Copy
Logo DHD

foto
Beste lezer,

Steeds meer ziekenhuizen hebben de diagnosethesaurus geïmplementeerd of zijn hiermee bezig. Naar aanleiding hiervan komen er bij DHD regelmatig vragen binnen en merken we dat er behoefte is aan verduidelijking van een aantal onderwerpen. In deze themanieuwsbrief delen we relevante achtergrondinformatie over de diagnosethesaurus en beschrijven we de belangrijkste bevindingen uit de praktijk.

 

5 dingen die u moet weten over de diagnosethesaurus 

1. De diagnosethesaurus is een lijst met klinisch relevante diagnosetermen, gebaseerd op de internationale standaard SNOMED CT voor medische terminologie. Met de diagnosethesaurus kunnen medisch specialisten diagnosen – in de termen die zij zelf gewend zijn te gebruiken – gestandaardiseerd vastleggen in het EPD. De diagnosetermen leiden af naar de DBC-diagnosetyperingen en ICD-10 codes (zie onderstaande afbeelding).


Klik op de afbeelding voor een vergroting
 
2. Het doel van de diagnosethesaurus is de arts te ondersteunen bij het eenduidig en eenmalig registreren voor meervoudig gebruik. Wat weleens verondersteld wordt, is dat de diagnosethesaurus met name bedoeld is voor de registratie van ICD-10 of de financiële registratie. Daar gaat het primair echter niet om. Lees meer >  
3. De diagnosethesaurus hangt nauw samen met de gedachte achter het programma Registratie aan de bron, geïnitieerd door de NFU en Nictiz. In dit filmpje wordt meer uitleg gegeven over het programma en de voordelen van eenduidige registratie voor meervoudig gebruik. De NVZ heeft registratie aan de bron benoemd als speerpunt in het Informatiebeleidsplan.  
4. Op 1 juli 2015 is de diagnosethesaurus opgeleverd met instemming van alle betrokken wetenschappelijke verenigingen.  
5. Bij de implementatie van de diagnosethesaurus in het EPD is de EPD-leverancier eerst aan zet. De leverancier dient ervoor te zorgen dat het EPD kan werken met het juiste datamodel en uitleverformaat. Vervolgens zorgt de EPD-beheerder van het ziekenhuis voor de lokale inrichting en het updaten naar de nieuwste versie van de diagnosethesaurus (verschijnt maandelijks).  

De diagnosethesaurus in de praktijk  


We zien dat bij het gebruik van de diagnosethesaurus in de praktijk veel dingen goed gaan, maar ook dat bepaalde onderdelen extra aandacht behoeven. Daarover leest u hieronder meer.
 

Werkwijze

Juiste werkwijze
De juiste werkwijze houdt in dat de arts start met het vastleggen van de medische diagnose, waarna de ICD-10 afleiding en de DBC-diagnosetypering(en) getoond worden. Bij sommige diagnosen zijn meerdere DBC diagnosetyperingen mogelijk. In dat geval kan er niet automatisch worden afgeleid en dient de arts een keuze te maken.

Klik op de afbeelding voor een vergroting

In de diagnosethesaurus zijn zowel algemene als specifieke diagnosetermen opgenomen. De arts kan dus op verschillende detailniveaus een diagnoseterm vastleggen. Het is belangrijk om een zo specifiek mogelijke diagnoseterm te kiezen. Hoe specifieker de diagnoseterm wordt vastgelegd, hoe nauwkeuriger de afgeleide ICD-10 code en DBC-diagnosetypering overeenkomen met de medische staat van de patiënt.

Suboptimale werkwijze
Een veelvoorkomende, maar suboptimale werkwijze is om de DBC-diagnosetypering te gebruiken als zoekingang. In een aantal EPD-systemen is het mogelijk om te zoeken op de DBC-diagnosetypering, waarna de bijbehorende medische diagnosetermen getoond worden. De ICD-10 code wordt automatisch vastgelegd op het moment dat de medische diagnoseterm bepaald wordt door de arts. Deze werkwijze kan er echter toe leiden dat bepaalde diagnosetermen niet gevonden worden, omdat deze diagnosetermen een andere DBC-afleiding hebben dan waarop gezocht wordt. Ook termen zonder DBC-afleiding worden niet gevonden.

Klik op de afbeelding voor een vergroting

Onjuiste werkwijze
Een onjuiste werkwijze is om na het vastleggen van de DBC-diagnosetypering een ICD-10 code te kiezen uit de lijst, zonder naar de diagnoseterm uit de thesaurus te kijken. Er bestaat geen één-op-één koppeling tussen de DBC-diagnosetypering en de ICD-10 code, omdat deze classificatiesystemen een verschillende opbouw hebben. Per DBC-diagnosetypering zijn vaak meerdere ICD-10 codes mogelijk; de juiste ICD-10 code hangt af van de diagnoseterm en kan alleen vanuit deze term direct afgeleid worden (en dus niet vanuit de DBC-diagnosetypering).

Klik op de afbeelding voor een vergroting

 

Diagnosetermen

Zoeken
Om snel tot de juiste term te komen, is het van belang dat het EPD zoeksysteem de werkwijze van de arts niet beperkt en dat met zo weinig mogelijk toetsaanslagen/muisklikken het gewenste doel bereikt wordt. Bij voorkeur wordt gezocht op basis van tekstfragmenten. De EPD-leverancier is verantwoordelijk voor de kwaliteit van de zoekfunctie. DHD heeft richtlijnen voor implementatie van de diagnosethesaurus opgesteld, waarin de benodigde functionaliteiten beschreven staan voor onder meer de zoekfunctie. De implementatierichtlijnen vindt u op onze website >>

Opbouw van diagnosetermen
In de diagnosetermen worden geen ontkenningen opgenomen. Indien een uitsluitingsdiagnose wordt gesteld, kan deze buiten de diagnosethesaurus in het EPD vastgelegd worden. Hetzelfde geldt voor ‘n.n.o.’, ‘niet gespecificeerd’ of ‘niet elders geclassificeerd’. Ook deze toevoegingen worden niet in de termen opgenomen, omdat dit classificatietermen zijn. Eventueel kunnen deze toevoegingen elders in het EPD worden vastgelegd. Een nadere toelichting vindt u in de richtlijnen van de thesauri >>

Nieuwe functionaliteit: filter op basis/uitgebreid
In de afgelopen maanden is gebleken dat het gewenste detailniveau van diagnosetermen sterk verschilt. Sommige specialisten wensen uitbreiding van de lijst met diagnosetermen, terwijl anderen juist met een beperkte diagnoselijst willen werken. Naar aanleiding hiervan heeft DHD het voornemen om een filter op de diagnoselijst (‘uitgebreid ja/nee’) mogelijk te maken, zodat de arts kan kiezen of de basislijst of de uitgebreide lijst met diagnosetermen getoond wordt. Zodra duidelijk is wanneer deze nieuwe functionaliteit wordt opgeleverd, volgt hier nader bericht over.


@DBC-registraties

Zoeken
De diagnosetermen in de thesaurus zijn gekoppeld aan DBC-diagnosetyperingen. In de DBC-structuur zijn echter niet alle DBC-typeringen diagnosegerelateerd; sommige DBC-typeringen zijn gericht op verrichtingen, analyse of op uitsluiting van diagnosen. Om toch alle DBC-typeringen bereikbaar te maken via de diagnosethesaurus zijn dit soort typeringen één op één overgenomen met de toevoeging @DBC.

Omdat aan de @DBC-termen geen ICD-10 code gekoppeld is in de diagnosethesaurus moet – om aan de wettelijke verplichting te voldoen – de ICD-10 code handmatig worden aangevuld bij deze @DBC’s. Wij werken aan de reductie van het aantal @DBC-termen. Meer informatie over @DBC’s >>
 
Wijzigingsverzoeken

Indienen
De diagnosethesaurus blijft in ontwikkeling, omdat in de praktijk bijvoorbeeld blijkt dat specifieke termen, synoniemen of afleidingen nog niet zijn opgenomen. Om deze reden kunnen wijzigingsverzoeken ingediend worden. Hoe het indienen van wijzigingsverzoeken in zijn werk gaat, kunt u lezen op onze website. Meer informatie over wijzigingsverzoeken >>

Doorlooptijden
De werkwijze voor het verwerken van wijzigingsverzoeken is in overleg met de NVZ, NFU en FMS vastgesteld. In het kort houdt de werkwijze in dat DHD per wijzigingsverzoek eerst een technische validatie verricht aan de hand van de ‘Richtlijnen DHD thesauri diagnosen en verrichtingen’ en advies vraagt aan Nictiz over de koppeling met SNOMED CT. Vervolgens vraagt DHD gelijktijdig advies over het wijzigingsvoorstel aan wetenschappelijke verenigingen, het RIVM en ziekenhuizen. Om het adviesproces te faciliteren vindt een tweewekelijks wijzigingsoverleg registratiestandaarden plaats onder leiding van DHD, met deelname van het RIVM, Nictiz, een vertegenwoordiger van de Federatie Medisch Specialisten en twee experts uit ziekenhuizen (UMC en algemeen ziekenhuis).

De doorlooptijden voor de verwerking van de wijzigingsverzoeken zijn langer dan gewenst. Omdat dit hinderlijk is voor gebruikers die een nieuwe of aangepaste term of koppeling willen gebruiken, is in het eerste kwartaal van 2016 het wijzigingsproces geëvalueerd en zijn in overleg met de adviserende partijen verbeteringen in het proces aangebracht ten behoeve van een kortere doorlooptijd.
Samenwerking met EPD-leveranciers

Voor de arts is een optimale werking en gebruiksvriendelijkheid van de thesaurus erg belangrijk. Daarom overleggen we frequent met alle EPD-leveranciers over de gewenste functionaliteiten en hebben we implementatierichtlijnen opgesteld. Uiteindelijk is een ziekenhuis zelf de opdrachtgever van de leverancier. Als in uw EPD zaken voorkomen die een adequate of gebruiksvriendelijke werking van de diagnosethesaurus in de weg staan, vragen wij u om uw EPD-leverancier hier nadrukkelijk op te wijzen.  

Meer informatie 

Heeft u naar aanleiding van deze nieuwsbrief nog vragen, of wilt u de diagnosethesaurus gaan gebruiken? Neem dan contact met ons op via info@dhd.nl of 030 273 97 00. 
 

Vooruitblik

In de tweede helft van maart ontvangt u een themanieuwsbrief die volledig in het teken van de verrichtingenthesaurus staat.  


 
Icon LinkedIn Volg ons op LinkedIn
DHD
Postbus 9696
3506 GR Utrecht
Servicedesk: 030 273 97 00

U ontvangt deze e-mail omdat u zich heeft aangemeld voor onze nieuwsbrief, gebruikmaakt van onze producten en diensten of omdat uw ziekenhuis lid is van de NVZ.

Heeft u deze nieuwsbrief doorgestuurd gekregen en wilt u zich inschrijven? Klik dan hier

Afmelden | Stuur door | Bekijk nieuwsbrief in browser