomen worden. Deze NIM's Decision is een beschikking die door de Europese Commissie moet worden aangenomen, waarin wordt beoordeeld of de opname en gegevens die zijn opgenomen in de NIM's van alle lidstaten aanvaardbaar zijn.

Aansluitend moet ook de update van de Europese benchmarkwaarden (BM’s) worden vastgesteld voor de periode 2021-2025. Deze update gebeurt op basis van data van alle installaties (vervat in de Baseline Data Reports). In de meeste gevallen wordt een vergelijking met de huidige BM’s gemaakt, waaruit een “improvement factor” wordt afgeleid. Met veel waarschijnlijkheid zullen vele product-BM’s en ook de fallback-BM’s met de maximale factor van 24% aangescherpt worden.

De vaststelling van deze Europese benchmarks vereist een positieve stemming binnen het Climate Change Committee, waarin de lidstaten zijn vertegenwoordigd. Bedoeling is dat deze beslissingen in het eerste kwartaal van 2021 worden genomen. In het tweede kwartaal van 2021 zou dan de eventuele uniforme transsectorale correctiefactor (CSCF) berekend kunnen worden.

Op Vlaams niveau zal de toewijzing in twee stappen vastgelegd worden: eerst in een voorlopig (zonder toepassing van de CSCF) en vervolgens in een definitief ministerieel besluit.
De aanvaarde versie van de Baseline Data Reports zal in verschillende stappen aan de bedrijven bezorgd worden. Een eerste maal gebeurt dat na de finale aanvaarding van de NIM’s door de COM (Q4 2020). Nadien wordt een nieuwe versie verstuurd na aankondiging van de BM’s (Q1 2020) en eventueel de CSCF (Q2 2021).

De finale versie van een BDR is immers nodig om de ALC-rapporten (cfr. supra) te kunnen opstellen.
Gezien de timing op Europees niveau inzake NIM’s, BM’s en eventuele CSCF, zullen naar alle waarschijnlijkheid de kosteloos toegewezen emissierechten voor het jaar 2021 pas na 28 februari 2021  verleend worden. Dergelijke vertraging is niet uitzonderlijk voor het begin van een nieuwe handelsperiode en lijkt niet problematisch, omdat deze rechten niet gebruikt kunnen worden voor het afdekken van geverifieerde emissies van het jaar 2020 (geen “borrowing”).

Uitnodiging toelichtingsvergadering: begin december 2020


De overgang naar de nieuwe handelsperiode brengt dus extra uitdagingen met zich mee: nieuwe regelgeving, sjablonen, indieningsprocedures, enz. Om de overgang zo veel mogelijk te faciliteren, organiseert het Team Klimaat samen met het Verificatiebureau Benchmarking Vlaanderen (VBBV) voor alle betrokken partijen twee (identieke) toelichtingsvergaderingen: op vrijdag 4 december om 10.00u. en op maandag 7 december om 14.00u. Deelname aan deze toelichtingsvergaderingen wordt aangemoedigd en is gratis. Tijdens deze toelichting wordt concreter ingegaan op de stand van zaken m.b.t. de hoeveelheid kosteloos toegewezen emissierechten 2021-2025, en ook op de monitoring- en rapporteringsverplichtingen voor de periode 2021-2025. Vooral de overstap naar het nieuwe MP-sjabloon en de procedures voor wijzigingen zullen worden toegelicht. Ook het ALC-rapport wordt toegelicht.

Vlaams Energie- en Klimaatagentschap (VEKA)


De Samen met andere collega’s van het Departement Omgeving vervoegt het team Klimaat van afdeling EKG op 1 januari 2021 het Vlaams Energieagentschap (VEA) om zo het VEKA (Vlaams Energie- en Klimaatagentschap) te vormen. De implementatie van het EU ETS zal daardoor vanaf 1 januari 2021 door het VEKA gegarandeerd worden.

Vragen over het EU ETS kan u zoals steeds sturen naar emissierechten@vlaanderen.be
Dit is een officiële nieuwsbrief van de Vlaamse overheid
DEPARTEMENT
OMGEVING
Vragen of opmerkingen over deze nieuwsbrief?
Laat iets weten via emissierechten@vlaanderen.be

Inhoud: Naomi Cambien, Inge Delvaux, Bram De Botselier, Jorre De Schrijver, Tomas Velghe,

Deze nieuwsbrief is een initiatief van de team klimaat van het Departement Omgeving
Koning Albert II-laan 20 bus 8, 1000 Brussel,
omgeving.vlaanderen.be/energie-en-klimaat

Inschrijven | Uitschrijven
DISCLAIMER                     PRIVACY