Copy
EU ETS info

EU ETS Nieuwsbrief – 1 augustus 2019 – Nr. 25

Vlaamse ontwerpwetgeving EU-ETS periode 2021-2030 principieel goedgekeurd door de Vlaamse Regering

Op 24 mei 2019 keurde de Vlaamse Regering het ontwerpbesluit over verhandelbare emissierechten voor broeikasgassen voor vaste installaties voor de periode 2021-2030 principieel goed. 

Dit ontwerpbesluit is de opvolger van het huidige VER-besluit (Besluit van de Vlaamse Regering van 20 april 2012 inzake verhandelbare emissierechten voor broeikasgassen voor vaste installaties, luchtvaartactiviteiten en de inzet van flexibele mechanismen). Met het oog op een vlotte leesbaarheid werd gekozen voor een volledig nieuw besluit voor de periode 2021-2030. Het huidige VER-besluit van 20 april 2012 zal wel blijven bestaan, omdat het naast de regels voor vaste installaties in de lopende periode 2013-2020 ook regels bevat voor luchtvaartactiviteiten die moeten blijven doorwerken na 2020.

Het ontwerpbesluit zorgt voor de omzetting van de herziene ETS-richtlijn (Richtlijn 2018/410 van het Europees Parlement en de Raad van 14 maart 2018 tot wijziging van richtlijn 2003/87/EG ter bevordering van kosteneffectieve emissiereducties en koolstofarme investeringen en van Besluit (EU) 2015/1814). Daarnaast bevat het ook een aantal verdere regels rond de vernieuwde geharmoniseerde Europese toewijzingsregels voor de periode 2021-2030. Omdat de geharmoniseerde Europese toewijzingsregels voor de periode 2021-2030 niet langer in een “Besluit” maar in een “Verordening” vastgesteld zijn, kan voor de toewijzingsregels zelf naar deze verordening verwezen worden, en zijn enkel de specifieke procedures voor Vlaanderen vastgelegd in het besluit. Tot slot introduceert het ontwerp besluit enkele noodzakelijke aanpassingen aan Vlarem II en het bestaande VER-besluit van 20 april 2012.

Deze wetgeving is nog niet van kracht. Later dit jaar, na onder meer het advies van de Raad van State over het ontwerp besluit, volgt nog een definitieve goedkeuring van het besluit. De definitief goedgekeurde versie kan nog afwijken van het ontwerpbesluit. 

Raadpleeg het ontwerpbesluit;

Toewijzingen 2021-2025: verwerking baseline rapporten

BKG-installaties die in aanmerking willen komen voor een kosteloze toewijzing van emissierechten in de periode 2021-2025, moesten uiterlijk 30 juni 2019 een geverifieerd baselinerapport indienen bij het Departement Omgeving. Inmiddels hebben we van 163 Vlaamse BKG-installaties een geverifieerd baseline rapport ontvangen. De overige installaties komen niet in aanmerking voor een kosteloze toewijzing (elektriciteitscentrales) of hebben aangegeven dat ze geen kosteloze toewijzing zullen aanvragen. 

In de loop van juli en augustus zullen het Departement Omgeving en het VBBV verdere controles uitvoeren op de ontvangen dossiers. Waar nodig nemen we contact op met de betrokken bedrijven voor bijkomende verduidelijkingen en/of correcties. Exploitanten die niet worden gecontacteerd door het Departement Omgeving moeten dus voorlopig geen bijkomende actie ondernemen. Wij zullen in de eerste helft van september op basis van de uitgevoerde controles en mogelijke verdere verduidelijkingen van de bedrijven de ontvangen dossiers al dan niet aanvaarden.

In de loop van september worden de relevante gegevens uit de aanvaarde aanvragen samengevoegd met de gegevens uit de andere gewesten, zodat de gecompileerde Belgische gegevens tegen eind september bezorgd kunnen worden aan de Europese Commissie. Vervolgens worden nog de volgende stappen voorzien:
  • De Europese Commissie controleert de gegevens uit de aanvragen van de verschillende lidstaten en neemt bij onduidelijkheden contact op met de betrokken lidstaten. Als er vragen worden gesteld over Vlaamse BKG-installaties, zal het Departement Omgeving waar nodig opnieuw contact opnemen met de betrokken exploitanten;
  • Na controle door de Europese Commissie worden de benchmarkwaarden geactualiseerd op basis van de aangeleverde data in de baselinerapporten. Deze benchmark-waarden worden dan vastgelegd in een Uitvoeringsverordening die mee goedgekeurd moet worden door de lidstaten via het Climate Change Committee. Deze goedkeuring wordt verwacht in de loop van 2020;
  • Na actualisatie van de benchmarkwaarden berekent elke lidstaat de voorlopige toewijzing van zijn BKG-installaties en notificeert deze aan de Europese Commissie. De Vlaamse BKG-installaties worden ook op de hoogte gebracht van hun voorlopige kosteloze toewijzing;
  • De Europese Commissie zal vervolgens kijken of de beschikbare hoeveelheid emissierechten voor kosteloze toewijzing volstaat om tegemoet te komen aan de geaggregeerde voorlopige toewijzingen, en zo niet de vereiste Cross Sectoral Correction Factor of CSCF (= kaasschaafprincipe) berekenen;
  • Na berekening van de eventuele CSCF berekenen de lidstaten de definitieve kosteloze toewijzing voor elke BKG-installatie. Dit gebeurt ten vroegste in de tweede helft van 2020. 

Herwerking monitoringmethodiekplan

Elke BKG-installatie die een toewijzingsaanvraag heeft ingediend, moest vooraf een monitoringmethodiekplan (MMP) opstellen en laten goedkeuren door het Departement Omgeving. Deze goedkeuring geldt echter enkel voor de monitoring van de gegevens voor de historische referentieperiode 2014-2018. Voor de monitoring van de gegevens voor de jaren vanaf 2019 moet het MMP worden herwerkt en opnieuw ingediend bij het VBBV. Aanvankelijk was het de bedoeling dat de MMP’s die werden goedgekeurd i.h.k.v. de baselinerapporten 2014-2018 zouden worden herwerkt en opnieuw ingediend tegen 30 september 2019. Dit werd ook zo gecommuniceerd in de goedkeuringsbrieven bij de MMP’s. In overleg met het VBBV is echter besloten om deze deadline uit te stellen naar 31 december 2019.

Bij de eerste versies van de MMP’s heeft het VBBV van verschillende BKG-installaties onvolledige of onvoldoende uitgewerkte versies ontvangen. Dit is wellicht te wijten aan een aantal externe factoren, zoals het feit dat het over nieuwe en complexe regelgeving gaat, de verschillende toelichtingen en richtsnoeren op EU-niveau nog tot zeer laat in het proces zijn aangepast en de timing die erg krap was.  Om de deadline voor de indiening van de baselinerapporten (30 juni 2019) binnen bereik te houden, heeft het VBBV dergelijke onvolledige of onvoldoende uitgewerkte versies van het MMP alsnog aanvaard en waar nodig de verschillende BKG-installaties bijgestaan om het MMP tot op een minimaal aanvaardbaar niveau te krijgen. 

Deze dienstverlening behoort echter niet tot het takenpakket van het VBBV. Nu de ergste tijdsdruk achter de rug is, wordt daarom gevraagd aan alle BKG-installaties om het MMP verder uit te werken. De deadline wordt daarbij verschoven van 30 september naar 31 december 2019. Tegenover dit uitstel staat wel de verwachting dat elke BKG-installatie de herwerking van het MMP nu grondig aanpakt. Het VBBV zal geen versies meer aanvaarden die onvoldoende uitgewerkt of onvolledig zijn.

Ook installaties die pas na 1 januari 2018 zijn opgestart en dus nog niet over een goedgekeurd MMP beschikken, moeten tegen 31 december 2019 een voorstel van MMP opmaken en indienen bij het VBBV.  

Onze Vlaamse FAQ’s zijn verder aangevuld met bijkomende uitleg over de herwerking van het MMP (zie vragen 11 t.e.m. 13). 

Verder zijn er ook verdere richtsnoeren opgesteld voor de toetsing aan en toepassing van technische onhaalbaarheid/onredelijke kosten in het kader van het MMP.
Dit is een officiële nieuwsbrief van de Vlaamse overheid
DEPARTEMENT
OMGEVING
Vragen of opmerkingen over deze nieuwsbrief?
Laat iets weten via emissierechten@vlaanderen.be

Inhoud: Stijn Caekelbergh, Jorre De Schrijver,
Pieter-Willem Lemmens, Tomas Velghe.

Deze nieuwsbrief is een initiatief van de dienst klimaat van het Departement Omgeving
Koning Albert II-laan 20 bus 8, 1000 Brussel,
omgevingvlaanderen.be/klimaatbeleid

Inschrijven | Uitschrijven
DISCLAIMER                     PRIVACY