Copy
EU ETS info

EU ETS Nieuwsbrief – 18 oktober 2019 – Nr. 26

Vlaamse wetgeving EU-ETS periode 2021-2030 definitief goedgekeurd en gepubliceerd 

Op 6 september 2019 is het besluit over verhandelbare emissierechten voor broeikasgassen voor vaste installaties voor de periode 2021-2030 (het “VER-besluit 21-30) definitief goedgekeurd door de Vlaamse Regering. Ondertussen is het besluit ook gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad en op onze website. 

Het besluit is een opvolger van het huidige VER-besluit (Besluit van de Vlaamse Regering van 20 april 2012 inzake verhandelbare emissierechten voor broeikasgassen voor vaste installaties, luchtvaartactiviteiten en de inzet van flexibele mechanismen). Met het oog op een vlotte leesbaarheid werd gekozen voor een volledig nieuw besluit voor de periode 2021-2030. Het bestaande VER-besluit van 20 april 2012 zal wel blijven bestaan, omdat het naast de regels voor vaste installaties in de lopende periode 2013-2020 ook regels bevat voor luchtvaartactiviteiten, en die moeten blijven doorwerken na 2020.

Het besluit zorgt voor de omzetting van de herziene ETS-richtlijn (Richtlijn 2018/410 van 14 maart 2018 tot wijziging van Richtlijn 2003/87/EG ter bevordering van kosteneffectieve emissiereducties en koolstofarme investeringen en van Besluit (EU) 2015/1814 van 6 oktober 2015 betreffende de instelling en de werking van een marktstabiliteitsreserve).

Het VER-besluit 21-30 bevat ook enkele bepalingen in navolging van de vernieuwde geharmoniseerde Europese toewijzingsregels (FAR) voor de periode 2021-2030. Aangezien de geharmoniseerde Europese toewijzingsregels voor de periode 2021-2030 niet langer in een Europees “besluit” maar in een Europese “verordening” vastgesteld zijn, wordt voor de toewijzingsregels zelf naar deze verordening verwezen, en worden enkel de specifieke procedures die in Vlaanderen van toepassing zullen zijn, vastgelegd in het besluit. Tot slot introduceert het  besluit enkele noodzakelijke aanpassingen aan Vlarem II en het bestaande VER-besluit van 20 april 2012.

Raadpleeg het goedgekeurde VER-besluit 21-30.
 

Ontwerp toewijzingen 2021-2025 vaste installaties: Belgische NIMS genotificeerd

Op vrijdag 27 september 2019 werden de Belgische NIMS genotificeerd. Deze NIMS bevatten een overzicht van alle huidige Belgische BKG-installaties en de relevante gegevens uit de baseline rapporten om de toewijzing per installatie te berekenen voor de periode 2021-2025. Daarmee heeft België de strakke deadline uit de Europese wetgeving (30 september 2019) gerespecteerd. Het Departement Omgeving bedankt alle betrokken partijen – de BKG-installaties, de verificatie-instellingen en de collega’s van het VBBV – voor het harde werk om dit proces tijdig af te ronden. 

Voor het Vlaamse Gewest zijn er in de Belgische NIMS-lijst 202 BKG-installaties opgenomen, waarvan er 164 een aanvraag voor kosteloze toewijzing hebben ingediend. De overige installaties zijn elektriciteitscentrales, installaties die nog geen volledig kalenderjaar in werking waren in 2014-2018 (en waarvoor er dus nog geen historisch activiteitsniveau kon worden vastgesteld), of installaties die geen kosteloze toewijzing hebben aangevraagd. 

De Europese Commissie zal de aangeleverde gegevens in de loop van de komende maanden controleren en in geval van onduidelijkheden contact opnemen met de betrokken lidstaten. Als er vragen worden gesteld over Vlaamse BKG-installaties, zal het Departement Omgeving waar nodig opnieuw contact opnemen met de betrokken exploitanten.

Vervolgens moeten nog de volgende stappen genomen worden om de toewijzingen definitief vast te stellen: 
 • Na controle door de Europese Commissie zullen de benchmark-waarden geactualiseerd worden op basis van de aangeleverde data in de baseline rapporten. Deze benchmark-waarden zullen worden vastgelegd in een uitvoeringsverordening die in de loop van 2020 goedgekeurd moet worden door de lidstaten via het Climate Change Committee;
 • Na actualisatie van de benchmarkwaarden zal elke lidstaat de voorlopige toewijzing berekenen van zijn BKG-installaties, en deze notificeren aan de Europese Commissie. De Vlaamse BKG-installaties zullen ook op de hoogte gebracht worden van hun voorlopige kosteloze toewijzing;
 • De Europese Commissie zal vervolgens kijken of de beschikbare hoeveelheid emissierechten voor kosteloze toewijzing volstaat om tegemoet te komen aan de geaggregeerde voorlopige toewijzingen, en zo niet de vereiste Cross Sectoral Correction Factor of CSCF (= kaasschaafprincipe) berekenen;
 • Na berekening van de eventuele CSCF zullen de lidstaten de definitieve kosteloze toewijzing voor elke BKG-installatie berekenen. Dit zal ten vroegste in de tweede helft van 2020 gebeuren. 
Raadpleeg onze webpagina over de toewijzingen voor de periode 2021-2030.

Update van de Vlaamse FAQ’s over de toewijzingsregels + bijkomende toelichting herwerking MMP

Tijdens de controle van de ingediende baseline rapporten heeft het Departement Omgeving nog een aantal veelvoorkomende fouten vastgesteld. Om deze fouten in de toekomst te vermijden is er bijkomende toelichting opgenomen in de Vlaamse FAQs. Het gaat meer bepaald over het correct invullen van het MMP (Monitoring Methodologie Plan) en het baseline rapport als:
 • Er warmte wordt gerecupereerd uit de brandstofbenchmark sub-installatie, en wordt geconsumeerd onder de warmtebenchmark sub-installatie;
 • Er warmte wordt opgewekt met behulp van afgassen die niet gedekt zijn door een productbenchmark sub-installatie (zogenaamde type C proces emissies), die vervolgens wordt geconsumeerd onder de warmtebenchmark sub-installatie.
De geactualiseerde Vlaamse FAQs bevatten ook verdere verduidelijking over de behandeling van nieuwkomers en nieuwe sub-installaties zoals geregeld in de Activity Level Change Verordening (zie punt 4 hieronder). 

Raadpleeg de geactualiseerde Vlaamse FAQs

Verder hebben zowel het VBBV als het Departement Omgeving verschillende vragen ontvangen over de verwachtingen voor de verplichte herwerking van het MMP tegen eind van dit jaar (zie ook nieuwsbrief 25 hierover). Om verdere duidelijkheid te geven over wat er concreet moet herwerkt worden, heeft het VBBV samen met het Departement Omgeving een apart toelichtingsdocument opgesteld. Hierin wordt alle informatie voor de herwerking van het MMP gebundeld. De oude items hierover uit de Vlaamse FAQ’s en de richtsnoeren voor de bepaling van onredelijke kosten/technische onhaalbaarheid zijn hier ook in geïntegreerd. 

Raadpleeg het toelichtingsdocument voor de herwerking van het MMP

Goedkeuring van de Activity Level Change Verordening

Daar waar de Europese FAR de algemene toewijzingsregels vastlegt voor de periode 2021-2030, moesten de regels inzake de aanpassing van de toewijzing (bij wijzigingen in het activiteitsniveau) uitgewerkt worden in een aparte Activity Level Change verordening (ALC-verordening). De ontwerpverordening werd op 9 oktober 2019 goedgekeurd door vertegenwoordigers van de lidstaten in het Climate Change Committee. Er volgt nu een toetsingsperiode van 3 maanden (waarin geen wijzigingen worden verwacht) vooraleer de ontwerpverordening definitief is goedgekeurd en kan worden gepubliceerd. In de loop van de komende maanden zal er ook een apart richtsnoer (Guidance Document 7) opgesteld worden, waarin de regels voor nieuwkomers, stopzettingen en wijzigingen in het activiteitsniveau verder worden toegelicht. Via deze nieuwsbrief houden we u daarover verder op de hoogte.

Indiening van het monitoringplan emissies tegen 15 november 2019

Zoals steeds moet het monitoringplan (MP) geactualiseerd worden voor het volgende jaar. Tegen ten laatste 15 november 2019 moet u daarvoor het volgende bezorgen aan vbbv@vbbv.be: 
 • een aangepast voorstel tot initieel MP voor 2020, waarin alle wijzigingen aan het MP 2019 tot en met 15 november 2019 zijn geïntegreerd; 
 • een kopie van de (geactualiseerde) logboeken wijzigingen en tijdelijke wijzigingen; 
 • de onderbouwing van de technische onhaalbaarheid of onredelijke kosten bij het niet voldoen aan de vereiste niveaus, voor wie op deze clausule een beroep wenst te doen; 
 • de onderbouwing van de duurzaamheid van vloeibare biomassa, voor wie deze bronstroom gebruikt;
 • de risicoanalyse zoals bedoeld in artikel 12§1,b) van de Monitoring & Reporting Regulation, zo nodig aangepast (niet verplicht voor installaties met geringe emissies).
De goedkeuring van de monitoringplannen 2020 door het Departement Omgeving is voorzien begin 2020. 

Vertrek Stijn Caekelbergh

Stijn Caekelbergh is sinds 9 oktober 2019 gestart als adviseur Klimaat op het kabinet-Demir (bevoegd voor onder andere Omgeving en Energie), en is dus niet langer werkzaam bij het Departement Omgeving. Het Departement Omgeving bedankt Stijn voor zijn jarenlange werk en inzet rond het EU-ETS en het Vlaams klimaatbeleid in het algemeen, en wenst hem alle succes in zijn nieuwe functie!
Vragen over het EU-ETS kan u zoals steeds sturen naar emissierechten@vlaanderen.be 
Dit is een officiële nieuwsbrief van de Vlaamse overheid
DEPARTEMENT
OMGEVING
Vragen of opmerkingen over deze nieuwsbrief?
Laat iets weten via emissierechten@vlaanderen.be

Inhoud: Stijn Caekelbergh, Jorre De Schrijver,
Pieter-Willem Lemmens, Tomas Velghe.

Deze nieuwsbrief is een initiatief van de dienst klimaat van het Departement Omgeving
Koning Albert II-laan 20 bus 8, 1000 Brussel,
omgevingvlaanderen.be/klimaatbeleid

Inschrijven | Uitschrijven
DISCLAIMER                     PRIVACY