Copy
EU ETS info

EU ETS Nieuwsbrief – 20 december 2019 – Nr. 27

Ontwerp toewijzingen 2021-2025 Vaste Installaties: stand van zaken

Zoals ook toegelicht in nieuwsbrief nr. 26, werden op 26 september 2019 de Belgische NIMS (National Implementation Measures) aan de Europese Commissie genotificeerd, met daarin de nodige gegevens voor de berekening van de toewijzingen in 2021-2025 voor vaste installaties. 
Net zoals op de NIMS van de andere Lidstaten, voert de Europese Commissie vier verschillende controlerondes uit:
  1. Volledigheidscheck: hierbij wordt nagegaan of alle installaties zijn opgenomen, alle vereiste velden zijn ingevuld, …: in dit kader heeft de Europese Commissie op 18 november 2019 al een aantal vragen gesteld aan België. Waar nodig heeft het Departement Omgeving rechtstreeks contact opgenomen met de betrokken exploitanten. Nog voor het einde van het jaar zullen de Belgische antwoorden bezorgd worden aan de Commissie.
  2. Consistentiecheck: hierbij wordt er nagegaan  of de toewijzingsregels correct zijn toegepast en of alle gerapporteerde data consistent zijn: deze stap wordt vermoedelijk begin 2020 uitgevoerd. 
  3. Risicobeoordeling: hierbij voert de Europese Commissie – op basis van vorige bevindingen – een diepgaand nazicht uit van bepaalde baselinerapporten. 
  4. Beoordeling van toepassing artikel 27/27a (opt-out van kleine installaties): deze stap is echter niet relevant voor Vlaamse installaties omdat het Vlaams Gewest geen gebruik heeft gemaakt van deze optie.
Waar nodig zal het Departement Omgeving in het kader van stap 2 en 3 opnieuw contact opnemen met de betrokken Vlaamse exploitanten. 

Na bovenstaande controles moeten er nog een aantal volgende stappen genomen worden vooraleer de finale toewijzingen voor 2021-2025 beslist worden (zie nieuwsbrief nr. 26 voor meer info hierover). 

 

E-loket voor Emissiejaarrapport 2019 Vaste Installaties geopend – enkele (belangrijke) verbeteringen zijn doorgevoerd


Sinds 18 december 2019 is het ETS: Emissiejaarrapport e-loket opengesteld zodat de rapportering van de EU ETS-emissies door exploitanten van BKG-installaties over het jaar 2019 kan worden voorbereid. Via het e-loket kan een exploitant jaarlijks het ETS-emissiejaarrapport opstellen, het laten verifiëren door een externe verificatie-instelling  en het geverifieerd emissiejaarrapport indienen bij de Vlaamse overheid, die het vervolgens ook via het loket al dan niet kan goedkeuren.

De uiterste datum voor het indienen van het geverifieerde ETS-emissiejaarrapport 2019 via deze rapporteringstool is 14 maart 2020!

Alle vooraf ingevulde data van de BKG-installaties van wie een EU ETS-emissiejaarrapport wordt verwacht, zijn opgeladen, zodat het rapport snel opgesteld kan worden.

Enkele (belangrijke) verbeteringen die voorheen door de bedrijven werden aangekaart, werden vanaf deze 2019 rapportering doorgevoerd:

a) er zijn twee bijkomende weinig aan verandering onderhevige parameters (tiers en éénheden per bronstroom) vooraf ingevuld (met waarden identiek aan de vorige rapportering). Vooral exploitanten met veel bronstromen zullen deze bijkomende functionaliteit verwelkomen. Op deze manier moeten deze parameters enkel indien nodig gewijzigd worden en kan het invullen van het emissiejaarrapport nog efficiënter gebeuren. 

b) vanaf nu kan een exploitant (in het onderdeel 3. Installatie en monitoringplan) de voorheen ingediende geverifieerde emissiejaarrapporten downloaden (gaat terug tot eerste indiening in 2014, over ETS-emissies 2013). Op deze manier biedt de ETS-rapporteringstool een centrale plaats waar de relevante documenten (ondertekend EJR en verificatierapport) zowel door exploitant, als door de verificateur die het betreffende EJR moet verifiëren, kunnen worden geraadpleegd. Dit garandeert een snellere uitwisseling van informatie.

Ter herinnering: de toegangsrechten voor dit e-loket worden sinds 2017 beheerd via het Gebruikersbeheer van de Vlaamse overheid. De toegangsrechten moeten toegekend worden door de hoofdtoegangsbeheerder van een onderneming. Alle betrokken personen zijn daarvan in principe op de hoogte.

Van zodra u over toegangsrechten beschikt, kunt u zich dus vanaf nu opnieuw aanmelden op het loket en er, afhankelijk van het profiel dat u is toegekend, gebruik van maken.

Europese Raad bereikt akkoord over de 2050 doelstelling


Op 12 december 2019 bereikte de Europese Raad een akkoord over de doelstelling die de EU tegen 2050 zal nastreven inzake klimaatambitie. In het licht van de meest recente wetenschappelijke gegevens en de noodzaak wereldwijd de klimaatactie op te voeren, bekrachtigde de Europese Raad (behalve één Lidstaat) de doelstelling van een klimaatneutrale EU in 2050, conform de doelstellingen van de Overeenkomst van Parijs.

De Europese Raad nam ook nota van de mededeling van de Commissie over de Europese Green Deal (van 11 december 2019). Daarin is o.a. sprake dat de Europese Commissie tegen juni 2021 alle relevante klimaatgerelateerde beleidsinstrumenten zou evalueren en waar nodig herzieningen zou voorstellen, o.m. inzake het emissiehandelssysteem (dat tot nieuwe sectoren zou kunnen worden uitgebreid).

Voor de transitie zijn volgens de conclusies van de Europese Raad grote publieke en particuliere investeringen nodig en worden in de conclusies enkele investeringsbedragen vermeld, zoals “In dit verband verwelkomt en steunt de Europese Raad de aankondiging van de EIB (Europese Investeringsbank) dat zij voornemens is in de periode van 2021 tot en met 2030 steun te verlenen voor investeringen ten belope van 1.000 miljard euro in klimaatactie en milieuduurzaamheid.” en “Uit het toekomstige Mechanisme voor een Rechtvaardige Transitie zal steun op maat worden gegeven aan de regio's en sectoren die het meest te maken hebben met de gevolgen van de transitie. De Europese Raad is tevreden met de aankondiging van de Europese Commissie dat haar komende voorstellen tot doel zullen hebben investeringen ten belope van 100 miljard euro via het mechanisme voor een rechtvaardige transitie te faciliteren.”

Vlaams Energie- en Klimaatplan 2021-2030 door de Vlaamse regering definitief goedgekeurd


De Europese Verordening over de governance van de energie-unie en van de klimaatactie vereist dat elke lidstaat uiterlijk op 31 december 2019 een geïntegreerd Nationaal Energie- en Klimaatplan indient bij de Europese Commissie voor de periode 2021-2030. Na aanbevelingen en adviezen van onder meer de SERV, de Minaraad, de SALV en de Vlaamse Jeugdraad keurde de Vlaamse Regering op 9 december 2019 het Vlaams Energie- en Klimaatplan 2021-2030 definitief goed.

In het plan worden maatregelen voorzien om de uitstoot van broeikasgassen in het Vlaamse Gewest te beperken en om de energie-efficiëntie en het gebruik van hernieuwbare energie te bevorderen.
Het plan gaat ook in op het energie- en klimaatbeleid gericht op de non-ETS-industrie en het innovatiebeleid.
Het Vlaamse plan is ondertussen geïntegreerd in een Belgisch Energie- en Klimaatplan 2021-2030, dat nog voor het eind van het jaar aan de Europese Commissie wordt genotificeerd.

Raadpleeg hier de volledige versie van het Vlaams Energie- en Klimaatplan 2021-2030

Europees Innovatiefonds: modaliteiten 1ste call van 2020 krijgen langzaamaan vorm

Op 18 december 2019 vond de vierde vergadering plaats van de expertgroep van het ETS-innovatiefonds. De nadruk lag op informatiedeling door de Europese Commissie. Volgende onderwerpen kwamen aan bod: terugkoppeling over de Innovation Fund Tour 2019, voorstelling van een indicatieve tijdslijn, toelichting bij de selectie van de projecten voor de eerste oproep, de governance van het fonds, de berekening van de vermijding van broeikasgasemissies en van de relevante kosten, en beschouwingen over staatshulp en cofinanciering. De video en de presentaties van de vergadering zijn beschikbaar op de website van het innovatiefonds.

De Europese Commissie wil de eerste oproep lanceren in juni 2020 en stelt daarvoor een budget van meer dan 1 miljard euro voorop. Kleinschalige projecten zijn uitgesloten van de oproep. Daarvoor voorziet de Europese Commissie in 2021 een speciale oproep. 

Tijdens de vergadering lanceerden de sprekers meerdere oproepen voor technische en financiële experts van de bedrijfswereld, overheidsinstanties en kennisinstellingen. 

Zo wil INEA, het uitvoerend agentschap dat de Europese Commissie zal bijstaan bij de organisatie van de oproepen, een pool van technische en financiële experten samenstellen, die zullen meewerken aan de evaluatie en selectie van de ingediende projecten. 

Als een belangrijke volgende stap naar de eerste oproep komen er in het voorjaar van 2020 twee workshops: een workshop over de berekening van de vermijding van broeikasgasemissies en van de relevante kosten en de kostenefficiëntie op 5-6 februari 2020 en een workshop over projectselectie, cofinanciering en subsidiemanagement in de tweede helft van maart 2020. Voor beide workshops is de Europese Commissie op zoek naar technische en financiële experts.

Ze vraagt aan de sectorfederaties om hun voorstellen tegen 15 januari 2020 te sturen naar CLIMA-IF-EXPERTGROUP@ec.europa.eu, met een korte CV, de motivatie en de relevante ervaring en specialisatie. Het maximumaantal experts per federatie is één per workshop (twee in totaal). De geselecteerde experts zullen daarvan bevestiging ontvangen in de week van 20 januari 2020.

Wij blijven de ontwikkelingen op de voet volgen en doen het nodige om jullie op de hoogte te houden.
Dit is een officiële nieuwsbrief van de Vlaamse overheid
DEPARTEMENT
OMGEVING
Vragen of opmerkingen over deze nieuwsbrief?
Laat iets weten via emissierechten@vlaanderen.be

Inhoud: Inge Delvaux, Jorre De Schrijver, Pieter-Willem Lemmens, Tomas Velghe.

Deze nieuwsbrief is een initiatief van de dienst klimaat van het Departement Omgeving
Koning Albert II-laan 20 bus 8, 1000 Brussel,
omgevingvlaanderen.be/klimaatbeleid

Inschrijven | Uitschrijven
DISCLAIMER                     PRIVACY