Copy
EU ETS info

EU ETS Nieuwsbrief – 8 maart 2019 – Nr. 21

Datacollectie 2014-2018: sjablonen, guidancedocumenten en Vlaamse FAQs beschikbaar

De Europese Commissie heeft deze week verschillende guidance-documenten gepubliceerd (met meer toelichting over de toewijzingsregels die voor de handelsperiode 2021-2030 van toepassing zullen zijn, en die werden vastgelegd in de Free Allocation Rules verordening (FAR).   Op onze eigen website vindt u daarnaast ook de sjablonen voor het Monitoringmethodiekplan (MMP), het baseline rapport, en het verificatierapport die moeten gebruikt worden door Vlaamse ETS installaties. Omdat de Nederlandstalige sjablonen pas eind maart 2019 klaar zullen zijn, is er beslist om deze Engelstalige sjablonen reeds beschikbaar te maken. Bedrijven mogen deze Engelstalige sjablonen in het Engels of in het Nederlands invullen.

Het is belangrijk dat enkel de sjablonen  worden gebruikt die op onze website werden gepubliceerd. U herkent ze aan het logo van de Vlaamse Overheid op het voorblad.

Ondanks de uitgebreide toelichting van de toewijzingsregels in de Europese guidance-documenten, zijn een aantal punten niet volledig duidelijk. Om die duidelijkheid te verschaffen en een geharmoniseerde aanpak binnen het Vlaams Gewest te hanteren, heeft Departement Omgeving daarom een aantal bijkomende FAQ’s opgesteld. 

Zoals eerder gecommuniceerd, moeten ETS-bedrijven die aanspraak willen maken op gratis toewijzing in de handelsperiode 2021-2030:
 • het ingevulde MMP indienen bij het VBBV (via vbbv@vbbv.be) tegen 31 maart 2019 ten laatste. Na nazicht door het VBBV zal afdeling EKG van het Departement Omgeving het ingediende MMP (indien aanvaardbaar bevonden) goedkeuren tegen 31 mei 2019.
 • het baseline rapport invullen, extern laten verifiëren en indienen bij de afdeling EKG van het Departement Omgeving  tegen uiterlijk 30 juni 2019. Om een bottleneck bij de verificatie-instellingen te vermijden in juni 2019, raden we aan om niet te wachten op de goedkeuring van het MMP vooraleer u uw baseline rapport invult en bezorgt aan uw verificatie-instelling, zodat deze al kan starten met de voorbereidingen voor de verificatie. Deze verificatie kan evenwel pas afgerond worden nadat het MMP werd goedgekeurd door afdeling EKG van het Departement Omgeving .  
Meer uitleg over de datacollectie, inclusief de sjablonen en de Vlaamse FAQs
 

EU-ETS Innovatiefonds


Op 26 februari 2019 werd de ‘delegated act’ inzake het ETS-Innovatiefonds door de Europese Commissie aangenomen.  De oprichting van dit Innovatiefonds was voorzien in de nieuwe ETS-richtlijn en is de opvolger van het NER 300-programma.   
Het Innovatiefonds moet de bouw en exploitatie stimuleren van projecten die gericht zijn op: 
 • innovatie in koolstofarme technologieën, processen en producten in industriële sectoren die onder het EU-ETS vallen;
 • het milieuveilig afvangen en geologisch opslaan of gebruik van CO2 (CCS/CCU);
 • innovatieve technologieën voor hernieuwbare energie en energieopslag
Inkomsten n.a.v. de verkoop/veiling van minstens 450 miljoen emissierechten uit de handelsperiode 2021-2030, zullen ter beschikking worden gesteld. Deze hebben een financiële waarde van momenteel om en bij de 10 miljard euro.
De eerste projectoproep zal vermoedelijk gelanceerd worden in 2020, waarna er regelmatig nieuwe projectoproepen georganiseerd zullen worden. Details van de eerste projectoproep zullen in de loop van 2019 worden uitgewerkt.
De Vlaamse overheid zal de nodige initiatieven nemen om deze informatie tijdig te verspreiden. Als er nu al bedrijven zijn met ideeën over projecten die hiervoor mogelijks in aanmerking komen,  dan mogen die contact opnemen met de afdeling EKG van het Departement Omgeving.     

In de delegated act zijn al een aantal elementen vastgelegd:
 • De aanvraagprocedure zal bestaan uit 2 fasen: 
  • ‘expression of interest’ waarna de mogelijkheid bestaat om project management-ondersteuning te krijgen. 
  • full application’
 • De selectiecriteria zullen rekening houden met het effectief vermijden van broeikasgasemissie, innovatiegraad, opschaalbaarheid, levensvatbaarheid en rijpheid van het project en  met kostenefficiëntie 
 • 60%  van de additionele kapitaal- en operationele kosten kunnen worden gefinancierd via subsidies of in combinatie met andere instrumenten zoals InvestEu.
 • Voor kleinere projecten (<7,5 miljoen euro) kan een eenvoudigere aanvraagprocedure uitgewerkt worden.
Meer informatie:

Deadline indiening geverifieerd EJR tegen 14 maart 2019

We herinneren de ETS-installaties eraan dat de indiening van het geverifieerde ETS-emissiejaarrapport 2018 moet gebeuren tegen uiterlijk 14 maart 2019,  via het ETS: Emissiejaarrapport e-loket. Met vragen over het e-loket kunt u altijd terecht bij emissierechten@vlaanderen.be.

Nadat afdeling EKG van het Departement Omgeving de geverifieerde emissiejaarrapporten heeft ontvangen, worden de daarin opgenomen geverifieerde emissies doorgegeven aan de nationale registerhouder, die deze invoert in het nationaal register der broeikasgassen. Eind maart 2019 worden de op dat moment in de nationale registers van alle lidstaten ingevoerde emissies bekend gemaakt.

Tegelijkertijd voert afdeling EKG van het Departement Omgeving steekproefsgewijs een controle uit op de geverifieerde emissies, waarna ze – indien vrij van materiele fouten bevonden – uiterlijk op 15 april 2019 worden goedgekeurd. Uiterlijk 30 april 2019 moet vervolgens de inlevering van het benodigd aantal emissierechten door de exploitanten plaatsvinden.

Bruikbaarheid emissierechten 2021 


De EU-ETS richtlijn voorziet dat de emissierechten die worden verleend op 28 februari 2021 enkel kunnen worden gebruikt om emissies vanaf 2021 af te dekken. ETS-installaties kunnen deze rechten dus niet gebruiken om geverifieerde emissies van 2020 (inleverdeadline: 30 april 2021) af te dekken. Hiermee moet rekening worden gehouden bij de planning en eventuele aankoop van emissierechten. 

15/03 voormiddag: workshop studie “Koolstofarme producten”


Een shift van producten met een grote CO2-impact naar producten met een veel geringere CO2-impact, zogenaamde koolstofarme(re) producten, zal gestimuleerd moeten worden om de ambitieuze broeikasgasreductiedoelstellingen te bereiken. Er zijn echter verschillende barrières die de beoogde shift belemmeren: wettelijke beperkingen, onaangepaste (te strenge) normen, economische barrières, slecht imago, … 

Afdeling EKG van het Departement Omgeving heeft RDC Environment in partnership met EY aangeduid om een longlist van Koolstofarme Producten (KAP) samen te stellen, hieruit 10 KAP’s te selecteren voor verdere analyse, en daarvan de barrières te identificeren en gepaste beleidsmaatregelen te formuleren.    

Er is een eerste workshop gepland op vrijdag 15 maart 2019 (10:00-12:00) met experten, beleidsmakers en vertegenwoordigers uit de bedrijfswereld. Op basis van een long list van mogelijke interessante KAP’s, zullen de deelnemers aan de hand van een interactief proces 10 KAP’s selecteren, elk met hun respectievelijk alternatief. 

De workshop gaat door in de kantoren van EY Antwerpen (vlakbij het station Antwerpen-Berchem). 

Indien u meer details wenst over deze studie, zelf een suggestie van een KAP  heeft of interesse heeft om deel te nemen  aan deze workshop (graag bevestigen vóór dinsdag 12 maart 2019), dan kan u contact opnemen met Lies De Meyer (lies.de.meyer@be.ey.com).
Dit is een officiële nieuwsbrief van de Vlaamse overheid
DEPARTEMENT
OMGEVING
Vragen of opmerkingen over deze nieuwsbrief?
Laat iets weten via emissierechten@vlaanderen.be

Inhoud: Stijn Caekelbergh, Jorre De Schrijver,
Pieter-Willem Lemmens, Tomas Velghe.

Deze nieuwsbrief is een initiatief van de dienst klimaat van het Departement Omgeving
Koning Albert II-laan 20 bus 8, 1000 Brussel,
omgevingvlaanderen.be/klimaatbeleid

Inschrijven | Uitschrijven
DISCLAIMER                     PRIVACY