Copy
EU ETS info

EU ETS Nieuwsbrief – 21 december 2018– Nr. 20

Uitstel deadline indiening en goedkeuring Monitoring Methodologie Plan

Begin oktober meldden we al dat Vlaamse ETS bedrijven hun Monitoring Methodologie Plan (MMP) moeten indienen bij het VBBV tegen uiterlijk 31 januari 2019, zodat dit kan worden nagekeken en goedgekeurd door Afdeling EKG tegen 31 maart 2019. Een voorwaarde voor deze timing was echter dat er eind 2018 duidelijkheid zou zijn over de Europese toewijzingsregels. 

De Europese Commissie heeft midden december meer duidelijkheid gegeven over de verwachte timing op Europees niveau:
 • De Free Allocation Regulation – de wettekst waarin de toewijzingsregels zijn vastgelegd – zou nog in 2018 aangenomen en gepubliceerd worden. Inmiddels is dit gebeurd, we hebben de tekst ook gepubliceerd op onze website 
 • De sjablonen voor het MMP en het Baseline Rapport zullen pas eind januari 2019 gefinaliseerd worden. De Nederlandstalige vertaling volgt in de loop van februari 2019;
 • Ook de verschillende guidance documenten – met meer uitleg over de toewijzingsregels en hoe het MMP en baseline rapport opgesteld moeten worden – zullen pas tegen eind-januari tot mid-februari 2019 afgewerkt zijn.
Met de finale adoptie van de Free Allocation Regulation is er al heel wat duidelijkheid over de Europese toewijzingsregels voor de periode 2021-2030. Toch zijn er nog enkele onzekerheden die verder uitgeklaard moeten worden:
 • Interpretatie van de definitie van waste gassen (hoeveel onvolledig geoxideerde koolstof moet aanwezig zijn in het gas om onder de definitie van een waste gas te vallen);
 • Interpretatie van de definitie van safety flaring;
 • Behandeling van afvalverwerking (bv. verwarming van afvalwater) en naverbranders;
 • Behandeling van warmte die verbruikt wordt in het warmteopwekkingsproces (bv. voorverwarming van brandstoffen, aardgasontspanners, demineralisering van water voor stoomproductie, enz.)
Wegens deze onzekerheden en het feit dat noch het MMP sjabloon noch het guidance document met meer toelichting over de monitoringregels (GD5) afgewerkt zullen zijn voor het einde van het jaar, wordt de voorziene timing voor de datacollectie in het Vlaams Gewest aangepast als volgt:
 1.  Afdeling EKG is deze week begonnen met het uitsturen van haar beoordeling van de voorbereidingen voor het MMP. De overige beoordelingen worden uitgestuurd in de loop van januari 2019
 2. Zodra alle sjablonen en guidance documenten op Europees niveau gefinaliseerd zijn, zal Afdeling EKG deze rondsturen via deze nieuwsbrief. Dit wordt uiterlijk eind februari 2019 verwacht
 3. De sjablonen voor het MMP en het baseline rapport zullen tegelijkertijd verspreid worden. Zo kunnen exploitanten bij het opstellen van hun MMP ook nagaan welke data ze uiteindelijk zullen moeten rapporteren in het baseline rapport
 4. De deadline voor de indiening van het MMP bij het VBBV wordt verschoven naar 31 maart 2019
 5. Na nazicht en positief advies van het VBBV zal Afdeling EKG de MMP’s goedkeuren tegen 31 mei 2019
 6. Indiening van het geverifieerd baseline rapport blijft behouden op 30 juni 2019 (gezien deze deadline vastgelegd is in Europese wetgeving)

Door de verschuiving van de deadline voor het indienen van het MMP, wordt de timing later in het proces krapper. Exploitanten wordt daarom aangeraden om:
 • In de periode januari-februar 2019 al zo veel mogelijk werk af te handelen voor het Emissiejaarrapport 2018, zodat er in maart ruimte vrijkomt voor het opstellen van het MMP
 • Niet te wachten op de goedkeuring van het MMP om het Baseline rapport op te stellen. U kan hier al aan beginnen op basis van het voorstel van MMP dat u indient bij het VBBV. Eventuele aanpassingen kunnen dan gebeuren in functie van eventuele feedback van het VBBV op uw voorstel van MMP en de uiteindelijke versie die wordt goedgekeurd door Afdeling EKG. 

E-loket voor Emissiejaarrapport 2018 geopend


Sinds gisteren 20 december 2018 is het ETS: Emissiejaarrapport e-loket klaar om de rapportering van de EU ETS emissies over het jaar 2017 voor te bereiden. Via het e-loket kan een exploitant jaarlijks het ETS emissiejaarrapport opstellen, dit laten verifiëren door een externe verificatie-instelling  en het geverifieerd emissiejaarrapport indienen bij de Vlaamse overheid, die het vervolgens ook via het loket al dan niet kan goedkeuren.

Alle vooraf ingevulde data van de BKG-installaties van wie een EU ETS emissiejaarrapport wordt verwacht, zijn opgeladen. 

De toegangsrechten voor dit e-loket worden sinds 2017 beheerd via het Gebruikersbeheer van de Vlaamse overheid. De toegangsrechten moeten toegekend worden door de hoofdtoegangsbeheerder van een onderneming. Alle betrokken personen zijn daarover in principe op de hoogte.

Van zodra u over toegangsrechten beschikt, kunt u zich dus aanmelden op het loket en er, afhankelijk van het profiel dat u is toegekend, gebruik van maken.

Ter herinnering: de uiterste datum voor het indienen van het geverifieerd ETS emissiejaarrapport via deze rapporteringstool is 14 maart 2019.
 

Europese langetermijnstrategie: ‘A clean planet for all’ 
 

Op 28 november 2018 stelde de Europese Commissie haar voorstel van langetermijnstrategie ‘A clean planet for all’ voor. Hierin wordt voorgesteld om tegen 2050 te streven naar een netto-nuluitstoot in de EU. Daarmee wil de Europese Commissie een bijdrage leveren aan de doelstelling onder het Akkoord van Parijs om de globale temperatuurstijging te beperken tot ver onder 2°C en te streven naar een maximale stijging van 1,5°C (ten opzichte van het pre-industriële tijdperk). Het voorstel van de Europese Commissie zal de komende maanden besproken worden op verschillende fora, en een eerste keer behandeld worden door Europese regeringsleiders en staatshoofden op de informele Europese Raad van 9 mei 2019 te Sibiu.

De Europese Commissie stelt in haar voorstel expliciet dat het niet haar intentie is om de Europese doelstellingen of wetgeving voor 2030 te herzien. Er worden op korte termijn dus geen directe gevolgen op de EU ETS regelgeving verwacht. 

Alle documenten van het voorstel van de Europese Commissie vindt u op https://ec.europa.eu/clima/policies/strategies/2050_en

Brexit: gevolgen voor EU ETS


De Europese Commissie heeft de nodige maatregelen genomen om het EU ETS op korte termijn voor te bereiden op de verschillende Brexit scenario’s. Zo werd deze week beslist om vanaf 1 januari 2019 alle verleningen van emissierechten door het VK (zowel kosteloze toewijzing als veiling) op te schorten. Nadien zijn er twee scenario’s mogelijk:
 • Zachte Brexit: in het huidige ontwerpakkoord tussen het VK en de EU wordt een transitieperiode voorzien waarbij het VK tot en met 2020 blijft deelnemen aan het EU ETS (inclusief rapportering en inlevering begin 2021). In geval het tot een zachte Brexit komt, wordt de opschorting opgeheven en kan het VK opnieuw rechten verlenen en veilen (tot en met 31/12/2020);
 • Harde Brexit:  de opschorting zal nooit worden opgeheven, waardoor de VK emissierechten voor 2019 en 2020 nooit op de markt zullen komen. 
Alle rechten die door het VK op de markt zijn gebracht (kosteloze toewijzing of veiling) tot en met 31/12/2018 blijven wel geldig. Er is dus voor Vlaamse exploitanten geen risico dat ze emissierechten aankopen die uiteindelijk niet geldig zullen zijn onder het EU ETS. 

Voor na 2020 heeft de VK regering aangegeven dat ze vanaf 2021 een eigen systeem willen opstarten dat gelijkaardig is aan het EU ETS, met de intentie om beide systemen te linken. Er is nog geen verdere duidelijkheid over de potentiële impact op het EU ETS vanaf 2021 (bv. zal de cap worden aangepast?). 

De Commissie heeft deze week een document gepubliceerd met meer info over de mogelijke gevolgen van Brexit op het EU ETS, u vindt dit op
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/emissions-trading-system_en.pdf

Carbon Market Report 2018


De Europese Commissie publiceerde deze week haar jaarlijkse Carbon Market Report over het EU ETS.
De belangrijkste bevindingen in dit rapport zijn:
 • De ETS emissies van de elektriciteitssector zijn in 2017 voor het zesde jaar op rij gedaald (van 957 Mt CO2eq. in 2016 naar 949 Mt CO2eq. in 2017);
 • De ETS emissies van de industriële sectoren zijn in 2017 met 1,4% gestegen t.o.v. 2016 (van 794 naar 805 Mt CO2eq); 
 • De totale emissies van vaste installaties onder het EU ETS zijn in 2017 licht gestegen (0,18%) t.o.v. 2016. (van 1751 naar 1754 Mt CO2eq). Deze stijging is echter minder groot dan de sterkste jaarlijkse stijging in BBP sinds 2011 (+2,4% t.o.v. 2016); 
 • De totale emissies van de luchtvaartsector zijn in 2017 opnieuw sterk gestegen (4,5% t.o.v. 2016);
 • Het surplus van emissierechten op de markt is opnieuw licht gedaald, tot een niveau van 1,65 miljard rechten in 2017. Vanaf 2019 zal het Markt Stabiliteits Mechanisme in werking treden, waardoor verwacht wordt dat het surplus versneld zal afnemen. Zo zullen er in de periode van januari tot en met augustus van 2019 ongeveer 265 miljoen minder rechten geveild worden dan voorzien;
 • Het rapport bevat ook voor het eerst publieke gegevens over de bedragen die per lidstaat zijn uitbetaald in het kader van de staatsteunregels voor indirect carbon leakage. Dit laat onder meer toe om de uitgaven in het Vlaams Gewest te vergelijken met uitgaven in andere lidstaten.
Het volledige Carbon Market Report vindt u op https://ec.europa.eu/clima/sites/clima/files/ets/docs/com_2018_842_final_en.pdf

 
Dit is een officiële nieuwsbrief van de Vlaamse overheid
DEPARTEMENT
OMGEVING
Vragen of opmerkingen over deze nieuwsbrief?
Laat iets weten via emissierechten@vlaanderen.be

Inhoud: Stijn Caekelbergh, Jorre De Schrijver,
Pieter-Willem Lemmens, Tomas Velghe.

Deze nieuwsbrief is een initiatief van de dienst klimaat van het Departement Omgeving
Koning Albert II-laan 20 bus 8, 1000 Brussel,
omgevingvlaanderen.be/klimaatbeleid

Inschrijven | Uitschrijven
DISCLAIMER                     PRIVACY