Copy
EU ETS info

EU ETS Nieuwsbrief – 4 juni 2018– Nr. 18

Voortgang implementatie handelsperiode 2021-2030

Zoals bekend is de richtlijn emissiehandel met het oog op de start van de handelsperiode 2021-2030 herzien. De tekst over deze herziening werd op 19 maart 2018 in het Europese Publicatieblad gepubliceerd. De afgelopen maanden werd op Europees niveau verder gewerkt aan de stelselmatige uitvoering van deze herziene richtlijn.
 
Zo heeft de Europese Commissie op 8 mei 2018 de resultaten van de voorlopige carbon leakage-analyse bekendgemaakt. Uit deze resultaten – die op een stakeholdermeeting ook werden toegelicht en besproken met een aantal Europese sectorfederaties en NGO’s – blijkt:
 
 • welke sectoren via de kwantitatieve analyse rechtstreeks op de carbon leakage-lijst terechtkomen (omdat het product van de emissie-intensiteit en handelsintensiteit op NACE 4-niveau meer dan 0,2 bedraagt)
 • welke sectoren in aanmerking komen voor verdere analyse (kwalitatieve analyse of analyse op prodcom-niveau)
 • wat de verdere stappen zijn inzake de kwalitatieve analyse en de analyse op prodcom-niveau
 
De carbon leakage-lijst is een belangrijk element in het Europese wetgevend kader voor het EU-ETS. Sectoren die in deze lijst opgenomen zijn, ontvangen immers een significant hogere gratis toewijzing van emissierechten:
 
 • Voor de periode 2021-2030 ontvangen sectoren die opgenomen zijn op de carbon leakage-lijst - net zoals in de huidige handelsperiode - 100% van de allocatie op basis van benchmarks (eventueel gecorrigeerd met een uniforme cross-sectorale correctiefactor)
 • Sectoren die niet opgenomen zijn op deze lijst ontvangen voor de periode 2021-2025 30% van de allocatie op basis van benchmarks (eventueel gecorrigeerd met een uniforme cross-sectorale correctiefactor.) Na 2025 zou de allocatie voor deze sectoren uitfaseren tegen 2030.
 
De huidige carbon leakage-lijst (voor de periode 2015-2020) omvat 175 sectoren, die samen ongeveer 97% van de industriële emissies vertegenwoordigen. De voorlopige carbon leakage-lijst voor de periode 2021-2030 omvat 44 sectoren die rechtstreeks op de carbon leakage-lijst staan (wegens het overschrijden van 0,2-drempel). Daarnaast zijn er nog 28 sectoren die via een verdere analyse (kwalitatief/PRODCOM) kunnen worden toegevoegd aan de lijst. De 44 sectoren die rechtstreeks op de lijst komen vertegenwoordigen ongeveer 90% van de industriële emissies in Europa, de 44 sectoren die mogelijk ook toegevoegd worden, vertegenwoordigen ongeveer 5% van de Europese industriële emissies.
 
De carbon leakage lijst-voor de periode 2021-2030 zal later dit jaar formeel vastgelegd worden voor een periode van 10 jaar. Er zijn geen mogelijkheden voorzien om de lijst tijdens de handelsperiode nog aan te passen.
 
Daarnaast wordt verder gewerkt aan een aanpassing van de Europese geharmoniseerde toewijzingsregels. De toewijzingsregels moeten niet alleen aangepast worden aan de herziene richtlijn emissiehandel, maar worden ook verduidelijkt en verbeterd waar mogelijk. De toewijzing van emissierechten zal voor de periode 2021-2030 echter niet fundamenteel anders verlopen dan in de periode 2013-2020. Zo zal de toewijzing nog steeds vastgesteld worden op basis van een benchmark die vermenigvuldigd wordt met de activiteitgegevens van individuele installaties. We kunnen alvast meegeven dat:
 • De handelsperiode 2021-2030 zal opgedeeld worden in twee allocatieperiodes: de periode 2021-2025 en 2026-2030;
 • Voorafgaand aan elke allocatieperiode zal een datacollectie plaatsvinden waaraan alle bedrijven die een gratis toewijzing willen bekomen, moeten deelnemen. In deze datacollectie zullen de activiteitgegevens verzameld worden, alsook de gegevens die gebruikt zullen worden voor het actualiseren van de benchmarks;
 • De datacollectie voor de eerste allocatieperiode 2021-2025 zal begin volgend jaar plaatsvinden en heeft betrekking op gegevens uit de periode 2014-2018;
 • Op Europees niveau wordt opnieuw een Excel sjabloon voorbereid dat exploitanten kunnen gebruiken voor deze datacollectie. Zowel het sjabloon als de specifieke regels voor deze datacollectie zullen tegen eind dit jaar op Europees niveau vastgesteld worden. Bedrijven zullen via infosessies vooraf duidelijk geïnformeerd worden over deze datacollectie;
 • De verificatie van de aangeleverde gegevens in dit excel-sjabloon moet gebeuren door een externe verificatie-instelling die in het bezit is van een accreditatie, zoals vermeld in toepassingsgebied nummer 98 in Bijlage I van de Verordening 600/2012 inzake de verificatie van broeikasgasemissie- en tonkilometerverslagen en de accreditatie van verificateurs in toepassing van Richtlijn 2003/87/EG van het Europees Parlement en de Raad;
 • De toewijzingsregels inzake capaciteitsuitbreiding en capaciteitsvermindering zullen vervangen worden door dynamische toewijzingsregels, waarbij de toewijzing wordt aangepast wanneer het activiteitsniveau bepaalde drempels overschrijdt.  Deze regels zullen meer in detail uitgewerkt worden in de loop van volgend jaar.
Ook een eerste wetgevend voorstel voor de herziening van de MRVA-regels (Monitoring, Rapportering, Verificatie en Accreditatie) wordt eerstdaags verwacht. De eerste reeks van de wijzigingen zijn voornamelijk gericht  op een vereenvoudiging van de monitoring. Een tweede reeks wijzigingen (pas te verwachten in 2019) zal betrekking hebben op specifieke topics, waaronder mogelijk Carbon Capture and Usage (CCU).


 
Daarnaast worden binnenkort ook de eerste besprekingen gehouden over de manier waarop het Innovatiefonds de transitie naar een koolstofarme industrie kan faciliteren.
 
Via onze nieuwsbrief en het regelmatige overleg met de Vlaamse sectorfederaties in het “Doelgroepenoverleg Industrieel Energie- en Klimaatbeleid” houden we alle betrokkenen zo goed als mogelijk op de hoogte van het verdere verloop van deze processen. U kan ook altijd specifieke vragen stellen via emissierechten@vlaanderen.be.
 

Economische trajecten naar een duurzaam 2050: gezamenlijk event Voka en de Bond Beter Leefmilieu op dinsdag 12 juni 2018

Voka en Bond Beter Leefmilieu organiseren voor de eerste keer een gezamenlijk event over de weg naar een welvarend en duurzaam 2050.
 
Binnen alle maatschappelijke sectoren zal moeten ingezet worden op emissiereducties. Ondernemingen zullen daarbij een cruciale rol spelen, door hun eigen emissies terug te dringen maar ook als “solution provider”, door producten en diensten te leveren om emissies in andere maatschappelijke domeinen te beperken, op te slaan en te verwerken. Een focus op innovatie en een competitief economisch kader blijft in elk scenario noodzakelijk om de ambitieuze klimaatdoelstellingen binnen bereik te brengen.
 
In de voormiddag van het gezamenlijk event worden rondetafels georganiseerd voor de toelichting en bespreking van praktische cases uit het Vlaamse bedrijfsleven. In de namiddag worden toelichtingen voorzien vanuit academische, politieke en economische hoek, gevolgd door een high-level-debat, waaraan ook de Secretaris-Generaal van het Departement Omgeving zal deelnemen.

Indiening verbeteringsverslag tegen 30 juni 2018

Net zoals voorgaande jaren moeten een aantal exploitanten van vaste installaties die onder het EU-ETS vallen een verbeteringsverslag indienen tegen uiterlijk 30 juni 2018.
 
Verbeteringsverslag n.a.v. bemerkingen van de verificateur
Er moet een verbeteringsverslag ingediend worden als de verificateur één of meerdere opmerkingen heeft gemaakt in het verificatierapport bij het emissiejaarrapport (EJR) 2017. In het verslag moet de exploitant aangeven wat hij zal doen of al heeft gedaan om tegemoet te komen aan de opmerking(en) van de verificateur.
Installaties met geringe emissies zijn vrijgesteld van deze verplichting
 
Verbeteringsverslag n.a.v. het niet behalen van het vereiste niveau
Er moet een verbeteringsverslag ingediend worden als voor één of meerdere bronstromen het vereiste niveau niet wordt gehaald. Daarin moet de exploitant aangeven wat hij zal doen of al heeft gedaan om het vereiste niveau te behalen.
 • Categorie A-installaties – inclusief installaties met geringe emissies – moeten bij het niet-behalen van het vereiste niveau elke 4 jaar een verbeteringsverslag indienen. Voor 2018 moet er dus een verbeteringsverslag ingediend worden als het laatste verslag in 2014 werd ingediend;
 • Categorie B-installaties moeten bij het niet-behalen van het vereiste niveau elke 2 jaar een verbeteringsverslag indienen. Voor 2018 moet er dus een verbeteringsverslag ingediend worden als het laatste verslag in 2016 werd ingediend;
 • Categorie C-installaties moeten bij het niet-behalen van het vereiste niveau jaarlijks een verbeteringsverslag indienen. Voor 2018 moet er in voorkomend geval dus hoe dan ook een verbeteringsverslag ingediend worden .
Exploitanten kunnen beide zaken bundelen in één verbeteringsverslag.
 
Op onze website vindt u meer info en het sjabloon voor het verbeteringsverslag.
Het ingevulde sjabloon moet per mail vóór 30 juni 2018 ingediend worden bij emissierechten@vlaanderen.be.

 
Dit is een officiële nieuwsbrief van de Vlaamse overheid
DEPARTEMENT
OMGEVING
Vragen of opmerkingen over deze nieuwsbrief?
Laat iets weten via emissierechten@vlaanderen.be

Inhoud: Stijn Caekelbergh, Jorre De Schrijver,
Pieter-Willem Lemmens, Tomas Velghe.

Deze nieuwsbrief is een initiatief van de dienst klimaat van het Departement Omgeving
Koning Albert II-laan 20 bus 8, 1000 Brussel,
omgevingvlaanderen.be/klimaatbeleid

Inschrijven | Uitschrijven
DISCLAIMER                     PRIVACY