Copy
EU ETS info

EU ETS Nieuwsbrief – 10 Mei 2019 – Nr. 23

Naleving 2018: alle Vlaamse BKG-installaties leverden voldoende rechten in

Zoals gecommuniceerd in onze vorige nieuwsbrief, stootten de Vlaamse BKG-installaties in 2018 gezamenlijk net geen 32 Mt CO2eq. Alle Vlaamse BKG-installaties leverden tijdig voldoende emissierechten in om hun geverifieerde emissies voor 2018 af te dekken.  Het tweede tabblad van de Excel bevat ook gegevens over het aantal ingeleverde emissierechten per installatie per rapporteringsjaar. 
 

Finaliseren Monitoringmethodiekplan

31 maart 2019 was de deadline voor de indiening van het voorstel van monitoringmethodiekplan (MMP) bij het VBBV. Ondertussen zijn de eerste MMP’s goedgekeurd door het Departement Omgeving. Voor heel wat andere MMP’s heeft het VBBV aan de BKG-installaties gevraagd om het voorstel van MMP nog aan te passen vooraleer dit kan worden aangepast.

De bedoeling is dat alle MMP’s tegen eind mei 2019 goedgekeurd worden, zodat de verificatie van de baseline-rapporten op basis van de goedgekeurde MMP’s in de loop van de juni 2019 kan worden afgerond. Opdat deze timing niet in het gedrang zou komen, vragen we dat de bedrijven de door het VBBV gevraagde aanpassingen aan het ingediende voorstel MMP zo snel mogelijk behandelen.
 

Procedure voor indiening baseline-rapport – algemeen


Vlaamse BKG-installaties die een kosteloze toewijzing voor de periode 2021-2025 willen aanvragen, moeten uiterlijk op 30 juni 2019 een baseline-rapport indienen bij het Departement Omgeving. Dit baseline-rapport moet vooraf geverifieerd zijn door een externe, onafhankelijke, geaccrediteerde verificatie-instelling. Om te verzekeren dat de versie die wordt ingediend bij het Departement Omgeving identiek is aan de versie die werd geverifieerd, wordt de volgende indieningsprocedure gehanteerd:
  • Nadat de verificatie van het baseline-rapport is afgerond dient de BKG-installatie haar baseline-rapport per mail in via het adres emissierechten@vlaanderen.be, met haar externe verificateur in kopie (cc). Het baseline-rapport wordt zowel in Excel als in pdf-formaat bijgevoegd bij deze mail. De pdf-versie moet digitaal ondertekend zijn;
  • De verificateur beantwoordt deze mail aan alle betrokkenen (dus zowel naar het bedrijf als naar emissierechten@vlaanderen.be) met de melding dat deze versie van het baseline-rapport door hem/haar geverifieerd is, en voegt hierbij het verificatierapport toe. Ook het verificatierapport wordt zowel in Excel als in pdf-formaat bijgevoegd bij deze mail. De pdf-versie moet digitaal ondertekend zijn.
Beide stappen moeten uiterlijk op 30 juni 2019 afgerond zijn. 

De FAQs over de toewijzing 2021-2030 op onze website zijn nu ook aangevuld met bijkomende richtlijnen voor de indiening van het baseline-rapport, onder meer met de bovenstaande procedure en een handleiding voor het digitaal ondertekenen van PDFs.
 

Procedure voor indiening baseline-rapport – elektriciteitscentrales en andere installaties die geen toewijzing aanvragen


Niet alle Vlaamse BKG-installaties zullen een toewijzing aanvragen voor de periode 2021-2025. Zo komen installaties die uitsluitend elektriciteit produceren niet in aanmerking voor een kosteloze toewijzing. Andere installaties kunnen op vrijwillige basis beslissen om geen toewijzing aan te vragen, bv. als de administratieve inspanning te zwaar wordt geacht in verhouding tot de verwachte toewijzing. 

Toch moeten ook deze installaties opgenomen worden in de lijst van installaties (de ‘NIMS-lijst’) die België uiterlijk op 30 september 2019 moet rapporteren aan de Europese Commissie. Daarom moeten ook deze installaties uiterlijk op 30 juni 2019 een baseline-rapport indienen bij het Departement Omgeving. Dit baseline-rapport mag echter sterk vereenvoudigd ingevuld worden:
  • Er moet geen monitoringmethodiekplan opgesteld en ingediend worden, enkel een baseline-rapport
  • enkel tabblad A_InstallationData van het baseline-rapport moet voor deze installaties ingevuld worden;
  • het baseline rapport moet niet geverifieerd worden door een externe geaccrediteerde verificatie-instelling.

Indiening verbeteringsverslag 2019

Net zoals de vorige jaren moeten een aantal exploitanten van vaste installaties die onder het EU-ETS vallen uiterlijk op 30 juni een verbeteringsverslag indienen.

Verbeteringsverslag n.a.v. bemerkingen van de verificateur
Er moet een verbeteringsverslag ingediend worden als de verificateur één of meerdere opmerkingen heeft gemaakt in het verificatierapport bij het emissiejaarrapport (EJR) 2018. In het verslag moet de exploitant aangeven wat hij zal doen of al heeft gedaan om tegemoet te komen aan de opmerking(en) van de verificateur.
Installaties met geringe emissies zijn vrijgesteld van deze verplichting.

Verbeteringsverslag n.a.v. het niet behalen van het vereiste niveau
Er moet een verbeteringsverslag ingediend worden als voor één of meerdere bronstromen het vereiste niveau niet wordt gehaald. Daarin moet de exploitant aangeven wat hij zal doen of al heeft gedaan om het vereiste niveau te behalen. 
  • Categorie A-installaties – inclusief installaties met geringe emissies – moeten bij het niet-behalen van het vereiste niveau elke 4 jaar een verbeteringsverslag indienen. Voor 2019 moet er dus een verbeteringsverslag ingediend worden als het laatste verslag in 2015 werd ingediend;
  • Categorie B-installaties moeten bij het niet-behalen van het vereiste niveau elke 2 jaar een verbeteringsverslag indienen. Voor 2019 moet er dus een verbeteringsverslag ingediend worden als het laatste verslag in 2017 werd ingediend;
  • Categorie C-installaties moeten bij het niet-behalen van het vereiste niveau jaarlijks een verbeteringsverslag indienen. Voor 2019 moet er in voorkomend geval dus hoe dan ook een verbeteringsverslag ingediend worden.
Exploitanten kunnen beide zaken bundelen in één verbeteringsverslag.

Het ingevulde sjabloon moet per mail vóór 30 juni 2019 ingediend worden bij emissierechten@vlaanderen.be.

Presentaties event ETS Innovatiefonds (2 mei 2019)

Op donderdag 2 mei 2019 organiseerde het Departement Omgeving samen met het Agentschap Innoveren & Ondernemen en het Departement Economie, Wetenschap en Innovatie een geslaagde interactieve informatiesessie over het ETS Innovatiefonds. Bedankt  aan alle aanwezigen voor de waardevolle input!

Bekijk de presentaties van deze informatiesessie op  onze website.

Als u vragen heeft over dit Innovatiefonds of als u plannen heeft voor een concreet project dat mogelijk in aanmerking komt voor steun uit dit Innovatiefonds, neem dan zeker contact op met onderstaande personen:
Dit is een officiële nieuwsbrief van de Vlaamse overheid
DEPARTEMENT
OMGEVING
Vragen of opmerkingen over deze nieuwsbrief?
Laat iets weten via emissierechten@vlaanderen.be

Inhoud: Stijn Caekelbergh, Jorre De Schrijver,
Pieter-Willem Lemmens, Tomas Velghe.

Deze nieuwsbrief is een initiatief van de dienst klimaat van het Departement Omgeving
Koning Albert II-laan 20 bus 8, 1000 Brussel,
omgevingvlaanderen.be/klimaatbeleid

Inschrijven | Uitschrijven
DISCLAIMER                     PRIVACY