Copy
EU ETS info

EU ETS Nieuwsbrief – 1 april 2020 – Nr. 28

Geverifieerde EU ETS-emissies 2019 bekendgemaakt, zowel in Vlaanderen als in Europa


Vandaag maakt de Europese Commissie normaal gezien de tot nu toe geverifieerde ETS-emissies van 2019 bekend van alle Europese installaties die onder het EU ETS vallen. Deze cijfers zijn te vinden op het EU Transaction Log (het Europees register der broeikasgassen). Op 15 april 2020 wordt ook een Excelbestand gepubliceerd op de website van de Commissie.

Omdat de werkzaamheden m.b.t. de verificatie van de emissies in de meeste lidstaten plaatsvonden vóór de corona-uitbraak, lijkt de impact op de beschikbaarheid van de geverifieerde emissies eerder beperkt.

Ook in Vlaanderen had de coronacrisis geen noemenswaardige invloed op de rapporteringscyclus: alle 205 Vlaamse BKG-installaties hebben tijdig een geverifieerd emissiejaarrapport ingediend.

De geverifieerde Vlaamse ETS-emissies 2019 waren quasi gelijk aan deze van de voorgaande jaren en bedroegen 32,2 Mton CO2-eq.

Specifiek voor de emissies van ETS-installaties die tot de (Vlaamse) elektriciteitssector worden geteld, werden er net zoals in de 2 voorgaande jaren voornamelijk twee brandstoffen ingezet: enerzijds siderurgische gassen (5,2 Mton CO2-eq) en anderzijds aardgas (4,3 Mton CO2e). De totale uitstoot van de (Vlaamse) elektriciteitssector bedroeg in 2019 zo 9,5 Mton CO2-eq., wat 0,3 Mton CO2e hoger is dan vorig jaar.


De emissies van ETS-installaties die tot de (Vlaamse) industrie worden geteld, bleven in het Vlaamse Gewest opnieuw nagenoeg constant. Deze bedroegen in 2019 net zoals in de 2 voorgaande jaren 22,7 Mton CO2-eq.


Overeenkomstig het VLAREM wordt een steekproefsgewijze controle uitgevoerd op de geverifieerde emissies en worden ze uiterlijk op 15 april 2020 goedgekeurd. Uiterlijk 30 april 2020 moeten de exploitanten de nodige emissierechten inleveren.
U kan de meest relevante Vlaamse cijfers (ook deze van voorgaande jaren) raadplegen op onze website.
Samen met deze overzichtscijfers worden ook de meer gedetailleerde onderliggende paramaters die de CO2-eq-emissies bepalen, gedeeld met de personen die binnen het VITO en VMM verantwoordelijk zijn voor de opstelling van respectievelijk de Vlaamse energiebalans en de Vlaamse broeikasgasemissie-inventaris.
 

Inlevering EUAs voor uitstoot 2019 tegen 10 april 2020 wordt aangemoedigd


Rekeninghouders van een exploitanttegoedrekening in het nationaal register der broeikasgassen werden afgelopen maandag door de nationale registerhouder aangemoedigd om bij voorkeur ten laatste 10 april 2020 de nodige EUAs in te leveren ter compensatie van de geverifieerde uitstoot van 2019. Bedoeling is om daardoor sneller operatoren te kunnen identificeren die problemen ondervinden (door de coronacrisis), zodat de registerhouder de nodige ondersteuning kan garanderen. De formele deadline voor de inlevering van EUA’s blijft uiteraard op 30 april liggen. De Europese Commissie heeft bevestigd dat deze deadline sowieso behouden blijft, ondanks de huidige maatregelen tegen de corona-uitbraak in verschillende EU-lidstaten. 

Gratis toewijzing handelsperiode 2021-2030: stand van zaken


De Europese Commissie is nog steeds bezig met de controle van de NIM’s (National Implementation Measures) van de verschillende lidstaten. Voor België werd op dit moment enkel de ‘volledigheidscontrole’ afgerond. Bijkomende controles en vragen worden nog verwacht (zie ook nieuwsbrief 27 voor meer info over de verschillende stappen in de controle).
Pas wanneer alle controles voor alle lidstaten volledig zijn afgerond, zal de Europese Commissie de verschillende benchmarkwaardes voor de periode 2021-2025 berekenen en ter goedkeuring voorleggen aan het Climate Change Committee (met daarin vertegenwoordigers van de lidstaten).
De Commissie heeft ondertussen wel het Guidance Document 7 gepubliceerd op haar website met daarin een toelichting over hoe de toewijzingen zullen aangepast worden tijdens de periode 2021-2025 in functie van de gerapporteerde activiteitgegevens. Dit Guidance Document bevat ook bijkomende toelichtingen voor nieuwkomers en stopzettingen. 

Goedkeuring MP 2020 en MMR 21-30: stand van zaken


Na nazicht door het VBBV is de afdeling EKG de goedkeuring van de monitoringplannen voor 2020 aan het afwerken.

Nu de MRV-cyclus inzake 2019 emissies bij de bedrijven ook achter de rug is, zet het VBBV het nazicht verder van de herwerkte Monitoringmethodiekplannen die uiterlijk 31 december 2019 moesten ingediend worden door de BKG-installaties die een toewijzing (willen) ontvangen in de periode 2021-2025.

Europees Innovatiefonds: stand van zaken

Het ETS-innovatiefonds is een Europees financieringsprogramma, dat als doel heeft industriële oplossingen naar de markt te brengen die Europa koolstofneutraal helpen maken. Alle nuttige informatie over het fonds is te vinden op of via onze vernieuwde webpagina over het innovatiefonds

De Europese Commissie is momenteel volop bezig met de voorbereiding van de eerste oproep en doet dat in alle transparantie samen met de lidstaten en sectororganisaties (zie website over de eerste oproep).

Het is al geweten dat de eerste oproep technologieneutraal zal zijn. Het wordt m.a.w. geen oproep voor een specifieke technologie of sector, maar wel een oproep voor grootschalige projecten (kapitaaluitgaven hoger dan 7,5 miljoen euro). De voornaamste doelstelling van de Europese Commissie is het bekomen van een goede portfolio van projecten.

Voor deze eerste oproep is meer dan 1 miljard euro ter beschikking. Volgens de voorziene timing zou de de oproep gelanceerd worden in juni of juli 2020 en de eerste subsidies zouden worden toegekend in het vierde kwartaal van 2021. Wij blijven de ontwikkelingen op de voet volgen en doen het nodige om jullie op de hoogte te houden, via onze webpagina over het innovatiefonds en specifieke nieuwsbrieven.

Banking en borrowing van EUA’s tussen derde (2013-2020) en vierde handelsperiode (2021-2030)


Het gebruik van EUA’s van de vierde handelsperiode (2021-2030) die normaliter vanaf uiterlijk 28 februari 2021 op de rekening zullen worden gestort, is niet mogelijk ter dekking van de ETS-uitstoot die plaatsvond in de huidige handelsperiode (2013-2020) (‘borrowing’). Dit betekent dat, bij de laatste inlevering op 30 april 2021 ter dekking van de uitstoot van het laatste jaar van de handelsperiode 2013-2020, eventuele ontbrekende EUA’s 13-20 zullen moeten worden aangekocht.

Het gebruik van EUA’s van de derde handelsperiode (2013-2020) ter compensatie van de ETS-uitstoot tijdens de volgende handelsperiode (2021-2030) is wél mogelijk (‘banking’). Eventueel resterende EUA’s 2013-2020 zijn onbeperkt geldig, dus ook voor de volgende handelsperiode.

Vertrek Pieter-Willem Lemmens


Pieter-Willem Lemmens zal vanaf 18 april 2020 starten als consultant bij CLIMACT, en zal dus niet langer werkzaam zijn bij het Departement Omgeving. Het Departement Omgeving bedankt Pieter-Willem voor zijn jarenlange werk en inzet rond het EU-ETS en het Vlaams klimaatbeleid in het algemeen, en wenst hem alle succes met zijn nieuwe uitdaging!
Vragen over het EU-ETS kan u zoals steeds sturen naar emissierechten@vlaanderen.be
Dit is een officiële nieuwsbrief van de Vlaamse overheid
DEPARTEMENT
OMGEVING
Vragen of opmerkingen over deze nieuwsbrief?
Laat iets weten via emissierechten@vlaanderen.be

Inhoud: Inge Delvaux, Jorre De Schrijver, Pieter-Willem Lemmens, Tomas Velghe.

Deze nieuwsbrief is een initiatief van de team klimaat van het Departement Omgeving
Koning Albert II-laan 20 bus 8, 1000 Brussel,
omgeving.vlaanderen.be/energie-en-klimaat

Inschrijven | Uitschrijven
DISCLAIMER                     PRIVACY